Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4478/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2020

Số hiệu: 4478/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4478/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai Luật TNBTCNN năm 2017 và thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai, phổ biến, quán triệt Luật TNBTCNN năm 2017 và các quy định của pháp luật về công tác bồi thường nhà nước được thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Các yêu cầu bồi thường của cá nhân, tổ chức phải được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục và giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến pháp luật về bồi thường nhà nước, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

1.1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ này, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh để thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, gia đình hoặc tổ chức khi bị xâm phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

1.2. Thực hiện tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo ngành, địa bàn được giao quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

2. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

- Các cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật TNBTCNN thực hiện kịp thời, đúng quy định việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương được giao quản lý.

- Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả thuộc trách nhiệm quản lý của UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

3. Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp có yêu cầu

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi có yêu cầu.

4. Báo cáo thống kê về công tác bồi thường

4.1. Trách nhiệm báo cáo thống kê

Các cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên địa bàn tỉnh thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ hàng năm, đột xuất về công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý.

4.2. Thời điểm lấy số liệu thống kê

Số liệu thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước được tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

4.3 Thời gian gửi báo cáo

Được thực hiện khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các cấp thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Riêng UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế ở địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn trước ngày 30/01/2020, đồng thời gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

2. Đề nghị các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp khi có đề nghị.

3. Giao Sở Tư pháp tổ chức thực hiện, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện nội dung Kế hoạch này.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí từ nguồn kinh phí của đơn vị mình để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, TKCT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4478/KH-UBND ngày 13/12/2019 về thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108