Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 46/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 22/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020”;

Căn cứ Kế hoạch số 1953/KH-BNV ngày 12/4/2017 của Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu theo Quyết đinh số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo đảm bảo kiến thức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, tham mưu và triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo nói chung và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo đúng đối tượng; nội dung, hình thức bồi dưỡng phải phù hợp với thực tiễn và tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Năm 2018

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cụ thể:

a) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tại các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

- Số lượng: 90 người;

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang.

b) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho đối tượng là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Số lượng: 141 người;

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang.

2. Năm 2019

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cụ thể:

a) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tại các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

- Số lượng: 90 người;

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang.

b) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho đối tượng là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Số lượng: 141 người;

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang.

3. Năm 2020

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cụ thể:

a) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tại các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

- Số lượng: 90 người;

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang.

b) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về đạo Tin Lành cho đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tại các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã ở các vùng trọng điểm;

- Số lượng: 150 người;

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang.

III. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Ban tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu các điều kiện cần thiết để tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.

- Lập dự toán kinh phí hằng năm theo kế hoạch ngân sách gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Thống kê số lượng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo thuộc đối tượng bồi dưỡng và thực hiện công tác bồi dưỡng theo kế hoạch.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu bồi dưỡng theo Đề án và báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch này tiến hành rà soát, đăng ký danh sách cán bộ, công chức theo từng năm thuộc đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo gửi về Sở Nội vụ tổng hợp; phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch, đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh;
- Ban
Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2017 triển khai Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


588

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243