Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch Phổ biến Bộ luật Lao động năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 1512/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 16/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/QĐ-UBND

Quy Bình Định, ngày 16 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến Phổ biến, giáo dục về Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật nói chung, trước hết là pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, thực hiện tốt hơn các chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp phải được lồng ghép hợp lý và hiệu quả trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Sử dụng, khai thác các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đang phát huy tác dụng; đồng thời thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức trong phương thức thực hiện, bảo đảm tính phù hợp, khả thi, với từng đối tượng, địa bàn.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành cần tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2012;

- Các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động;

- Những văn bản pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động.

2. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến:

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Đề cương giới thiệu luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: http://www.molisa.gov.vn;

- Các tài liệu tham khảo có liên quan.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

1. Tổ chức 03 lớp tập huấn, mỗi lớp khoảng 200 người tham dự; đối tượng là đội ngũ người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác nhân sự, công đoàn trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh (mỗi doanh nghiệp 01 - 02 người, khoảng 500 doanh nghiệp có số lao động trên 20 người).

2. Phát hành tờ rơi, áp phích... để tuyên truyền rộng rãi đến người lao động trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2014.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí thực hiện: 70.00.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo xã hội tỉnh đã phân bổ cho Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2014.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì thực hiện các hoạt động: Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan cung cấp kịp thời văn bản quy phạm pháp luật cho Website của UBND tỉnh, Báo điện tử Bình Định, các sở, ngành và các tổ chức liên quan; đồng thời hoàn thiện Chuyên mục Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trên trang Website của Sở để người sử dụng lao động và người lao động dễ dàng tra cứu miễn phí các thông tin về pháp luật lao động mà họ cần.

2. Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan khác trong việc soạn thảo tài liệu, đào tạo cán bộ và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

3. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền pháp luật lao động đến với người lao động thuộc địa bàn quản lý.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và một số nội dung pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia các hoạt động chung Kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch Phổ biến Bộ luật Lao động năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.744

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7