Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 67/1999/TT-BTC về việc sử dụng vốn và hạch toán kế toán tiền mua và lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc tại các doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 67/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 07/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67/1999/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC SỬ DỤNG VỐN VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN MUA VÀ LÃI MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Thi hành Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 56/1999/TT-BTC ngày 12/5/1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định trên.

Riêng đối với các doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, Thông tư số 56/1999/TT-BTC ngày 12/5/1999 đã hướng dẫn "Doanh nghiệp Nhà nước không được sử dụng vốn, kinh phí ngân sách Nhà nước để mua công trái" được hiểu là: Các doanh nghiệp Nhà nước không được sử dụng các khoản tiền do ngân sách Nhà nước cấp cho việc thực hiện nhiệm vụ công ích, dự trữ quốc gia, dự trữ bình ổn giá hoặc vốn để thực hiện các mục tiêu chỉ định khác của Nhà nước do cấp có thẩm quyền giao để mua công trái.

Doanh nghiệp Nhà nước được sử dụng vốn thuộc phạm vi quản lý của mình để mua công trái như đã quy định tại Điều 7 Luật doanh nghiệp Nhà nước và Điều 10 Nghị định 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ về quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước.

2. Tất cả đối tượng mua công trái đã quy định tại Điều 2 Nghị định số 34/1999/NĐ-CP nói trên (kể cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế) đều được miễn thuế thu nhập từ số tiền lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc đem lại.

3. Khoản tiền lãi mua công trái được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính hàng năm của doanh nghiệp (Riêng đối với các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng thì hạch toán vào doanh thu) theo công thức:

Số tiền lãi phải thu hàng năm

=

Tổng số tiền mua công trái x 50% (lãi suất)
60 (tháng)

x

Số tháng sử dụng vốn để mua công trái trong năm

Khoản chênh lệch do mức trượt giá thực tế trong 5 năm cộng (+) với lãi suất 5 năm cao hơn 50%, được Nhà nước thanh toán thêm, hạch toán vào thu nhập của năm cuối cùng.

Số chênh lệch tiền lãi do trượt giá

=

Số tiền lãi thực tế được trả

-

Số tiền lãi đã hạch toán trong các năm

4. Kế toán khoản tiền mua và lãi mua công trái được thực hiện như sau:

a. Khi mua công trái, kế toán ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư chứng khoán dài hạn (2212)

Có tài khoản 111.112.....

b. Khoản tiền lãi công trái được hưởng hàng năm và năm cuối cùng được ghi sổ vào ngày 31/12 hàng năm, ghi:

Nợ tài khoản 221 Đầu tư chứng khoán dài hạn (2212)

Có tài khoản 711 "Thu nhập hoạt động tài chính"

Doanh nghiệp mở tài khoản chi tiết theo dõi riêng về lãi mua công trái.

c. Khi Nhà nước thanh toán công trái, khoản tiền mua và lãi công trái thực thu được, ghi:

Nợ tài khoản 111, 112,....

Có tài khoản 221 Đầu tư trái phiếu dài hạn (2212)

Hàng năm các doanh nghiệp phải phân bổ chi phí huy động vốn và các chi phí khác (nếu có) cho số vốn mua công trái vào chi phí hoạt động tài chính (hoặc chi phí kinh doanh đối với các Ngân hàng Thương mại và các Tổ chức tín dụng, như: lãi suất phải trả cho người được huy động vốn) để xác định lợi nhuận thực hiện của hoạt động này.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 67/1999/TT-BTC

Hanoi, June 07, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE USE OF CAPITAL AND THE ACCOUNTING OF PRINCIPALS AND INTERESTS OF THE GOVERNMENT BONDS FOR NATIONAL CONSTRUCTION AT THE ENTERPRISES

In furtherance of the Government�s Decree No. 34/1999/ND-CP of May 12, 1999 stipulating the issuance of the 1999 government bonds for national construction, the Ministry of Finance issued Circular No. 56/1999/TT-BTC on May 12, 1999 guiding the implementation of such Decree.
Particularly for the enterprises, the Ministry of Finance hereby provides the following additional guidance:

1. For the State enterprises, Circular No. 56/1999/TT-BTC of May 12, 1999 that: "the State enterprises must not use the State budget capital and funds to purchase government bonds" shall be understood as: the State enterprises must not use the money allocated by the State budget for the performance of their public-utility tasks, for national reserve, reserves for price stabilization or capital for achievement of other designated objectives of the State which has been allocated by the competent agencies for the purchases of government bonds.

The State enterprises may use the capital under their management to purchase government bonds as stipulated in Article 7 of the Law on the State Enterprise and Article 10 of the Government�s Decree No. 59/1999/ND-CP of October 3, 1996 on the Regulation on financial management and business cost-accounting applicable to State enterprises.

2. All government bonds purchasers specified in Article 2 of the above-said Decree No. 34/1999/ND-CP (including the enterprises of all economic sectors) shall be exempt from tax on income generated from the national construction government bonds� interest.

3. The government bonds� interest amounts shall be accounted into the annual financial operation income of the enterprise (particularly for the commercial banks and credit institutions, such amounts shall be accounted into their turnovers) according to the following formula:

Total government bonds� interests 60 (months) of government bonds in the year

The difference resulting from the actual inflation rate in five years plus (+) the prescribed five-year interest rate, which is higher than 50% and additionally repaid by the State, shall be accounted into the last year�s income.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 67/1999/TT-BTC về việc sử dụng vốn và hạch toán kế toán tiền mua và lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc tại các doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.570
DMCA.com Protection Status