Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 249/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 249/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 249/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA

Ngày 23 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng) để thảo luận về dự thảo Định hướng Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng, Quyết định số 486/QĐ-HĐPTBVQG của Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng; chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (Rio+20) vào năm 2012; kiện toàn nhân sự thành viên và Chương trình công tác những tháng cuối năm 2011 của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có đầy đủ đại diện các thành viên của Hội đồng.

Sau khi nghe các báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau:

1. Về dự thảo Định hướng Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Dự thảo Định hướng Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cần bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21). Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp; bổ sung những nội dung khái quát về các chính sách lớn hỗ trợ phát triển bền vững ban hành trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường; sớm hoàn thiện bộ chỉ tiêu giám sát đánh giá phát triển bền vững, cân nhắc việc đẩy nhanh tiến độ công bố một số chỉ tiêu; xem xét khả năng công bố sớm một số chỉ tiêu vào năm 2013 thay cho năm 2015 theo lộ trình dự kiến; nghiên cứu về khả năng thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển bền vững trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước và rà soát lại hệ thống các quỹ chính sách hiện có để hoàn thiện Dự thảo.

Trong tháng 10 năm 2011, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Định hướng Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Định hướng Phát triển bền vững giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2011.

2. Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng và Quyết định số 486/QĐ-HĐPTBVQG ngày 31/12/2009 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng:

- Khẳng định Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chiến lược phát triển bền vững, không có chức năng phản biện;

- Hàng năm, Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững, các xu hướng và kiến nghị, giải pháp phát triển bền vững tại phiên họp thường kỳ tháng 01 của CHính phủ sau khi có số liệu tổng hợp báo cáo hoạt động của năm trước đó. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng sẽ giao các Ủy ban chuyên môn xây dựng các báo cáo chuyên đề trình Thủ tướng Chính phủ;

- Khẩn trương kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng: Đồng ý bổ sung lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và mời lãnh đạo các cơ quan: Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm thành viên;

- Hội đồng họp thường kỳ vào tháng 3 và tháng 9; Thường trực Hội đồng họp vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, họp đột xuất khi cần;

- Trong các hoạt động của Hội đồng, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu Thủ tướng Chính phủ; các thành viên khác của Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ, cơ quan mình;

- Kinh phí hoạt động hàng năm về phát triển bền vững được phân bổ về các Bộ, ngành liên quan và phải được Thường trực Hội đồng nhất trí trước khi đưa vào dự toán ngân sách của Bộ, ngành gửi Bộ Tài chính;

- Về đầu mối phối hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính (hoặc Vụ Kế hoạch) của các Bộ, cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị chủ trì tổng hợp, tổ chức phối hợp các hoạt động về phát triển bền vững.

3. Về việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (Rio+20) vào năm 2012:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chuẩn bị Báo cáo quốc gia và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho việc tham dự Hội nghị Rio+20, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; chủ trì tổ chức Diễn đàn kinh tế xanh, mời các thành viên Hội đồng tham dự và báo cáo Chủ tịch Hội đồng về quan điểm phát triển kinh tế xanh của Việt Nam trước khi gửi Liên hợp quốc;

- Đồng ý việc Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững tổ chức Đoàn doanh nghiệp cùng tham dự Hội nghị này.

4. Về Chương trình công tác những tháng cuối năm 2011 của Hội đồng:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan:

- Tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Định hướng Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng và Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 (các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2011);

- Gửi dự thảo Quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định số 486/QĐ-HĐPTBVQG xin ý kiến các thành viên Hội đồng, hoàn chỉnh quyết định, trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trong tháng 10 năm 2011;

- Khẩn trương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Phát triển bền vững trong tháng 10 năm 2011, bảo đảm cho Văn phòng tinh gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả;

- Chuẩn bị tốt báo cáo cho Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (Rio+20);

- Các thành viên Hội đồng cần dành thời gian thỏa đáng cho các hoạt động chung, tham dự Diễn đàn Kinh tế xanh và tham gia đầy đủ các sinh hoạt của Hội đồng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Hội đồng và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các thành viên Hội đồng PTBV quốc gia;
- UBKinh tế, UB Các VĐXH của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, NC, ĐP, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b), hđc.156

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 249/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.874

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242