Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/2006/QD-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN NÔNG THÔN VÀ GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 ngày 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Điều 5 Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư áp dụng thống nhất trong toàn quốc như sau:

1. Giá bán buôn điện nông thôn:

 a) Giá bán buôn điện phục vụ sinh hoạt nông thôn: 390 đ/kWh

 b) Giá bán buôn điện cho các mục đích khác: 795 đ/kWh

2. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư:

 a) Giá bán buôn điện phục vụ sinh hoạt:

 + Bán qua máy biến áp của khách hàng: 640 đ/kWh

 + Bán qua máy biến áp của bên bán điện: 650 đ/kWh

 b) Giá bán buôn điện cho các mục đích khác: 860 đ/kWh

Điều 2. Việc áp giá bán buôn điện trong hợp đồng mua bán điện thực hiện theo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện của Bộ Công nghiệp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng của Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị điện lực có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
 Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL),
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
- Cục ĐTĐL, Cục KTAT, Vụ NLDK;
- Lưu VT, TCKT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Châu Huệ Cẩm

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 45/2006/QD-BCN

Hanoi, December 14, 2006

 

DECISION

ON THE WHOLESALE PRICES OF ELECTRICITY FOR RURAL AREAS, DORMITORIES AND POPULATION QUARTERS

THE MINISTER OF INDUSTRY

Pursuant to the Government's Decree No. 55/2003/ND-CP of May 28, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry;
Pursuant to the Electricity Law of December 3, 2004, and the Government's Decree No. 105/2005/ND-CP of August 17, 2005, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Electricity Law;
Pursuant to Article 5 of the Prime Minister's Decision No. 276/2006/QD-TTg of December 4, 2006, on selling prices of electricity;
At the proposal of director of the Finance-Accounting Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate the wholesale prices of electricity for rural areas, dormitories and population quarters nationwide as follows:

1. The wholesale prices of electricity for rural areas:

a/ The wholesale price of electricity in service of rural daily-life activities: VND 390/kWh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The wholesale prices of electricity for dormitories and population quarters:

a/ The wholesale prices of electricity in service of daily-life needs:

+ Selling though consumers' transformers: VND 640/kWh

+ Selling though electricity sellers' transformers: VND 650/kWh

b/ The wholesale price of electricity for other purposes: VND 860/kWh

Article 2.- The wholesale prices of electricity under electricity purchase and sale contracts shall be fixed according to the Industry Ministry's Circular guiding the application of selling prices of electricity.

Article 3.- Implementation effect

1. This Decision takes effect on January 1, 2007.

2. The director of the Office, the chief inspector and directors of functional departments under the Ministry, the director of the Electricity Regulation Bureau, the general director of the Vietnam Electricity Group and concerned power units shall implement this Decision.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 45/2006/QD-BCN ngày 14/12/2006 of December 14, 2006 on the wholesale prices of electricity for rural areas, dormitories and population quarters

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


994

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8