Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2637/QĐ-CTUBND năm 2008 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2637/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 02/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2637/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh) tại Tờ trình số 158/SLĐTBXH-LĐVL ngày 01 tháng 10 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1429/TTr-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 113/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 6 năm 2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2637/QĐ-CTUBND ngày 02/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo Xuất khẩu lao động tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) là tổ chức có chức năng tham mưu, tư vấn và giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tình.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về các lĩnh vực công tác được phân công; bảo đảm sự phổi hợp đồng bộ giữa các Sở, ngành trong công tác xuất khẩu lao động.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có tổ giúp việc gồm các cán bộ, chuyên viên có năng lực của các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo cử tham gia. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do Trưởng ban Chỉ đạo quyết định thành lập và giao nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh (đối với các văn bản do Trưởng ban ký) và sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với các văn bản do Phó Trưởng ban ký) để giao dịch.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động của tỉnh.

- Lập chương trình, kế hoạch công tác xuất khẩu lao động hàng năm của tỉnh.

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình triển khai thực hiện Đề án xuất khẩu lao động của tỉnh giai đoạn 2003 - 2010

- Phối hợp với các cơ quan ở Trung ương để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác xuất khẩu lao động của tỉnh.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xuất khẩu lao động của tỉnh giai đoạn 2003 - 2010 và về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Phó Trưởng ban thường trực (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội):

- Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch xuất khẩu lao động theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thay mặt Trưởng ban xử lý công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp khi Trưởng ban vắng mặt.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của tổ giúp việc.

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Tham gia vào các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công..

2. Trực tiếp tổ chức thực hiện Đề án Xuất khẩu lao động của tỉnh giai đoạn 2003 - 2010 theo chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành.

3. Tham gia phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện công tác xuất khẩu lao động.

4. Theo dõi, tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác xuất khẩu lao động của tỉnh giai đoạn 2003 - 2010 theo chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành mình

Điều 7. Nhiệm vụ của các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể và các doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thị trường và chính sách xuất khẩu lao động. Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách xuất khẩu lao động của nhà nước, của tỉnh, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về xuất khẩu lao động.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đề xuất trình UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xuất khẩu lao động cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Quản lý và điều phối các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh.

2. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách xuất khẩu lao động của tỉnh.

3. Sở Y tế:

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở y tế được phép khám sức khoẻ cho người đi xuất khẩu lao động nhanh chóng, thuận tiện, chính xác.

4. Sở Tư pháp:

Hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao động trong công tác cấp lý lịch tư pháp và các thủ tục pháp lý khác cho người lao động.

5. Công an tỉnh:

- Hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao động trong công tác cấp hộ chiếu cho người lao động.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Ngăn chặn kịp thời những đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc một số đối tượng khác thuộc diện không được tham gia xuất khẩu lao động tham gia xuất khẩu lao động.

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức triển khai kịp thời các quy định của Nhà nước, của tỉnh về cho vay hỗ trợ xuất khẩu lao động.

- Hướng dẫn và giải quyết cho vay các đối tượng chính sách và các đối tượng khác theo quy định đi xuất khẩu lao động.

- Phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng xuất khấu lao động, chính quyền địa phương trong việc cho vay và thu hồi nợ, lãi tiền vay đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 8. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác triển khai nhiệm vụ xuất khẩu lao động. Đồng thời hướng dẫn, theo dõi, thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Tham gia giải quyết những vấn đề vướng mắc ở địa phương, cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện theo ủy quyền của Thường trực Ban Chỉ đạo.

- Các thành viên Tổ giúp việc được Ban Chỉ đạo hoặc các thành viên trong Ban Chỉ đạo ủy quyền đến làm việc trực tiếp với các sở, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao.

Điều 9. Ban Chỉ đạo định kỳ 6 tháng một lần tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo kết quả và đánh giá tình hình thực hiện công tác xuất khẩu lao động và các hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng thời đề ra các hoạt động tiếp theo. Các báo cáo tại cuộc họp được tổng hợp báo cáo thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch cho Trưởng ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 10. Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được trích theo tỷ lệ từ khoản lãi thu được qua cho vay xuất khẩu lao động theo quy định của UBND tỉnh và từ nguồn chi phí quản lý Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức hoạt động đúng theo Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các thành viên Ban Chỉ đạo phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, đề xuất nội dung, sửa đổi, bổ sung trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2637/QĐ-CTUBND năm 2008 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89