Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 1393/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 28/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 4691/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ công tác, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Quỹ) trong công tác quản lý và điều hành Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tổ chức Ban Quản lý

Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ban Quản lý Quỹ đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong hoạt động quản lý Quỹ, các văn bản do Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của Sở Tài chính; Phó Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Ban Quản lý Quỹ

- Ban Quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên thảo luận dân chủ, Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về công việc trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể liên quan để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cho vay và giải quyết việc làm hàng năm và 5 năm của tỉnh.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ QUỸ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Quỹ

1. Lập kế hoạch cho vay và giải quyết việc làm hàng năm và 5 năm; phân bổ nguồn vốn vay giải quyết việc làm và giao chỉ tiêu vốn bổ sung mới và vốn thu hồi hàng năm cho các hội, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công.

2. Lập dự toán ngân sách địa phương hàng năm bổ sung cho Quỹ giải quyết việc làm tỉnh; lập dự toán kinh phí chi quản lý công tác cho vay Quỹ giải quyết việc làm tỉnh hàng năm.

3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá chỉ tiêu tạo việc làm mới và các hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các hội, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trên các địa bàn trong tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển nguồn vốn giữa các huyện, thành, thị, các hội, đoàn thể trong phạm vi nguồn vốn tỉnh quản lý khi cần thiết.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các hội, đoàn thể cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Chương trình việc làm và Quỹ giải quyết việc làm tỉnh trên địa bàn.

5. Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh được trưng dụng một số cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các sở, ngành liên quan để giúp việc cho Ban Quản lý Quỹ.

6. Được sử dụng phương tiện làm việc của cơ quan thường trực phục vụ công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng Quỹ và việc cho vay từ Quỹ ở cơ sở.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban Ban quản lý Quỹ

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và hiệu quả sử dụng Quỹ theo đúng mục tiêu của Chương trình quốc gia giải quyết việc làm của tỉnh Tiền Giang.

2. Chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Quản lý Quỹ.

3. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban Quản lý Quỹ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

4. Trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh, những đề xuất kiến nghị của các thành viên, các đơn vị, địa phương trong phạm vi cho phép. Nếu phát sinh những vấn đề ngoài khả năng giải quyết thì có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xử lý.

Điều 6. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ

1. Giúp Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ điều hành hoạt động của Ban Quản lý Quỹ, được phân công phụ trách trực tiếp một số nhiệm vụ cụ thể và chịu trách nhiệm về những công việc được Trưởng Ban Quản lý Quỹ phân công.

2. Thay mặt Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ (khi Trưởng ban vắng) điều hành, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các thành viên trong Ban Quản lý Quỹ thực hiện các công việc được phân công.

3. Phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể, các địa phương có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch cho vay và giải quyết việc làm hàng năm theo đúng mục tiêu của Chương trình quốc gia giải quyết việc làm.

4. Đề xuất các chủ trương, chính sách, biện pháp phù hợp để điều chỉnh hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của các thành viên Ban Quản lý Quỹ

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban phân công trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả công việc được giao.

2. Tham gia xây dựng kế hoạch cho vay và giải quyết việc làm hàng năm theo đúng mục tiêu của Chương trình quốc gia giải quyết việc làm thuộc phạm vi phụ trách; đề xuất biện pháp giải quyết đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện ở các địa phương.

3. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban Quản lý Quỹ thực hiện các nhiêm vụ được giao; kiểm tra, giám sát, đánh giá chỉ tiêu tạo việc làm mới và các hoạt động cho vay vốn của Quỹ.

4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Quản lý Quỹ khi có thư mời.

Điều 8. Chế độ làm việc, hội họp

1. Ban Quản lý Quỹ tổ chức họp các thành viên sáu tháng một lần để trao đổi thông tin về tình hình triển khai kế hoạch cho vay và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, phản ánh tiến độ thực hiện, sơ kết tình hình thực hiện. Khi cần thiết, Trưởng ban triệu tập các thành viên Ban Quản lý Quỹ họp đột xuất.

Giữa hai lần họp trong năm, những vấn đề phát sinh được giải quyết thông qua hội ý giữa Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Quản lý Quỹ có liên quan.

2. Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên trong Ban Quản lý Quỹ phải thực hiện nghiêm túc sự phân công của Lãnh đạo Ban Quản lý Quỹ.

Điều 9. Chế độ báo cáo

Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh từ khâu lập kế hoạch cho vay và giải quyết việc làm, giám sát tình hình thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch cho vay và giải quyết việc làm hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương.

Chương III

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ QUỸ

Điều 10. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Quỹ và bộ phận giúp việc được sử dụng từ 20% số tiền lãi thực thu của việc cho vay Quỹ giải quyết việc làm của địa phương và một phần kinh phí quản lý công tác cho vay giải quyết việc làm do ngân sách tỉnh cấp hàng năm.

Ban Quản lý Quỹ được sử dụng kinh phí trên chi cho hoạt động của Ban Quản lý Quỹ và bộ phận giúp việc theo Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang; có trách nhiệm lập dự toán sử dụng và quyết toán thu, chi cho các hoạt động của Ban Quản lý Quỹ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Khen thưởng, kỷ luật

Ban Quản lý Quỹ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo - Việc làm tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị xử lý đối với cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm pháp luật.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.793
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37