Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3657/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và Chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 3657/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 08/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3657/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 45-CT/TW NGÀY 19/5/2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 45), Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 45 và Chương trình hành động của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ) tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với NVNONN giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, Chỉ thị 45 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NVNONN; về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối với NVNONN trong tình hình mới.

- Tiếp tục đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác đối với NVNONN trong tình hình hiện nay, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NVNONN đi vào cuộc sống.

- Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 45, tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36, làm cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai công tác đối với NVNONN ngày càng thiết thực và hiệu quả.

- Nội dung của Kế hoạch hành động phải gắn liền với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt và kịp thời trong công tác đối với NVNONN.

II. CÁC HOT ĐNG CHỦ YẾU

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối với NVNONN, Chỉ thị số 45, Nghị quyết số 27 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài,...

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Hội Thân nhân NVNONN tỉnh Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2. Phối hợp Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình hoạt động “Trại hè Việt Nam” tại tỉnh Quảng Ngãi cho học sinh, sinh viên, thanh niên là con em kiều bào ở nước ngoài và các chương trình, hoạt động khác liên quan đến công tác kiều bào do Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức; Tổ chức các hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi Hội đồng hương, bà con kiều bào ở nước ngoài nhân các chuyến đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; Tổ chức các Đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về công tác vận động kiều bào của các địa phương trong nước và đề xuất một số chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của các sở, ban ngành, Hội, đoàn thể, UBNDUBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố theo dõi, làm nhiệm vụ công tác kiều bào.

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước về miễn thị thực, về đăng ký lưu trú, cấp thẻ tạm trú, thường trú, hồi hương ... cho kiều bào; đảm bảo an ninh trật tự đối với các hoạt động của kiều bào trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp thông tin số liệu kiều bào Quảng Ngãi ở nước ngoài về quê thăm người thân trên địa bàn tỉnh và đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành và địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

4. Xây dựng, tham mưu kế hoạch hợp tác, hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho con em người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại các tỉnh Champasak, Sekong và Attapeu thuộc Nam Lào.

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan phối hợp: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Đại học Tài chính - Kế toán và các sở, ban ngành, địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

5. Tham mưu, đề xuất các biện pháp và tổ chức thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc tịch, hộ tịch, thừa kế, hôn nhân, lý lịch tư pháp liên quan đến kiều bào.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành và địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

6. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư đối với NVNONN về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ và các sở, ban ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

7. Nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các chính sách thu hút, vận động các nhà khoa học, các chuyên gia, trí thức kiều bào về quê hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ và các sở, ban ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

8. Tham mưu tổ chức gặp mặt bà con kiều bào nhân dịp bà con về quê hương đón Tết Nguyên đán cùng người thân tại địa phương; tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội Thân nhân NVNONN tỉnh Quảng Ngãi sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan chủ trì: Hội Thân nhân NVNONN tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

III. KINH PHÍ

Vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và nội dung Kế hoạch này chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các hội, đoàn thể chủ động lồng ghép các nội dung thông tin về chủ trương, chính sách đối với NVNONN vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào vận động quần chúng ở cơ sở; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào về quê hương thăm người thân, sinh sống và tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời định kỳ 06 tháng (trước ngày 30/5) và hàng năm (trước ngày 30/11) báo cáo UBND tỉnh tình hình liên quan đến NVNONN (thông qua Sở Ngoại vụ).

3. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, hàng năm, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban ngành; ,
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Trường ĐH: Phạm Văn Đồng, Tài chính-Kế toán;
- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình t
nh;
- Hội Thân nhân NVNONN tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMN, V
i230

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3657/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và Chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


505
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202