Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 438/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 438/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành và 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-BLĐTBXH ngày 9 tháng 4 năm 2012)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Giải thể trường cao đẳng nghề, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội

Dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường cao đẳng nghề; Bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

Dạy nghề

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

2

Giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

Dạy nghề

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỒ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thành lập trường cao đẳng nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

B-BLD-053152-TT

Dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

B-BLD-053161-TT

Dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

B-BLD-053167-TT

Dạy nghề

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội

4

Thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

B-BLD-053174-TT

Dạy nghề

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội

5

Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề; trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội

B-BLD-053912-TT

Dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường cao đẳng nghề; Bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

B-BLD-055258-TT

Dạy nghề

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

2

Cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

B-BLD-055293-TT

Dạy nghề

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

3

Thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

B-BLD-055318-TT

Dạy nghề

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

4

Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

B-BLD-055346-TT

Dạy nghề

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

PHẦN III. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1. Thủ tục thành lập trường cao đẳng nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường B-BLD-053152-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a) Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường lập hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH và gửi tới Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trước khi gửi Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề (sau đây gọi chung là Hội đồng thẩm định).

Trường hợp hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề gửi hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

2. Thẩm định hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a) Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

b) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định do đại diện lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định và thành viên là đại diện các Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện một số Vụ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường do Tổng cục Dạy nghề gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và gửi Tổng cục Dạy nghề

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường không đủ điều kiện, Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

3. Quyết định thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thành lập trường, phân hiệu/cơ sở khác thuộc trường cao đẳng nghề công lập.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ), cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) (mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) 09 quyển Đề án thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

c) Dự thảo Điều lệ trường.

d) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.

đ) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở, phân hiệu, cơ sở đào tạo chấp thuận về việc thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi trường đặt trụ sở.

- Thời hạn giải quyết:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề gửi hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường do Tổng cục Dạy nghề gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở khác thuộc trường.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Văn bản đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH).

b) Đề án thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“Điều 3. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề

1. Trường cao đẳng nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Số nghề đào tạo trình độ cao đẳng tối thiểu là 03 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 200 học sinh, sinh viên đối với trường cao đẳng nghề tư thục và 700 học sinh, sinh viên đối với trường cao đẳng nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giảng viên, giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giảng viên, giáo viên;

b) Có ít nhất 15% giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề có trình độ thạc sỹ trở lên;

c) Tỷ lệ giảng viên, giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề tư thục và đảm bảo có giảng viên, giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

1.4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4- 6 m2/chỗ thực hành;

- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm và phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;

- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên;

- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh, sinh viên và giảng viên, giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường cao đẳng nghề. Nguồn vốn thành lập trường cao đẳng nghề tối thiểu là 30 tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

2. Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường khi đảm bảo điều kiện sau:

- Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề, đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề và các điều kiện đảm bảo khác để giảng dạy các nghề theo quy mô dự kiến đào tạo tại phân hiệu/cơ sở đào tạo đó;

- Nếu thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo trên địa bàn các tỉnh khác còn phải có văn bản đồng ý về chủ trương thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi trường dự kiến thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo.”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề, Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

2. Thủ tục cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường B-BLD-053161-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác lập hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH và gửi tới Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trước khi gửi Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề.

Trường hợp hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề gửi hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

2. Thẩm định hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a) Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

b) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định do đại diện lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định và thành viên là đại diện các Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện một số Vụ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường do Tổng cục Dạy nghề gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và gửi Tổng cục Dạy nghề

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường không đủ điều kiện, Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

3. Quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định cho phép thành lập trường, phân hiệu/cơ sở khác thuộc trường cao đẳng nghề tư thục.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân về việc cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục (mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) 09 quyển Đề án thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

c) Dự thảo Điều lệ của trường.

d) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.

đ) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở, phân hiệu, cơ sở đào tạo chấp thuận về việc thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

e) Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường (nếu có).

f) Đối với trường cao đẳng nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn;

- Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

- Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;

- Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;

- Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

- Thời hạn giải quyết:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề gửi hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường do Tổng cục Dạy nghề gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở khác thuộc trường cao đẳng nghề tư thục.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu, cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân về việc cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục (mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) Đề án thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“Điều 3. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề

1. Trường cao đẳng nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Số nghề đào tạo trình độ cao đẳng tối thiểu là 03 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 200 học sinh, sinh viên đối với trường cao đẳng nghề tư thục và 700 học sinh, sinh viên đối với trường cao đẳng nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giảng viên, giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giảng viên, giáo viên;

b) Có ít nhất 15% giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề có trình độ thạc sỹ trở lên;

c) Tỷ lệ giảng viên, giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề tư thục và đảm bảo có giảng viên, giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

1.4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm và phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;

- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên;

- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh, sinh viên và giảng viên, giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường cao đẳng nghề. Nguồn vốn thành lập trường cao đẳng nghề tối thiểu là 30 tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

2. Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường khi đảm bảo điều kiện sau:

- Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề, đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề và các điều kiện đảm bảo khác để giảng dạy các nghề theo quy mô dự kiến đào tạo tại phân hiệu/cơ sở đào tạo đó;

- Nếu thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo trên địa bàn các tỉnh khác còn phải có văn bản đồng ý về chủ trương thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi trường dự kiến thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo.”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề, Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

3. Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường B-BLD-053167-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

- Cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ), cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trước khi gửi Hội đồng thẩm định.

Trường hợp hồ sơ thành lập trường không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.

2. Thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

b) Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường do cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và gửi cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội để trình Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội quyết định.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường không đủ điều kiện, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

3. Quyết định thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Người đứng đầu cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội ra quyết định thành lập trường, phân hiệu/cơ sở khác thuộc trường trung cấp nghề trực thuộc.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của cơ quan chủ quản (mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) 07 quyển Đề án thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

c) Dự thảo Điều lệ của trường.

d) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng.

đ) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở, phân hiệu, cơ sở đào tạo chấp thuận về việc thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời hạn giải quyết:

a) Cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trước khi gửi Hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ thành lập trường không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường do cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường không đủ điều kiện, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Người đứng đầu cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội ra quyết định thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề trực thuộc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Văn bản đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của cơ quan chủ quản (mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) Đề án thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“Điều 6. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

1. Trường trung cấp nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh đối với trường trung cấp nghề tư thục và 500 học sinh đối với trường trung cấp nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

b) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập; 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

1.4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

- Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học tập của học sinh;

- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Nguồn vốn thành lập trường trung cấp nghề tối thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất.

2. Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH”.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

4. Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm B-BLD-053174-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

a) Cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm trước khi gửi Hội đồng thẩm định.

Trường hợp hồ sơ thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi hồ sơ thành lập trung tâm tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

2. Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác trực thuộc trung tâm

a) Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm do cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm không đủ điều kiện, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm và nêu rõ lý do.

c) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trung tâm gửi cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội;

3. Quyết định thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm của Người đứng đầu cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội ra quyết định thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề trực thuộc.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm của cơ quan chủ quản (mẫu số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) 07 quyển Đề án thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

c) Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tâm.

d) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

đ) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trung tâm.

e) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở, phân hiệu, cơ sở đào tạo chấp thuận về việc thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời hạn giải quyết:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi hồ sơ thành lập trung tâm tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

Trường hợp hồ sơ thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm do cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu, cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm không đủ điều kiện, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm của Người đứng đầu cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội ra quyết định thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề trực thuộc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác trung tâm dạy nghề.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Văn bản đề nghị thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm của cơ quan chủ quản (mẫu số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) Đề án thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“Điều 9. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

1. Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục và 150 học sinh đối với trung tâm dạy nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

b) Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

1.4. Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;

- Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Nguồn vốn thành lập trung tâm dạy nghề tối thiểu là 02 (hai) tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

2. Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề được thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề, Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

5. Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề; chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội B-BLD-053912-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

a) Cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trực thuộc trước khi gửi Hội đồng thẩm định

Trường hợp hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

2. Thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề do cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề…

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề không đủ điều kiện, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và nêu rõ lý do.

b) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoàn chỉnh hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề gửi cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội;

3. Quyết định chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của Người đứng đầu cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội ra quyết định chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Công văn của cơ quan chủ quản (đối với trường, trung tâm công lập); công văn của Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường (đối với trường cao đẳng nghề tư thục), trong đó nêu rõ lý do, mục đích của việc chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm; trụ sở chính, phân hiệu/cơ sở đào tạo của trường, trung tâm sau khi sáp nhập và trụ sở mới của trường, trung tâm sau khi chia, tách;

b) Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề tư thục

c) Đề án chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm, trong đó làm rõ phương án sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động của trường, trung tâm; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc chia, tách, sáp nhập; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp.

- Thời hạn giải quyết:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

Trường hợp hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề do cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề…

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề không đủ điều kiện, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của Người đứng đầu cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội ra quyết định chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao công tác quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có mẫu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“1. Việc chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học nghề;

c) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề, Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

6. Thủ tục giải thể trường cao đẳng nghề, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội

- Trình tự thực hiện:

a) Đối với việc giải thể trường cao đẳng nghề

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề thẩm định hồ sơ giải thể trường cao đẳng nghề, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định giải thể, cho phép giải thể trường cao đẳng nghề.

b) Đối với việc giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội thẩm định hồ sơ giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trình người có thẩm quyền thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề xem xét, quyết định giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Kết luận của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về dạy nghề hoặc cơ quan thực hiện chức năng thanh tra dạy nghề về kết quả thanh tra tình trạng thực tế của trường/trung tâm hoặc công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể.

b) Phương án giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật. Việc giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề phải làm rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề, nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao công tác quản lý công tác dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị - Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có mẫu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“1. Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường, trung tâm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

b) Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động dạy nghề mà vẫn chưa khắc phục xong vi phạm;

c) Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, trung tâm không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, trung tâm;

đ) Trường, trung tâm hết thời hạn hoạt động được ghi trong quy chế, điều lệ (nếu có).”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1. Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường B-BLD-055258-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a) Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập gửi hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

Trường hợp hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

2. Thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định do đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở và cơ quan thuộc tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo…

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

c) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường về Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của cơ quan chủ quản (mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) 07 quyển Đề án thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

c) Dự thảo Điều lệ của trường.

d) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

- Thời hạn giải quyết:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường. Trường hợp hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của cơ quan chủ quản (mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) Đề án thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“Điều 6. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

1. Trường trung cấp nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh đối với trường trung cấp nghề tư thục và 500 học sinh đối với trường trung cấp nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

b) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập, 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

1.4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

- Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học tập của học sinh;

- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Nguồn vốn thành lập trường trung cấp nghề tối thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất.

2. Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề được thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này”.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

2. Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường B-BLD-055293-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập gửi hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

Trường hợp hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

2. Thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định do đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở và cơ quan thuộc tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo…

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

c) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn, phân hiệu/cơ sở khác thuộc trường.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường về Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân (mẫu số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) 07 quyển Đề án thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

c) Dự thảo Điều lệ của trường.

d) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

đ) Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (nếu có).

e) Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;

- Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;

- Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

- Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;

- Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

- Thời hạn giải quyết:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường. Trường hợp hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường và nêu rõ lý do.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân (mẫu số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) Đề án thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“Điều 6. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

1. Trường trung cấp nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh đối với trường trung cấp nghề tư thục và 500 học sinh đối với trường trung cấp nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

b) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập; 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

1.4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

- Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học tập của học sinh;

- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh trong trường.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Nguồn vốn thành lập trường trung cấp nghề tối thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất.

2. Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề được thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này”.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

3. Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm B-BLD-055318-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

a) Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm lập hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

Trường hợp hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm và nêu rõ lý do.

2. Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác khác thuộc trung tâm tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định do đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở và cơ quan thuộc tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo…

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

c) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm và nêu rõ lý do.

3. Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm về Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thành lập trung tâm của cơ quan chủ quản (mẫu số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) 07 quyển Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

c) Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tâm.

d) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

đ) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trung tâm.

- Thời hạn giải quyết:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm. Trường hợp hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trung tâm dạy nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở khác thuộc trung tâm

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm về Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Văn bản đề nghị thành lập trung tâm của cơ quan chủ quản (mẫu số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“Điều 9. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

1. Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục và 150 học sinh đối với trung tâm dạy nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

b) Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

1.4. Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;

- Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Nguồn vốn thành lập trung tâm dạy nghề tối thiểu là 02 (hai) tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

2. Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề được thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này”.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

4. Thủ tục cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm B-BLD-055346-TT

- Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm lập hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

Trường hợp hồ sơ thành lập trung tâm không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và nêu rõ lý do.

2. Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trung tâm tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định do đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở và cơ quan thuộc tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo…

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề.

d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm và nêu rõ lý do.

3. Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm về Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân (mẫu số 5b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) 07 quyển Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

c) Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tâm.

d) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

đ) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trung tâm.

e) Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trung tâm.

f) Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn phải bổ sung:

- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm của các thành viên góp vốn;

- Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm;

- Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;

- Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn.

- Thời hạn giải quyết:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm. Trường hợp hồ sơ thành lập trung tâm không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trung tâm dạy nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm về Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân (mẫu số 5b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

b) Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“Điều 9. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

1. Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

1.1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2. Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục và 150 học sinh đối với trung tâm dạy nghề công lập.

1.3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

b) Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

1.4. Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;

- Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

1.5. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Nguồn vốn thành lập trung tâm dạy nghề tối thiểu là 02 (hai) tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

2. Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề được thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này”.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

5. Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

- Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trước khi gửi Hội đồng thẩm định

Trường hợp hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

2. Thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề không đủ điều kiện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và nêu rõ lý do.

b) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoàn chỉnh hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

3. Quyết định chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Công văn của cơ quan chủ quản (đối với trường, trung tâm công lập); công văn của Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm (đối với trường, trung tâm tư thục), trong đó nêu rõ lý do, mục đích của việc chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm; trụ sở chính, phân hiệu/cơ sở đào tạo của trường, trung tâm sau khi sáp nhập và trụ sở mới của trường, trung tâm sau khi chia, tách;

b) Biên bản họp của Hội đồng quản trị trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm về việc chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm (đối với trường, trung tâm tư thục);

c) Đề án chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm, trong đó làm rõ phương án sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động của trường, trung tâm; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc chia, tách, sáp nhập; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp.

- Thời hạn giải quyết:

a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trước khi gửi Hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và nêu rõ lý do.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề không đủ điều kiện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và nêu rõ lý do.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có mẫu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“1. Việc chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học nghề;

c) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

6. Thủ tục giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Kết luận của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về dạy nghề hoặc cơ quan thực hiện chức năng thanh tra dạy nghề về kết quả thanh tra tình trạng thực tế của trường/trung tâm hoặc công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể.

b) Phương án giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật. Việc giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề phải làm rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề, nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có mẫu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“1. Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường, trung tâm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

b) Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động dạy nghề mà vẫn chưa khắc phục xong vi phạm;

c) Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, trung tâm không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, trung tâm;

đ) Trường, trung tâm hết thời hạn hoạt động được ghi trong quy chế, điều lệ (nếu có).”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Ghi chú:

1. Thủ tục thành lập trường cao đẳng nghề công lập, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường B-BLD-053152-TT; Thủ tục cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường B-BLD-053161-TT

- Sửa đổi điều kiện về tài chính: Nguồn vốn thành lập trường cao đẳng nghề tối thiểu là 30 tỷ đồng Việt Nam không kể giá trị về đất đai.

- Sửa đổi điều kiện về thiết bị dạy nghề: Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

- Bãi bỏ điều kiện về chương trình, giáo trình dạy nghề được quy định tại khoản 7 Điều 3 Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH .

- Bổ sung quy định về hồ sơ: Có văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi trường đặt trụ sở đối với trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội.

- Sửa đổi quy định về hồ sơ chứng minh điều kiện đất sử dụng tối thiểu: Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường trong đó cần làm rõ về diện tích, mối giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.

- Bổ sung quy định về số lượng hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường là 01 bộ.

- Bổ sung quy định về số lượng đề án phải nộp là: 09 quyển.

- Bãi bỏ hồ sơ: sơ yếu lý lịch của người dự kiến là hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH .

- Quy định cụ thể về thành phần Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề: đại diện lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định và thành viên là đại diện các Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện một số Vụ thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Quy định về thời hạn giải quyết tối đa thủ tục thành lập trường cao đẳng nghề là 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường B-BLD-053167-TT; Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường B-BLD-055258-TT; Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường B-BLD-055293-TT

- Sửa đổi điều kiện về tài chính: Nguồn vốn thành lập trường trung cấp nghề tối thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam không kể giá trị về đất đai.

- Sửa đổi điều kiện về thiết bị dạy nghề: Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

- Bãi bỏ điều kiện về chương trình, giáo trình dạy nghề được quy định tại khoản 7 Điều 7 Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH .

- Bổ sung quy định về hồ sơ: Có văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi trường đặt trụ sở đối với trường trung cấp nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội.

- Sửa đổi quy định về hồ sơ chứng minh điều kiện đất sử dụng tối thiểu: Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường trong đó cần làm rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.

- Bổ sung quy định về số lượng hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường là 01 bộ.

- Bổ sung quy định về số lượng đề án phải nộp là: 07 quyển.

- Bãi bỏ hồ sơ: sơ yếu lý lịch của người dự kiến là hiệu trưởng trường trung cấp nghề tại khoản 3 Điều 9 Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH .

- Quy định cụ thể về thành phần Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh hoặc trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh: đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở và cơ quan thuộc tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo…

- Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục thành lập trường trung cấp nghề tối đa là 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm B-BLD-053174-TT; Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm B-BLD-055318-TT; Thủ tục cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm B-BLD-055346-TT

- Sửa đổi điều kiện về tài chính: Nguồn vốn thành lập trung tâm dạy nghề tối thiểu là 2 tỷ đồng Việt Nam không kể giá trị về đất đai.

- Sửa đổi điều kiện về thiết bị dạy nghề: Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

- Bãi bỏ điều kiện về chương trình, giáo trình dạy nghề được quy định tại khoản 6 Điều 11 Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH .

- Bổ sung quy định về hồ sơ: Có văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trung tâm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi trung tâm đặt trụ sở đối với trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội.

- Sửa đổi quy định về hồ sơ chứng minh điều kiện đất sử dụng tối thiểu: Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm trong đó cần làm rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trung tâm.

- Bổ sung quy định về số lượng hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm là 01 bộ.

- Bổ sung quy định về số lượng đề án phải nộp là: 07 quyển.

- Bãi bỏ quy định về sơ yếu lý lịch của người dự kiến là giám đốc trung tâm dạy nghề tại khoản 4 Điều 13 Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH .

- Quy định cụ thể về thành phần Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh hoặc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh: đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở và cơ quan thuộc tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo…

- Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề tối đa là 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề; trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội B-BLD-053912-TT; Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

- Bổ sung yêu cầu của việc chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề là phải: Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Bổ sung quy định về hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

5. Thủ tục giải thể trường cao đẳng nghề, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội; Thủ tục giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

- Bổ sung thêm quy định về trường hợp giải thể: Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động dạy nghề mà vẫn chưa khắc phục xong vi phạm.

- Bổ sung quy định về hồ sơ giải thể.

- Bổ sung quy định về quy trình thẩm định hồ sơ giải thể.

 

Mẫu văn bản đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề công lập (Mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề …..

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lý do thành lập trường: .....................................................................................

- Tên trường cao đẳng nghề: ................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ......................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ......................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ............................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: ........................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: .......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ...........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề)

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.

 

 

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề.

(2) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề.

 

Mẫu đơn đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục (Mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày        tháng       năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:………..

- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: .....................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ...............................................

- Tên trường cao đẳng nghề: ................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ...........................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.

 

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục.

 

Mẫu đề án thành lập trường cao đẳng nghề (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày        tháng       năm 20 ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ cao đẳng nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trường, trung tâm và cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).

a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

b) Về cơ sở vật chất.

c) Về thiết bị dạy nghề.

d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề

đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.

e) Về kinh phí hoạt động.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường cao đẳng nghề đề nghị thành lập:

- Tên trường cao đẳng nghề: ................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trường: ........................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ....................................................................

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng: ..........................................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trường: ......................................................................

................................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trường cao đẳng nghề:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20…

20..

20..

20..

20..

20..

I

Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

II

Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

III

Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

IV

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của trường

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám hiệu;

- Hội đồng trường (đối với trường cao đẳng nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường cao đẳng nghề tư thục);

- Các phòng chức năng;

- Các khoa chuyên môn;

- Các Bộ môn trực thuộc trường;

- Các Hội đồng tư vấn;

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

 

Mẫu văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập (Mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề)

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề …..

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

 

Kính gửi: ……………………………………….

- Lý do thành lập trường: .....................................................................................

..........................................................................................................................

- Tên trường trung cấp nghề: ...............................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ...........................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

 

 

(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

 

Mẫu đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề (Mẫu số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày       tháng      năm 20 ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ……………..

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:

..........................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: .....................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ...............................................

- Tên trường trung cấp nghề: ...............................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ...........................................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

 

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

 

Mẫu đề án thành lập trường trung cấp nghề (Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày        tháng       năm 20 ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).

a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

b) Về cơ sở vật chất.

c) Về thiết bị dạy nghề.

d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.

đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.

e) Về kinh phí hoạt động.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:

- Tên trường trung cấp nghề: ...............................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trường: ........................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ....................................................................

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng: ..........................................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trường: ......................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

20 ..

20 ..

20 ..

20 ..

20 ..

I

Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

II

Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

III

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của trường

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám hiệu;

- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);

- Các phòng chức năng;

- Các khoa chuyên môn;

- Các Bộ môn trực thuộc trường;

- Các Hội đồng tư vấn;

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

 

Mẫu văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề (Mẫu số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề)

(1)
(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề …..

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

 

Kính gửi: ……………………………………….

- Lý do thành lập trung tâm dạy nghề: ...................................................................

..........................................................................................................................

- Tên trung tâm dạy nghề: ....................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: .........................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)

Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

 

 

(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.

 

Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục (Mẫu số 5b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày      tháng       năm 20 ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ……………..

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề:

..........................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: .....................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ...............................................

- Tên trung tâm dạy nghề: ....................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: .........................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................

- Vốn đầu tư: ......................................................................................................

- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................

(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

 

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trung tâm.

 

Mẫu đề án thành lập trung tâm dạy nghề (Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày        tháng       năm 20 ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:

- Tên trung tâm dạy nghề: ....................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm: .....................................................................

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ....................................................................

- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc: ..............................................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm: ..................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

Số TT

Tên nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

20 ..

20 ..

20 ..

20 ..

20 ..

I

Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

II

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng chức năng;

- Các Tổ chuyên môn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chức chuyên môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 438/QĐ-LĐTBXH ngày 09/04/2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.782

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!