Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 16/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 02/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2018/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 166/TTr-SXD ngày 22 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT: Tỉnh
y, HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 2 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, TH, KG-VX, NC, KT, 45b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 16/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định chi tiết việc phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (không bao gồm các công trình Quốc phòng - An ninh) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Ngoài các nội dung quy định tại Quy định này thì việc quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình phải tuân theo các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chương II

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 3. Sở Xây dựng

1. Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động đối với các loại công trình xây dựng theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 51, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, thực hiện các công việc như sau:

a) Kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.

b) Cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn.

c) Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu.

d) Kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động được phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 8 Điều 34 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điểm a Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 04/2017/TT-BXD.

đ) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra theo kế hoạch về lao động.

e) Báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ, đột xuất về tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn.

Điều 4. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

1. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động đối với các loại công trình theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 4, Điều 51, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm:

a) Thực hiện các việc quy định tại Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 2 Điều 3 Quy định này;

b) Tổng hợp, báo cáo đột xuất, định kỳ vào ngày 30 tháng 11 hằng năm cho Sở Xây dựng về tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

1. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động đối với các loại công trình trong khu công nghiệp.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm:

a) Thực hiện các việc quy định tại Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 2 Điều 3 Quy định này;

b) Tổng hợp, báo cáo đột xuất, định kỳ vào ngày 30 tháng 11 hằng năm cho Sở Xây dựng về tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn theo Khoản 1, Điều 7 tại Quy định trách nhiệm nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND.

2. Thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn do mình quản lý thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

b) Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn lao động đối với các công trình xây dựng do mình quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều này; Khoản 2 Điều 8 tại Quy định trách nhiệm nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND.

c) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra an toàn lao động công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu.

d) Kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động được phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 04/2017/TT-BXD đối với công trình xây dựng chuyên ngành do mình quản lý.

đ) Tổng hợp, báo cáo đột xuất, định kỳ vào ngày 30 tháng 11 hàng năm cho UBND tỉnh, Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung công việc nêu trên, đồng thời kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý an toàn lao động đối với các công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 tại Quy định trách nhiệm nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND.

Điều 7. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 04/2017/TT-BXD: Khi nhận được thông tin xảy ra sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, bằng biện pháp nhanh nhất phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các tổ chức có liên quan để kịp thời tổ chức giải quyết.

2. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, phòng có chức năng quản lý xây dựng cấp huyện về an toàn lao động công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu.

3. Tổng hợp, báo cáo đột xuất, định kỳ vào ngày 25 tháng 11 hàng năm cho UBND cấp huyện về tình hình quản lý an toàn lao trong thi công xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn quản lý.

Điều 8. Trách nhiệm của các chủ thể

Thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BXD về quản lý an toàn lao trong thi công xây dựng công trình xây dựng, cụ thể:

1. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình về quản lý an toàn lao động được quy định tại Điều 4, Thông tư số 04/2017/TT-BXD.

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công trình về quản lý an toàn lao động được quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2017/TT-BXD.

3. Trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 6 Thông tư số 04/2017/TT-BXD.

4. Trách nhiệm của người lao động trên công trường xây dựng được quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2017/TT-BXD.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời thông qua Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.169

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91