Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 995/QĐ-BGDĐT năm 2009 về việc tổ chức lại Trung tâm Lao động - Hướng nghiệp thành Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 995/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 17/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 995/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM LAO ĐỘNG - HƯỚNG NGHIỆP THÀNH TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn Cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Lao động - Hướng nghiệp thành Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng, kho bạc nhà nước.

Điều 3. Trung tâm có các nhiệm vụ chính như sau:

- Hỗ trợ đào tạo: tổ chức nghiên cứu, điều tra phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ cho việc xây dựng chính sách hỗ trợ phát triền nguồn nhân lực của ngành, tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động để các nhà trường tiếp cận với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Hỗ trợ cung ứng và xuất khẩu nhân lực: khảo sát, đánh giá chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu của người lao động, tập hợp nhu cầu nhân lực theo đặt hàng của các đơn vị sử dụng lao động để lập kế hoạch đào tạo và cung ứng nhân lực; thực hiện xuất khẩu nhân lực theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xử lý và cung cấp thông tin về đào tạo và việc làm, đặc biệt cho lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học; làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc ngành giáo dục hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực theo nhu cầu của xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ trưởng giao.

Điều 4. Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động và các nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm trình Bộ trưởng phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Các Thứ trưởng
- Lưu: VT, TCCB

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 995/QĐ-BGDĐT năm 2009 về việc tổ chức lại Trung tâm Lao động - Hướng nghiệp thành Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.175
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6