Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 110/2001/QĐ-BNN về mức chi phụ cấp cán bộ và phụ cấp hiện trường cho cán bộ cấp tỉnh thuộc dự án bảo vệ và phát triển những vùng dất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 110/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 23/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 110/2001/QĐ-BNN, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHI PHỤ CẤP CÁN BỘ VÀ PHỤ CẤP HIỆN TRƯỜNG CHO CÁN BỘ CẤP TỈNH THUỘC DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG VÙNG DẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN MIỀN NAM VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính Phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính Phủ ban hành Qui chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 25/2000/QĐ/TTg ngày 21/02/2000 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Dự án khả thi Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển Nam Việt Nam tại 4 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh;
Căn cứ Hiệp định tín dụng 3292-VN ký ngày 24/02/2000 giữa Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Hiệp định tài trợ không hoàn lại của DANIDA số TF 023742 ký ngày 27/02/2001 giữa Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (Nhà uỷ thác quản lý quỹ tài trợ không hoàn lại của DANIDA);
Căn cứ Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại;
Xét đề nghị của Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp tại công văn số 1007/DALN/WB2 ngày 23/10/2001;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành định mức chi phụ cấp cán bộ và phụ cấp hiện trường từ nguồn tài trợ không hoàn lại của DANIDA cho Văn phòng Dự án Trung ương thuộc Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (như phụ lục đính kèm theo tỷ giá 1U SD = 15.000 đVN)

Điều 2: Các khoản chi nêu tại Điều I được áp dụng kể từ ngày ký hiệp định tài trợ không hoàn lại của DANIDA cho Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (ngày 27/02/2001).

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Ban chức năng liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên Ban điều hành Dự án Trung ương, Giám đốc Văn phòng Dự án Trung ương thuộc Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nguyễn Văn Đẳng

(Đã ký)

 

ĐỊNH MỨC

CHI PHỤ CẤP CÁN BỘ VÀ PHỤ CẤP HIỆN TRƯỜNG CỦA VĂN PHÒNG DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG THUỘC DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN MIỀN NAM VIỆT NAM
(Ban hành theo Quyết định số 110/ QĐ-BNN ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các định mức chi phụ cấp cán bộ và phụ cấp hiện trường từ nguồn viện trợ không hoàn lại của DANIDA cho Văn phòng Dự án Trung ương thuộc Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt nam như sau:

1. Phụ cấp cán bộ

Đối với những cán bộ tham gia hoạt động dự án ở nhiều vị trí thì chỉ được nhận phụ cấp cán bộ của một vị trí với mức cụ thể như sau:

1.1. Văn phòng Dự án Trung ương

- Giám đốc dự án: 3.750.000 đ/tháng.

- Điều phối viên dự án: 3.750.000 đ/tháng.

- Các cán bộ khác (4 vị trí): 3.000.000 đ/tháng.

(Bao gồm: 2 cán bộ kế toán, 1 cán bộ kế hoạch, 1 cán bộ mua sắm)

1.2. Ban điều hành quốc gia

- Thành viên BĐH Dự án quốc gia: 255.000 đ/tháng.

2. Phụ cấp hiện trường

Phụ cấp hiện trường được tính theo số ngày đi công tác thực tế có xác nhận tại giấy đi đường với mức là 105.000 đ/ngày. Số ngày đi trung bình tính không quá 10 ngày/người/tháng.

Đối tượng được hưởng phụ cấp này là cán bộ của Văn phòng Dự án Trung ương, cán bộ của các Bộ, ngành có liên quan tham gia các đoàn giám sát, đánh giá thường xuyên, kiểm tra nội bộ của Dự án cũng như của Ngân hàng Thế giới.

Những cán bộ được hưởng phụ cấp hiện trường từ nguồn tài trợ không hoàn lại của DANIDA thì không được thanh toán phụ cấp công tác phí từ nguồn đối ứng. Các chi phí đi công tác khác liên quan như vé tàu xe, tiền ngủ... vẫn áp dụng theo mục III của Quyết định số 2891 QĐ/BNN-TCKT ngày 21/7/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức chi tiêu cho Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam.

Căn cứ vào định mức chi tiêu trên, Giám đốc Văn phòng Dự án Trung ương cân đối các khoản chi để không chi vượt khung ngân sách DANIDA đã được phân bổ cho các hạng mục chi trên và đảm bảo trang trải đủ phụ cấp cán bộ và phụ cấp hiện trường trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Nông nghiệp và PTNT để kịp thời giải quyết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2001/QĐ-BNN về mức chi phụ cấp cán bộ và phụ cấp hiện trường cho cán bộ cấp tỉnh thuộc dự án bảo vệ và phát triển những vùng dất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.379
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83