Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2009/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 67/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 26/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 67/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO BÁC SỸ, DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC CHO NGÀNH Y TẾ TỈNH BR-VT TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản số 6187/BYT-K2YT ngày 08/9/2008 của Bộ Y tế về kế hoạch đào tạo Y, Dược theo địa chỉ cử tuyển;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho ngành y tế tỉnh BR-VT từ nay đến năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch – đầu tư, Giáo dục- đào tạo tại tờ trình liên Sở số 1244/TTr.YT-NV-TC-KHĐT-GDĐT ngày 24/8/2009 của Liên sở Y tế - sở Nội vụ - sở Tài chính – sở Kế hoạch và đầu tư – sở Giáo dục đào tạo về việc đề nghị xét duyệt “Đề án chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học của tỉnh BR-VT từ nay đến năm 2020”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

a. Về đối tượng và chính sách hỗ trợ:

- Các học sinh có hộ khẩu tại tỉnh BR-VT thuộc diện Tỉnh cử đi học Đại học Y Dược từ năm 2009.

- Về chính sách hỗ trợ: Trong thời gian học tập tại trường sẽ được Tỉnh hỗ trợ 100% học phí đào tạo/năm và học bổng hàng tháng là 1,3 lần mức lương tối thiểu.

b. Điều kiện để được hỗ trợ đào tạo:

- Bản thân và gia đình tự nguyện, xin tham gia chính sách hỗ trợ đào tạo của Tỉnh, cam kết về phục vụ tại địa phương sau khi tốt nghiệp tối thiểu 10 năm và chấp hành theo sự phân công của Sở y tế, đồng thời cam kết thực hiện các quy định của tỉnh.

c. Kinh phí thực hiện:

- Ngân sách Tỉnh sẽ cấp hàng năm cho ngành Y tế ngoài định mức kinh phí sự nghiệp y tế.

Điều 2. Giao cho sở Y tế căn cứ vào quyết định này có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục – đào tạo, Kế hoạch – đầu tư, Lao động – thương binh và xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ “b/c”
- Website Chính phủ;
- Bộ Y tế (Vụ pháp chế); “b/c”
- Bộ Tư pháp (Vụ pháp chế); “b/c”
- TTr.TU, TTr.HĐND Tỉnh; “b/c”
- Thành viên UBND Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- UB Mặt trận tổ quốc Tỉnh và các đoàn thể;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Ban thuộc HĐND Tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Đài Phát thanh-truyền hình;
- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2009/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104