Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 22/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 23/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN VÀO PHỤC VỤ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2019

Trong năm 2018, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã đạt được kết quả tích cực, các địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công khai, công bằng dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa thường xuyên, toàn diện; việc phối hợp đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác lãnh, chỉ đạo sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương còn hạn chế, chất lượng chưa cao, còn phải bù đổi nhiều (12 trường hợp).

Để khắc phục những thiếu sót, hạn chế nêu trên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 và Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 của Chính phủ, Thông tư liên tịch s50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt nam, Hướng dẫn số 2332/HD-BTM ngày 15/12/2017 của Bộ Tham mưu hướng dẫn tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018 và triển khai thực hiện Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (thay thế Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ 20/11/2018).

2. Triển khai quy định của Luật Công an nhân dân và Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 ca Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố kịp thời kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ tuyn, khám tuyn sức khỏe cho công dân trong độ tui sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

4. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyn, khám tuyn sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, xét duyệt và đồng bộ hồ sơ đúng trình tự; thực hiện niêm yết công khai trước nhân dân về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân, trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ.

5. Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, đoàn thtrong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ, làm tốt chính sách hậu phương Quân đội, tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm ổn định cuộc sống.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp mình đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đạt chất lượng cao, đúng Luật, hạn chế mức thấp nhất về bù đổi (không quá 2% chỉ tiêu nhập ngũ).

7. Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và đoàn thcác cấp phối hợp chặt chẽ, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp trốn, chống lệnh gọi khám, gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập th có hành vi cản trở việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.

8. Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các chuyên mục về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở những địa phương tiêu biểu, điển hình để cổ động, tuyên truyền và giáo dục cho quần chúng nhân dân, nhất là số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ và chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân cũng như cổ vũ, động viên phong trào tuyển quân trong toàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

9. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai thực hiện. Giao Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
- Ban Th
ường vụ Tnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐNVQS tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thừa Thiên Huế, Đài TRT, VTV8;
- VPUBND: CVP, PCVP, các CV, CTTĐT;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14