Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3204/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 14/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3204/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 92/TTr-SLĐTBXH ngày 11 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Công bố kèm theo Quyết định số 3204/QĐ-UBND Ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰCVIỆC LÀM

1

Cấp Sổ lao động

2

Cấp Giấy phép lao động lần đầu đối với người nước ngoài được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động

3

Cấp Giấy phép lao động lần đầu đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp

4

Cấp Giấy phép lao động lần đầu đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo các hình thức: Thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

5

Cấp Giấy phép lao động lần đầu đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

6

Cấp Giấy phép lao động lần đầu người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam theo quy định tại Điều 6a Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung

7

Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động

8

Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động

9

Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc vô hiệu có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động

10

Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động

11

Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp

12

Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo các hình thức: Thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

13

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (trường hợp Giấy phép lao động bị mất; bị hỏng; thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp)

14

Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm

15

Cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

16

Gia hạn Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

17

Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp

18

Đăng ký tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các doanh nghiệp

19

Đăng ký Nội qui lao động

20

Khai trình việc sử dụng lao động

21

Thẩm định phương án lao động dôi dư

22

Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1

Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

1

Thông báo việc tuyển chọn lao động ở địa phương của doanh nghiệp dịch vụ và chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

2

Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

IV. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

1

Cho phép thành lập Trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn thành phố Cần Thơ

2

Cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn thành phố Cần Thơ

3

Cho phép giải thể Trường trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn thành phố Cần Thơ

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề tư thục

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề tư thục

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

8

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề tư thục

9

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề tư thục

10

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục và doanh nghiệp

12

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

13

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

14

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề

15

Công nhận Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề tư thục

16

Công nhận Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục

17

Công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề, Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục

18

Thôi công nhận Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề, Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục

19

Xác nhận là “Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật” hoặc Doanh nghiệp có người tàn tật tham gia cao hơn tỷ lệ quy định”

V. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

1

Nâng ngạch và nâng lương giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng (Doanh nghiệp)

2

Đăng ký làm thêm đến 300 giờ/năm

3

Tiếp nhận đơn giá tiền lương của các công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

4

Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước

5

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

VI. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

VII. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố

2

Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội

3

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

4

Xét duyệt học sinh là người tàn tật, trẻ mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, học sinh thuộc diện hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

VIII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1

Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng (thông qua tiếp nhận)

2

Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng (không thông qua tiếp nhận)

3

Cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

4

Gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

5

Cấp Giấy xác nhận thời gian đã cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội

6

Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội

IX. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Tiếp công dân

2

Xử lý đơn

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

4

Giải quyết khiếu nại lần hai

5

Giải quyết tố cáo

6

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân lần đầu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3204/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.166

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!