Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2000/QĐ-BTCCBCP về "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước năm 2000" do Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu: 18/2000/QĐ-BTCCBCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Tổ chức của Chính phủ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 16/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ
CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 18/2000/QĐ-BTCCBCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC TỔ CHỨC - CÁN BỘ NHÀ NƯỚC NĂM 2000”

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Nghị định 181/CP ngày 9/11/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
- Căn cứ Quy chế công tác thanh tra của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 147/TCCP-TTPC ngày 21/11/1995 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
- Căn cứ nhiệm vụ công tác năm 2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước năm 2000".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Lưu VT, Vụ TTPC.

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Đỗ Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC TỔ CHỨC - CÁN BỘ NHÀ NƯỚC NĂM 2000

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2000/QĐ-BTCCBCP ngày 16/2/2000)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước năm 2000 nhằm góp phần thực hiện tốt cả mục đích, yêu cầu sau:

1. Trên cơ sở kết qủa công tác thanh tra tổ chức cán bộ Nhà nước năm 1999, tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cải cách nền hành chính Nhà nước, hoàn thiện cơ chế vận hành, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu qủa chỉ đạo điều hành của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy hành chính Nhà nước.

2. Rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội của các cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, từ đó điều chỉnh, sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh giảm biên chế... theo kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa VIII.

3. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp tục thực hiện Pháp lệnh Cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước.

4. Thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước phải thực hiện đúng quy trình, quy chế hoạt động của đoàn thanh tra. Sau cuộc thanh tra, kiểm tra phải có kết luận rút ra được những mặt mạnh, yếu và kiến nghị xử lý các vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước của các đối tượng thanh tra; đồng thời chỉ ra những sơ hở, thiếu sót, vướng mắc.... trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục.

II. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA:

Nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2000 của ngành tổ chức - cán bộ tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Thanh tra, kiểm tra các chuyên đề:

1.1. Thanh tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của các Bộ, ngành và các địa phương;

1.2. Thanh tra về tổ chức, bộ máy nhằm làm rõ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ ngang, dọc của từng tổ chức; phát hiện để khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giữa các cơ quan trong bộ máy hành chính và trong nội bộ từng cơ quan từ đó có kiến nghị sửa đổi;

1.3. Thanh tra công tác xây dựng chính quyền cơ sở, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn kết hợp với việc củng cố, kiện toàn chính quyền địa phương các cấp. Thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;

1.4. Thanh tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước: tập trung đánh giá chất lượng, hiệu qủa của công tác đào tạo, bồi dưỡng so với việc cấp, sử dụng kinh phí và mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng;

1.5. Thanh tra công tác quản lý cán bộ, công chức Nhà nước: tập trung vào công tác thi tuyển công chức, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức Nhà nước;

1.6. Thanh tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức ở một số khâu, lĩnh vực trực tiếp quan hệ với dân;

1.7. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu trong các cơ quan và tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và các doanh nghiệp;

1.8. Thanh tra, kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài các nội dung trên, Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền quyết định các nội dung thanh tra theo yêu cầu công tác tổ chức - cán bộ của Bộ, ngành và địa phương mình cho phù hợp.

2. Thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết các vụ việc qua đơn (thư) khiếu nại, tố cáo, cần tạpa trung vào một số nội dung sau:

2.1. Tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

2.2. Giải quyết các khiếu nại quyết định kỷ luật công chức và các quyết định hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước;

2.3. Giải quyết các khiếu nại về địa giới hành chính và chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

2.4. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại còn tồn đọng về chính sách, chế độ và các vấn đề nổi cộm khác có liên quan đến ngành tổ chức - cán bộ Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào nội dung thanh tra, kiểm tra nêu trên, Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ cho phù hợp với nhiệm vụ của ngành, địa phương mình để trình lãnh đạo Bộ, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt, đồng thời gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để theo dõi và phối hợp công tác.

1. Đối với các địa phương:

- Các cuộc thanh tra thuộc phạm vi, trách nhiệm của từng địa phương do Ban Tổ chức chính quyền chủ trì có sự tham gia của các đơn vị liên quan đến nội dung và đối tượng thanh tra. Tùy theo yêu cầu và nội dung của cuộc thanh tra, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập và cử trưởng đoàn thanh tra hoặc ủy quyền cho Trưởng Ban tổ chức chính quyền quyết định.

- Tiếp tục củng cố và tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác thanh tra công tác tổ chức cán bộ Nhà nước; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác này.

2. Đối với các bộ, ngành trung ương:

Do tính chất đặc thù về phân cấp quản lý công tác về tổ chức - cán bộ, nên việc thanh tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước của các Bộ, ngành trung ương trong năm 2000 tiến hành theo phương thức sau:

- Vụ Tổ chức - cán bộ các Bộ, ngành tập trung kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Căn cứ vào đối tượng và nội dung kiểm tra Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ quyết định thành lập các đoàn kiểm tra.

- Vụ Tổ chức - cán bộ, ngành trung ương cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thành lập.

3. Công tác thanh tra của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tập trung thanh tra một số công tác trọng tâm đối với một số Bộ, ngành trung ương và địa phương; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn triển khai việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các Bộ, ngành và dịa phương.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác này đối với các Bộ, ngành và địa phương.

- Ban hành và triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 7/8/1999 của Chính phủ.

4. Sáu tháng đầu năm và cuối năm, Vụ Tổ chức - cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác thanh tra năm 2000 của Bộ, ngành và địa phương mình có báo cáo gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để tổng hợp đánh giá và rút kinh nghiệm trên phạm vi toàn quốc./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2000/QĐ-BTCCBCP về "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ Nhà nước năm 2000" do Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234