Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 13/2007/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe

Số hiệu: 13/2007/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 21/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 13/2007/TT-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toán lao động và vệ sinh lao động; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động và vệ sinh môi trường,
Bộ Y tế hướng dẫn việc khám sức khỏe như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thông tư này hướng dẫn khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe theo yêu cầu.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này được áp dụng đối với các tập thể và cá nhân sau đây:

a) Cơ sở sử dụng người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề.

b) Học sinh, sinh viên và học viên làm hồ sơ dự tuyển hoặc đang học tại các cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề; người lao động làm hồ sơ để xin được tuyển dụng, người lao động khi được tuyển dụng, người lao động đang làm việc tại các cơ sở sử dụng người lao động và người có nhu cầu khám sức khỏe (sau đây gọi chung là đối tượng khám sức khỏe).

c) Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đủ điều kiện được khám sức khỏe quy định tại Thông tư này tham gia khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe theo yêu cầu (sau đây gọi chung là cơ sở khám sức khỏe).

3. Thông tư này không áp dụng trong việc khám bệnh ngoại trú, nội trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; không áp dụng đối với các đối tượng tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, khám tuyển công an, tuyển sinh công an, khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài và người nước ngoài lao động tại Việt Nam, khám giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển là khám sức khỏe cho học sinh làm hồ sơ dự tuyển vào các học tại các cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề; người làm hồ sơ để dự thi lấy bằng lái xe và người lao động làm hồ sơ để xin được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở sử dụng người lao động.

2. Khám sức khỏe khi tuyển dụng là khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên và học viên khi trúng tuyển vào học tại các cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề; người lao động khi được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở sử dụng lao động.

3. Khám sức khoẻ định kỳ là khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, học viên và người lao động quy định theo thời gian: 1 năm một lần hoặc 6 tháng một lần đối với các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

4. Khám sức khỏe theo yêu cầu là khám sức khỏe cho người có nhu cầu, tự nguyện muốn kiểm tra sức khỏe.

III. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM SỨC KHỎE

1. Có các bác sỹ khám các chuyên khoa: Nội, ngoại, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt; có các bác sĩ hoặc kỹ thuật viên làm các xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu. X quang.

2. Có đủ năng lực chuyên môn, kỹ thuật để làm các xét nghiệm cơ bản

- Xét nghiệm máu: Công thức máu, đường máu.

- Xét nghiệm nước tiểu: Đường niệu, protein niệu.

- X quang tim phổi.

3. Có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo “Quy định cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản phục vụ cho khám sức khỏe” được quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với các cơ sở y tế chưa đủ các trang thiết bị theo quy định tại Phụ lục số 1, có thể kết hợp (thông qua hình thức hợp đồng liên kết) với các cơ sở y tế có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Phụ lục số 1 để tổ chức khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư này.

IV. TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE

1. Quy định chung

a) Học sinh, sinh viên làm hồ sơ dự tuyển vào học tại các cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề, người làm hồ sơ để dự thi lấy bằng lái xe và người lao động làm hồ sơ để xin được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở sử dụng lao động phải được khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển.

b) Học sinh, sinh viên và học viên khi được tuyển vào học tại các cơ sở đào tạo, dạy nghề hoặc người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại cơ sở sử dụng lao động phải được khám sức khỏe khi tuyển dụng. Trong trường hợp giấy chứng nhận sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển còn giá trị thì không nhất thiết phải khám sức khỏe khi tuyển dụng.

c) Học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề hoặc người lao động làm việc tại các cơ sở sử dụng lao động phải được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 năm. Đối với các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian khám sức khỏe định kỳ theo quy định của nghề và của công việc đó.

d) Cơ sở khám sức khỏe căn cứ vào lý do khám sức khỏe: khi làm hồ sơ dự tuyển, tuyển dụng, định kỳ, theo yêu cầu và Bảng “tiêu chuẩn sức khỏe của người lao động, học sinh, sinh viên” hiện hành để được thực hiện khám sức khỏe.

đ) Đối với các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng, thì cơ sở khám sức khỏe phải thực hiện các quy định của tiêu chuẩn đó.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khi tuyển dụng và khám sức khỏe theo yêu cầu áp dụng theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng nhận sức khỏe được đóng dấu giáp lai của cơ sở khám sức khỏe, có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký.

g) Sổ khám sức khỏe định kỳ áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này (khổ giấy A4, 1 số có 12 tờ) được áp dụng đối với khám sức khỏe định kỳ.

h) Người kết luận và ký giấy chứng nhận sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ là Thủ trưởng cơ sở khám sức khỏe hoặc người được Thủ trưởng cơ sở khám sức khỏe ủy quyền và phải chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

i) Phí khám sức khỏe

- Đối với khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khi tuyển dụng, khám sức khỏe theo yêu cầu do đối tượng khám sức khỏe nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành.

- Đối với khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên, học viên, người lao động (khám sức khỏe tập trung) thì cơ sở sử dụng lao động nộp phí theo mức thu viện phí hiện hành. Đối với khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ, phí khám sức khỏe do đối tượng khám sức khỏe trực tiếp chi trả vả cơ sở giáo dục công dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động thanh toán phí khám sức khỏe cho đối tượng khám sức khỏe.

k) Khám sức khỏe là hoạt động chuyên môn, phải được lưu trữ, thống kê, báo cáo vào hoạt động chung của cơ sở y tế.

2. Thủ tục khám sức khỏe

a) Khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe khi tuyển dụng thì đối tượng khám sức khỏe phải nộp ảnh mầu cỡ 4 x 6cm (ảnh chụp trong vòng 6 tháng gần nhất), số lượng ảnh tùy theo số lượng giấy chứng nhận sức khỏe do đối tượng khám sức khỏe yêu cầu.

b) Khám sức khỏe định kỳ

- Đối với khám sức khỏe tập trung: Cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động cần xuất trình Hồ sơ sức khỏe. Hồ sơ sức khỏe gồm giấy chứng nhận sức khỏe khi tuyển dụng (đối với khám sức khỏe định kỳ lần đầu), sổ khám sức khỏe định kỳ, các kết quả khám chữa bệnh khác (nếu có).

- Đối với khám sức khỏe đơn lẻ: Đối tượng khám sức khỏe cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị khám sức khoẻ định kỳ.

c) Khám sức khoẻ theo yêu cầu: Đối tượng khám sức khỏe cần xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh đóng dấu giáp lai (như hộ chiếu, bằng lái xe). Nếu không có Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân, phải có ảnh màu cỡ 4 x 6cm để dán vào các giấy chứng nhận sức khỏe (ảnh chụp trong vòng 6 tháng gần nhất).

3. Tổ chức khám sức khỏe

Theo 2 hình thức:

- Khám sức khỏe tập trung: Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng, liên hệ và ký hợp đồng với cơ sở khám sức khỏe để tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng tại cơ sở khám sức khỏe hoặc tại cơ quan, đơn vị.

- Khám sức khỏe đơn lẻ: Do đối tượng khám sức khỏe liên hệ trực tiếp với cơ sở khám sức khỏe để được khám sức khỏe tại cơ sở y tế.

4. Quy trình khám sức khỏe

a) Tiếp nhận hồ sơ và hoàn thành các thủ tục hành chính

Đối tượng khám sức khỏe có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).

b) Khám thể lực

Đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực trung bình, chỉ số BMI, mạch, nhiệt, nhiệt độ, huyết áp và nhịp thở.

c) Khám lâm sàng toàn diện theo các chuyên khoa

d) Khám cận lâm sàng

- Cận lâm sàng bắt buộc:

+ Công thức máu, đường máu.

+ Xét nghiệm nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu (đường, protein, tế bào).

+ Chụp X – quang tim phổi thẳng, nghiêng. Riêng đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ, chiếu hoặc chụp X quang tim phổi được thực hiện theo chỉ định của bác sĩ lâm sàng.

- Cận lâm sàng khác: Đối tượng khám sức khỏe phải được làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng khác khi có chỉ định của bác sỹ lâm sàng; hoặc yêu cầu của cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động; hoặc yêu cầu của đối tượng khám sức khỏe.

đ) Đối với khám sức khỏe theo yêu cầu, các nội dung khám lâm sàng, cận lâm sàng được thực hiện theo yêu cầu của đối tượng khám sức khỏe và có sự tư vấn của bác sỹ khám bệnh.

e) Các bác sỹ khám lâm sàng phải phân loại sức khỏe, ký và ghi rõ họ tên vào giấy chứng nhận sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ và phải chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Người ghi các kết quả cận lâm sàng phải ký và ghi rõ họ tên vào giấy chứng nhận sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ.

g) Căn cứ vào kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng, người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký giấy chứng nhận sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ kết luận:

- Đối với khám sức khỏe khi làm hồ sơ, khi tuyển dụng: khỏe mạnh hay mắc bệnh (ghi cụ thể tên bệnh); xếp loại sức khỏe; hiện tại đủ hay không đủ sức khỏe để học tập, làm việc cho ngành nghề, công việc (ghi cụ thể tên nghề, công việc nếu có thể).

- Đối với khám sức khỏe theo yêu cầu: Hiện tại khỏe mạnh hay mắc bệnh (ghi cụ thể tên bệnh), hướng điều trị.

- Đối với khám sức khỏe định kỳ: ngoài kết luận khỏe mạnh hay mắc bệnh (ghi cụ thể tên bệnh); xếp loại sức khỏe; hiện tại đủ hay không đủ sức khỏe để học tập, làm việc cho ngành nghề, công việc (ghi cụ thể tên nghề, công việc nếu có thể), còn có chỉ định điều trị, phục hồi chức năng, khám chuyên khoa để điều trị bệnh, khám bệnh nghề nghiệp (nếu có), yêu cầu cơ sở sử dụng lao động chuyển công việc khác phù hợp (nếu không đủ tiêu chuẩn sức khỏe).

h) Giấy chứng nhận sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển được làm thành 2 bản trở lên (tùy theo yêu cầu của đối tượng khám sức khỏe); giấy chứng nhận sức khỏe khi tuyển dụng, giấy chứng nhận sức khỏe khi khám theo yêu cầu được làm thành 1 bản, có đóng dấu của cơ sở khám sức khỏe. Cơ sở khám sức khỏe trả giấy chứng nhận sức khỏe cho đối tượng khám sức khỏe hoặc cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động.

Sổ khám sức khỏe định kỳ được trả cho đối tượng khám sức khỏe đối với khám sức khỏe đơn lẻ hoặc trả cho cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động đối với khám sức khỏe tập trung.

i) Trả giấy chứng nhận sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ

- Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: trả ngay trong ngày làm việc.

- Đối với trường hợp khám sức khỏe tập trung: trả trong vòng 10 ngày làm việc (hoặc theo hợp đồng thỏa thuận giữa cơ sở khám sức khỏe với cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động).

k) Thanh lý hợp đồng khám sức khỏe với cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ sở giáo dục quốc dân, dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên, học viên và người lao động theo quy định.

2. Học sinh, sinh viên, học viên và người lao động có trách nhiệm đi khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ.

3. Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập nếu có đủ điều kiện đối với cơ sở khám sức khỏe được quy định tại Mục III của Thông tư này, Thủ trưởng đơn vị quyết định việc tổ chức khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe theo yêu cầu. Đồng thời, đơn vị phải báo cáo về Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các đơn vị trực thuộc Sở, đơn vị y tế tư nhân đóng trên địa bàn); y tế các Bộ ngành (đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, Ngành); Bộ Y tế - Vụ Điều trị (đối với các đơn vị trực thuộc Bộ).

4. Bộ Y tế (Vụ Điều trị), Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, Ngành có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện khám sức khỏe của các cơ sở khám sức khỏe theo đúng các quy định.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Điều trị) để được nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ; Công báo (2 bản), Website;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Y tế: + Bộ trưởng, Thứ trưởng,
                + Các Cục, Vụ, Văn Phòng, thanh tra;
                + Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
                + Website Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- Lưu: VT, ĐTr, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

PHỤ LỤC SỐ 1

QUY ĐỊNH CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƠ BẢN PHỤC VỤ CHO KHÁM SỨC KHỎE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Nội dung

Số lượng

I

Cơ sở vật chất

 

1.

Phòng khám đa khoa

01

2.

Phòng khám chuyên khoa: Nội, ngoại, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt

06

3.

Phòng chụp X quang

01

4.

Phòng xét nghiệm

01

II

Trang thiết bị cơ bản

 

1.

Tủ hồ sơ bệnh án

01

2.

Tủ thuốc cấp cứu

01

3.

Bộ bàn ghế khám bệnh

02

4.

Giường khám bệnh

02

5.

Ghế chờ khám

10

6.

Tủ sấy dụng cụ

01

7.

Nồi luộc, khử trùng dụng cụ y tế

01

8.

Cân có thước đo chiều cao

01

9.

Thước dây

02

10.

Ống nghe bệnh người lớn

02

11.

Huyết áp kế người lớn

02

12.

Nhiệt kế y học 420C

02

13.

Đèn đọc phim X quang

01

14.

Búa thử phản xạ

01

15.

Bộ khám da (kính lúp)

01

16.

Đèn soi đáy mắt

01

17.

Hộp kính thử thị lực

01

18.

Bảng kiểm tra thị lực

01

19.

Bảng thị thực màu

01

20.

Bộ khám tai mũi họng: đèn soi, 20 bộ dụng cụ, khay đựng

01

21.

Bộ khám răng hàm mặt

01

22.

Bàn khám và bộ dụng cụ khám phụ khoa

01

23

Máy phân tích sinh hóa

01

24.

Máy phân tích huyết học

01

25.

Máy phân tích nước tiểu

01

26.

Bộ dụng cụ thử nước tiểu

01

27.

Máy X quang

01

 

PHỤ LỤC SỐ 2

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE
( Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BỘ Y TẾ

Sở Y tế: ……………………………

Đơn vị:………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

 

GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE

 

Ảnh màu

(4 x 6cm)

 

Họ và tên (viết chữ in hoa):

Giới:          Nam □      nữ □       Sinh ngày/tháng/năm .../.../........

Số CMND hoặc hộ chiếu: ......... cấp ngày........../......./....... tại.......

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Đối tượng :   1. Học sinh, sinh viên                             □  2. Người lao động □

Loại hình khám sức khỏe: 1. Khi làm hồ sơ dự tuyển □ 2. Khi tuyển dụng  □ 3. Theo yêu cầu □

Lý do khám sức khỏe (ghi cụ thể ngành, nghề, công việc … sẽ theo học hoặc làm việc):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE

Có ai trong gia đình ông (bà) mắc một trong các bệnh sau đây không: Tăng huyết áp, bệnh tim, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, liệt, bệnh khác…

1 -  không □    2 – có □   Ghi cụ thể tên bệnh ..............................................................

Ông (bà) đã/ đang mắc bệnh, tình trạng nào sau đây không?

..........................................................................................................................................

Bệnh/tình trạng

không

Bệnh/tình trạng

không

1. Bệnh mắt, thị thực

18. Mất ngủ

2. Bệnh tai, mũi, họng

19. Phẫu thuật

3. Bệnh tim mạch

20. Động kinh

4. Cao huyết áp

21. Chóng mặt/ngất

5. Giãn tĩnh mạch

22. Mất ý thức

6. Hen, viêm phế quản

23. Rối loạn tâm thần

7. Bệnh máu

24. Trầm cảm

8. Bệnh đái tháo đường

25. Ý định tự tử

9. Bệnh tuyến giáp

26. Mất trí nhớ

10. Bệnh tiêu hóa

27. Rối loạn thăng bằng

11. Bệnh thận

28. Đau đầu nặng

12. Bệnh ngoài da

29. Vận động hạn chế

13. Dị ứng

30. Đau lưng

14. Bệnh truyền nhiễm

31. Hút thuốc lá, nghiện rượu, ma túy

15. Thoát vị

32. Rối loạn vận động

16. Bệnh sinh dục

33. Cắt cụt

17. Mang thai

34. Gẫy xương/trật khớp

Nếu trả lời bất cứ câu hỏi nào ở trên là “có’, đề nghị mô tả chi tiết:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu hỏi khác:

35. Ông (bà) có nhận thấy bản thân có bệnh tật, vấn đề sức khỏe nào không?

Ông (bà) có cảm thấy thật sự khỏe mạnh và phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ được giao không? (KSK theo yêu cầu không phải trả lời câu hỏi này).       

36. Ông (bà) có đang uống thuốc điều trị nào không?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

37. Ông (bà) đã được tiêm chủng những loại vacxin nào?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây hoàn toàn đứng với sự thật theo sự hiểu biết của tôi.

Chữ ký của đối tượng khám sức khỏe ................ngày....tháng....năm......

I. KHÁM THỂ LỰC

Chiều cao:               __________ cm                          Mạch:________ lần/phút

Cân nặng:               __________ kg                           Huyết áp:_____ /_______ mmHg

Vòng ngực trung bình:________ cm                          Nhiệt độ:______ 0C

Chỉ số BMI:             __________                               Nhịp thở: _____  lần/phút

Phân loại sức khỏe: __________ Họ tên bác sĩ khám:                        ________ ký tên:__            

II. KHÁM LÂM SÀNG

1. Tuần hoàn:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

2. Hô hấp:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

3. Tiêu hóa:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

4. Thận – Tiết niệu – sinh dục:__________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

5. Thần kinh:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

6. Tâm thần:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

7. Hệ vận động:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

8. Nội tiết:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

9.Da liễu:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

10. Sản phụ khoa:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

11. Mắt

Thị thực: Không kính: Mắt phải: _______   Mắt trái: ______________________

               Có kính        Mắt phải:  _____   Mắt trái:______________________

Các bệnh về mắt:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

12. Tai mũi họng:

Tai trái:                 nói thường:________ m;     nói thầm: _________________ m

Tai phải:               nói thường:________ m;    nói thầm: _________________ m

Bệnh về tai mũi họng:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

13. Răng Hàm Mặt:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

1. Xét nghiệm máu

- Công thức máu: Số lượng HC: ____________ Bạch cầu: _________  Tiểu cầu_________

- Đường máu _______________________________________________________________

- Khác (nếu có) ______________________________________________________________

2. Xét nghiệm nước tiểu:

- Đường: _______________________________ Protein: __________________  

- Khác (nếu có) ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

3. Chẩn đoán hình ảnh

- X quang tim phổi: 1 – Bình thường     □        2 – Không bình thường  □, ghi cụ thể:

___________________________________________________________________________

- Khác (nếu có) ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Họ tên người ghi kết quả cận lâm sàng: _____________________  Ký tên: _____________

IV. KẾT LUẬN

Dựa vào những lời khai của đối tượng khám sức khỏe, kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng trên đây, tôi xác nhận về sức khỏe của đối tượng khám sức khỏe như sau:

1. Khỏe mạnh    □            Mắc bệnh     □     tên bệnh: _____________________________

___________________________________________________________________________

2. Đạt sức khỏe loại: _______________________

3. Hiện tại đủ/không đủ sức khỏe học tập, làm việc cho ngành nghề, công việc (Ghi cụ thể nếu có), hướng giải quyết (nếu có) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ngày khám sức khỏe (ngày/tháng/năm):.../ ..../.....

Ngày hết hạn của giấy chứng nhận sức khỏe (ngày/tháng/năm):..../..../......

 

NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE

(Chức danh, ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 3

SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Ảnh màu

(4 x 6cm)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

 

SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):.........................................................................................

2. Giới:          Nam □      nữ □       Sinh ngày: ………. Tháng …….. năm ……………………

3. Số CMND hoặc hộ chiếu: ……………………..cấp ngày………/………../……….. tại  ……

4. Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................            

5. Chỗ ở hiện tại:     .....................................................................................................

6. Đối tượng: Học sinh, sinh viên     □       Người lao động    □

7. Ngành, nghề hiện đang được đào tạo/làm việc: ...........................................................

8. Tên đơn vị đang theo học/làm việc:.............................................................................

9. Địa chỉ đơn vị đang theo học/làm việc: .......................................................................

10. Ngày bắt đầu vào học/làm việc tại đơn vị hiện nay: ……../……./…………………

11. Nghề, công việc trước đây (liệt kê các công việc đã làm trong 10 năm gần đây, tính từ thời điểm gần nhất):

(1) ..............................................................................................................................

thời gian làm việc …… tháng …… năm từ……/………../…………. đến ……../……../………..

(2) ..............................................................................................................................

thời gian làm việc …… tháng …… năm từ……/………../…………. đến ……../……../………..

12. Tiền sử gia đình: ....................................................................................................

13. Tiền sử bản thân:

Tên bệnh

Phát hiện năm

Bệnh nghề nghiệp:

Phát hiện năm

1.

 

1.

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

Ngày …….. tháng ….. năm ………….

Người lao động xác nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

………………………………………

Người lập sổ KSK định kỳ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

…………………………………………..

 

BỘ Y TẾ

Sở Y tế/ Y tế ngành: ………………

Đơn vị:………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

 

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

(Học sinh, sinh viên  □      người lao động    □)

Họ và tên đối tượng KSK định kỳ: ____________________  ngày KSK ____ /____ /______

I. KHÁM THỂ LỰC     Chiều cao:_______________   cm             Mạch:_________ lần/phút

                                   Cân nặng:_____________________________ kg             Huyết áp:            /           mmHg

                                   Vòng ngực trung bình:______ cm            Nhiệt độ:__________ 0C

                                  Chỉ số BMI:                  _____                  Nhịp thở: _______  lần/phút

Phân loại sức khỏe: __________ Họ tên bác sĩ khám:                        ________ ký tên:__            

II. KHÁM LÂM SÀNG

1. Tuần hoàn:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

2. Hô hấp:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

3. Tiêu hóa:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

4. Thận – Tiết niệu – sinh dục:__________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

5. Thần kinh:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

6. Tâm thần:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

7. Hệ vận động:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

8. Nội tiết:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

9.Da liễu:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

10. Sản phụ khoa:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

11. Mắt

Thị thực: Không kính: Mắt phải: _______   Mắt trái: ______________________

               Có kính        Mắt phải:  _____   Mắt trái:______________________

Các bệnh về mắt:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

12. Tai mũi họng:

Tai trái:                 nói thường:________ m;     nói thầm: _________________ m

Tai phải:               nói thường:________ m;    nói thầm: _________________ m

Bệnh về tai mũi họng:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

13. Răng Hàm Mặt:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phân loại sức khỏe: ________________ Họ tên bác sĩ khám:_____________ ký tên:____

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

1. Xét nghiệm máu

- Công thức máu: Số lượng HC: ____________ Bạch cầu: _________  Tiểu cầu_________

- Đường máu _______________________________________________________________

- Khác (nếu có) ______________________________________________________________

2. Xét nghiệm nước tiểu:

- Đường: _______________________________ Protein: __________________  

- Khác (nếu có) ............................................................................................................

3. Chẩn đoán hình ảnh

- X quang tim phổi: 1 – Bình thường     □        2 – Không bình thường  □, ghi cụ thể:

...................................................................................................................................

- Khác (nếu có) ............................................................................................................

Họ tên người ghi kết quả cận lâm sàng: _____________________  Ký tên: .......................

IV. KẾT LUẬN

Dựa vào những lời khai của đối tượng khám sức khỏe, kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng trên đây, tôi xác nhận về sức khỏe của đối tượng KSK định kỳ như sau:

1. Khỏe mạnh    □            Mắc bệnh     □     tên bệnh: ...................................................

...................................................................................................................................

2. Đạt sức khỏe loại: _______________________

3. Hiện tại đủ/không đủ sức khỏe học tập/làm việc cho ngành nghề, công việc (Ghi cụ thể nếu có), hướng giải quyết (nếu có) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Hướng giải quyết (chỉ định điều trị, phục hồi chức năng, khám chuyên khoa, khám bệnh nghề nghiệp, chuyển ngành, nghề, công việc khác phù hợp với sức khỏe hiện tại … (nếu có):

___________________________________________________________________________

Ngày khám sức khỏe (ngày/tháng/năm): ..../..../...

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KHÁM SỨC KHỎE

(Chức danh, ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

THE MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. : 13/2007/TT-BYT

Hanoi,  November 21, 2007

 

CIRCULAR

GUIDING MEDICAL EXAMINATION

Pursuant to the Government's Decree No. 49/2003/ND-CP of May 15, 2003 prescribing functions, tasks, powers and the organizational structure of The Ministry of Health;

Pursuant to the Labor Code of June 23, 1993 and the amended, supplemented Labor code of April 02, 2002;

Pursuant to the Government's Decree No. 06/CP of January 20, 1995 detailing a number of Articles of the Labor Code regarding labor safety and hygiene and; the Government's Decree No. 110/2002/ND-CP of December 27, 2002 on amending and supplementing a number of Articles of the Government's Decree No. 06/CP of January 20, 1995 detailing a number of Articles of the Labor Code regarding labor safety and environmental hygiene

The Ministry of Health guides the medical examination as follows:

I. SCOPE OF REGULATION AND SUBJECTS OF APPLICATION

1. This Circular guides the medical examination for those who make dossiers to participate in enrollment, recruitment, periodic medical examination and medical examination on demand.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular is applicable to the following collectives, individuals:

a) Establishments using employees (employers), vocational training establishments.

b) Pupils, students or learners applying for enrollment or studying in the national education establishments, vocational training establishments; workers applying for jobs, workers being recruited, employees who are working in the establishments  using employees and those who have demand on medical examination (hereinafter referred to as subjects of medical examination).

c) Public and non-public medical establishments which are eligible for medical examination as prescribed in this Circular may joint in medical examination for those who make dossiers of medical examination for enrollment, recruitment, periodic medical examination and medical examination on demand (hereinafter referred to as medical examination establishments).

3. This Circular is not applicable to outpatient, inpatient diagnoses in medical establishments; not applicable to subjects participating in medical examination for military service recruitment, military enrolment, police officer recruitment, police enrolment, for Vietnamese citizens going to work overseas and foreigners working in Vietnam, medical examination, psychological forensic examination.

II. INTERPRETATION OF TERMS

1. Medical examination for those who make dossiers for enrollment means medical examination for students applying for enrollment into national education establishments, vocational training establishments; individuals applying for driving licenses and individuals applying for working at the establishments using employees.

2. Medical examination for those who make dossiers for recruitment means medical examination for pupils, students and leaners when they are enrolled into national education establishments, vocational training establishments; employees when they are recruited for working at the establishments using employees.

3. Periodic medical examination means medical examination for pupils, students, leaners and workers by time: once a year or once every 6 months for strenuous, poisonous or dangerous occupations, works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. CONDITIONS FOR MEDICAL EXAMINATION ESTABLISHMENTS

1. Having specialists in: internal medicine, surgery, obstetrics and gynecology, ophthalmology, otorhinolaryngology, orthodontics; having doctors, technicians working on blood tests, urine test, radiography.

2. Having sufficient professional and technical capability of fundamental tests

- Blood test: Blood formula, blood sugar.

- Urine test: Urinary sugar, urinary protein.

- Heart/lung radiographing

3. Having adequate material facilities and equipment under the “Regulations on fundamental material facilities and equipment for medical examination” prescribed in the Annex No.1 promulgated together with this Circular.

For medical establishments without adequate equipment as prescribed in the Annex No.1, they may cooperate (through associate contracts) with other medical establishments with adequate material facilities and equipment under the Annex 1 to provide medical examination as prescribed in this Circular.

IV. ORGANIZATION OF MEDICAL EXAMINATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Pupils and students applying for enrollment into national education establishments, vocational training establishments, individuals applying for driving licenses and individuals applying for jobs at the establishments using employees must be examined their health upon making the dossiers.

b) Pupils, students and leaners who are enrolled into the national education establishments, vocational training establishments, or employees who are recruited for working at the establishments using employees must be examined their health upon recruitment. If the health certificates made during the application for recruitment are still valid, it is not required to examine as being recruited.

c) Pupils and students studying in national educational and vocational training establishments or workers working at the establishments using employees must be made periodic medical examination at least once a year. For strenuous, poisonous and dangerous occupations, works  the recurrence of periodic medical examination must comply with the provisions of such professions and occupations.

d) Medical examination establishments shall base on the reason of medical examination: upon application for enrollment, recruitment, periodic medical examination, medical examination on demand and the current Table of “Health standards of workers, pupils and students” to conduct medical examination.

đ) For professions, occupations with separate health standards, medical examination establishments must implement the provisions of those standards.

e) The medical examination certificates upon application for enrollment, recruitment, medical examination on demand are made under the prescribed form in Annex 2 promulgated together with this Circular. Medical examination certificates must be joint-pages stamped by medical examination establishments, and shall be valid within 12 months as from the date of its signing.

g) Periodic medical examination books are made under the prescribed form in Annex 3 promulgated together with this Circular (A4, 12 sheets) applied to periodic medical examination.

h) The heads of medical examination establishments or individuals authorized by the heads of the health-check establishments shall conclude and sign on the medical examination certificates, periodic medical examination books and shall be responsible for their conclusions.

i) Medical examination fees

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For medical examination for those who make dossiers for enrollment, recruitment, for pupils, students, learners and workers (concentrated medical examination), the employers shall pay fees under the current hospital fees. For single, periodic medical examination, the medical examination fees shall be directly paid by subjects of medical examination and the educational establishments, vocational training establishments and the employers shall pay off the fees for the subjects of medical examination.

k) Medical examination is the professional activity and must be archived, statisticed and reported into the general operation of medical establishments.

2. Procedures for medical examination

a) For medical examination for those who make dossiers for enrollment, recruitment, subjects of medical examination must submit colored photo of 4x6 size (taken within the latest 6 months), the quantity shall depend on the quantity of medical examination certificates requested by subjects of medical examination.

b) Periodic medical examination

- For concentrated medical examination: national education establishments, vocational training establishments, employers are required to present the Health dossiers including: medical examination upon recruitment (for first periodic medical examination), periodic medical examination book, other results of examination and treatment (if any).

- For single medical examination: subjects of medical examination need to present the letter of introduction of the periodic medical examination requesting units.

c) Medical examination on demand: subjects of medical examination need to present ID cards or other identity papers with photos (such as passport, driving license). If ID cards or other identity papers are not available, personal 4x6 colored photos (taken within the latest 6 months) are required to stick on the medical examination certificates.

3. Organization of medical examination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Concentrated medical examination: agencies, units demanding medical examination upon recruitment, periodic medical examination for the subjects shall contact and sign contracts with medical examination establishments for organizing medical examination for the subjects in the medical examination establishments or in the agencies, units.

- Single medical examination: subjects of medical examination shall directly contact with medical examination establishments to be examined in the medical establishments.

4. The process of medical examination

a) Receiving dossiers and completing administrative procedures

Subjects of medical examination are responsible for providing fully, accurately and truthfully personal information, current health status, personal and familial heath records in the “subject of medical examination’s record” (under the form of medical examination certificate).

b) Examining physical health

Measuring height, weight, average chest size, indicators of BMI, vein, temperature, blood pressure and breath rate.

c) Overall clinical examination by specialities

d) Preclinical examination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Blood formula, blood sugar.

+ Urine test: general urine examination (sugar, protein, cell).

+ Straight, diagonal heart/lung radiographing. For periodic medical examination, the heart/lung radiographing is conducted upon the request of clinical doctors.

- Other preclinical examination: subjects of medical examination must be taken more preclinical tests upon the request of clinical doctors or of the national education establishments, vocational training establishments, employers or of subjects of medical examination.

đ) For medical examination on demand, the items of clinical and preclinical examination are made upon the request of subjects of medical examination under doctor’s counsel.

e) Clinical doctors must rate heath, sign with full name on the medical examination certificate, period medical examination books and shall be responsible for their conclusion. Individuals who put down on the preclinical results must sign with full name on the medical examination certificates and the periodic medical examination book.

g) Based on the results of clinical and preclinical examination, competent individuals or individuals authorized to sign on the medical examination certificates, periodic medical examination books conclude:

For medical examination for those who make dossiers for enrollment, recruitment: healthy or diseased (specifying the name of the disease); heath rating, whether or not qualified for study and working for profession, occupation (specifying the name of the profession or occupation if possible).

- For medical examination on demand: healthy or diseased (specifying the name of the disease), indication of treatment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Medical examination certificates issued to those who make dossiers for enrollment shall be made into 2 copies or more (depending on the request of subjects of medical examination); medical examination certificates issued to those who make dossiers for recruitment or on demand shall be made into 1 copy and sealed by medical examination establishments. Medical examination establishments shall return the medical examination certificates to subjects of medical examination or national education establishments, vocational training establishments, employers.

Periodic medical examination books shall be returned to subjects of medical examination regarding to single medical examination, or be returned to national education establishments, vocational training establishments and employers regarding to concentrated medical examination.

i) Returning medical examination certificates and periodic medical examination books

- For single medical examination: returned within the working day.

- For concentrated medical examination: returned within 10 working days (or under the contracts between medical examination establishments and national education establishments, vocational training establishments, employers).

k) Liquidating the medical examination contracts with national education establishments, vocational training establishments, employers (if any).

V. ORGANIZING THE IMPLEMENTATION

1. National education establishments, vocational training establishments, employers are responsible for organizing the medical examination upon enrollment, recruitment, and making periodic medical examination for pupils, students and workers as prescribed.

2. Pupils, students and workers are responsible for medical examination upon making dossiers for enrollment, recruitment and periodic medical examination.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The Ministry of Health (the Department of Treatment), Departments of Health in centrally-affiliated cities and provinces, infirmaries of Ministries and branches are responsible for inspecting the implementation of medical examination in medical examination establishments as prescribed.

VI. PROVISIONS OF IMPLEMENTATION

This Circular takes effect after 15 days as from the date of its publication on the Gazette.

Feedbacks on difficulties and obstructions during the course of implementation should be sent to The Ministry of Health (the Department of Treatment) for consideration and resolutions./.

 

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Xuyen

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ATTACHED FILE

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


105.059

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!