Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2985/2007/QĐ-BNG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Phú Bình
Ngày ban hành: 29/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2985/2007/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ BẢO HỘ CÔNG DÂN VÀ PHÁP NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ:
Nghị định số 189/HĐBT ngày 04/6/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự;
Nghị định số 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở nước ngoài;
Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lãnh sự và Vụ trưởng Vụ Quản trị-Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Cục trưởng Cục Lãnh sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Tổ chức-Cán bộ, Quản trị-Tài vụ và người đứng đầu các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- PTTg, BTNG Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Lưu: VP, LS, TC-CB, QT-TV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Phú Bình

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ BẢO HỘ CÔNG DÂN VÀ PHÁP NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Quỹ Bảo hộ công dân) do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007. Tên giao dịch quốc tế là Fund for Assisting Overseas Vietnamese Citizens and Legal Entities – viết tắt là FAOV).

2. Công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài đã đóng bảo hiểm ở nước ngoài không thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này.

Điều 2. Mục đích

Quỹ Bảo hộ công dân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện theo quy chế “Quản lý tài chính Quỹ” và được thành lập nhằm:

1. Hỗ trợ cho các hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, các cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là CQĐD) để thực hiện việc bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài;

2. Hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho công dân, pháp nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà họ không thể tự khắc phục được tại thời điểm đó.

3. Hỗ trợ cho các hoạt động khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phù hợp với Điều 4 Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ máy của Quỹ Bảo hộ công dân

1. Quỹ Bảo hộ công dân có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, Quỹ được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và tại ngân hàng theo quy định tại điều 2, Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao về tổ chức và hoạt động. Cục Lãnh sự là cơ quan được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ủy quyền quản lý công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài giúp lãnh đạo Bộ trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

3. Quỹ có Ban Giám đốc gồm Giám đốc, 02 (hai) Phó Giám đốc và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ - Văn phòng Quỹ (gồm kế toán, nhân viên văn phòng, thông tin-tuyên truyền, quản lý Quỹ).

4. Giám đốc, các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, miễn nhiệm.

5. Biên chế của Văn phòng Quỹ tối đa là 07 (bảy) người thuộc biên chế của Cục Lãnh sự. Trong trường hợp cần thiết, Quỹ có thể tuyển dụng cán bộ chuyên môn làm việc theo chế độ hợp đồng sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 4. Chức năng và nhiệm vụ của Quỹ Bảo hộ công dân

1. Chức năng:

a. Chủ trì, phối hợp với các CQĐD trong việc:

- Xây dựng phương hướng và các chương trình hoạt động của Quỹ để trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt.

- Dự trù kinh phí hàng năm của Quỹ bao gồm: Dự toán thu, chi từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác cho hoạt động bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài; tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Ngoại giao gửi Bộ Tài chính.

- Tổ chức thực hiện việc tổng kết, rút kinh nghiệm định kỳ hàng năm, từng giai đoạn hay đột xuất và đề ra kế hoạch trọng tâm của công tác bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, nhất là ở các địa bàn trọng điểm tập trung đông công dân Việt Nam.

b. Nhận tiền đặt cọc của thân nhân, tổ chức bảo lãnh cho đương sự sau đó đề nghị CQĐD chi tạm ứng trong trường hợp nêu tại mục a khoản 2 điều 7 Quy chế này và phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc thu hồi các khoản chi tạm ứng nêu tại mục b khoản 2 điều 7 Quy chế này.

c. Thực hiện việc quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

d. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ Ngoại giao quyết định về những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ:

a. Quản lý kinh phí, tài sản và các nguồn lực hợp pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Kiểm tra, giám sát các khoản chi cho công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

c. Lập báo cáo quyết toán hàng năm báo cáo Bộ Tài chính về việc sử dụng kinh phí Quỹ.

d. Tổ chức các hoạt động nhằm vận động xây dựng Quỹ.

e. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám đốc và Văn phòng Quỹ Bảo hộ công dân

1. Giám đốc Quỹ:

a. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong việc chỉ đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nêu tại Điều 4 của Quy chế này và điều hành công việc hàng ngày của Quỹ. Trường hợp bận công tác hoặc vì lý do đột xuất, Giám đốc Quỹ ủy quyền cho một Phó Giám đốc thay mặt mình chỉ đạo toàn bộ công việc hàng ngày của Quỹ.

b. Là người đại diện của Quỹ theo pháp luật và là chủ tài khoản của Quỹ. Giám đốc có thể ủy quyền cho một Phó Giám đốc ký thay chủ tài khoản.

c. Có quyền duyệt chi theo quy định của Quỹ với mức chi không quá 10.000 USD (mười nghìn đô-la Mỹ) cho mỗi vụ việc. Trường hợp cần chi hơn 10.000 USD, Giám đốc Quỹ phải báo cáo Lãnh đạo Bộ Ngoại giao xem xét quyết định.

d. Đại diện cho Quỹ Bảo hộ công dân trong các quan hệ liên quan đến hoạt động của Quỹ.

e. Thông báo và hướng dẫn các CQĐD thực hiện một số hoạt động của Quỹ tại nước ngoài sau khi được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt.

f. Thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động của Quỹ theo quy định hiện hành.

2. Các Phó Giám đốc Quỹ:

Thực hiện công việc của Quỹ do Giám đốc Quỹ giao và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Giám đốc Quỹ về phần việc được giao.

3. Văn phòng Quỹ là bộ phận chuyên môn, giúp việc cho Ban Giám đốc. Cán bộ Văn phòng Quỹ có nhiệm vụ sau:

a. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ban Giám đốc Quỹ về hoạt động của Quỹ ở trong và ngoài nước.

b. Chuẩn bị và làm công tác thư ký cho các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Quỹ.

c. Tham mưu về phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ trình Giám đốc duyệt.

d. Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Quỹ.

4. Phương thức làm việc của Quỹ:

a. Giám đốc, các Phó Giám đốc và cán bộ văn phòng Quỹ làm việc theo nguyên tắc thủ trưởng kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ.

b. Các cán bộ Văn phòng Quỹ với nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình phải hoàn thành các công việc được giao và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc.

Điều 6. Chức năng và quyền hạn sử dụng Quỹ của CQĐD

1. Thủ trưởng CQĐD là người chịu trách nhiệm về việc sử dụng và quyết toán các khoản chi do Quỹ tạm ứng trong kinh phí sử dụng cho công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

2. Thủ trưởng CQĐD có quyền quyết định mức chi không quá 3.000 USD (ba nghìn đô-la Mỹ) cho mỗi vụ việc, trường hợp vượt quá 3.000 USD thì kiến nghị Giám đốc Quỹ hoặc Lãnh đạo Bộ Ngoại giao xem xét quyết định.

3. Kế toán của các CQĐD có trách nhiệm gửi hóa đơn, chứng từ gốc về Quỹ theo từng quý để Quỹ hoạch toán theo quy định tài chính và lập báo cáo thu, chi hàng năm theo quy định quản lý tài chính hiện hành.

4. Khi có hoạt động đột xuất có tính chất và phạm vi ảnh hưởng lớn thì Thủ trưởng CQĐD thông báo cho Giám đốc Quỹ dự kiến và kế hoạch hoạt động cùng dự toán kinh phí. Giám đốc Quỹ có trách nhiệm xem xét và trả lời trong thời gian sớm nhất yêu cầu này theo thẩm quyền. Chỉ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Quỹ hoặc Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thì Thủ trưởng CQĐD mới thực hiện.

Điều 7. Nội dung chi của Quỹ Bảo hộ công dân

1. Khoản chi không hoàn lại:

a. Chi cho việc bảo đảm an toàn tính mạng của công dân và chuyển họ đến nơi an toàn khi xảy ra chiến tranh, xung đột, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, bắt cóc,…;

b. Chi cho công dân trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp mà đương sự được chứng minh là hoàn toàn không còn khả năng tài chính để chi trả và không có thân nhân, tổ chức đứng ra bảo lãnh.

c. Chi cho cán bộ lãnh sự của CQĐD; cán bộ từ trong nước hoặc từ một nước có CQĐD gần nhất ra nước ngoài thực hiện việc bảo hộ công dân và pháp nhân, tìm hiểu tình hình đối với các trường hợp công dân bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ, bị xét xử, thi hành án phạt tù, và các trường hợp cần thiết khác liên quan đến công tác bảo hộ.

d. Chi cho các hoạt động đối ngoại phục vụ công tác bảo hộ công dân, pháp nhân.

2. Khoản chi phải hoàn trả:

a. Tạm ứng kinh phí thanh toán tiền viện phí, thuốc men, vé về nước, tiền ăn, ở trong thời gian chờ về nước; tang lễ, hỏa thiêu, chuyển thi hài, di hài về nước, v.v… cho công dân trong các trường hợp khẩn cấp mà đương sự không có khả năng tài chính vào thời điểm đó nhưng có đặt cọc, bảo lãnh của gia đình, tổ chức trong nước về việc hoàn trả các khoản tiền này.

b. Trường hợp đặc biệt, đương sự không có bảo lãnh, đặt cọc thì đương sự phải có cam kết bằng văn bản việc hoàn trả các khoản tiền này.

3. Chi cho công tác quản lý Quỹ (không quá 10% tổng kinh phí được phê duyệt hàng năm của Quỹ):

a. Người kiêm nhiệm được hưởng 30% mức lương cơ bản của mình đang hưởng hiện hành;

b. Chi lương, bảo hiểm và phụ cấp theo quy định của pháp luật cho cán bộ, nhân viên hợp đồng (nếu có) của Quỹ;

c. Chi cho hoạt động tuyên truyền để xây dựng Quỹ;

d. Chi cho các hoạt động đoàn ra, đoàn vào phục vụ công tác xây dựng Quỹ, kiểm tra sử dụng Quỹ; khảo sát, nghiên cứu tình hình thực tế và hoạt động của công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở các địa bàn;

e. Tỷ lệ này sẽ được điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Các khoản chi khác phù hợp với chế độ quản lý tài chính Quỹ và phù hợp với mục đích, quy định của Quỹ do Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hoặc Giám đốc Quỹ quyết định.

Điều 8. Khen thưởng, kỷ luật

1. Quỹ Bảo hộ công dân có sổ vàng danh dự, các kỷ niệm chương và có thể đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Quỹ, có nhiều đóng góp trong công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

2. Mọi hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về hoạt động của Quỹ và các quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành.

Điều 9. Khiếu nại và tố cáo

1. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi tham ô, tham nhũng, lợi dụng danh nghĩa của Quỹ Bảo hộ công dân để trục lợi hoặc các hành vi vi phạm các quy định tại Quy chế này.

2. Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến Quỹ Bảo hộ công dân được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại và Tố cáo./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Phú Bình

THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

No. 2985/2007/QD-BNG

Hanoi, November 29, 2007

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE FUND FOR ASSISTING OVERSEAS VIETNAMESE CITIZENS AND LEGAL ENTITIES

THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

Pursuant to:
- Decree No. 189/HDBT of June 4, 1992, of the Council of Ministers (now the Government), detailing the implementation of the Ordinance on Consular Affairs;
- The Governments Decree No. 183/CP of November 18, 1994, detailing the implementation of the Ordinance on Overseas Representative Missions of the Socialist Republic of Vietnam;
The Governments Decree No. 21/2003/ND-CP of March 10, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Foreign Affairs; and
The Prime Ministers Decision No. 119/2007/QD-TTg of July 25, 2007, setting up the Fund for Assisting Overseas Vietnamese Citizens and Legal Entities;
At the proposal of the director of the Consular Department and the director of the Department of Administration and Finance,

DECIDES:

Article 1. To promulgate together with this Decision the Regulation on organization and operation of the Fund for Assisting Overseas Vietnamese Citizens and Legal Entities.

Article 2. This Decision takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

Article 3. The director of the Consular Department, the director of the Office of the Ministry of Foreign Affairs, the directors of the Department of Organization and Personnel and the Department of Administration and Finance, and heads of overseas Vietnamese diplomatic missions and consulates shall implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
VICE MINISTER
Nguyen Phu Binh

 

REGULATION

ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE FUND FOR ASSISTING OVERSEAS VIETNAMESE CITIZENS AND LEGAL ENTITIES
(Promulgated together with Decision No. 2985/2007/QD-BNG of November 29, 2007 of the Minister of Foreign Affairs)

Article 1. Scope of application

1. This Regulation provides for the organization and operation of the Fund for Assisting Overseas Vietnamese Citizens and Legal Entities (below referred to as Citizen Assistance Fund for short), set up by the Prime Minister under Decision No. 119/2007/QD-TTg of July 25, 2007. Its international transaction name is Fund for Assisting Overseas Vietnamese Citizens and Legal Entities (abbreviated to FAOV).

2. Vietnamese citizens who permanently reside in foreign countries or territories and have paid insurance premiums in those countries or territories are not governed by this Regulation.

Article 2. Purposes

The Citizen Assistance Fund operates not for profits and under the financial management regulation of the Fund and is set up to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Provide emergency humanitarian aid to citizens and legal entities that encounter exceptionally difficult circumstances which they are unable to overcome on their own.

3. Provide supports for other activities under decisions of the Minister of Foreign Affairs and in accordance with Article 4 of the Prime Ministers Decision No. 119/2007/QD-TTg of July 25, 2007.

Article 3. Apparatus of the Citizen Assistance Fund

1. The Citizen Assistance Fund has the legal entity status and its own seal and may open state treasury and bank accounts under the provisions of Article 2 of the Prime Ministers Decision No. 119/2007/QD-TTg of July 25, 2007.

2. The Fund submits to state management by the Ministry of Foreign Affairs of its organization and operation. The Consular Department is authorized by the Minister of Foreign Affairs to manage the assistance of overseas Vietnamese citizens and legal entities and assist the leadership of the Ministry of Foreign Affairs in directly performing the state management of the Funds organization and operation.

3. The Fund has its directorate composed of the director, 2 (two) deputy directors and professional divisions - Office of the Fund (including accountants, office staff and public information and communication and administration staff of the Fund).

4. The Funds director and deputy directors are appointed and dismissed by the Minister of Foreign Affairs.

5. The Office of the Fund has no more than 7 (seven) staff members who are on the state-prescribed payroll of the Consular Department. When necessary, the Fund may employ professional cadres to work under labor contracts after obtaining approval of the Minister of Foreign Affairs.

Article 4. Functions and tasks of the Citizen Assistance Fund

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with representative missions in:

- Formulating operation orientations and programs of the Fund, them submitting them to the Minister of Foreign Affairs for approval.

- Projecting the Funds annual fund, including estimation of revenues and expenditures from the state budget source and other sources for assistance of overseas Vietnamese citizens and legal entities, and incorporation of estimated revenues and expenditures in annual budget estimates of the Ministry of Foreign Affairs before submission to the Ministry of Finance.

- Organizing annual, periodical or extraordinary reviews for drawing experience and working out plans for key issues in the assistance of overseas Vietnamese citizens and legal entities, especially in areas with large numbers of Vietnamese citizens.

b/ To receive deposits paid by relatives or guarantee organizations of citizens concerned, then request representative missions to pay advances in the cases specified in Item a, Clause 2, Article 7 of this Regulation, and coordinate with the Ministry of Finance in recovering advances specified in Item b, Clause 2, Article 7 of this Regulation.

c/ To perform financial management in accordance with law.

d/ To promptly report to the leadership of the Ministry of Foreign Affairs for decision issues falling beyond its powers.

2. Tasks:

a/ To manage funds, assets and other lawful resources used for the performance of its assigned tasks.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To make and send annual final settlement reports on use of its fund to the Ministry of Finance.

d/ To organize the Funds raising activities.

dd/ To exercise other rights and perform other obligations provided for by law

Article 5. Tasks and powers of the Directorate and the Office of the Citizen Assistance Fund

1. The director of the Fund shall/may:

a/ Be answerable to the Minister of Foreign Affairs for directing the performance of the functions and tasks specified in Article 4 of this Regulation and administering day-to-day activities of the Fund. When being busy working or absent from the Fund for unforeseeable reasons, the Funds director may authorize a deputy director to represent him/her in directing all day-to-day activities of the Fund.

b/ Act as the Funds representative at law and the holder of the Funds accounts. He/she may authorize a deputy director to sign on his/her behalf.

c/ Approve expenses under the Funds regulations not exceeding USD 10,000 (ten thousand US dollars) for each case or affair. When necessary to spend more than USD 10,000, the Funds director shall report it to the leadership of the Ministry of Foreign Affairs for consideration and decision.

d/ Represent the Citizen Assistance Fund in relations and transactions related to its activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Report periodically on the Funds operation under current regulations.

2. Deputy directors of the Fund shall perform tasks assigned by the Funds director and are responsible before the Minister of Foreign Affairs and the Funds director for their assigned tasks.

3. The Funds Office is a professional section assisting the Directorate. Staff members of the Funds Office have the following tasks:

a/ To regularly monitor, sum up and report to the Funds Directorate on the Funds operation at home and abroad.

b/ To prepare for and do clerical work at the Funds regular and extraordinary meetings.

c/ To advise on the Funds orientations and tasks and propose the Funds annual operation plans to the director for approval.

d/ To perform other tasks as assigned by the Funds Directorate.

4. Working mode of the Fund:

a/ The director, deputy directors and staff of the Funds Office shall work on the principle of single chief combined with the principle of democratic centralism.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 6. Representative missions function and power to use the Fund

1. Heads of representative missions are responsible for the payment and final settlement of expenses advanced from the Fund in their missions funds for assistance of overseas Vietnamese citizens and legal entities.

2. Heads of representative missions may decide on expenses not exceeding USD 3,000 (three thousand US dollars) for each case or affair. Any expense exceeding USD 3,000 must be proposed to the Funds director or the leadership of the Ministry of Foreign Affairs for consideration and decision.

3. Representative missions accountants shall send original invoices and vouchers to the Fund for accounting under financial regulations, and make annual revenue and expenditure statements under current financial management regulations.

4. Upon emergence of an extraordinary activity of special nature and wide impact, the head of a representative mission shall notify the Funds director of the tentative plan and estimated funding for the activity. The Funds director shall consider the plan and issue a written reply to the request according to his/her competence. Only after obtaining a written approval of the Funds director or the leadership of the Ministry of Foreign Affairs can the head of the representative mission start the activity.

Article 7. Expenses of the Citizen Assistance Fund

1. Non-refundable expenses:

a/ Expenses for assurance of citizens life and evacuation to safe places upon outbreaks of war, conflicts, natural calamities or epidemics, terrorism or abduction, etc.;

b/ Expenses paid as financial supports for citizens in unexpected or emergency circumstances if these citizens can prove they are totally broke and have no relative or organization standing security for them.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Expenses for external affairs in service of the assistance of citizens and legal entities.

2. Refundable expenses:

a/ Advances for payment of hospital fees, medication costs, air fares for repatriation, accommodation expenses for citizens pending their repatriation; expenses for funerals, cremation and transportation of corpses or remains of overseas Vietnamese citizens back to Vietnam, etc., in emergency circumstances when persons concerned have no money at the time, provided that their families or domestic organizations have paid deposits or offered guarantee for the refund of these amounts.

b/ In special cases when overseas Vietnamese citizens concerned have no guarantee or deposit, they shall make written commitments on refund of these amounts.

3. Expenses for the management of the Fund (not exceeding 10% of the Funds approved annual fund):

a/ Part-time staff members enjoy 30% of their current basic wages;

b/ Wages, insurance premiums and allowances shall be paid in accordance with law to the Funds employees working under labor contracts;

c/ Expenses for public information work to raise capital for the Fund;

d/ Expenses for inbound and outbound delegations to raise capital for the Fund, inspect the use of the Fund, survey and study the actual situation and specific activities of assistance of Vietnamese citizens and legal entities in foreign countries;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Other expenses compliant with the financial management regulations of the Fund, its purposes and other regulations shall be decided by the leadership of the Ministry of Foreign Affairs and the Funds director.

Article 8. Commendation and discipline

1. The Citizen Assistance Fund shall keep a golden book of honor, award commemorative medals and may request competent authorities to commend and reward domestic or overseas organizations, collectives and individuals for their outstanding merits in the setting up and development of the Fund or great contributions to the assistance of overseas Vietnamese citizens and legal entities.

2. All acts of violation of the States regulations on operation of the Fund and the provisions of this Regulation shall, depending their nature and severity, be administratively handled or examined for penal liability in accordance with current law.

Article 9. Complaints and denunciations

1. All agencies, organizations and individuals may lodge complaints or denunciations about acts of embezzlement, corruption or taking advantage of the name of the Citizen Assistance Fund for self-seeking purpose or acts of violation of the provisions of this Regulation.

2. Complaints and denunciations related to the Citizen Assistance Fund shall be settled under the provisions of the Law on Complaints and Denunciations.

 

FOR THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
VICE MINISTER

Nguyen Phu Binh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007 về quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.306

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!