Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Số hiệu: 147/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2013/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị quyết số Thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. Đ thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố có hiệu quả, kịp thời và thống nhất, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về cơ chế tài chính áp dụng đi với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đồng bộ, ngay sau thời đim Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

Tăng cường tuyên truyền các nội dung quy định về cơ chế tài chính áp dụng đi với các cơ sở giáo dục công lập cht lượng cao trên địa bàn Thủ đô đến người dân và các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục công lập có liên quan để người dân và các cơ quan, đơn vị hiểu và thực hiện đúng các quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

2. Giải pháp thực hiện

- UBND Thành phố ban hành Quyết định công nhận trường chất lượng cao đạt đủ các tiêu chí trường cht lượng cao theo qui định ở những khu vực đã có đủ chhọc cho các đi tượng phcập.

- Duy trì các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao đảm bảo các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy theo các tiêu chí quy định của Thành phố.

- Nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

- Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hoạt động: thu, chi, thm tra quyết toán hàng năm; các công tác công khai đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao;

- Giải quyết khiếu nại, t cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo các trường hợp vi phạm trong thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

4. Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài

- Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô theo qui định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô ở tất cả các cơ sgiáo dục chất lượng cao nhằm phát huy những ưu điểm của chính sách mang lại hiệu quả tích cực, đồng thời điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế những nội dung chưa phù hợp để đáp ứng kịp thời với từng giai đoạn xây dựng, phát triển Thủ đô.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dc & Đào to

- Trình UBND Thành phố ra Quyết định công nhận hoặc thu hồi Quyết định công nhận trường chất lượng cao đối với các trường không còn đt đủ các tiêu chí trường chất lượng cao hoặc có vi phạm.

- Tổng hợp báo cáo UBND Thành phdanh mục các trường thực hiện thí đim mô hình chất lượng cao.

- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;

- Phê duyệt mức thu học phí chất lượng cao theo năm học của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc theo phân cấp.

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;

- Cần nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô theo qui định.

2. Sở Kế hoch & Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cân đối nhu cầu vốn đầu tư phát triển đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo phân cấp đảm bảo đúng quy định.

- Phối hp với các ngành có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đảm bảo nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn kinh phí không thường xuyên cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo phân cấp đảm bảo đúng quy định;

- Phi hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư cân đối nhu cầu vốn đầu tư XDCB đảm bảo cơ svật chất, trang thiết bị ban đầu theo qui định cho các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;

- Phối hợp với các ngành có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

4. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc theo phân cấp tổ chức thực hiện chính sách cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;

- Phê duyệt mức thu học phí chất lượng cao theo năm học của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc theo phân cấp;

- Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện đầu tư phát triển đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu; nguồn kinh phí chi thường xuyên và không thường xuyên cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trc thuộc đúng quy định theo phân cấp;

- Cần nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Tchức kim tra, thanh tra quá trình thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài chính về kết quả thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

5. Thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

- Có trách nhiệm triển khai các nội dung quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo quy định tại Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành ph.

- Chịu sự kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền.

- UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành, Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên, định kỳ báo cáo UBND Thành phtheo qui định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi bổ sung, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về UBND Thành phố qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính để xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: NV, TC, TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND Các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP, các đ/c PVP UBND TP;
- Các phòng TH, NC, VX;
- Lưu VT, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.678
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180