Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/2007/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến huy động nghĩa vụ lao động công ích do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1999 đến nay hết hiệu lực do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 57/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57 /2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HUY ĐỘNG NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NĂM 1999 ĐẾN NAY HẾT HIỆU LỰC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2007/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;
Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1310/SLĐTBXH-LĐ ngày 26 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến huy động nghĩa vụ lao động công ích do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1999 đến nay hết hiệu lực thi hành (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3;          
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQVN/TP và các Đoàn thể TP;
- VPHĐ-UB: các PVP;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Tổ NCTH;      

- Lưu: VT, (VX-LC)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH TỪ NĂM 1999 ĐẾN NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

 

STT

HÌNH THỨC BAN HÀNH

SỐ VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG
VĂN BẢN

01

Quyết định

18/2000/QĐ-UB-VX ngày 24/4/2000

Về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2000

02

Quyết định

34/2001/QĐ-UB ngày 10/4/2001

Về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2001

03

Quyết định

10/2002/QĐ-UB ngày 30/01/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002

04

Quyết định

16/2003/QĐ-UB ngày 17/02/2003

Về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2003

05

Quyết định

337/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004

Về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2005

06

Quyết định

58/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006

Về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2006

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2007/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến huy động nghĩa vụ lao động công ích do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1999 đến nay hết hiệu lực do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.464
DMCA.com Protection Status