Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 92-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 05/08/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92-HĐBT

Hà Nội , ngày 05 tháng 8 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐIỀU LỆ VỀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT - HỢP LÝ HOÁ  SẢN XUẤT VÀ SÁNG CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31-CP NGÀY 23-1-1981 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Để thúc đẩy hoạt động sáng kiến, sáng chế phát triển mạnh mẽ và để phù hợp với tình hình thực tế;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Thay điều 40 của Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất và sáng chế theo Nghị định số 31- CP ngày 23-1-1981 (dưới đây gọi tắt là Điều lệ 31-CP) bằng điều 40 mới như sau:

Điều 40 mới:

1. Hình thức khen cho tác giả có thể là giấy khen, bằng khen, các danh hiệu vinh dự... do thủ trưởng các cấp quyết định.

Tác giả của những sáng kiến hay sáng chế có giá trị khoa học kỹ thuật và kinh tế đặc biệt lớn được Nhà nước trao tặng các danh hiệu và giải thưởng Quốc gia về khoa học kỹ thuật.

2. Tiền thưởng cho tác giả hoặc tập thể tác giả của một sáng kiến cao nhất không quá hai mươi nghìn đồng (20.000 đồng) và của một sáng chế cao nhất không quá một trăm ngàn đồng (100.000 đồng). Trường hợp là tập thể tác giả thì các đồng tác giả tự thoả thuận về việc sử dụng số tiền thưởng cho sáng kiến hay sáng chế của tập thể.

3. Uỷ quyền cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Bộ Tài chính trong trường hợp cần thiết nghiên cứu sửa đổi mức thưởng cho tác giả sáng kiến, sáng chế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2. - Thay các phụ lục 1 và 2 nói trong các điều 41 và 46 của điều lệ 31-CP bằng phụ lục 1 và 2 mới như sau:

"PHỤ LỤC 1 MỚI:

BẢNG XÁC ĐỊNH MỨC THƯỞNG CHO TÁC GIẢ MỘT SÁNG KIẾN

Bậc

thưởng

Tổng số tiền làm lợi trong một năm

đầu tiên áp dụng sáng kiến (đồng)

Tiền thưởng cho tác giả

sáng kiến (đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đến 200 đồng

Từ 200 đồng đến 500 đồng

Từ 500 đồng đến 1.000 đồng

Từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng

Từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng

Từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng

Từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng

Từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng

Từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng

Từ 100.000 đồng trở lên

20% tiền làm lợi

17% + 6 đồng

14% + 21 đồng

12% + 41 đồng

10% + 81 đồng

8% + 181 đồng

6% + 381 đồng

4% + 781 đồng

2% + 1.731 đồng

1% + 2.781 đồng nhưng không quá

20.000 đồng

"PHỤ LỤC 2 MỚI:

BẢNG XÁC ĐỊNH MỨC THƯỞNG CHO TÁC GIẢ MỘT SÁNG KIẾN

Bậc

thưởng

Tổng số tiền làm lợi trong một năm

đầu tiên áp dụng sáng kiến (đồng)

Tiền thưởng cho tác giả

sáng kiến (đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đến 1.000 đồng

Từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng

Từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng

Từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng

Từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng

Từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng

Từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng

Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng

Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Từ 500.000 đồng trở lên

25% tiền làm lợi

20% + 50 đồng

15% + 150 đồng

10% + 400 đồng

7% + 700 đồng

5% + 1.100 đồng

3% + 2.100 đồng

2% + 3.100 đồng

1,5% + 4.100 đồng

1% + 6.600 đồng nhưng

không quá 100.000 đồng

B. Tiền thưởng khuyến khích ban đầu cho tác giả của một sáng chế công vụ từ 200 đồng đến 500 đồng".

Điều 3. - Thay điều 46 của Điều lệ 31-CP bằng điều 46 mới như sau:

"Điều 46 mới:

Quyền hạn quyết định mức thưởng quy định như sau:

a) Đối với các cơ quan, đơn vị cơ sở có đủ các điều kiện dưới đây:

- Đã tiến hành hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

- Có cán bộ chuyên trách sáng kiến, sáng chế đã được đào tạo và nắm được những kiến thức cần thiết về quản lý sáng kiến, sáng chế.

- Có hoạt động sáng kiến, sáng chế phát triển liên tục, vững chắc được tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ theo các qui định của Nhà nước.

Đồng thời các điều kiện nêu trên được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương xác nhận bằng văn bản thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đó được quyền quyết định mức thưởng cho tác giả sáng kiến, sáng chế tới mức thưởng tối đa của các bảng thưởng ở phụ lục 1 và 2 của Điều lệ 31-CP.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị cơ sở chưa có đủ các điều kiện nêu ở điểm a thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đó được quyền quyết định mức thưởng cho tác giả sáng kiến, sáng chế dưới mức thưởng tối đa tuỳ theo sự phân cấp của Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Khi mở rộng quyền quyết định mức thưởng cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cơ sở và các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị cơ sở thì Bộ, ngành, địa phương cần quy định chế độ báo cáo, kiểm tra nhằm bảo đảm cho việc khen thưởng sáng kiến, sáng chế được thực hiện theo đúng các qui định của Nhà nước, đồng thời để phục vụ cho việc phổ biến, áp dụng rộng rãi những sáng kiến, sáng chế có giá trị".

Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Đối với những sáng kiến, sáng chế đã áp dụng nhưng chưa được trả thưởng thì phải xác định mức thưởng và trả thưởng cho tác giả theo Quyết định này.

Điều 5. - Các Bộ trưởng, Chủ nhiêm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Chí Công

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92-HĐBT ngày 05/08/1986 sửa đổi Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất và sáng chế theo nghị định 31-CP năm 1981 của Hội đồng chính phủ.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.131

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!