Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2003/QĐ-UB phê duyệt Chương trình phát triển cây dứa Cayene ở thành phố thời kỳ 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 14/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 11/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÂY DỨA CAYENE Ở THÀNH PHỐ THỜI KỲ 2003-2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 02/2001/CT-UB ngày 16/3/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2001-2005 và kế hoạch thực hiện “Năm trật tự đô thị” trong năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 12/02/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến năm 2005 ;
Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UB ngày 06/5/2002 về chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn giai doạn 2002-2005 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 40/CV-NN ngày 15/01/2003 và Tờ trình số 380/KHĐT/NNg ngày 28/01/2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về chương trình phát triển cây dứa Cayene trên địa bàn thành phố giai đoạn 2003-2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phê duyệt chương trình phát triển cây dứa Cayene ở thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2003-2005 (kèm theo quyết định này).

Điều 2.- Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các sở-ngành, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài gòn, quận-huyện liên quan và các doanh nghiệp triển khai các chương trình, dự án cụ thể về phát triển diện tích cây dứa Cayene của thành phố ; nghiên cứu nhập nội nhân giống dứa cho sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo tiến độ trồng mới theo kế hoạch. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và thâm canh cây dứa Cayene cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất ở thành phố.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá, Sở Thương mại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Địa chính-Nhà đất, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài gòn, các sở-ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Bình Chánh, Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 
Nơi nhận :  
- Như điều 4
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Nông nghiệp-PTNT
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, CNN, ĐT, TM
- Hội Nông dân thành phố
- Hội Phụ nữ thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN-M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



 
Mai Quốc Bình

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN CÂY DỨA CAYENE Ở THÀNH PHỐ THỜI KỲ 2003-2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2003/QĐ-UB ngày 11/02/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố).

1- Tên chương trình : Chương trình phát triển cây dứa Cayene ở thành phố thời kỳ 2003-2005.

2- Địa điểm thực hiện : huyện Hóc Môn, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

3- Mục tiêu của chương trình.

Phấn đấu đến năm 2005 :

- Phát triển vùng nguyên liệu tại huyện Hóc Môn, Bình Chánh với diện tích khoảng 2.000 ha dứa Cayene nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu để chế biến dứa (nước dứa cô đặc, dứa khoanh) cho các nhà máy thuộc một số Công ty trên địa bàn thành phố phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.

- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở ngoại thành theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế, chọn lựa sản phẩm có đầu ra ổn định, gắn sản xuất với việc chế biến, tiêu thụ sản phẩm, phục vụ cho phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững.

4- Thời gian thực hiện : từ năm 2003 đến năm 2005.

5- Các chương trình, dự án cụ thể :

5.1- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh cây dứa Cayene : qui trình canh tác, chăm sóc, bón phân, xử lý ra hoa, rải vụ thu hoạch và chuyển giao kỹ thuật cho sản xuất.

5.2- Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ thực vật trong canh tác cây dứa Cayene.

5.3- Dự án nhập nội, chọn lọc và sản xuất hom giống cây dứa đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu.

5.4- Dự án hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của cây dứa Cayene.

6- Nguồn vốn đầu tư :

Thực hiện theo từng chương trình của các đề án, dự án cụ thể và dự toán ngân sách cấp hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2003/QĐ-UB phê duyệt Chương trình phát triển cây dứa Cayene ở thành phố thời kỳ 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484
DMCA.com Protection Status