Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 918/QĐ-UBND 2020 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lao động xã hội Bạc Liêu

Số hiệu: 918/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Vương Phương Nam
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 167/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 (hai) quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy trình được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, theo Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VP UBND tỉnh (ph/hợp);
- Lưu: VT, KSTTHC (Thủy-060)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TT

MÃ TTHC
(Trên Cổng dịch vụ công quốc gia)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
(theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG (02 TTHC)

01

1.008360.000.00.00.H04

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19

Trong 08 ngày làm việc

- Bảo hiểm xã hội: Trong 03 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định: Trong 03 ngày làm việc;

- Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt: Trong 02 ngày làm việc.

02

1.008365.000.00.00.H04

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid-19

Trong 05 ngày làm việc

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định: Trong 03 ngày làm việc;

- Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt: Trong 02 ngày làm việc.

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Quy trình: 1.008360.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thc hin

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ đến Trưởng phòng Lao động.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng phòng Lao động.

Bước 3

Xem xét, giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ TTHC.

Trưởng phòng Lao động

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu giải quyết hồ sơ TTHC, báo cáo lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

01 ngày

Dự thảo Văn bản (kèm hồ sơ đã thẩm định), Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, chuyển đến Lãnh đạo Phòng Lao động.

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; Ký tắt, chuyển hồ sơ đến UBND cấp huyện

Trưởng phòng Lao động

0,5 ngày

Văn bản đã được Trưởng Phòng Lao động ký tắt (kèm hồ sơ đã thẩm định); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, chuyển UBND cấp huyện

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định; ký văn bản, chuyển hồ sơ đến bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện đóng dấu.

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

1,5 ngày

Văn bản được lãnh đạo UBND cấp huyện ký (kèm hồ sơ đã thẩm định), chuyển đến Văn thư đóng dấu.

Bước 7

Cập nhật hồ sơ; đóng dấu, chuyển hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bộ phận Văn thư UBND cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản được đóng dấu (kèm hồ sơ đã thẩm định), chuyển hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong 08 ngày làm việc. Trong đó:

- Bảo hiểm xã hội: Trong 03 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong 03 ngày làm việc;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trong 02 ngày làm việc.

2. Quy trình: 1.008365.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI NGỪNG VIỆC DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ đến Trưởng phòng Lao động.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng phòng Lao động.

Bước 3

Xem xét, giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ TTHC.

Trưởng phòng Lao động

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu giải quyết hồ sơ TTHC, báo cáo lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

01 ngày

Dự thảo Văn bản (kèm hồ sơ đã thẩm định), Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, chuyển đến Lãnh đạo Phòng Lao động.

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; Ký tắt, chuyển hồ sơ đến UBND cấp huyện

Trưởng phòng Lao động

0,5 ngày

Văn bản đã được Trưởng Phòng Lao động ký tắt (kèm hồ sơ đã thẩm định); Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, chuyển UBND cấp huyện

Bước 6

Phê duyệt kết quả thẩm định; ký văn bản, chuyển hồ sơ đến bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện đóng dấu.

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

1,5 ngày

Văn bản được lãnh đạo UBND cấp huyện ký (kèm hồ sơ đã thẩm định), chuyển đến Văn thư đóng dấu.

Bước 7

Cập nhật hồ sơ; đóng dấu, chuyển hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bộ phận Văn thư UBND cấp huyện

0,5 ngày

Văn bản được đóng dấu (kèm hồ sơ đã thẩm định), chuyển hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Tng thi gian thực hiện TTHC: Trong 05 ngày làm việc. Trong đó:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong 03 ngày làm việc;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trong 02 ngày làm việc.

Tổng số: 02 quy trình nội bộ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 918/QĐ-UBND ngày 08/06/2020 về phê duyệt quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


390

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!