Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 239/QĐ-BNV năm 2010 ban hành Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 239/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 239/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2010 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: LĐTBXH, Nông nghiệp - PTNT, Giáo dục - ĐT; Kế hoạch - ĐT, Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (3b).

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

KẾ HOẠCH

NĂM 2010 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, trong đó có những giải pháp, hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đến năm 2020.

Kế hoạch này nhằm triển khai các nhiệm vụ trong năm 2010 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã để thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg , ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

I. MỤC TIÊU:

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010;

- Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên nguồn đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Số TT

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến

Đơn vị, chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Chỉ số đánh giá

1

Lập dự toán kinh phí năm 2010 cho các hoạt động thực hiện Đề án

Tháng 01/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo

 

Dự toán Kinh phí được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, gửi Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính tổng hợp

2

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Tháng 01/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo được Bộ trưởng ký ban hành

3

Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động năm 2010 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg

Tháng 03/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo

Các thành viên BCĐ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ

Kế hoạch và dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

4

Lập các dự toán kinh phí hoạt động năm 2010 của Bộ Nội vụ thực hiện các hoạt động của Đề án

Tháng 03/2010 đến tháng 5/2010

Vụ Đào tạo

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ

Các dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

5

Điều tra, khảo sát xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã đến năm 2015

Tháng 03/2010 đến tháng 10/2010

Vụ Đào tạo

Trung tâm ĐTBD CBCC, Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Tổ chức điều tra, khảo sát, phỏng vấn sâu để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã;

- Phần mềm xử lý được kết quả điều tra;

- Tổng hợp được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã

6

Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã; xây dựng quy hoạch, kế hoạch ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

Tháng 04/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo

Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Văn bản hướng dẫn được Lãnh đạo Bộ ký, ban hành.

7

Tham gia xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo giai đoạn 2011 - 2015 (phần về đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã)

Tháng 05/2010 hoàn thành

 

Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp Bộ LĐTBXH, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo bao gồm cả đào tạo bồi dưỡng CBCC xã được phê duyệt

8

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã thực hiện theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

Tháng 6/2010 đến tháng 12/2010

Ban Chỉ đạo; Vụ Đào tạo

Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Kế hoạch - Tài chính, 2 Cơ quan đại diện miền Trung, miền Nam

- Công văn đôn đốc;

- Các đợt kiểm tra, giám sát các Bộ, ngành, địa phương;

- Báo cáo đánh giá các đợt kiểm tra

9

Giao biên chế theo dõi về công tác dạy nghề ở huyện và biên chế giáo viên cơ hữu của các Trung tâm dạy nghề cấp huyện

Tháng 06/2010  hoàn thành

Vụ Tổ chức - Biên chế

Vụ Đào tạo, Bộ LĐTBXH

Văn bản giao biên chế theo dõi công tác dạy nghề ở huyện; biên chế giáo viên Trung tâm dạy nghề cấp huyện được ban hành

10

Tổ chức cho giảng viên nguồn nghiên cứu, khảo sát chính quyền cơ sở ở nước ngoài để xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã

Tháng 06 đến tháng 9/2010  hoàn thành

Vụ Đào tạo

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ

- Đề xuất đội ngũ giảng viên nguồn thông qua điều tra, khảo sát;

- Tổ chức 4 đoàn giảng viên nguồn đi nghiên cứu, khảo sát về chính quyền cơ sở ở một số nước.

11

Nghiên cứu, tổ chức các hội thảo đề xuất chương trình, nội dung,  kiến thức, kỹ năng cần trang bị cho CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015

Tháng 6 đến tháng 10/2010

Vụ Đào tạo

Trung tâm ĐTBD CBCC, Trường đào tạo bồi dưỡng CBCC các Bộ, trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Sở Nội vụ các trường Chính trị tỉnh

- Các cuộc hội thảo khoa học được tổ chức (10 - 13 cuộc);

- Bản đề xuất chương trình, nội dung, kiến thức, kỹ năng trình Lãnh đạo Bộ xem xét.  

12

Lập dự toán và dự kiến phân bố kinh phí thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2011

Tháng 08/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo

Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính

Dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính tổng hợp 2011

13

Lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015

Tháng 08/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo

Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015 được ban hành

14

Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương tổng kết, công tác ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2004 đến 2010

Tháng 09/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo

Vụ Chính quyền địa phương

Văn bản được Lãnh đạo Bộ ký, ban hành

15

Sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Tháng 09/2010 hoàn thành

 

Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ phối hợp với Bộ Tài chính

Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư 51/2008/TT-BTC

16

Lựa chọn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tham gia đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã

Tháng 09/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Danh mục các trường tham gia đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã được lập

17

Hợp đồng triển khai xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã

Tháng 10/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo

Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Bộ, ngành

Các hợp đồng xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã được ký kết

18

Tổng hợp kết quả ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2004 đến 2010

Tháng 12/2010 hoàn thành

Vụ Đào tạo

 

Hoàn thành việc tổng hợp kết quả ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2004 đến 2010

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 1956/QĐ-TTg , Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ theo nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 239/QĐ-BNV năm 2010 ban hành Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152