Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH Quy định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách

Số hiệu: 24/2011/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) công lập và tư thục.

Thông tư này không áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập

1. Việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập cơ sở dạy nghề phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề và nhu cầu phát triển nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này đều có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được quy định tại khoản 3 Điều 5; điểm đ khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 8; điểm e khoản 1 và điểm f khoản 2 Điều 11 của Thông tư này quyết định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập cơ sở dạy nghề.

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

MỤC I. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Điều 3. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề

1. Trường cao đẳng nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ), cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

1.2. Số nghề đào tạo trình độ cao đẳng tối thiểu là 03 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 200 học sinh, sinh viên đối với trường cao đẳng nghề tư thục và 700 học sinh, sinh viên đối với trường cao đẳng nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giảng viên, giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giảng viên, giáo viên;

b) Có ít nhất 15% giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề có trình độ thạc sỹ trở lên;

c) Tỷ lệ giảng viên, giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề tư thục và đảm bảo có giảng viên, giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

1.4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4- 6 m2/chỗ thực hành;

- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm và phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;

- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên;

- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh, sinh viên và giảng viên, giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường cao đẳng nghề. Nguồn vốn thành lập trường cao đẳng nghề tối thiểu là 30 tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

2. Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường khi đảm bảo điều kiện sau:

- Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề, đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề và các điều kiện đảm bảo khác để giảng dạy các nghề theo quy mô dự kiến đào tạo tại phân hiệu/cơ sở đào tạo đó;

- Nếu thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo trên địa bàn các tỉnh khác còn phải có văn bản đồng ý về chủ trương thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi trường dự kiến thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo.

Điều 4. Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

1. Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề là 01 bộ, bao gồm:

1.1. Văn bản đề nghị thành lập trường của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường cao đẳng nghề công lập (theo mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư này); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường cao đẳng nghề tư thục (theo mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư này).

1.2. 09 quyển Đề án thành lập trường cao đẳng nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trường, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này).

1.3. Dự thảo Điều lệ của trường.

1.4. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.

1.5. Đối với trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, trường cao đẳng nghề tư thục phải có văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi trường đặt trụ sở.

1.6. Đối với trường cao đẳng nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung

a) Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường (nếu có).

b) Đối với trường cao đẳng nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn;

- Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

- Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;

- Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;

- Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

2. Hồ sơ thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.

Điều 5. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường lập hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này và gửi tới Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề trước khi gửi Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề (sau đây gọi chung là Hội đồng thẩm định).

Trường hợp hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề gửi hồ sơ thành lập trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

2. Thẩm định hồ sơ thành lập trường

a) Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề;

b) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định do đại diện lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định và thành viên là đại diện các Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện một số Vụ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề do Tổng cục Dạy nghề gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề;

d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường và gửi Tổng cục Dạy nghề

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề không đủ điều kiện, Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.

3. Thời hạn, thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thành lập trường, phân hiệu/cơ sở khác thuộc trường cao đẳng nghề công lập hoặc cho phép thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề tư thục.

MỤC II. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Điều 6. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

1. Trường trung cấp nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh đối với trường trung cấp nghề tư thục và 500 học sinh đối với trường trung cấp nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

b) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập, 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

1.4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

- Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học tập của học sinh;

- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Nguồn vốn thành lập trường trung cấp nghề tối thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất.

2. Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề được thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.

Điều 7. Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

1. Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề là 01 bộ, bao gồm:

1.1. Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan chủ quản đối với trường trung cấp nghề công lập (theo mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư này); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số 3b ban hành kèm theo Thông tư này).

1.2. 07 quyển Đề án thành lập trường trung cấp nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trường, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này).

1.3. Dự thảo Điều lệ của trường.

1.4. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.

1.5. Đối với trường trung cấp nghề trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội phải có văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi trường đặt trụ sở.

1.6. Đối với trường trung cấp nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung

a) Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường (nếu có).

b) Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;

- Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;

- Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

- Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;

- Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

2. Hồ sơ thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.

Điều 8. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề

1. Đối với các trường trung cấp nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội

a) Cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc trước khi gửi Hội đồng thẩm định.

Trường hợp hồ sơ thành lập trường không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi hồ sơ thành lập trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

c) Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường do cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề;

đ) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội để trình Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội quyết định.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường không đủ điều kiện, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.

e) Thời hạn, thẩm quyền quyết định thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Người đứng đầu cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội ra quyết định thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề trực thuộc.

2. Đối với trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường lập hồ sơ quy định tại Điều 7 của Thông tư này và gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn.

Trường hợp hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

d) Thẩm định hồ sơ thành lập trường

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định do đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở và cơ quan thuộc tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo…

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.

- Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Thời hạn, thẩm quyền quyết định thành lập và cho phép thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thành lập, cho phép thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường, người có thẩm quyền quy định tại điểm e khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 8 của Thông tư này có trách nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường về Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

MỤC III. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Điều 9. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

1. Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục và 150 học sinh đối với trung tâm dạy nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

b) Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

1.4. Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;

- Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Nguồn vốn thành lập trung tâm dạy nghề tối thiểu là 02 (hai) tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

2. Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề được thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.

Điều 10. Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

1. Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề là 01 bộ, bao gồm:

1.1. Văn bản đề nghị thành lập trung tâm của cơ quan chủ quản đối với trung tâm dạy nghề công lập (theo mẫu số 5a ban hành kèm theo Thông tư này); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục (theo mẫu số 5b ban hành kèm theo Thông tư này).

1.2. 07 quyển Đề án thành lập trung tâm dạy nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trung tâm, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này).

1.3. Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tâm.

1.4. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

1.5. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trung tâm.

1.6. Đối với trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội phải có văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trung tâm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi trung tâm đặt trụ sở.

1.7. Đối với trung tâm dạy nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung

a) Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trung tâm.

b) Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn phải bổ sung:

- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm của các thành viên góp vốn;

- Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm;

- Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;

- Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn.

2. Hồ sơ thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư này.

Điều 11. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề

1. Đối với các trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội

a) Cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc trước khi gửi Hội đồng thẩm định.

Trường hợp hồ sơ thành lập trung tâm không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi hồ sơ thành lập trung tâm tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

c) Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Thông tư này;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề do cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề không đủ điều kiện, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm và nêu rõ lý do.

đ) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trung tâm gửi cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội;

e) Thời hạn, thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm của Người đứng đầu cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội ra quyết định thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề trực thuộc.

2. Đối với trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trung tâm lập hồ sơ quy định tại Điều 10 của Thông tư này và gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn.

Trường hợp hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trung tâm không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trung tâm tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

d) Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 của Thông tư này;

đ) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề.

e) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trung tâm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và nêu rõ lý do.

f) Thời hạn, thẩm quyền quyết định thành lập và cho phép thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm, người có thẩm quyền quy định tại điểm e khoản 1 và điểm f khoản 2 Điều 11 của Thông tư này có trách nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm về Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

Chương 3.

CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Điều 12. Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

1. Việc chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề (sau đây gọi chung là trường) và trung tâm dạy nghề (sau đây gọi chung là trung tâm) phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học nghề;

c) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề.

2. Hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm:

Hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm là 01 bộ, bao gồm:

a) Công văn của cơ quan chủ quản (đối với trường, trung tâm công lập); công văn của Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm (đối với trường, trung tâm tư thục), trong đó nêu rõ lý do, mục đích của việc chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm; trụ sở chính, phân hiệu/cơ sở đào tạo của trường, trung tâm sau khi sáp nhập và trụ sở mới của trường, trung tâm sau khi chia, tách;

b) Biên bản họp của Hội đồng quản trị trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm về việc chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm (đối với trường, trung tâm tư thục);

c) Đề án chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm, trong đó làm rõ phương án sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động của trường, trung tâm; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc chia, tách, sáp nhập; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp.

3. Thủ tục, thẩm quyền chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề:

a) Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm để thành lập trường, trung tâm mới thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 8 và Điều 11 của Thông tư này.

b) Thẩm quyền chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

- Việc chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề hoặc sáp nhập các trường, trung tâm để thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề mới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định;

- Việc chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội để thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề mới do Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội quyết định;

- Việc chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn để thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề mới do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Điều 13. Giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

1. Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường, trung tâm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

b) Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động dạy nghề mà vẫn chưa khắc phục xong vi phạm;

c) Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, trung tâm không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, trung tâm;

đ) Trường, trung tâm hết thời hạn hoạt động được ghi trong quy chế, điều lệ (nếu có).

2. Hồ sơ giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề:

Hồ sơ giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề là 01 bộ, bao gồm:

a) Kết luận của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về dạy nghề hoặc cơ quan thực hiện chức năng thanh tra dạy nghề về kết quả thanh tra tình trạng thực tế của trường/trung tâm hoặc công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, trung tâm trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể của trường, trung tâm;

b) Phương án giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật. Việc giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề phải làm rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề, nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm định hồ sơ giải thể trường, trung tâm

a) Thẩm định hồ sơ giải thể trường cao đẳng nghề

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề thẩm định hồ sơ giải thể trường cao đẳng nghề, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định giải thể, cho phép giải thể trường cao đẳng nghề.

b) Thẩm định hồ sơ giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trình người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề xem xét, quyết định giải thể, cho phép giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

c) Trong quyết định giải thể, cho phép giải thể trường, trung tâm cần ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề; có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về phương án giải quyết các tài sản của trường, trung tâm và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của Tổng cục Dạy nghề

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở dạy nghề.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở dạy nghề.

3. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5; khoản 3 Điều 12; khoản 3 Điều 13 của Thông tư này.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trên địa bàn.

2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8; khoản 2, khoản 3 Điều 11; khoản 3 Điều 12; khoản 3 Điều 13 của Thông tư này.

3. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trên địa bàn.

Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trực thuộc.

2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 8; khoản 1, khoản 3 Điều 11; khoản 3 Điều 12; khoản 3 Điều 13 của Thông tư này.

3. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trực thuộc.

Điều 17. Trách nhiệm của trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

Sau thời hạn 02 năm (đủ 24 tháng), kể từ ngày có quyết định thành lập, cho phép thành lập đối với trường cao đẳng nghề và sau thời hạn 01 năm (đủ 12 tháng) đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, nếu trường, trung tâm không chuẩn bị được các điều kiện cần thiết về: cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học nghề; đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; chương trình dạy nghề và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác để tổ chức hoạt động dạy nghề theo quy định, thì cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trường, trung tâm thu hồi quyết định thành lập, cho phép thành lập đối với trường, trung tâm.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 4 tháng 11 năm 2011 và bãi bỏ Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

2. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc (nếu có) cần phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

Mẫu số 1a: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề …..

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lý do thành lập trường: .....................................................................................

...........................................................................................................................

- Tên trường cao đẳng nghề: ................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ......................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ......................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ............................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: ........................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: .......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ...........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề)

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.

 

 

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề.

(2) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề.

 

Mẫu số 1b: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày       tháng      năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:

..........................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: .....................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ...............................................

- Tên trường cao đẳng nghề: ................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ...........................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.

 

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục.

 

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày       tháng      năm 20 ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ cao đẳng nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trường, trung tâm và cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).

a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

b) Về cơ sở vật chất.

c) Về thiết bị dạy nghề.

d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề

đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.

e) Về kinh phí hoạt động.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường cao đẳng nghề đề nghị thành lập:

- Tên trường cao đẳng nghề: ................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trường: ........................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ....................................................................

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng: ..........................................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trường: ......................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trường cao đẳng nghề:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20…

20..

20..

20..

20..

20..

I

Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

II

Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

III

Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

IV

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của trường

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám hiệu;

- Hội đồng trường (đối với trường cao đẳng nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường cao đẳng nghề tư thục);

- Các phòng chức năng;

- Các khoa chuyên môn;

- Các Bộ môn trực thuộc trường;

- Các Hội đồng tư vấn;

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

 

Mẫu số 3a: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề …..

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

 

Kính gửi: ……………………………………….

- Lý do thành lập trường: .....................................................................................

..........................................................................................................................

- Tên trường trung cấp nghề: ...............................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ...........................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

 

 

(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

 

Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày       tháng      năm 20 ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ……………..

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:

..........................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: .....................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ...............................................

- Tên trường trung cấp nghề: ...............................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ...........................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

 

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

 

Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày       tháng      năm 20 ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).

a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

b) Về cơ sở vật chất.

c) Về thiết bị dạy nghề.

d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.

đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.

e) Về kinh phí hoạt động.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:

- Tên trường trung cấp nghề: ...............................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trường: ........................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ....................................................................

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng: ..........................................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trường: ......................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

20 ..

20 ..

20 ..

20 ..

20 ..

I

Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

II

Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

III

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của trường

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám hiệu;

- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);

- Các phòng chức năng;

- Các khoa chuyên môn;

- Các Bộ môn trực thuộc trường;

- Các Hội đồng tư vấn;

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

 

Mẫu số 5a: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề …..

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

 

Kính gửi: ……………………………………….

- Lý do thành lập trung tâm dạy nghề: ...................................................................

..........................................................................................................................

- Tên trung tâm dạy nghề: ....................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: .........................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)

Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

 

 

(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

 

Mẫu số 5b: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày       tháng      năm 20 ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ……………..

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề:

..........................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: .....................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ...............................................

- Tên trung tâm dạy nghề: ....................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: .........................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

 

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trung tâm.

 

Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày       tháng      năm 20 ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:

- Tên trung tâm dạy nghề: ....................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm: .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ....................................................................

- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc: ..............................................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm: ..................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

20 ..

20 ..

20 ..

20 ..

20 ..

I

Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

II

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng chức năng;

- Các Tổ chuyên môn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chức chuyên môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

 

MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 24/2011/TT-BLDTBXH

Hanoi, September 21, 2011

 

CIRCULAR

PRESCRIBING THE ESTABLISHMENT, AUTHORIZATION FOR ESTABLISING, DIVIDING, SEPARATING, MERGING AND DISSOLVING VOCATIONAL COLLEGES, VOCATIONAL INTERMEDIATE SCHOOLS AND VOCATIONAL TRAINING CENTERS

MINISTER OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Pursuant to the Law on vocational training of November 29, 2006;

Pursuant to the Government's Decree No. 186/2007/ND-CP of December 25, 2007 defining the functions, tasks and powers and the organizational structure of Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government's Decree No. 70/2009/ND-CP prescribing the State management responsibilities for vocational training;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 48/NQ-CP of December 09, 2010 on simplifying the administrative procedures under the management scope of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs;

Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs prescribes the establishment, authorization for establishing, dividing, separating, merging and dissolving vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

This Circular prescribes the conditions, procedures and authority to establish and authorize the establishment, division, separation, merger, and dissolution of public and private vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers (hereinafter referred to as vocational training facilities)

This Circular is not applicable to foreign-capitalized vocational training facilities.

Article 2. Principles of the establishment and authorization for establishing, dividing, separating and merging

1. The establishment and authorization for establishing, dividing, separating and merging vocational training facilities must comply with the development planning of vocational training facility network and the demands for the development of technical human resources directly participating in the production and service provision from the labour market

2. Organizations, individuals of all economic sectors and ownership forms being eligible as prescribed in this Circular are entitled to request competent agencies and organizations prescribed in clause 3 Article 5; point dd clause 1 and point dd clause 2 Article 8; point e clause 1 and point f clause 2 Article 11 of this Circular to issue decisions on establishing, authorizing the establishment, division, separation and merger of vocational training facilities.

Chapter 2.

CONDITIONS, PROCEDURES AND AUTHORITY TO ESTABLISH AND AUTHORIZE THE ESTABLISHMENT, DIVISION, SEPARATION, MERGER, AND DISSOLUTION OF VOCATIONAL COLLEGES, VOCATIONAL INTERMEDIATE SCHOOLS AND VOCATIONAL TRAINING CENTERS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Conditions for establishing and authorizing the establishment of vocational colleges or other campus/branches belonging to the vocational college

1. Vocational colleges shall be established upon having the scheme satisfying the following conditions:

1.1. The establishment must be consistent with the planning of vocational training facility network nationwide in every period, and the planning and plan of developing the vocational college network of Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies (hereinafter referred to as Ministries), Central agencies of Socio-political organizations, People’s Committees of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as provincial-level People’s Committees).

1.2. The minimum number of vocations being trained in the college is 03. The minimum training scale is 200 students for private vocational colleges and 700 students for public vocational colleges.

1.3. The workforce of lecturers, teachers and officers must be sufficient in quantity, synchronous in mechanism and satisfying the standards of quality, standardized level and vocational skills as prescribed in the Circular No. 30/2010/TT-BLDTBXH of September 29, 2010 promulgated by Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs, prescribing the standards of vocational training lecturers and teachers. In particular:

a) The ratio of students to lecturers/teachers is 20 students/lecturer, teacher.

b) At least 15% of the college vocational lecturers must possess the Master Degree;

c) The minimum percentage of standing lecturers/teachers is 70% for public vocational colleges, 50% for private vocational colleges. The presentation of standing lecturers/teachers in every vocation must be guaranteed.

1.4. Facilities and equipment for vocational training

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The minimum land area being used is 20,000 m2 regarding urban areas and 40,000 m2 regarding non-urban areas;

- Theoretics and practice classrooms must satisfy the training scale as prescribed. The minimum area of theoretics classroom is 1.5 m2/student, the minimum area of practice classroom is 4 – 6 m2/student;

- The practice workshop must satisfy the practice requirements under the college vocational training program;

- The laboratories/experimental classrooms and specialized classrooms must satisfy the requirements for training, studying and researching under the college vocational training program;

- The library must provide adequate seats satisfying the requirements for the research of officers, lecturers and teachers, and for the study of students;

- Having sufficient area serving the students’, lecturers' and teachers’ physical training under the design standards;

- Having medic rooms with equipment that satisfies the minimum requirements for heath care of the students, lecturers and teachers.

b) Vocational training equipment.

Having adequate theoretics and practice vocational training equipment consistent with the training scale, level and vocations as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Having sufficient financial resources ensuring the investment and operation of vocational colleges. The minimum capital source to establish a vocational college is 30 billion VND, contributed by legal capital sources, excluding land values.

2. The establishment and authorization for establishing other campus/branches belonging to the school must satisfy the following conditions:

- The establishment and authorization for establishing other campus/branches belonging to the school must satisfy the following conditions for vocational training facilities, equipment, lecturers, teachers, vocational management officers and other conditions for vocational training under the planned training scale of the branches/ other campus.

- The establishment of other campus/branches in other provinces must obtain the written agreement on establishing other campus/branches issued by the President of the provincial-level People’s Committee where the other campus/branches are planned to be established.

Article 4. Dossier on establishing vocational colleges or other campus/branches belonging to the school

1. One (01) vocational college establishment dossier includes:

1.1. The written request for the college establishment by Ministries, Central agencies of Socio-political organizations, provincial-level People’s Committees regarding public vocational colleges (under the form 1a promulgated together with this Circular); the written request by social organizations, socio-professional organizations, economic organizations and individuals regarding private vocational colleges (under the form 1b promulgated together with this Circular).

1.2. 09 copies of the vocational colleges establishment scheme specifying the necessity of the establishment, the training objectives, the organizational mechanism and the necessary conditions for the school operation, the plan and implementation progress of the scheme and the socio-economic efficiency (under the form No. 2 promulgated together with this Circular).

1.3. The School regulation draft.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5. For vocational colleges affiliated to Ministries, Central agencies of socio-political organizations, private vocational colleges, it is required to obtain the written agreement of President of the provincial-level People’s Committee on the school establishment in central-affiliated cities and provinces where the school is situated.

1.6. For private vocational colleges, the dossier shall need the following additional documents:

a) The written verification of the commercial bank (where organizations, individuals requesting the vocational college establishment opened accounts) on the deposit balance of organizations, individuals requesting the vocational college establishment and on the commitment to use such amount only for the school establishment and the expenses on its regular operations after being established.

Other documents proving the ownership of assets being contributions from individuals requesting the school establishment (if any).

b) For private vocational colleges with two contributors or more, the dossier shall need the following additional documents:

- The power of attorney by contributors;

- The member list of the Board of founders;

- The list and forms of contributions of shareholders committed to contribute to the school establishment;

- The list and contribution records of shareholders committed to contribute;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The dossier on establishing other campus/branches belonging to vocational colleges shall be made as prescribed in clause 1 Article 4 of this Circular.

Article 5. Procedures for establishing and authorizing the establishment of vocational colleges

1. Receiving the dossier on establishing and authorizing the school establishment

a) Agencies, organizations and individuals requesting the school establishment or the authorization of the school establishment shall make dossiers as prescribed in Article 4 of this Circular and send to the General Department of Vocational Training – the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs;

b) The General Department of Vocational Training – the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall receive and evaluate the dossier on the establishment or authorizing the establishment of vocational colleges before sending to the Evaluation council of dossiers on establishing vocational colleges (hereinafter referred to as Evaluation council).

In case the dossier on the establishment or authorizing the school establishment is not valid, the Director of the General Department of Vocational Training – the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall send written response specifying the reasons to the organizations, individuals that request the establishment or the authorization of the establishment of the school within 05 working days as from the date of receiving the dossier.

c) Within 05 working days as from fully receiving the valid dossiers, the General Department of Vocational Training shall send the school establishment dossier to the Evaluation council in order to carry out the evaluation.

2. Evaluating the school establishment dossier

a) The Evaluation council shall carry out the evaluation of the vocational college establishment dossier;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The leading representative from the General Department of Vocational Training – the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall be the President of the Evaluation council, representatives from the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Education and Training and representatives from a number of Departments belonging to the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall be the members

c) Within 15 working days as from the date of receiving the vocational college establishment dossier sent by the General Department of Vocational Training, the Evaluation council shall carry out the evaluation of the vocational college establishment dossier;

d) Basing on the evaluation results of the Evaluation council, agencies, organizations and individuals requesting the school establishment shall complete the school establishment dossier and send to the General department of vocational training.

In case the Evaluation council concludes that the vocational college establishment dossier is not qualified, the General Department of Vocational Training – the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall send written response specifying the reasons to the organizations and individuals requesting the school establishment.

3. Time limits, authority to establish and authorize the establishment of schools or other campus/branches belonging to the school:

Within 05 working day after receiving the written statement on the establishment, the authorization for establishing vocational colleges, other campus/branches belonging to the school from the Director of the General Department of vocational training, the Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs shall issue decisions on establishing schools, other campus/branches belonging to the public vocational colleges, or on authorizing the establishment of schools, other campus/branches belonging to the private vocational colleges.

SECTION II. CONDITIONS, PROCEDURES AND AUTHORITY TO ESTABLISH AND AUTHORIZE THE ESTABLISHMENT OF VOCATIONAL INTERMEDIATE SCHOOLS

Article 6. Conditions, procedures for establishing and authorizing the establishment of vocational intermediate schools or other campus/branches belonging to the school

1. Vocational intermediate schools shall be established upon having the scheme that satisfy the following conditions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. The minimum number of intermediate training vocations is 3. The minimum training scale is 100 students for private vocational intermediate schools and 500 students for public vocational intermediate schools.

1.3. The workforce of teachers and managing officers must be sufficient in quantity, synchronous in mechanism, satisfying the standards of quality, standardized level and vocational skills as prescribed in the Circular No. 30/2010/TT-BLDTBXH of September 29, 2010 promulgated by Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs, prescribing the standards of vocational training lecturers and teachers. In particular:

a) The maximum ratio of students to teachers is 20 students/teacher;

b) The minimum percentage of standing lecturers/teachers is 70% for public vocational intermediate schools, 50% for private vocational intermediate schools. The presentation of standing lecturers/teachers in every vocation must be guaranteed.

1.4. Vocational training facilities and equipment

a) The facilities must be consistent with the training scale and level of each vocation, and must be designed and constructed under the Vietnam’s construction standard TCXD VN 60: 2003 “Vocational training school – Design standards” promulgated together with the Decision No. 21/2003/QD-BXD of July 28, 2003 of the Minister of Construction. In particular:

- The minimum land area being used is 10,000 m2 regarding urban areas and 30,000 m2 regarding non-urban areas;

- Theoretics and practice classrooms must satisfy the training scale as prescribed. The minimum area of theoretics classroom is 1.5 m2/student, the minimum area of practice classroom is 4 – 6 m2/student;

- The practice workshop must satisfy the practice requirements under the intermediate vocational training program;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The library must provide adequate seats satisfying the requirements for the research of officers, lecturers and teachers, and for the study of students;

- Having sufficient area serving the students’, lecturers’ and teachers’ physical training under the design standards;

- Having medic rooms with equipment that satisfies the minimum requirements for heath care of the students, lecturers and teachers.

b) Vocational training equipment.

Having adequate theoretics and practice vocational equipment consistent with the training scale, level and vocations as prescribed.

1.5. Financial resources

Having sufficient financial resources ensuring the investment and operation of vocational intermediate schools. The minimum capital source to establish a vocational intermediate school is 15 billion VND, contributed by legal capital sources, excluding land values.

2. The establishment of other campus/branches belonging to the vocational intermediate school shall be implemented similarly to the establishment of other campus/branches belonging to the vocational college prescribed in clause 2 Article 3 of this Circular.

Article 7. Dossier on establishing vocational intermediate schools or other campus/branches belonging to the school

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1. The written request for the school establishment by line managing agencies regarding public vocational intermediate schools (under the form 3a promulgated together with this Circular); the written request by social organizations, socio-professional organizations, economic organizations and individuals regarding private vocational intermediate schools (under the form 3b promulgated together with this Circular).

1.2. 07 copies of the vocational intermediate schools establishment scheme specifying the necessity of the establishment, the training objectives, the organizational mechanism and the conditions for the school operation, the plan and implementation progress of the scheme and the socio-economic efficiency (under the form No. 4 promulgated together with this Circular).

1.3. The School regulation draft.

1.4. The authenticated copy of the Certificate of land use rights, house ownership and other property attached to land, or written agreement by the provincial-level People’s Committees on the land allocation to build the school, in which specifying the areas, landmarks and address of the land lot where the school is built.

1.5. For vocational intermediate schools affiliated to Ministries, Central agencies of socio-political organizations, private vocational colleges, it is required to obtain the written agreement of President of the provincial-level People’s Committee on the school establishment in central-affiliated cities and provinces where the school is situated.

1.6. For private vocational intermediate schools, the dossier shall need the following additional documents:

a) The written verification of the commercial bank (where organizations, individuals requesting the vocational intermediate school establishment opened accounts) on the deposit balance of organizations, individuals requesting the vocational intermediate school establishment, and on the commitment to use such amount only for the school establishment and the expenses on its regular operations after being established.

Other documents proving the ownership of assets being contributions from individuals requesting the school establishment (if any).

b) For private vocational colleges with two contributors or more, the dossier shall need the following additional documents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The list and forms of contributions of shareholders committed to contribute to the school establishment;

- The member list of the Board of founders;

- The list and contribution records of shareholders committed to contribute;

- The estimate of the chairperson of the School directorate.

2. The dossier on establishing other campus/branches belonging to vocational intermediate schools shall be made as prescribed in clause 1 Article 7 of this Circular.

Article 8. Procedures for establishing and authorizing the establishment of vocational intermediate schools

1. For vocational intermediate schools affiliated to Ministries and Central agencies of socio-political organizations:

a) The agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations shall receive and evaluate the affiliated vocational intermediate school establishment dossier before sending to the Evaluation council.

In case the school establishment dossier is not valid, the agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations shall send written response specifying the reasons to the organizations, individuals that request the school establishment within 05 working days.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Ministers, Heads of Central agencies of socio-political organizations shall issue decisions on the establishment and promulgating the Regulation on the organization and operation of Evaluation councils.

d) Within 15 working days as from the date of receiving the school establishment dossiers sent by the agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations, the Evaluation council shall carry out the evaluation of the vocational intermediate school establishment dossiers;

dd) Basing on the evaluation results of the Evaluation council, agencies, organizations and individuals requesting the school establishment shall complete the school establishment dossier and send to the agency assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations in order to submit to the Ministers and the Heads of Central agencies of socio-political organizations for decisions.

In case the Evaluation council concludes that the school establishment dossier is not qualified, the agency assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations shall send written response specifying the reasons to the organizations and individuals requesting the school establishment.

e) Time limits, authority to establish and authorize the establishment of schools or other campus/branches belonging to the school:

Within 05 working day after receiving the written statement on the establishment of schools or other campus/branches belonging to the school from the Head of The agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations, Ministers, Heads of Central agencies of socio-political organizations shall issue decisions on establishing schools or other campus/branches belonging to the affiliated vocational intermediate schools.

2. For public vocational intermediate schools belonging to central-affiliated cities and provinces, and private vocational intermediate schools in central-affiliated cities and provinces :

a) Agencies, organizations and individuals requesting the school establishment or the authorization for the school establishment shall make dossiers prescribed in Article 7 of this Circular and send to the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs ;

b) The Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall receive and evaluate the dossiers on establishing public vocational intermediate schools belonging to central-affiliated cities and provinces and local private vocational intermediate schools.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Within 05 working days as from fully receiving the valid dossiers, the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall send the school establishment dossier to the Evaluation council in order to carry out the evaluation.

d) Evaluating the school establishment dossier

- Presidents of the provincial-level People’s Committees shall issue decisions on the establishment and promulgating the Regulation on the organization and operation of Evaluation councils.

The leading representative from the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall be the President of the Evaluation council, leading representatives from the Services and provincial agencies: the Service of Internal Affairs, the Service of Finance, the Service of Planning and Investment, the Service of Education and Training… shall be the members.

- Within 15 working days as from the date of receiving the school establishment dossier sent by the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Evaluation council shall carry out the evaluation of the vocational intermediate school establishment dossier;

In case the Evaluation council concludes that the school establishment dossier is not qualified, the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall send written response specifying the reasons to the agencies, organizations and individuals requesting the school establishment.

- Basing on the evaluation results of the Evaluation council, agencies, organizations and individuals requesting the school establishment shall complete the school establishment dossier and send to the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs.

dd) Time limits, authority to establish and authorize the establishment of the school or other campus/branches belonging to the school:

Within 05 working day after receiving the written statement on the establishment of schools or other campus/branches belonging to the school from the Director of the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs , the President of the provincial-level People’s Committee shall issue the decision on establishing the school or other campus/branches belonging to provincial public vocational intermediate schools, or on authorizing the establishment of the school or other campus/branches belonging to local private vocational intermediate schools.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SECTION III. CONDITIONS, PROCEDURES AND AUTHORITY TO ESTABLISH AND AUTHORIZE THE ESTABLISHMENT OF VOCATIONAL TRAINING CENTERS

Article 9. Conditions, procedures and authority to establish and authorize the establishment of vocational training centers or other campus/branches belonging to the center

1. Vocational training centers shall be established upon having the scheme that satisfy the following conditions:

1.1. The establishment is consistent with the national vocational training facility network in each period, with the development planning and plans vocational training center network of Ministries, Central agencies of socio-political organizations and provincial-level People’s Committees.

The minimum training scale is 50 students for private vocational training centers and 150 students for public vocational training centers.

1.3. The workforce of teachers and managing officers must be sufficient in quantity, synchronous in mechanism, satisfying the standards of quality, standardized level and vocational skills as prescribed in the Circular No. 30/2010/TT-BLDTBXH of September 29, 2010 promulgated by Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs, prescribing the standards of vocational lecturers and teachers. In particular:

a) The maximum ratio of students to teachers is 20 students/teacher;

b) The presentation of standing lecturers/teachers in every vocation must be guaranteed.

1.4. Vocational training facilities and equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The minimum land area being used is 1,000 m2 regarding urban areas and 2,000 m2 regarding non-urban areas;

- Theoretics classrooms must satisfy the training scale as prescribed. The minimum area of theoretics classroom is 1.3 m2/student;

- The practice workshop must satisfy the practice requirements under the primary vocational training program. The minimum area of practice classroom is 2.5 m2/student;

b) Vocational training equipment:

Having adequate theoretics and practice teaching equipment consistent with the vocations, training level and scale as prescribed.

1.5. Financial resources

Having sufficient financial resources ensuring the investment and operation vocational training centers. The minimum capital source to establish a vocational training center is 02 (two) billion VND, contributed by legal capital sources, excluding land values.

2. The establishment of other campus/branches belonging to the vocational training center shall be implemented similarly to the establishment of other campus/branches belonging to the vocational college prescribed in clause 2 Article 3 of this Circular.

Article 10. Dossier on establishing vocational intermediate schools and other campus/branches belonging to the center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1. The written request for the school establishment by the line managing agencies regarding public vocational training centers (under the form 5a promulgated together with this Circular); the written request by social organizations, socio-professional organizations, economic organizations and individuals regarding private vocational training centers (under the form 5b promulgated together with this Circular).

1.2. 07 copies of the vocational training center establishment scheme specifying the necessity of the center establishment, the training objectives, the organizational mechanism and the necessary conditions for the center operation, the plan and implementation progress of the scheme and the socio-economic efficiency (under the form No. 6 promulgated together with this Circular).

1.3. The estimated quantity of teachers that ensure the consistency with the scale and level for each vocation being trained in the center.

1.4. The draft Regulation on the center organization and operation.

1.5. The authenticated copy of the Certificate of land use rights, house ownership and other property attached to land, or written agreement by the provincial-level People’s Committees on the land allocation to build the center, in which specifying the areas, landmarks and address of the land lot where the center is built.

1.6. For vocational training centers affiliated to Ministries, Central agencies of socio-political organizations, private vocational colleges, it is required to obtain the written agreement of President of the provincial-level People’s Committee on the school establishment in central-affiliated cities and provinces where the center is situated.

1.7. For private vocational training centers, the dossier shall need the following additional documents:

a) The written verification of the commercial bank (where organizations, individuals requesting the vocational training center establishment opened accounts) on the deposit balance of organizations, individuals requesting the center establishment, and on the commitment to use such amount only for the center establishment and the expenses on its regular operations after being established.

Other documents proving the ownership of assets being contributions from individuals requesting the center establishment (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The power of attorney by contributors;

- The member list of the Board of founders;

- The list and forms of contributions of shareholders committed to contribute to the center establishment;

- The list and contribution records of shareholders committed to contribute;

2. The dossier on establishing other campus/branches belonging to the vocational training center shall be made as prescribed in clause 1 Article 10 of this Circular.

Article 11. Procedures for establishing and authorizing the establishment of vocational training centers

1. For vocational training centers affiliated to Ministries and Central agencies of socio-political organizations:

a) The agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations shall receive and evaluate the affiliated vocational training center establishment dossiers before sending to Evaluation councils.

In case the center establishment dossier is not valid, the agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations shall send written response specifying the reasons to the organizations, individuals that request the center establishment within 05 working days after receiving the dossiers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The establishment, organization and operation of Evaluation councils shall be implemented as prescribed in point c clause 1 Article 8 of this Circular;

d) Within 15 working days as from the date of receiving vocational training center establishment dossiers sent by the agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations, the Evaluation councils shall carry out the evaluation of the vocational training center establishment dossiers;

In case the Evaluation council concludes that the vocational training center establishment dossier is not qualified, the agency assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations shall send written response specifying the reasons to the organizations and individuals requesting the center establishment.

dd) Basing on the evaluation results of the Evaluation council, agencies and organizations requesting the center establishment shall complete the school establishment dossiers and send to The agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations.

e) Time limits, authority to establish and authorize the establishment of the center or other campus/branches belonging to the center:

Within 05 working day after receiving the written statements on the establishment of centers and other campus/branches belonging to the center from the Heads of The agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations, Ministers, Heads of Central agencies of socio-political organizations shall issue decisions on establishing the center or other campus/branches belonging to the affiliated vocational training centers.

2. For public vocational training centers belonging to central-affiliated cities and provinces and private vocational training centers in central-affiliated cities and provinces:

a) Agencies, organizations and individuals requesting the center establishment or the authorization for the center establishment shall make dossiers prescribed in Article 10 of this Circular and send to the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs ;

b) The Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall receive and evaluate the dossiers on establishing public vocational training centers belonging to central-affiliated cities and provinces and local private vocational training centers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Within 05 working days as from fully receiving the valid dossiers, the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall send the center establishment dossier to the Evaluation council in order to carry out the evaluation.

d) The establishment, organization and operation of Evaluation councils shall be implemented as prescribed in point d clause 2 Article 8 of this Circular;

dd) Within 15 working days as from the date of receiving the center establishment dossier sent by the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Evaluation council shall carry out the evaluation of the vocational training center establishment dossier;

e) Basing on the evaluation results of the Evaluation council, agencies, organizations and individuals requesting the center establishment shall complete the center establishment dossier and send to the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs.

In case the Evaluation council concludes that the vocational training center establishment dossier is not qualified, the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs shall send written response specifying the reasons to the agencies, organizations and individuals requesting the center establishment.

f) Time limits, authority to establish and authorize the establishment of the center or other campus/branches belonging to the center:

Within 05 working day after receiving the written statement on the establishment of the center or other campus/branches belonging to the center from the Director of the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs , the President of the provincial-level People’s Committee shall issue decisions on establishing the center or other campus/branches belonging to the provincial vocational training centers, or on authorizing the establishment of the center or other campus/branches belonging to the local private vocational training centers.

3. Within 05 working days as from the date of signing the decision on establishing, authorizing the establishment of the center or other campus/branches belonging to the center, the competent person prescribed in point e clause 1 and point f clause 2 Article 11 of this Circular shall be responsible to send the decision on establishing or authorizing the establishment of the center or other campus/branches belonging to the center to the General Department of Vocational Training – the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs to monitor and manage.

Chapter 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. The division, separation and merger of vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers

1. The division, separation and merger of vocational colleges, vocational intermediate schools (hereinafter referred to as schools and vocational training centers (hereinafter referred to as centers) must satisfy the following requirements:

a) Being consistent with the planning of vocational training facility network nationwide in each period, the network development planning and plan for vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers of Ministries, Central agencies of socio-political organizations and provincial-level People’s Committees;

c) Ensuring the interests of the officers, lecturers, teachers and students;

c) Contributing in improving the quality and efficiency of vocational training.

2. Dossier on dividing, separating and merging schools and centers:

01 (one) dossier on dividing, separating and merging schools and centers includes:

a) The official dispatch of the line managing agency (for public schools and centers), the official dispatch of the Directorate, individuals owning the school/organization or contributors to the center establishment (for private schools and centers) specifying the reasons and purposes of the division, separation and merger of schools and centers; the head offices, other campus/branches of schools and centers after being merged and the new head offices of schools and centers after being divided and separated;

b) The meeting minute of the school/organization Directorate or contributors to the center establishment on dividing, separating and merging schools/ centers (for private schools and centers);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Procedures and authority to divide, separate and merge vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers:

a) Procedures for dividing, separating and merging vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers

Procedures for dividing, separating and merging schools and centers to establish new schools and centers shall be implemented as prescribed in Article 5, Article 8 and Article 11 of this Circular.

b) Authority to divide, separate, merge vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers

- The division, separation and merger of vocational colleges, or merger of schools/centers to establish or authorize the establishment of new vocational colleges shall be decided by the Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs;

- The division, separation and merger of public vocational intermediate schools and vocational training centers belonging to Ministries, Central agencies of socio-political organizations to establish new vocational intermediate schools and vocational training centers shall be decided by Ministers and Heads of Central agencies of socio-political organizations;

- The division, separation and merger of provincial public vocational intermediate schools and vocational training centers and local private vocational intermediate schools and vocational training centers to establish or authorize the establishment of new vocational intermediate schools and vocational training centers shall be decided by Presidents of the provincial-level People’s Committees;

Article 13. Dissolving vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers

1. Vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers are dissolved in one of the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failing to rectify the violation when the vocational training operation suspension is expired;

c) The objectives, duties and activities in the decision of establishing or authorizing the establishment of schools and centers are no longer appropriate for the requirements for socio-economic development;

d) At the proposal or organizations, individuals being founders of the school or center;

dd) The operation term of the school or center is expired as prescribed in the regulation/charter (if any).

2. The dossier on dissolving vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers:

One (01) dossier on dissolving vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers includes:

a) The written verdict of The agencies assigned to carry out line managing inspection of vocational training or the agency carrying out vocational training inspection on the actual conditions of the school/center, or written proposal from the line managing agency or from organizations, individuals requested the school/center establishment in which specifying the reasons and objectives of the school/center dissolution;

b) Measures for settling the interest of managing officers, lecturers, vocational training teachers, employees, workers, students and financial liability as prescribed by law. The dissolution of vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers must specify the reasons for dissolution, measures for settling the interest of managing officers, lecturers, vocational training teachers, employees, workers, students and financial liability as prescribed by law.

3. Evaluating dossier on school/center dissolution

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 30 working days after fully receiving the valid dossiers, the General Department of Vocational Training shall evaluate the dossiers on vocational college dissolution and submit to the Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs to issue decisions on the dissolution or on authorizing the dissolution of vocational colleges.

b) Evaluating dossier on the dissolution of vocational intermediate schools and vocational training centers

Within 30 working days after fully receiving the valid dossiers, the agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations shall evaluate the dossiers on the dissolution of vocational intermediate schools and vocational training centers, and submit to persons competent to establish, authorize the establishment of vocational intermediate schools and vocational training centers to consider and issue decisions on the dissolution or on authorizing the dissolution of vocational intermediate schools and vocational training centers..

c) In the decisions on dissolving or authorizing the dissolution of schools and centers, it is required to specify the reasons for dissolution, measures for settling the interest of managing officers, lecturers, vocational training teachers, employees, workers and students; to have decisions from competent agencies on measures for settling the school/center assets and must be publicly announced on means of mass media.

Chapter 4.

ORGANIZING THE IMPLEMENTATION

Article 14. Responsibilities of the General Department of Vocational Training

1. Guiding and organizing the establishment and authorization for establishing, dividing, separating, merging and dissolving vocational training facilities.

2. Inspecting, examining the establishment and authorization for establishing, dividing, separating, merging and dissolving vocational training facilities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Responsibilities of the Service of Labor, War Invalids and Social Affairs

1. Guiding and organizing the establishment and authorization for establishing, dividing, separating, merging and dissolving local vocational intermediate schools and vocational training centers.

2. Receiving, evaluating dossiers on the establishment and authorization for establishing, dividing, separating, merging and dissolving provincial public vocational intermediate schools, vocational training centers, and local private vocational intermediate schools, vocational training centers as prescribed in clause 2, clause 3 Article 8; clause 2, clause 3 Article 11; clause 3 Article 12; clause 3 Article 13 of this Circular.

3. Annually and biannually summing up and reporting to the General Department of Vocational Training – the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs on the establishment and authorization for establishing, dividing, separating, merging and dissolving local vocational intermediate schools and vocational training centers.

Article 16. Responsibilities of agencies assigned to manage the vocational training belonging to Ministries and Central agencies of socio-political organizations

1. Guiding and organizing the establishment and authorization for establishing, dividing, separating, merging and dissolving affiliated vocational intermediate schools and vocational training centers..

2. Receiving, evaluating dossiers on the establishment and authorization for establishing, dividing, separating, merging and dissolving affiliated public vocational intermediate schools and vocational training centers as prescribed in clause 1, clause 3 Article 8; clause 1, clause 3 Article 11; clause 3 Article 12; clause 3 Article 13 of this Circular.

3. Annually and biannually summing up and reporting to the General Department of Vocational Training – the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs on the establishment, division, separation, merger and dissolution of affiliated vocational intermediate schools and vocational training centers.

Article 17. Responsibilities of vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Effect

1. This Circular takes effect on November 04 2011 and abolishes the Decision No. 71/2008/QĐ-BLDTBXH of December 30 2008 promulgated by the Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs prescribing the establishment and authorization for establishing, dividing, separating, merging and dissolving vocational colleges, vocational intermediate schools and vocational training centers.

2. During the course of implementation, the arising difficulties and obstructions should be promptly reported to the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs for study, supplement and amendment./.

 

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Ngoc Phi

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2011 về Quy định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.094

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!