Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2068/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Số hiệu: 2068/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 15/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2068/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg , ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg , ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 106/TTr-SVHTTDL, ngày 03 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND, ngày 15/9/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg , ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Gia đình Việt Nam; 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các sở, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã lồng ghép đưa nội dung, chỉ tiêu kế hoạch công tác gia đình vào nội dung chương trình hoạt động của ngành, phân công cán bộ trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai, phối hợp tổ thực hiện kế hoạch công tác gia đình đạt yêu cầu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác gia đình, kết quả công tác gia đình từng lúc, từng nơi vẫn còn một số hạn chế, chỉ tiêu thực hiện công tác gia đình chưa gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa tại các ấp, khu phố một cách đồng bộ; một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác hiện nay vẫn còn nhiều bất cập đó là do việc phân công, bố trí cán bộ trực tiếp phụ trách công tác gia đình chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tiễn trong việc thực hiện nhiệm vụ hoặc chưa quan tâm đến việc phân công cán bộ trực tiếp làm công tác gia đình tại cơ sở; đa số cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến đến cơ sở hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, không đảm bảo đủ số lượng, nhu cầu phục vụ cho công tác gia đình, vừa phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác trong cơ quan, đơn vị; đối với lực lượng “Cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay là 542 cộng tác viên /542 ấp, khu phố (được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND , ngày 24/4/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quy định thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) do công tác phân công, quản lý, bố trí công việc còn chồng chéo, nhiệm vụ, chức năng của Cộng tác viên chưa được triển khai thực hiện một cách đồng bộ hiệu quả, hoạt động của Cộng tác viên hiện nay chưa cao.

Xuất phát từ thực tiễn trên, để công tác cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở được ổn định, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thực hiện Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, nội dung kế hoạch công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ nay đến năm 2020 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp (từ tỉnh đến cơ sở); quản lý mạng lưới “Cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực gia đình” được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND, ngày 24/4/2913 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quy định thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình theo hướng: Đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

2. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

a) Kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về gia đình các cấp và xây dựng mạng lưới Cộng tác viên gia đình ở cơ sở:

- Đến năm 2015: Duy trì, củng cố, phân công cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình; triển khai Hướng dẫn thành lập, chức năng, nhiệm vụ của “Cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực gia đình” (sau đây gọi tắt là Cộng tác viên gia đình).

- Đến năm 2020: Triển khai thực hiện mô hình cơ quan tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác gia đình các cấp, đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu thực hiện công tác gia đình trong tình hình mới.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới Cộng tác viên ở cơ sở:

- Đến năm 2016: 50% cán bộ công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới Cộng tác viên gia đình các ấp, khu phố được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình.

- Đến năm 2020: Đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới Cộng tác viên gia đình các ấp, khu phố được nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình từ tỉnh đến cơ sở.

2. Phạm vi: Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được triển khai, tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

a. Củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở:

- Duy trì, phân công cán bộ, công chức trực tiếp theo dõi, tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện công tác gia đình một cách cụ thể, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm của cán bộ công chức trong cơ quan đơn vị.

- Duy trì, ổn định đội ngũ “Cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực gia đình” (Cộng tác viên gia đình) các ấp, khu phố thực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và đội ngũ Cộng tác viên gia đình các ấp, khu phố.

- Rà soát, củng cố, phân công cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và đội ngũ Cộng tác viên gia đình ở ấp, khu phố; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động về công tác gia đình cho cán bộ, công chức trực tiếp đảm nhận công tác gia đình, Cộng tác viên gia đình các ấp, khu phố hàng năm; theo nhu cầu thực tế và thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình của từng cấp (huyện/thành phố, xã, phường, thị trấn, Cộng tác viên gia đình các ấp).

2. Giải pháp

- Xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác gia đình; phân công cán bộ, công chức chuyên sâu lĩnh vực công tác gia đình phải được ổn định (cấp tỉnh, huyện/thành phố). Đối với xã, phường, thị trấn có chức danh cán bộ văn hóa xã hội cấp xã phụ trách công tác gia đình.

- Xây dựng, quy chế, chức năng, nhiệm vụ Cộng tác viên gia đình ở các ấp, khu phố; định kỳ giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Cộng tác viên gia đình có hướng thay đổi, bổ sung đáp ứng được nhu cầu hoạt động đối với công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong dự toán kinh phí ngân sách hàng năm của các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và của các địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các sở, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương chủ động huy động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công tác gia đình các cấp theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a. Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc kiện toàn, tổ chức bộ máy thực hiện công tác gia đình và quản lý đội ngũ Cộng tác viên gia đình tại các ấp; với các nội dung yêu cầu:

- Hướng dẫn cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác gia đình trong việc bảo đảm nguồn nhân lực, phân công cán bộ công chức trực tiếp phụ trách công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở.

- Ổn định, đội ngũ Cộng tác viên gia đình các ấp, khu phố thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đối với “Cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực gia đình” được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND , ngày 24/4/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Quy định mức thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề công tác gia đình đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cán bộ, công chức đảm nhận công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

c. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn trong lĩnh vực gia đình cho cán bộ, công chức, Cộng tác viên gia đình ở các ấp, khu phố hàng năm một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

2. Sở Nội vụ

a. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác gia đình trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy; bố trí, phân công cán bộ, công chức thực hiện chuyên sâu, ổn định thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình các cấp (từ tỉnh đến cơ sở).

b. Đưa nội dung quản lý nhà nước về công tác gia đình vào chương trình học của các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (ngạch cán sự, chuyên viên) do tỉnh tổ chức.

3. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng ngân sách và tình hình thực tế tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho phù hợp và theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; bố trí ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện các hoạt động của công tác gia đình và kinh phí hỗ trợ đối với lực lượng Cộng tác viên gia đình được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND , ngày 24/4/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Quy định thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao liên quan đến lĩnh vực công tác gia đình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa nội dung kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình vào chương trình kế hoạch, lĩnh vực hoạt động của ngành phụ trách; xây dựng kế hoạch và lồng ghép nội dung liên quan đến nguồn lực của các chương trình, dự án nhằm thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch công tác gia đình (hàng năm, giai đoạn) góp phần thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

5. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố

a. Xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp huyện; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý có kế hoạch phân công cán bộ công chức đảm nhận nhiệm vụ, theo dõi hoạt động công tác gia đình.

b. Xây dựng kế hoạch thành lập, ổn định đội ngũ “Cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực gia đình” tại các ấp, khu phố được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND , ngày 24/4/2013 về việc Quy định mức thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện tại các xã phường, thị trấn (Cộng tác viên gia đình) thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi của Cộng tác viên gia đình.

c. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Quản lý ấp, khu phố, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công chức Văn hóa Xã hội xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Cộng tác viên gia đình tại các ấp, khu phố hàng năm.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng (vào ngày 10/6), báo cáo năm (vào ngày 10/12) gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2068/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149