Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 164/2004/QĐ-UB quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 164/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 07/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUY ĐỊNH THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VÀ XÉT DUYỆT,THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước ;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3684/TC-QHPX ngày 28 tháng 6 năm 2004 ;
Để đảm bảo thời gian tổng hợp quyết toán ngân sách thành phố gửi Bộ Tài chính đúng hạn định ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm như sau :

1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm :

a) Các đơn vị dự toán cấp I của ngân sách thành phố nộp báo cáo quyết toán năm cho Sở Tài chính chậm nhất là ngày 15 tháng 6 năm sau.

b) Ủy ban nhân dân các quận - huyện nộp báo cáo quyết toán năm của ngân sách quận - huyện cho Sở Tài chính chậm nhất là ngày 30 tháng 5 năm sau.

c) Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn nộp báo cáo quyết toán năm của ngân sách phường - xã - thị trấn cho Phòng Tài chánh - Kế hoạch quận - huyện chậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm sau.

d) Thời hạn nộp báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp II thuộc ngân sách thành phố và các đơn vị dự toán thuộc ngân sách quận - huyện do đơn vị dự toán cấp I của ngân sách thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện quy định, nhưng phải đảm bảo thời gian để xét duyệt, tổng hợp lập báo cáo quyết toán của cấp mình theo quy định nêu trên.

2. Thời hạn xét duyệt, thẩm định quyết toán :

a) Trong phạm vi 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo quyết toán của đơn vị, cơ quan Tài chính tiến hành xét duyệt, thẩm định quyết toán theo quy định, nhưng thời hạn chậm nhất phải hoàn thành là :

- Thời hạn xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I của ngân sách thành phố trước ngày 30 tháng 7.

- Thời hạn thẩm định quyết toán năm của Sở Tài chính đối với ngân sách quận - huyện trước ngày 30 tháng 7.

- Thời hạn thẩm định quyết toán năm của Phòng Tài chánh - Kế hoạch quận - huyện đối với ngân sách phường - xã - thị trấn trước ngày 15 tháng 5.

b) Thời hạn xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I của ngân sách quận - huyện do Ủy ban nhân dân quận - huyện quy định cho phù hợp với thời gian để tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài chính.

c) Thời hạn xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp II, III do đơn vị dự toán cấp I quy định nhưng phải đảm bảo thời hạn xét duyệt dự toán của cấp mình theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều này.

Điều 2. - Thời hạn quy định nêu tại Điều 1 áp dụng cho báo cáo quyết toán thu chi ngân sách từ năm 2004 và thực hiện cho đến khi có quy định mới.

Điều 3. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách cấp I của ngân sách thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Trưởng phòng Tài chánh - Kế hoạch các quận - huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các quận -huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

Nơi nhận  
 
- Như điều 3
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, TH
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 Nguyễn Hữu Tín

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 164/2004/QĐ-UB quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.755
DMCA.com Protection Status