Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 06/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 06/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Hoàng Nghiệp
Ngày ban hành: 17/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN), Công văn số 4933/BTP-BTNN ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước đến cán bộ, nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ nhằm giảm thiểu phát sinh vụ việc về yêu cầu bồi thường nhà nước.

2. Yêu cầu

Các vụ việc thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được thụ lý và giải quyết kịp thời, khách quan, đúng quy định của pháp luật; quyền và lợi ích hp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại được bảo vệ, được bồi thường khi cơ quan nhà nước gây thiệt hại.

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020 theo Công văn số 4933/BTP-BTNN ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp.

Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN, Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước, Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân biết, để khi quyền và lợi ích hp pháp của họ bị xâm hại trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.2. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

3. Thụ lý và giải quyết đúng quy định của pháp luật các vụ việc yêu cầu bồi thường khi có phát sinh (nếu có)

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc phát sinh.

4. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5. Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của người bị thiệt hại.

6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật (khi có vụ việc xảy ra)

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành đối vi các cơ quan có trách nhiệm bồi thường và tình hình chấp hành pháp luật của các t chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp (tổng hợp).

- Cơ quan phối hp: Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước

Các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Cơ quan tiến hành tố tụng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức theo dõi, thực hiện công tác bi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp, theo dõi.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp (tổng hợp).

- Cơ quan phối hp: Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/5/2020.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ động, phối hp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Công an tỉnh trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước thuộc hoạt động tố tụng, hoạt động thi hành án.

- Theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong phạm vi địa phương; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm sự chủ động trong tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng và thi hành án dân sự.

- Phối hp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trong công tác bồi thường nhà nước.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí chi hoạt động thường xuyên và xây dựng dự toán kinh phí cho việc chi trả tiền bồi thường theo quy định để các cơ quan đảm bảo công tác thực hiện quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước đạt hiệu quả tốt nhất.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài, các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

5. Các Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế và nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

- Chỉ đạo công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình tham gia đầy đủ các lp tập huấn do Sở Tư pháp tổ chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục Bi thường NN- (BTP);
- Cục Công tác phía Nam - (BTP);
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Sóc Trăng, Đài PT-TH Sóc Trăng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 06/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


71
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80