Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1517/2006/QĐ-UBND phê duyệt bàn giao lưới điện trung áp nông thôn Công trình: Đường dây trung áp và trạm biến áp tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( 4 công trình) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1517/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1517/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BÀN GIAO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP VÀ TRẠM BIẾN ÁP TẠI CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ( 4 CÔNG TRÌNH)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 22/1999/QĐ-TTg ngày 13/02/1999 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt đề án điện nông thôn;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06/2001/TTLT-BCN-BTC ngày 23/8/2001 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn (LĐTANT);
Theo đề nghị của Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 1123/TT-HĐĐG ngày 18/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bàn giao tài sản lưới điện công trình: Đường dây trung áp và trạm biến áp ( TBA ) tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Thăng Bình và huyện Đại Lộc do Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam làm chủ đầu tư, bao gồm:

1. Khối lượng lưới điện trung áp bàn giao: 3,5675 km đường dây trung áp và 4 TBA với tổng dung lượng 400 kVA, trong đó:

1.1. Đường dây trung áp và TBA khu tái định cư Làng Thanh niên Tứ Chánh, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình:

Đường dây trung áp: 0,717 km và TBA 15(22)/0,4 kV: 01 trạm; Số máy: 01 máy; Dung lượng: 100 kVA.

1.2. Đường dây trung áp và TBA khu tái định cư xã Đại Thạnh, Đại Lộc:

Đường dây trung áp: 1,3735 km và TBA 15(22)/0,4 kV: 01 trạm; Số máy: 01 máy; Dung lượng: 100 kVA.

1.3. Đường dây trung áp và TBA khu tái định cư xã Đại Sơn, Đại Lộc:

Đường dây trung áp: 1,1465 km và TBA 15(22)/0,4 kV: 01 trạm; Số máy: 01 máy; Dung lượng: 100 kVA.

1.4. Đường dây trung áp và TBA khu tái định cư xã Đại Quang, Đại Lộc:

Đường dây trung áp: 0,3305 km và TBA 15(22)/0,4 kV: 01 trạm; Số máy: 01 máy; Dung lượng: 100 kVA.

2. Tổng giá trị tài sản còn lại bàn giao: 459.444.300 đồng, trong đó:

Vốn ngân sách trong giá trị tài sản còn lại: 459.444.300 đồng, gồm:

2.1. Đường dây trung áp và trạm biến áp khu tái định cư Làng Thanh niên Tứ Chánh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình: 102.253.200 đồng.

2.2. Đường dây trung áp và trạm biến áp khu tái định cư xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc: 137.668.900 đồng.

2.3. Đường dây trung áp và trạm biến áp khu tái định cư xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc: 147.964.300 đồng.

2.4. Đường dây trung áp và trạm biến áp khu tái định cư xã Đại Quang, huyện Đại Lộc: 71.557.900 đồng.

3. Tổng số vốn phải hoàn trả: 0 đồng.

Điều 2. Bên giao là Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam và bên nhận là Điện lực Quảng Nam ( được Công ty Điện lực 3 uỷ quyền ) thực hiện việc giao nhận, xử lý và hoàn trả vốn theo đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 06/2001/TTLT-BCN-BTC ngày 23/8/2001 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn LĐTANT.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Chi Cục Phát triển nông thôn Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình và Đại Lộc; Giám đốc Điện lực Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp;
- Tổng Công ty Điện lực VN;
- Công ty Điện lực 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1517/2006/QĐ-UBND phê duyệt bàn giao lưới điện trung áp nông thôn Công trình: Đường dây trung áp và trạm biến áp tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( 4 công trình) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211