Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1949/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1311/TTr-SLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1554/TTr-STP ngày 19 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Có danh mục kèm theo).

Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành nội dung các thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện và cấp xã được công bố, công khai kèm theo Quyết định này đến UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 16/4/2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng Kiểm soát TTHC-Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

01

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

Người có công

 

02

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1995 đến trước Tổng Khởi nghĩa tháng tám năm 1945

Người có công

 

03

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

Người có công

 

04

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

Người có công

 

05

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi thờ cúng liệt sĩ

Người có công

 

06

Thủ tục giải quyết ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Người có công

 

07

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

Người có công

 

08

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Người có công

 

09

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Người có công

 

10

Thủ tục giám định lại vết thương còn sót và điều chỉnh chế độ

 

 

11

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Người có công

 

12

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Người có công

 

13

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

 

14

Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

Người có công

 

15

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Người có công

 

16

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

 

17

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần

Người có công

 

18

Thủ tục giải quyết chế độ tiến tuất hàng tháng khi người có công từ trần

Người có công

 

19

Thủ tục đề nghị mua Bảo hiểm y tế cho người có công cách mạng, thân nhân người có công cách mạng

Người có công

 

20

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi

Người có công

 

21

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Người có công

 

22

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công cách mạng

Người có công

 

23

Thủ tục Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Người có công

 

24

Thủ tục Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng

Người có công

 

25

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh

Người có công

 

26

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho Cựu chiến binh

Người có công

 

27

Thủ tục Cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

Người có công

 

28

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

 

29

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

 

30

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

 

31

Thủ tục giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

Người có công

 

32

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa UBND tỉnh

Người có công

 

33

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội – Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

34

Thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội – Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

01

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

Người có công

 

02

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi thờ cúng liệt sĩ

Người có công

 

03

Thủ tục giải quyết ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Người có công

 

04

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

Người có công

 

05

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

 

06

Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

Người có công

 

07

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Người có công

 

08

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

 

09

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần

Người có công

 

10

Thủ tục giải quyết chế độ tiến tuất hàng tháng khi người có công từ trần

Người có công

 

11

Thủ tục đề nghị mua Bảo hiểm y tế cho người có công cách mạng, thân nhân người có công cách mạng

Người có công

 

12

Thủ tục Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Người có công

 

13

Thủ tục Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng

Người có công

 

14

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh theo nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Người có công

 

15

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho Cựu chiến binh theo nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Người có công

 

16

Thủ tục Cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

Người có công

 

17

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

 

18

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

 

19

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

 

20

Thủ tục cấp giấy giới thiệu thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ

Người có công

 

21

Thủ tục cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ

Người có công

 

22

Thủ tục giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa UBND tỉnh

Người có công

 

23

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa UBND tỉnh

Người có công

 

24

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền quyết định của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội – Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

25

Thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền quyết định của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội – Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

01

Thủ tục xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

Người có công

 

02

Thủ tục xác nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945

Người có công

 

03

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

Người có công

 

04

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi thờ cúng liệt sĩ

Người có công

 

05

Thủ tục giải quyết ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Người có công

 

06

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

Người có công

 

07

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

 

08

Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

Người có công

 

09

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Người có công

 

10

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

 

11

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần

Người có công

 

12

Thủ tục giải quyết chế độ tiến tuất hàng tháng khi người có công từ trần

Người có công

 

13

Thủ tục đề nghị mua Bảo hiểm y tế cho người có công cách mạng, thân nhân người có công cách mạng

Người có công

 

14

Thủ tục Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Người có công

 

15

Thủ tục Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng

Người có công

 

16

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh

Người có công

 

17

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho Cựu chiến binh

Người có công

 

18

Thủ tục Xác nhận tờ khai ấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

Người có công

 

19

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

 

20

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

 

21

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

 

22

Thủ tục cấp giấy giới thiệu thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ

Người có công

 

23

Thủ tục cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ

Người có công

 

24

Thủ tục giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa UBND tỉnh

Người có công

 

25

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa UBND tỉnh

Người có công

 

B. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

01

Thủ tục giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

Người có công

194915

02

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

Người có công

194673

03

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

Người có công

194676

04

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Người có công

194680

05

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

194691

06

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất và tiền mai táng phí đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng đã từ trần

Người có công

194694

07

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006

Người có công

194703

08

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

194725

09

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

Người có công

194732

10

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước Tổng Khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945

Người có công

194742

11

Thủ tục Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Người có công

194745

12

Thủ tục giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Người có công

194747

13

Thủ tục cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật

Người có công

194752

14

Thủ tục cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp bệnh tật

Người có công

194754

15

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Người có công

194758

16

Thủ tục cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất

Người có công

194795

17

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Người có công

194696

18

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Người có công

194699

19

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

194716

20

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

194720

21

Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ

Người có công

194765

22

Thủ tục giải quyết trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

Người có công

194804

23

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

Người có công

194911

24

Thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

194695

25

Thủ tục cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

Người có công

194697

26

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

194723

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

01

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

Người có công

195070

02

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

Người có công

195072

03

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Người có công

195073

04

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

195076

05

Thủ tục giải quyết trợ cấp và tiền tuất và tiền mai táng phí đối với thân nhân người hoạt động cách mạng đã từ trần

Người có công

195077

06

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006

Người có công

195104

07

Thủ tục giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

Người có công

195132

08

Thủ tục giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

Người có công

195126

09

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

195122

10

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Người có công

194696

11

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Người có công

194699

12

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

194716

13

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

194720

14

Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ

Người có công

194765

15

Thủ tục giải quyết trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

Người có công

194804

16

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

Người có công

194911

17

Thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

194695

18

Thủ tục cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

Người có công

194697

19

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

194723

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

01

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

Người có công

195070

02

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

Người có công

195072

03

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Người có công

195073

04

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

195076

05

Thủ tục giải quyết trợ cấp và tiền tuất và tiền mai táng phí đối với thân nhân người hoạt động cách mạng đã từ trần

Người có công

195077

06

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006

Người có công

195104

07

Thủ tục giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

Người có công

195132

08

Thủ tục giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

Người có công

195126

09

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công


195122

10

Thủ tục Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng

Người có công

195080

11

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh theo nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Người có công

195082

12

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho Cựu chiến binh theo nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Người có công

195097

13

Thủ tục Cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

Người có công

195112

14

Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

195114

15

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

195116

16

Thủ tục cấp giấy giới thiệu thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ

Người có công

195142

17

Thủ tục cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ

Người có công

195135

18

Thủ tục giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ , thôi việc thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa UBND tỉnh

Người có công

195144

19

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa UBND tỉnh

Người có công

195146

20

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Người có công

195120

(*) Ghi chú: Lý do bị bãi bỏ, hủy bỏ là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành, được thay thế hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1949/QĐ-UBND ngày 23/08/2013 công bố, công khai thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!