Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 76/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 76/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 07/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KIÊN GIANG

Ngày 28 tháng 01 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2011, nhiệm vụ năm 2012 và một số kiến nghị của Tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong những năm qua, tỉnh Kiên Giang đã có nhiều cố gắng, đạt được thành tựu khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 12,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.686 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, có hiệu quả; sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực đạt 3,92 triệu tấn (cao nhất từ trước đến nay). Thủy sản tăng cả về đánh bắt, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu. Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chế biến thủy sản, nông sản, vật liệu xây dựng,... tiếp tục phát triển. Đời sống nhân dân được cải thiện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,2%; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, xây dựng hệ thống chính trị, cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết, đó là: kinh tế phát triển chưa vững chắc; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; các chương trình, dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện còn chậm; một số vấn đề xã hội bức xúc tuy được quan tâm giải quyết nhưng chuyển biến chưa nhiều, như: quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu kiện, chất lượng giáo dục, y tế; tai nạn giao thông, tội phạm, tệ nạn xã hội; thủ tục hành chính còn gây phiền hà cho nhân dân; tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao,...

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012 và những năm tiếp theo; Tỉnh cần tiến hành đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy chỉ ra những yếu kém, tồn tại, phân tích nguyên nhân, đề ra biện pháp để thực hiện; trong đó, cần lưu ý một số điểm:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chỉ đạo để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2012. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, kiểm soát chặt chẽ giá cả, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

2. Trước mắt và lâu dài, lợi thế lớn của Tỉnh vẫn là lĩnh vực nông nghiệp và tiềm năng phát triển còn rất lớn, cần phải tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp phù hợp (đất sản xuất, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản...); thực hiện thâm canh, tăng vụ; tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng; thực hiện tốt cánh đồng mẫu lớn; phấn đấu đạt sản lượng lương thực cao nhất; khai thác thủy sản có hiệu quả, duy trì về sản lượng và công suất.

3. Chú trọng phát triển nuôi tôm công nghiệp, xác định đây là khâu đột phá của Kiên Giang trong 5 năm tới, xây dựng mô hình nuôi tôm công nghiệp hiện đại nhất gắn với chế biến và xuất khẩu; rà soát bổ sung quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp không hiệu quả sang nuôi tôm công nghiệp; lựa chọn những doanh nghiệp thật sự có năng lực để giao đất gắn với điều kiện xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách cho địa phương; bảo vệ phát triển rừng, nhất là Vườn Quốc gia và rừng phòng hộ Phú Quốc, rừng phòng hộ ven biển; sản xuất, canh tác gắn với công nghiệp chế biến để nâng cao hiệu quả kinh tế.

4. Huy động mọi nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục-đào tạo và văn hóa xã hội (nhất là huyện đảo Phú Quốc); đẩy nhanh tốc độ hóa đô thị bảo đảm đồng bộ và bền vững; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

5. Phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tích cực các vấn đề xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Quan tâm chăm lo đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo gắn với chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; phòng chống tham nhũng có hiệu quả, giảm tai nạn giao thông; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ các công trình trên đảo Phú Quốc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp cân đối chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Tỉnh để đầu tư xây dựng tuyến đường 964 (kênh chống Mỹ), Tỉnh làm việc với: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 80: Bộ Giao thông vận tải xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về lập dự án đầu tư đường giao thông trên nền đê biển đoạn từ cống sông Kiên - Rạch Giá đến Hòn Sóc - Hòn Đất: Tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện theo Quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
- Các Vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐP (5) Thg.31

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 76/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122