Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/2004/CT-UB về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 28/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Văn Đoản
Ngày ban hành: 07/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2004/CT-UB

Sơn La, ngày 7 tháng 12 năm 2004

 

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

V/V TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Từ năm 1995 đến nay; Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan tới hoạt động quản lý công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ, đó là: Bộ luật Dân sự ; Luật khoa học và công nghệ, Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ; Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16-7-1998 của Chính phủ, quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ; Nghị định 63/1996/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp ; Nghị định số 45/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chuyển giao công nghệ ...

Thực hiện các văn bản quy phạm Pháp luật trên, các ngành, các cấp, các đơn vị, các cá nhân có liên quan trong tỉnh , thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Cụ thể: Các dự án đầu tư vào sản xuất thuộc một số lĩnh vực công nghiệp như chế biến Nông - Lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng... trên địa bàn tỉnh Sơn La đều được thẩm định về công nghệ. Các Doanh nghiệp đã chú trọng hơn tới đổi mới và phát triển công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo sự cạnh tranh trên thị trường. Công tác chuyển giao công nghệ đã được chú ý, công tác an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ đã được coi trọng....

Tuy nhiên do đây là lĩnh vực còn mới mẻ đối với một tỉnh miền núi chậm phát triển như tỉnh ta nên chưa được một số ngành, địa phương, đơn vị sản xuất - kinh doanh - dịch vụ quan tâm đúng mức. Việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này còn chưa nghiêm. Tình trạng vi phạm các quy định của Nhà nước về công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ còn diễn ra khá phổ biến.

Để đưa công tác quản lý lĩnh vực công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trong tỉnh đi vào nề nếp phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kịp thời uốn nắn các sai sót và ngăn chặn thiệt hại cho Nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ sức khoẻ người dân và bảo vệ môi trường.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CHỈ THỊ

1- Các ngành, các cấp, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan tới hoạt động công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ đều phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật đã ban hành. Coi trọng công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho con người, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

2- Giao cho sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu giúp uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ; có trách nhiệm phối kết hợp với các sở, Ban ngành, ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức xã hội, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

2.1- Tập trung tuyên truyền phổ biến rộng rãi các văn bản pháp luật về công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ đến các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân liên quan trên địa bàn tinh.

2.2- Trên cơ sở các văn bản pháp luật có liên quan tới các lĩnh vực quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

2.3- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách và các chương trình khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân tự đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tự đầu tư đổi mới và cải tiến công nghệ sản xuất tạo ra các sản phẩm có sản lượng cao, chất lượng tốt, làm cơ sở để kinh tế Sơn La hội nhập và phát triển.

2.4- Tăng cường chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn của tỉnh. Tổng hợp định kỳ hàng quý, đột xuất có báo cáo với UBND tỉnh việc thực hiện các lĩnh vực của công tác này để chỉ đạo, xử lý và giải quyết kịp thời.

3- Các sở, ban ngành, UBND các huyện thị trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối kết hợp với sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện tốt công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ do ngành, huyện thị quản lý. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh - dịch vụ trong ngành thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ. Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và có chế độ thông tin báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ.

4- Đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư, đơn vị và cá nhân có liên quan phải thực hiện tốt các công tác thuộc lĩnh vực công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ; thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, đạt được các điều kiện cần thiết để hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo ./.

 

 

Nơi nhận:
Bộ KH&CN
TTU, TTHĐND
Các sở, ban ngành trong tỉnh
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã
Các doanh nghiệp, cơ sở SV-KD-DV liên quan
Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Cầm Văn Đoản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/2004/CT-UB về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75