Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 48/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Trạm dừng nghỉ đường bộ

Số hiệu: 48/2012/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 15/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2012/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM DỪNG NGHỈ ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Tổng cục tng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v trạm dừng ngh đường bộ",

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ - Số hiệu: QCVN 43 : 2012/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2013; bãi b Chương IV. Quy định về Trạm dừng nghỉ tại Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử CP;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ GTVT;
- Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
- Lưu VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

QCVN 43: 2012/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM DỪNG NGHỈ ĐƯỜNG BỘ
National technical regulation on Roadside Station

Lời nói đầu

QCVN 43 : 2012/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam soạn thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2012.

MỤC LỤC

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chnh

1.2. Đi tượng áp dụng

1.3. Tài liệu viện dẫn

1.4. Giải thích từ ngữ

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Quy định chung

2.2. Quy định về các hạng mục công trình cơ bản

2.2.1. Công trình dịch vụ công

2.2.2. Công trình dịch vụ thương mại

2.2.3. Công trình bổ trợ

2.3. Quy định về diện tích tối thiểu và các hạng mục công trình

2.3.1. Phân loại và phạm vi áp dụng của từng loại trạm dừng nghỉ

2.3.2. Quy định về bãi đỗ xe và đường ra vào bãi đỗ xe

2.3.3. Quy định v nơi nghỉ ngơi của lái xe và hành khách

2.3.4. Quy định v khu vệ sinh

2.3.5. Quy định v nơi cung cấp thông tin

2.3.6. Quy định v khu vực gii thiệu và bán hàng hóa

2.3.7. Quy định v khu vực phục vụ ăn uống, giải khát

2.3.8. Quy định về trạm cp nhiên liệu, xưởng BDSC và nơi rửa xe

2.3.9. Quy định về hệ thống cấp thoát nước

2.4. Quy định về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Nội dung quản lý

3.1.1. Quy định v loại hình đơn vị quản lý khai thác trạm dừng nghỉ

3.1.2. Thm quyền công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

3.1.3. Th tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

3.1.4. Quy định v kiểm tra, giám sát hoạt động của trạm dừng nghỉ

3.2. Trách nhiệm quản lý nhà nước

3.2.1. Trách nhiệm ca Bộ Giao thông vận tải

3.2.2. Trách nhiệm ca Tổng cục Đường bộ Việt Nam

3.2.3. Trách nhiệm ca UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

3.3.3. Trách nhiệm của S GTVT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

3.3. Trách nhiệm của ch đầu tư, đơn vị khai thác và người sử dụng trạm dừng ngh

3.3.1. Trách nhiệm ca chủ đu tư

3.3.2. Trách nhiệm của đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ

3.3.3. Trách nhiệm ca người s dụng trạm dừng nghỉ

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

PHỤ LỤC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ TRẠM DỪNG NGHỈ ĐƯỜNG BỘ

National technical regulation on Roadside Station

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này qui định điều kiện cơ sở vật chất; các yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ trong đầu tư, xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp các trạm dừng nghỉ đường bộ.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ đưng bộ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, kim tra, kiểm chuẩn công bố trạm dừng nghỉ đường bộ đủ điều kiện hoạt động và quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ đường bộ trong phạm vi nước Việt Nam.

1.3. Tài liệu viện dẫn

- QCXDVN 01: 2002

“Quy chun xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng’’ được ban hành kèm theo Quyết định s 01/2002/QĐ-BXD ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Bộ Xây dựng.

- QCXDVN 05: 2008/BXD

“Nhà và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ” được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06 tháng 06 năm 2008 của Bộ Xây dựng.

- QCVN 07: 2010/BXD

“Quy chun kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị" được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

- QCVN 06:2010/BXD

"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

- QCVN 01: 2009/BYT

“Quy chun kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống” được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Y tế.

- QCVN 02: 2009/BYT

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” được ban hành theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 ca Bộ Y Tế.

- TCVN 5687:2010

Thông gió, điều tiết không khí - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ KH-CN công bố năm 2010

- TCVN 2622:1995

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế do Bộ Xây dựng công bố năm 1995

- TCXDVN 264:2002

Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sdụng do Bộ Xây dựng công bố năm 2002

- TCXDVN 276:2003

“Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế" được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2003 của Bộ Xây dựng.

- TCVN 4054:2005

Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế do Bộ KH-CN công bố năm 2005

- TCVN 4530: 2011

Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế do Bộ KH-CN công bố năm 2011

- TCVN 5729:1997

Đường ô tô cao tốc. Tiêu chun thiết kế do Bộ KH-CN công bố năm 1997

Thông tư số 39/2011/TT- BGTVT

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ

1.4. Giải thích từ ngữ

a) Trạm dừng nghỉ đường bộ (sau đây gọi là trạm dừng nghỉ) là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, được xây dựng dọc theo tuyến quốc lộ hoặc tỉnh lộ để cung cấp các dịch vụ phục vụ người và phương tiện tham gia giao thông.

b) Đường ra vào trạm dừng nghỉ là đường đấu nối từ đường giao thông chính, đường nhánh hoặc đường gom vào trạm dừng nghỉ.

c) Bãi đỗ xe: Là nơi dành cho các phương tiện giao thông đường bộ đỗ khi người điều khiển phương tiện và hành khách sử dụng dịch vụ tại trạm dừng nghỉ.

d) Nơi cung cp thông tin là vị trí đặt, để các tài liệu, sách, báo, bản đồ và các trang thiết bị nghe, nhìn khác.

đ) Khu vực giới thiệu và bán hàng hóa là nơi trưng bày, giới thiệu và bán đồ lưu niệm, các sản phẩm của địa phương nơi đặt trạm dừng nghỉ và các hàng hóa khác.

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Quy định chung

2.1.1. Trạm dừng nghỉ phải được xây dựng theo Quy hoạch trạm dừng nghỉ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.1.2. Điểm đấu nối của đường ra vào trạm dừng nghỉ với đường quốc lộ phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải. Điểm đấu nối của đường ra, vào trạm dừng nghỉ với các đường khác (trừ đường quốc lộ) phải được thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp trạm dừng nghỉ được sử dụng cho phương tiện lưu thông trên cả hai chiều của đường cao tốc thì phải có đường đi trên cao hoặc đi ngầm tại nơi giao cắt với đường cao tốc để sang đường. (Theo quy định tại Điều 11, 13 của TCVN 4054: 2005).

2.1.3. Trạm dừng nghỉ có các chức năng cơ bản sau:

a) Cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi;

b) Quản lý giao thông đường bộ;

c) Cung cấp thông tin;

d) Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương;

đ) Quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.

2.1.4. Các công trình, thiết bị của trạm dừng nghỉ phải được xây dựng, lắp đặt đảm bảo chất lượng và sự bền vững tương ứng với cấp công trình theo quy định tại TCXDVN 276:2003 và các quy định liên quan khác.

2.1.5. Hệ thống điện, nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc của trạm dừng nghỉ phải đảm bảo đồng bộ, hoàn chỉnh, tuân thủ theo các quy định để có thể cung cấp an toàn, liên tục và ổn định các dịch vụ cho người và phương tiện tham gia giao thông theo quy định tại QCVN 07 : 2010/BXD TCXDVN 276:2003 .

2.1.6. Trạm dừng nghỉ phải có điện thoại cố định, được phủ sóng điện thoại di động và có hệ thống thiết bị truyền thanh.

2.2. Quy định về các hạng mục công trình cơ bản

Các hạng mục công trình cơ bản của trạm dừng nghỉ được chia làm 3 nhóm gồm: Các công trình dịch vụ công; các công trình dịch vụ thương mại và các công trình bổ trợ, trong đó bắt buộc phải có các công trình từ a đến e được quy định tại điểm 2.2.1 của Quy chuẩn này (tham khảo sơ đồ bố trí mặt bằng tại Phụ lục 1).

2.2.1. Công trình dịch vụ công (cung cấp các dịch vụ miễn phí)

a) Bãi đỗ xe;

b) Không gian nghỉ ngơi;

c) Phòng nghỉ tạm thời cho lái xe;

d) Khu vệ sinh;

đ) Nơi cung cấp thông tin;

e) Nơi tổ chức, phát động tuyên truyền về an toàn giao thông;

g) Nơi trực của nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông.

2.2.2. Công trình dịch vụ thương mại

a) Khu vực phục vụ ăn uống, giải khát;

b) Khu vực giới thiệu và bán hàng hóa;

c) Trạm cấp nhiên liệu;

d) Xưởng bảo dưỡng, sa chữa phương tiện;

đ) Nơi rửa xe;

e) Phòng ngủ cho lái xe và hành khách lưu trú qua đêm.

2.2.3. Công trình bổ trợ (khuyến khích)

a) Biểu trưng của địa phương hoặc của trạm dừng nghỉ;

b) Nơi sản xuất, chế biến đặc sản ca địa phương;

c) Nơi sinh hoạt cộng đồng (tổ chức hội chợ, hoạt động văn hóa).

2.3. Quy định về diện tích tối thiểu và các hạng mục công trình

2.3.1. Phân loại và phạm vi áp dụng của từng loại trạm dừng nghỉ:

a) Trạm dừng nghỉ được chia làm 4 loại căn cứ vào diện tích tối thiểu và các hạng mục công trình bắt buộc phải có đối với từng loại như trong bảng sau:

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Loại trạm dừng ngh

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

01

Tổng diện tích mặt bằng trạm (tối thiu)

m2

10.000

5.000

3.000

1.000

02

Bãi đỗ xe (diện tích tối thiểu)

m2

5.000

2.500

1.500

500

03

Đường xe ra, vào

Đường ra, vào riêng biệt

Đường ra, vào chung rộng ti thiểu 7,5m.

04

Khu kiểm tra, bo dưỡng, sửa chữa phương tiện

Khuyến khích có

05

Trạm cấp nhiên liệu

Khuyến khích có

06

Mặt sân khu vực bãi đỗ xe

Thảm nhựa hoặc bê tông có chiều dày ti thiu 07 cm

07

Khu vệ sinh

m2

Có diện tích > 1% tng diện tích xây dựng (có nơi vệ sinh phục vụ người khuyết tật - TCXDVN 264:2002 )

08

Phòng ngh tạm thời cho lái xe

m2

36

24

18

18

09

Không gian nghỉ ngơi (Khu vực có mái che và khu vực trồng cây xanh có ghế ngồi)

m2

Tối thiểu bằng 10% Tổng diện tích mặt bằng trạm (TCXDVN 276:2003)

10

Nơi cung cấp thông tin

Có

11

Khu phục vụ ăn uống, giải khát

12

Khu vực gii thiệu và bán hàng hóa

13

Phòng trực ca nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông

Theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc S GTVT địa phương.

b) Phạm vi áp dụng đối với từng loại trạm dừng nghỉ:

Quy mô, năng lực cung cấp dịch vụ ca trạm dừng ngh được tính toán thiết kế căn cứ vào lưu lượng phương tiện, hành khách thông qua tuyến đường và điều kiện cụ thể của khu vực nơi xây dựng trạm dừng nghỉ, đồng thời phải đáp ứng được quy định sau:

- Trên các tuyến tỉnh lộ hoặc huyện lộ xây dựng trạm dừng nghỉ từ Loại 4 tr lên.

- Trên các tuyến quốc lộ có từ 01 đến 02 làn xe mỗi chiều xây dựng trạm dừng nghỉ từ Loại 3 tr lên.

- Trên các tuyến quốc lộ có từ 03 làn xe mỗi chiều tr lên xây dựng trạm dừng nghỉ từ Loại 2 tr lên.

2.3.2. Quy định về bãi đỗ xe và đường ra, vào bãi đỗ xe

a) Khu vực bãi đỗ xe: Thiết kế hướng đỗ xe hợp lý để đáp ứng nhu cầu đỗ xe của từng loại phương tiện, đảm bảo an toàn, thuận tiện;

b) Diện tích tối thiểu cho một chỗ đỗ của xe ô tô khách, xe ô tô tải là 40 m2 và cho xe ô tô con là 25m2. Có vạch sơn để phân định rõ từng vị trí đỗ xe. Có vị trí đỗ xe riêng cho người khuyết tật với diện tích tối thiểu 25m2 (Theo QCVN 07:2010/BXD);

c) Đường lưu thông trong trạm dừng nghỉ phải có các biển báo hiệu, vạch kẻ đường; có bán kính quay xe phù hợp (nhưng bán kính tối thiểu không nhỏ hơn 10m tính theo tim đường được quy định tại QCVN 07:2010/BXD để đảm bảo cho các loại phương tiện lưu thông an toàn trong khu vực trạm dừng nghỉ;

d) Đường ra, vào bãi đỗ xe phải được thiết kế theo các quy định và tiêu chuẩn hiện hành, đm bảo lưu thông, hạn chế tối thiểu xung đột giữa dòng phương tiện vào và ra và với người đi bộ.

2.3.3. Quy định về nơi nghỉ ngơi của lái xe và hành khách

a) Phòng ngh tạm thời cho lái xe phải được trang bị ghế ngả, quạt điện hoặc điều hòa nhiệt độ.

b) Không gian nghỉ ngơi là khu vực kết cấu kiến trúc có mái che hoặc khu vực trong cây xanh, thảm c có bố trí ghế ngồi (không kể khu vực các công trình dịch vụ thương mại), số lượng ghế ngồi được tính toán căn cứ theo lưu lượng khách vào trạm dừng nghỉ, đảm bảo khách vào trạm dừng ngh có nơi nghỉ ngơi khi không sử dụng các dịch vụ thương mại của trạm dừng nghỉ.

2.3.4. Quy định về khu vệ sinh

a) Khu vệ sinh phải được bố trí những nơi dễ quan sát, tiện cho khách sử dụng, đồng thời tránh ảnh hưởng tới các khu vực ăn uống và ngh ngơi ca hành khách. Khu vệ sinh phải bố trí vệ sinh nam, nữ riêng và đảm bảo người khuyết tật có th tiếp cận sử dụng; nơi vệ sinh dành cho người khuyết tật phải có biển báo theo quy ước quốc tế;

b) Khu vệ sinh phải đảm bảo chống thấm, chống ẩm ướt, thoát mùi hôi thối, thông thoáng, tường, mặt sàn và thiết bị phải luôn sạch sẽ. Số lượng, chất lượng các loại thiết bị vệ sinh phải phù hợp với quy định của từng loại công trình theo TCXDVN 276:2003 ;

c) Khu vệ sinh phải được thông gió tự nhiên trực tiếp; nếu thông gió tự nhiên không đáp ứng yêu cầu thì phải dùng thông gió cơ giới theo quy định tại TCVN 5687:2010;

d) Nền, mặt tường khu vệ sinh phải dùng loại vật liệu không hút nước, không hút bẩn, chịu xâm thực, dễ làm vệ sinh;

đ) Tại các vị trí bố trí chậu để rửa tay nên bố trí bàn, gương, móc treo.

2.3.5. Quy định về nơi cung cấp thông tin

a) Nơi cung cấp thông tin: Phải có bản đồ giao thông khu vực và kệ đ sách báo để cung cấp cho lái xe, hành khách và người dân địa phương những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các sản phẩm và văn hóa đặc trưng ca địa phương; về các điểm du lịch, tài nguyên thiên nhiên, tình hình giao thông, hệ thng trạm dừng nghỉ, mạng lưới đường bộ trong khu vực và các thông tin khác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

b) Nơi cung cấp thông tin phải được bố trí ở vị trí thuận tiện để hành khách dễ nhận biết và tiếp cận dễ dàng;

c) Tùy theo việc bố trí không gian của trạm dừng nghỉ có thể bố trí phòng cung cấp thông tin riêng biệt hoặc sử dụng chung không gian với các khu vực khác.

2.3.6. Quy định về khu vực giới thiệu và bán hàng hóa

a) Việc bố trí nội thất, kệ, quầy bán hàng phải bảo đảm đồng thời hai yếu tố thẩm mỹ và thông thoáng. Việc bố trí không gian nội thất nên cơ động, linh hoạt, dễ dàng thay đổi khi cần thiết;

b) Không gian mua hàng của khách phải đảm bảo thuận tiện để hành khách đi lại, đứng xem, chọn hàng, thử hàng, mua hàng.

2.3.7. Quy định về khu vực phục vụ ăn uống, giải khát

a) Khu vực phục vụ ăn uống, giải khát cho hành khách và lái xe phải được bố trí một khu vực riêng;

b) Khu vực phục vụ ăn uống phải được bố trí bàn ăn, ghế ngồi và thùng rác đảm bảo vệ sinh môi trường;

c) Khu vực chế biến thức ăn và khu vực phục vụ hành khách được ngăn cách bằng vách ngăn lửng hoặc được bố trí khu vực riêng biệt;

d) Nền khu vực phục vụ ăn uống phải dùng loại vật liệu dễ làm vệ sinh;

đ) Khu vực phục vụ ăn uống phải được thông gió tự nhiên và trang bị hệ thống quạt mát, quạt hút mùi. Tùy theo yêu cầu cụ thể của từng trường hợp có thể thông gió bằng phương pháp cơ giới và thiết b điều hòa nhiệt độ theo quy định tại TCVN 5687: 2010 ;

e) Khu vực ăn uống phải đảm bảo luôn sạch sẽ, đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh môi trường, các sản phẩm ăn uống phục vụ khách hàng phải đảm bảo các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

2.3.8. Quy định về trạm cấp nhiên liệu, xưởng bảo dưỡng sửa chữa và nơi rửa xe.

a) Việc thiết kế, xây dựng, hoạt động của khu vực cấp nhiên liệu phải được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước; Khoảng cách từ cột bơm và cụm bể chứa nhiên liệu của khu vực cấp nhiên liệu đến các công trình khác phải tuân thủ đúng theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:2011 ;

b) Khu vực cấp nhiên liệu, bảo dưỡng sửa chữa và nơi rửa xe phải được bố trí riêng biệt, có đường ra, vào thuận tiện không ảnh hưởng đến giao thông chung trong khu vực trạm dừng nghỉ.

2.3.9. Quy định về hệ thống cấp thoát nước.

a) Hệ thống cấp nước cho trạm dừng nghỉ phải đảm bảo hoạt động ổn định, có khả năng cung cấp đ lượng nước cho nhu cầu sử dụng của trạm dừng nghỉ;

b) Trong trường hợp trạm dừng nghỉ tự khai thác nguồn nước để sử dụng thì: chất lượng nước phục vụ cho ăn uống phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại QCVN 01: 2009/BYT và Chất lượng nước phục vụ cho sinh hoạt phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại QCVN 02: 2009/BYT;

c) Hệ thống thoát nước ca trạm dừng nghỉ bao gồm hệ thống thoát nước thải và hệ thống thoát nước mưa và đấu nối với hệ thống thoát nước tại địa phương;

d) Hệ thống thoát nước phải đảm bảo không để ứ đọng nước làm gián đoạn hoạt động của trạm dừng nghỉ.

2.4. Quy định về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường

a) Trạm dừng nghỉ phải có hệ thống công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung theo quy định; có hệ thống tiêu thoát nước mưa;

b) Có đủ thiết bị, phương tiện và lực lượng lao động thu gom cht thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi quản lý;

c) Bố trí đủ thùng rác tại tất cả các khu vực để đảm bảo vệ sinh môi trường;

d) Đối với trạm dừng nghỉ có xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phải có hệ thống thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (bao gồm: ắc quy, dầu mỡ, săm lốp, linh kiện điện tử) theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định về quản lý chất thải nguy hại. Có biện pháp giảm thiểu bụi khí thải, hạn chế tiếng ồn, phát sáng, phát nhiệt ảnh hưởng đến môi trường xung quanh theo quy định tại QCXDVN 05: 2008/BXD;

đ) Trạm dừng nghỉ phải được xây dựng và lắp đặt các trang thiết bị phòng chống cháy nổ theo đúng các quy định tại QCVN 06:2010/BXD TCVN 2622:1995;

e) Niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh trong khu vực trạm dừng nghỉ.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Nội dung quản lý

3.1.1. Quy định về loại hình đơn vị qun lý, khai thác trạm dừng nghỉ.

Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

3.1.2. Thẩm quyền công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố đưa trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ vào khai thác;

b) S Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố đưa trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ (trừ trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ) thuộc địa phương quản lý vào khai thác.

3.1.3. Thủ tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác.

3.1.3.1. Thủ tục công bố lần đầu

Gồm 2 bước:

a) Bước 1: Trước khi xây dựng.

- Đối với các trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ: Để đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, đơn vị đầu tư, xây dựng trạm dừng nghỉ phải gửi văn bản đề nghị chấp thuận vị trí xây dựng đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc, k từ ngày nhận được văn bản đề nghị chấp thuận vị trí xây dựng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản chp thuận. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường địa phương; việc chấp thuận vị trí xây dựng được thực hiện qua việc cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thm quyền tại địa phương.

- Riêng đối với các trạm dừng nghỉ được coi là một hạng mục công trình nằm trong dự án xây dựng đường cao tốc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì không phải thực hiện bước này.

Chú thích:

1) Văn bản chấp thuận vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ chỉ xác định vị trí dự kiến xây dựng trạm là phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, không thay thế cho văn bản chp thuận đấu nối đường ra, vào trạm dừng nghỉ với đường giao thông.

2) Đối với các trạm dừng nghỉ đã được xây dựng trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố quy hoạch hệ thống trạm dừng ngh thì vẫn được xem xét công bố hợp quy theo thủ tục quy định ti bước 2, nếu có sự chấp thuận bằng văn bn ca Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có trạm dng nghỉ.

b) Bước 2: Sau khi hoàn thành việc xây dựng.

Đơn vị kinh doanh, khai thác trạm dừng nghỉ nộp hồ sơ đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác đến cơ quan có thẩm quyền.

*) Hồ sơ đề nghị công bố gồm:

- Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2).

- Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào trạm dừng nghỉ với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền.

- Sơ đồ mặt bằng tổng th, thiết kế kỹ thuật trạm dừng nghỉ.

- Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

- Biên bản nghiệm thu xây dựng.

- Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này với các công trình của trạm dừng nghỉ (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ.

- Quy chế quản lý khai thác do trạm dừng ngh ban hành.

*) Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị công bố.

- Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra. Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu trạm dừng nghỉ không đáp ng đúng các quy định kỹ thuật của loại trạm dừng nghỉ, mà đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ đề nghị, thì các tiêu chí không đạt yêu cầu, phải được ghi rõ trong biên bản kiểm tra và được thông báo ngay cho đơn vị khai thác trạm dng ngh.

- Sau khi kiểm tra, nếu trạm dừng nghỉ đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại trạm dừng nghỉ, mà đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ đề nghị, thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4). Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác có giá trị trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ký.

3.1.3.2. Thủ tục công bố lại

Trước khi hết hạn được phép kinh doanh, khai thác 60 ngày (theo thời hạn quy định tại quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác), đơn vị kinh doanh, khai thác trạm dừng nghỉ nộp hồ sơ đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác đến cơ quan có thẩm quyền.

a) Hồ sơ đề nghị công bố lại gồm:

- Giấy đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác (theo mẫu quy định tại phụ lục 5).

- Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng, cải tạo trạm dừng ngh (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

- Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

- Biên bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

- Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này với các công trình của trạm dừng nghỉ (nếu có thay đổi so với lần công b trước).

- Báo cáo kết quả hoạt động (theo mẫu quy định tại Phụ lục 6).

b) Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị công bố lại: được thực hiện như quy trình xử lý hồ sơ đề nghị công bố lần đầu.

3.1.4. Quy định về kiểm tra, giám sát hoạt động của trạm dừng nghỉ

a) Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ trên địa bàn địa phương báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động, tình hình an ninh trật tự, việc duy trì, đầu tư, cải tạo cơ sở vt chất, việc thực hiện các quy định của Quy chun trạm dừng nghỉ và các nội dung cần thiết khác;

b) S Giao thông vận tải các tnh, thành phố trực thuộc trung ương thiết lập đường dây nóng và công bố địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (Email) của cán bộ hoặc bộ phận tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của người dân về hoạt động của các trạm dừng nghỉ. Các trạm dừng ngh phải niêm yết rõ ràng số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (Email) do S Giao thông vận tải cung cấp tại nơi cung cấp thông tin của trạm dừng nghỉ;

c) Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, lực lượng Thanh tra đường bộ tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các trạm dừng nghỉ, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm nhằm đảm bảo các trạm dừng nghỉ luôn duy trì và thực hiện đúng các quy định của Quy chuẩn trạm dừng nghỉ và các quy định pháp luật liên quan khác;

d) Tùy theo mức độ vi phạm các quy định của Quy chuẩn trạm dừng nghỉ, cơ quan công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác có quyền nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh hoặc thu hồi quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác đối với đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ có vi phạm;

đ) Cơ quan có thẩm quyền công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác định kỳ 3 năm tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động, việc chấp hành các quy định của đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác hoặc tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác.

3.2. Trách nhiệm quản lý nhà nước

3.2.1. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

a) Phê duyệt quy hoạch hệ thống trạm dừng ngh trên các quốc lộ;

b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, khai thác, kinh doanh trạm dừng nghỉ.

3.2.2. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

a) Chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức xây dựng quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt;

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động của trạm dừng nghỉ trong phạm vi toàn quốc;

c) Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác trên các tuyến đường quốc lộ. Văn bản công bố được đồng thời gửi đến S Giao thông vận tải địa phương để phối hợp quản lý;

d) Thống kê, tổng hợp các dữ liệu, quy định và hướng dẫn cách đánh mã số đối với hệ thống trạm dừng nghỉ trong toàn quốc;

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý các vi phạm đối với các đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ trong toàn quốc.

3.2.3. Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Phê duyệt quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ (trừ trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ) thuộc địa phương quản lý.

b) Xác định và quản lý quỹ đất dành cho dự án xây dựng trạm dừng nghỉ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

3.2.4. Trách nhiệm của Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Xây dựng quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ (trừ trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ) thuộc địa phương quản lý;

b) Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác trên các tuyến đường (trừ trạm dừng nghỉ trên tuyến quốc lộ) thuộc địa phương quản lý. Văn bản công bố được đồng thời gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam để phối hợp quản lý;

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động của các trạm dừng nghỉ trên địa bàn địa phương;

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ trên địa bàn địa phương.

3.3. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị khai thác và người sử dụng trạm dừng nghỉ

3.3.1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ phù hợp với quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ đã được phê duyệt và phù hợp với các quy định của Quy chuẩn này;

b) Đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ phải tuân thủ trình tự quản lý đầu tư xây dựng và các quy định liên quan khác ca pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, bảo vệ môi trường.

3.3.2. Trách nhiệm của đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ

a) Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại trạm dừng nghỉ;

b) Bảo đm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại trạm dừng nghỉ;

c) Cung cấp các dịch vụ miễn phí tại mọi thời điểm cho người có nhu cu sử dụng theo quy định tại điểm 2.2.1 của Quy chuẩn này;

d) Thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị, cơ s vật chất; ph biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhm duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ của trạm dừng nghỉ, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước v trạm dừng nghỉ;

đ) Niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại trạm dừng nghỉ theo quy định; niêm yết nội quy của trạm dừng nghỉ;

e) Chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

g) Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình hoạt động cho Sở, Giao thông vận tải địa phương. Báo cáo tình hình hoạt động theo yêu cầu đột xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải địa phương.

3.3.3. Trách nhiệm của người sử dụng trạm dừng nghỉ

a) Giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong khu vực trạm dừng nghỉ;

b) Chấp hành nội quy, quy định và hướng dẫn của nhân viên tại trạm dừng nghỉ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Trong quá trình áp dụng Quy chuẩn này, nếu có khó khăn vướng mắc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp và kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung.

4.3. Trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bn quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo vản bản mới.

4.4. Các trạm dừng nghỉ đã công bố trước ngày Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực phải hoàn tất các thủ tục để được công bố lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2013./Phụ lục 2

………(2)……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./……..

……….., ngày     tháng      năm

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CÔNG BỐ ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC

Kính gửi: ………………….. (1) ……………………….

1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ: (2):  ……………………………………………………………..

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………………………………………………………….

3. Trụ s: …………………………………………………………………………………………………

4. Số điện thoại (Fax): …………………………………………………………………………………..

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………….. do ………………… cấp ngày …….. tháng ………… năm ………………….

Đề nghị kiểm tra đ đưa trạm dừng nghỉ …….. (3) ………………….. thuộc tỉnh:(4) ………….. vào khai thác. Cụ th như sau:

- Tên: (3) ……………………………………………………………………………………………….

- Địa ch: (5) …………………………………………………………………………………………….

- Tổng diện tích đất: (6)  ………………………………………………………………………………

Sau khi xem xét và đối chiếu vi các tiêu chí quy định tại QCVN 43:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thật quốc gia v Trạm dừng nghỉ đường bộ, chúng tôi đề nghị ....(1)....công bố đưa Trạm dừng nghỉ....(3).... đạt loại: ……………. (7): …………………  và được đưa vào khai thác.

....(2).... cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu...

Đại điện đơn vị
(Ký tên, đóng du)

Hướng dẫn ghi:

(1) Gửi S Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đi với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng ngh

(3) Ghi tên trạm dừng ngh

(4) Ghi tên tnh

(5) Ghi lý trình, địa chỉ ca trạm dừng ngh

(6) Ghi diện tích đất hợp pháp được sử dụng để xây trạm dừng ngh

(7) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công b

Phụ lục 3

………(2)……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./……..

……….., ngày     tháng     năm

BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QUY CHUẨN VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TRẠM DỪNG NGHỈ

Kính gửi: ………………… (1) …………………………….

1. Đơn vị khai thác trạm dừng ngh: (2):  …………………………………………………………

2. Trụ s: …………………………………………………………………………………………….

3. Số điện thoại (Fax): ………………………………………………………………………………

Kết quả đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn vi các hạng mục công trình của trạm dừng nghỉ ……. (3) ………. như sau:

TT

Tiêu chí phân loại

Đơn vị tính

Theo quy định kỹ thuật của TDN loại …(4)…

Theo thực tế

1

Tổng diện tích mặt bằng trạm (tối thiểu)

m2

2

Bãi đỗ xe (diện tích tối thiểu)

m2

3

Đưng xe ra, vào

4

Khu kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện

5

Trạm cấp nhiên liệu

6

Mặt sân khu vực bãi đỗ xe

7

Khu vệ sinh

m2

8

Phòng nghỉ tạm thi cho lái xe

m2

9

Không gian ngh ngơi (Khu vực có mái che và khu vực trồng cây xanh có ghế ngồi)

m2

10

Nơi cung cấp thông tin

11

Khu phục vụ ăn uống, giải khát

12

Khu vực giới thiệu và bán hàng hóa

....(2).... cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu...

Đại điện đơn vị
(Ký tên, đóng du)

Hướng dẫn ghi:

(1) Gửi S Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đi với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng ngh

(3) Ghi tên trạm dừng ngh

(4) Ghi loại trạm dừng ngh đề nghị công b

Phụ lục 4

………(2)……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-…….

……….., ngày  tháng  năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

(2)

Căn cứ QCVN 43:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày ……… tháng ………. năm 2012

Căn cứ quyết định số …………. của ……………. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ca ………….. (2) ……………..

Căn cứ Biên bản kim tra của ……… (2) …………. ngày  ……/…../…………….

Xét đ nghị của …………………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. ng bố đưa Trạm dừng nghỉ …….. (1) ……… vào khai thác với các nội dung sau:

- Trạm dừng nghỉ: (1) ………………………………………….. Mã số: ………………………………

- Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: ……………………………………………………………………

- Vị trí: ... (3) ………………………………………………………………………………………………

- Tng diện tích đất:...(4) ……………………………………………………………………………….

- Trạm dừng nghỉ ……… (1) ……….. đạt loại: ……………………………………………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng..... năm ……….. đến ngày ....tháng... năm …………..

Điều 3. Các ông (bà) ………, Trưởng phòng …………. ; Thủ trưng ...(1).... và Th trưng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….
-
Lưu.

Th trưng...(2)....
(Ký tên, đóng dấu)

ng dn ghi:

(1) Ghi tên trạm dừng nghỉ.

(2) Ghi tên cơ quan ban hành quyết định công bố.

(3) Ghi lý trình, địa chỉ của trạm dng nghỉ.

(4) Ghi diện tích đất hợp pháp được sử dụng để xây trạm dừng nghỉ.

Phụ lục 5

………(2)……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./…….

……….., ngày  tháng  năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ

TIẾP TỤC CÔNG BỐ ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC

Kính gửi: ……………………… (1) …………………………..

1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ: …………… (2): ……………………………………………..

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………………………………………………………..

3. Trụ s: ………………………………………………………………………………………………

4. Số điện thoại (Fax): ……………………………………………………………………………….

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………. do ………………. cấp ngày ………. tháng ……….. năm ……………………..

Đơn vị hiện đang quản lý, khai thác trạm dừng ngh: … (3) ………….. theo Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác số.... ngày.... tháng...năm...ca ....(1) thời gian được phép khai thác đến ngày... tháng.... năm......

Sau khi xem xét các quy định tại QCVN 43:2012/BGTVT Quy chun kỹ thuật quc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ, chúng tôi đ nghị ………. (1) ………. tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ ….. (3).... đạt loại: ……. (4): ………..vào khai thác.

....(2).... cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu.

Đại diện đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dn ghi:

(1) Gửi S GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đi với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ

(3) Ghi tên Trạm dừng ngh

(4) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công bố

Phụ lục 6

………(2)……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./…….

……….., ngày  tháng  năm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Kính gi: ……….. (1) …………………..

………. (2) hiện đang quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ ..(3).... theo Quyết định số.... ngày.... tháng...năm... ca ….. (1) ….. thời gian được phép khai thác từ ngày ….. tháng ….. năm ….. đến ngày... tháng.... năm ....

………. (2).... Báo cáo kết quả hoạt động trong khoảng thời gian trên với các nội dung sau:

I. Kết quả kinh doanh khai thác.

1. Tổng số phương tiện vào trạm: …………………          (lượt xe)

Trong đó:

- Xe con:                                   (lượt xe)

- Xe Khách trên 30 ghế:             (lượt xe)

- Xe Khách dưới 30 ghế:            (lượt xe)

- Xe ti: ………..                       (lượt xe)

2. Tổng số khách vào trạm: ………………….. (lượt khách)

3. Bình quân mỗi ngày có: ………. lượt xe và ………….. lượt khách vào trạm.

Trong đó có: ………. xe con;  ………..xe khách trên 30 ghế; ………. xe khách dưới 30 ghế .......... xe tải.

II. Cơ s vật chất, trang thiết b của trạm dừng ngh:

(Báo cáo về tình trạng hiện tại, việc duy trì, bổ sung, cải tạo, nâng cp các công trình, trang thiết bị ca trạm và đối chiếu với các tiêu chí tương ứng của quy chun QCVN 43:2012/BGTVT)

III. Việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ và các quy định pháp luật liên quan khác:

IV. Các vi phạm trong quá trình hoạt động (nếu có):

(Kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra về các vi phạm của trạm dừng nghỉ; số lần và mức x phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thm quyền đối với trạm. Các biện pháp và kết quả khắc phục của đơn vị khai thác trạm với các vi phạm trên).

V. Kiến nghị, khiếu nại ca người sử dụng trạm (nếu có):

(Báo cáo từng trường hợp và biện pháp, kết quả giải quyết của đơn vị khai thác trạm)

VI. Các kiến nghị ca đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ:

Ý kiến của S GTVT địa phương
(Ký tên, đóng du)

Đại diện đơn vị khai thác trạm
(Ký tên, đóng du)

Hướng dẫn ghi:

(1) Gửi S GTVT, Tng cục ĐBVN (đối vi trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ

(3) Ghi tên trạm dừng nghỉ

(4) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công b

MINISTRY OF TRANSPORT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No: 48/2012/TT-BGTVT

Ha Noi, November 15, 2012

 

CIRCULAR

PROMULGATION OF NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON ROADSIDE STATION

Pursuant to the Law on Standards and Technical Regulation dated June 29, 2006;

Pursuant to Decree No. 127/2007/ND-CP of August 1, 2007 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Standards and Technical Regulation;

Pursuant to Decree No. 51/2008/ND-CP of April 22, 2008 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the proposal of the Director of Department of Science and Technology and the General Director of the Directorate For Roads of Vietnam;

The Minister of Transport issues the Circular on "national technical regulation on roadside station",

Article 1. Issuing together with this Circular the national technical regulation on roadside station - Number: QCVN 43: 2012/BGTVT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3.  Chief of the Ministry Office, Ministry Chief Inspector, Directors of Departments, General Director of the Directorate For Roads of Vietnam, Heads of agencies, organizations and individuals concerned shall implement this Circular. /.

 

 

 

MINISTER
Đinh La Thang

 

QCVN 43: 2012/BGTVT

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON ROADSIDE STATION

Introduction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX

I. GENERAL PROVISION

1.1. Scope of adjustment

1.2. Subject of application

1.3. Reference

1.4. Explanation of terms

II. TECHNICAL REGULATION

2.1. General Regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.1. Public service works

2.2.2. Commercial service works

2.2.3. Auxiliary works

2.3. Regulation on minimum and works items

2.3.1. Classification and scope of application of each type of roadside station.

2.3.2. Regulation on parking lot and the way in and out of parking lot

2.3.3. Regulation on the rest place for driver and passenger.

2.3.4. Regulation on toilet area

2.3.5. Regulation on information supply area

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.7. Regulation on food and beverage service area

2.3.8. Regulation on fuel stations, maintenance and repair workshop and car wash.

2.3.9. Regulation on water drainage and supply.

2.4. Regulation on fire prevention and environmental hygiene.

III. REGULATION ON MANAGEMENT

3.1. Content of management

3.1.1. Regulation on the type of unit management and operation of the roadside station.

3.1.2. Announcement authority to put the roadside station into operation.

3.1.3. Procedures for announcement of putting the roadside station into operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2. Responsibilities of state management

3.2.1. Responsibility of the Ministry of Transport

3.2.2. Responsibilities of the Directorate For Roads of Vietnam

3.2.3. Responsibilities of People's Committees of centrally affiliated provinces and cities.

3.3.3. Responsibilities of Service of Transport of centrally affiliated provinces and cities.

3.3. Responsibilities of investors, operating units and users of roadside station.

3.3.1. Responsibilities of investors

3.3.2. Responsibilities of operating units of roadside station.

3.3.3. Responsibilities of users of roadside station.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX

 

NATIONAL TECHNICAL REGULATION

ON ROADSIDE STATION

I. GENERAL PROVISION

1.1. Scope of adjustment

This Regulation stipulates the conditions of facilities; requirements to be complied with in the investment, new construction, renovation or upgrading of roadside station.

1.2. Subject of application

This regulation applies to organizations and individuals who invest, newly build, improve, upgrade, manage and operate roadside station; the agencies, organizations and individuals related to the use of services, testing and inspect standards and announce the eligibility for operation of roadside station system within Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- QCXDVN 01: 2002

Regulation on works construction to ensure the disabled can have access to use” was issued with the Decision No. 01/2002/QD-BXD dated January 17, 2002 of the Ministry of Construction.

- QCXDVN 05: 2008/BXD

 “Housing and public works-safety of lives and health” was issued with Decision No. 09/2008/QD-BXD dated June 06, 2008 of the Ministry of Construction.

- QCVN 07: 2010/BXD

"National technical regulation on urban technical infrastructure" was issued together with Circular No. 02/2010/TT-BXD dated February 05, 2010 of the Ministry of Construction.

- QCVN 06:2010/BXD

"National technical regulation on fire safety for housing and works" was issued together with Circular No. 07/2010/TT-BXD dated July 28, 2010 of the Ministry of Construction.

- QCVN 01: 2009/BYT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- QCVN 02: 2009/BYT

"National technical regulation on domestic water quality" was issued together with Circular No. 05/2009/TT-BYT dated June 17, 2009 of the Ministry of Health.

- TCVN 5687:2010

Ventilation, air regulator - Design standards were published by the Ministry of Science and Technology in 2010

- TCVN 2622:1995

Fire prevention and fighting for housing and works - Design requirements were published by the Ministry of Construction in 1995

- TCXDVN 264:2002

Housing and works - Basic principles of works construction to ensure the disabled can have access to use were published by the Ministry of Construction in 2002

- TCXDVN 276:2003

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- TCVN 4054:2005

Motor road - Design requirements were published by the Ministry of Science and Technology in 2005

- TCVN 4530: 2011

Gasoline Store - Design requirements were published by the Ministry of Science and Technology in 2011

- TCVN 5729:1997

High-speed motorways. Design standards were published by the Ministry of Science and Technology in 1997

Circular No. 39/2011/TT- BGTVT

Guiding the implementation of some articles of Decree No. 11/2010/ND-CP dated February 24, 2010 of the Government stipulating the management and protection of road transport infrastructure

1.4. Explanation of terms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Way in and out of roadside station is the road connected from the main road, turnout or road leading to the roadside station.

c) Parking lot: A place for road vehicles parking when the drivers of vehicles and passengers using the service at the roadside station.

d) Information supply area is the place where documents, books, newspapers, maps and other audio, visual equipment are placed.

e) Product introduction and sale area is the place of display, introduction and sale of souvenirs, local products where located the roadside station and other goods.

II. TECHNICAL REGULATION

2.1. General regulation

2.1.1. Roadside station must be built according to roadside station plan approved by the competent authority.

2.1.2. The connection points of the way in and out of the roadside station with the national highway must be carried out in accordance with the provisions of Circular No. 39/2011/TT-BGTVT dated May 18, 2011 of the Ministry of Transport. The connection points of the of the way in and out of the roadside station with other roads (except national highway) must comply with the provisions of the competent state management agencies.  Where the roadside stations are used for vehicles c in both directions of the highway, there must be overhead or underground road at the intersection with the highway to cross the road. (Under the provisions of Articles 11 and 13 of TCVN 4054: 2005).

2.1.3. Roadside stations have the following basic functions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Management of road transportation;

c) Supply of information;

d) Support of local social and economic development;

đ) Promotion of local cultural identity

2.1.4. The works and equipment of roadside station must be built and installed to ensure the quality and sustainability corresponding to the works level as prescribed at TCXDVN 276:2003 and other relevant Regulation.

2.1.5. System of electricity, water, lighting and communication of roadside station must ensure uniformity, completion and compliance with the Regulation to be able to provide safe, continuous and stable services for people and vehicles in traffic as prescribed in QCVN 07: 2010/BXD and TCXDVN 276:2003.

2.1.6. The roadside station must have fixed phone, mobile phone wave coverage and radio equipment system.

2.2. Regulation on basic works items

The basic works items of the roadside station are divided into three groups: Public service works; commercial service works and auxiliary works, including required works from a to e as specified at point 2.2.1 of this Regulation (refer to the ground layout in Annex 1).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Parking lot;

b) Rest space;

c) Temporary rest room for driver;

d) Toilet area;

e) Information supply area;

f) Organization and propagation of traffic safety area;

g) Duty place of traffic accident rescue and first aid employee

2.2.2. Commercial service works

a) Food and beverage service area;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Fuel supply station;

d) Vehicles maintenance and repair workshop;

e) Vehicle washing area;

f) Bedroom for drivers and passengers staying overnight.

2.2.3. Auxiliary works (incentive)

a) Logo of locality and roadside station.

b) Production and processing local speciality area;

c) Nơi sinh hoạt cộng đồng (tổ chức hội chợ, hoạt động văn hóa).

Community event area(fair organization and cultural activities).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.1. Classification and scope of application of each type of roadside station:

a) The roadside station is divided into 04 types based on the minimum area and required works items for each type as in the following table:

No.

Item

Unit

Type of roadside station

Type 1

Type 2

Type 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

Total ground area of station (minimum)

m2

10.000

5.000

3.000

1.000

02

Parking lot ( minimum area)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.000

2.500

1.500

500

03

Way in and out

 

Separate way in and out

Way in and out 7,5m wide.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vehicle check, maintenance and repair area

 

Yes

incentive

05

Fuel supply station

 

Yes

Khuyến khích có incentive

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yard surface of parking area

 

07 cm Asphalt or concrete with minimum thickness coverage of 7cm

07

Toilet area

m2

With area > 1% of total construction area (with toilet area for the disabled - TCXDVN 264:2002)

08

Temporary rest room for driver

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36

24

18

18

09

Rest space  (roofed area and tree planting and seating areas)

m2

Minimally equivalent to 10% total area of station ground (TCXDVN 276:2003)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Information supply area

 

Yes

11

Eating and beverage area

 

Yes

12

Product introduction and sale area 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yes

13

Duty room of traffic accident rescue and first aid employee 

 

Under the provisions of the Directorate For Roads of Vietnam or the local Service of Transport.

b) Scope of application for each type of roadside station:

Scale and service supply capacity of the station is calculated based on design of vehicle and passenger flow over the route and the specific conditions of the area where the roadside station is built, at the same time meets the following Regulation:

- On provincial roads or district roads with the construction of roadside station of type 4 or more.

- On national highways having 01-02 lanes in each way with the construction of roadside station of type 3 or more

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.2. Regulation on parking lot and way in and out of parking lot

a) Parking area: Appropriate design of parking direction to meet the parking need of each type of vehicle to ensure safety and convenience;

b) The minimum area for one parking of passenger cars, trucks is 40 m2 and 25m2 for cars. There are painted markings to clearly define each parking position. There is private parking place for the disabled with a minimum area of 25m2 (According to QCVN 07:2010 / BXD);

c) Traffic way in the roadside station must have warning signs, painted markings; appropriate vehicle turn radius (but the minimum radius is not less than 10 meters from the center of the road specified in QCVN 07:2010 / BXD to ensure the safety of vehicles circulating in the roadside station area;

d) Way in and out parking lots shall be designed in accordance with current Regulation and standards, ensure circulation and minimize conflicts between the incoming and outgoing vehicles and pedestrians.

2.3.3. Regulation on rest place of drivers and passengers

a) Temporary accommodation for the driver must be equipped with a reclining chair, electric fans or air conditioners.

b) Rest space is a roofed architectural structure area or tree planting and grass area with seats (not including the area of commercial services), the number of seats is calculated based on the flow of customers and roadside station, ensure resting place for passengers when not using commercial services of the roadside station.

2.3.4. Regulation on toilet area

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Toilet area must be waterproof, dampproof, free from foul smelling, ventilated. Walls, floors and equipment must be always clean.The quantity and quality of sanitary equipment must conform with the provisions of each kind of works in accordance with TCXDVN 276:2003;

c) The toilet area must be directly and naturally ventilated; if natural ventilation does not meet the requirements, the mechanical ventilation must be used in accordance with TCVN 5687:2010;

d) Floor and wall toilets must use the type of material which is watertight, dirt and erosion resistant and easy to be cleaned;

e) At locations with sink for hand washing, there should be table, mirror and hangers.

2.3.5. Regulation on information supply area

a) Information supply area: There must be area traffic map and book shelves to provide drivers, passengers and local people with information on the socio-economic situation, products and typical culture of localities, tourist sites, natural resources, traffic situation, roadside station system, the road network in the region and other information requested by the competent authorities.

b) The information supply area must be located at a convenient location for passengers to see and easily access;

c) Depending on the layout of the roadside station, the information supply room can be arranged separately or share space with other areas.

2.3.6. Regulation on product introduction and sale area

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The purchasing space must ensure convenience for passengers to travel, stand, look, choose, try and purchase products.

2.3.7. Regulation on food and beverage service area

a) Food and beverage service area for passengers and drivers must be arranged in a separate area.

b) Food and beverage service area must be arranged dining table, chairs and litter bin to ensure environmental hygiene.

c) Food processing area and passenger service are separated by a dwarf wall or arranged in separate area

d) Floor of food service area must use the material easy for cleaning;

e) The food service area must be naturally ventilated and equipped with cooling fan, smell exhauster. Depending on the specific requirements of each case, it is likely ventilated by mechanical methods and air conditioning equipment as specified in TCVN 5687: 2010;

f) The food service area must be clean and fully meet the environmental Regulation on hygiene. The food products for customer service must satisfy Regulation on hygiene and food safety.

2.3.8. Regulation on fuel station, repair and maintenance workshop and car wash area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The fuel supply, maintenance and repair and car wash area must be arranged separately with the way in and out conveniently and not affect the common traffic in the roadside station area.

2.3.9. Regulation on water supply and drainage system.

a) The water supply and drainage system must ensure stable operation and be able to supply sufficient water for the use of the roadside station.

b) In case the roadside station operates water resources to use by itself: the water quality for food service must meet the quality criteria specified in QCVN 01: 2009/BYT and water Quality for domestic service must meet the quality criteria specified in QCVN 02: 2009/BYT;

c) The water drainage system of the roadside station includes sewage drainage system and rain water drainage system and connects to the local water drainage system;

d) The water drainage system must ensure no stagnant water to interrupt the operation of the roadside station.

2.4. Regulation on fire prevention and environmental hygiene

a) The roadside station must have the concentrated system of wastewater collection and treatment as prescribed and rain water drainage system;

b) There are adequate equipment, facilities and labor force to collect waste materials and clean the environment under its scope of management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) For the roadside station with maintenance and repair workshop, there must be system for collection, storage and treatment of hazardous waste (including: batteries, oil, tires, electronic components) specified in Circular No.12/2011/TT-BTNMT of April 14, 2011 regulating the hazardous waste management. Having measures to minimize dust emissions, noise, light, and heating restrictions affecting the surrounding environment as specified in QCXDVN 05: 2008/BXD;

e) The roadside station must be built and installed with fire fighting equipment in accordance with the provisions of QCVN 06:2010 / BXD and TCVN 2622:1995;

f) Posting Regulation on hygiene maintenance in the roadside station area.

III. REGULATION ON MANAGEMENT

3.1. Management content

3.1.1. Regulation on type of management and operating unit of roadside station

The unit directly managing and operating roadside station must be enterprise or cooperative.

3.1.2. Announcement competence to put roadside station into operation.

a) The Directorate for Roads of Vietnam shall announce to put roadside station into operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.3. Procedure for announcement to roadside station into operation.

3.1.3.1. Procedure for 1st announcement

Including 02 steps:

a) Step 1: Before construction

- For the roadside stations on the national highways: To ensure compliance with the approved plan, the investment and construction unit of roadside station shall send a written request for approval of building location to the Directorate for Roads of Vietnam. Within 05 working days from the date of receipt of a written request for approval of building location, the Directorate for Roads of Vietnam shall have written approval. In case of refusal, there must be a reply in writing stating the reasons.

- For the roadside stations on local routes, the approval of building location is done by allowing the construction investment of the local competent authorities.

- As for roadside stations as works items in the highway construction project approved by the competent authorities, it is not required to carry out this step.

Note:

1) The written approval for the roadside station building location only determines the expected location for station construction is in accordance with the approved plan and does not replace the written approval for the connection of the way in and out of the roadside station with traffic roads.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Step 2: After completion of construction.

The business and operating units of roadside station shall submit dossier to request the announcement to put the roadside station into operation to the competent authorities.

*) The dossier includes:

- Written announcement proposal to put the roadside station into operation (under the form prescribed in Annex 2)

- Written approval for connection of way in and out of roadside station with the traffic road of the competent authorities.

- General site plan and technical design of the roadside station.

- Decision on permission for construction investment of the competent authorities.

- Record of construction acceptance.

- A comparison of the technical provisions of this Regulation with the works of the roadside stations (under the form prescribed in Annex 3).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Regulation on management and operation issued by the roadside station.

*) Handling process of announcement request dossier.

- Within 10 working days from the receipt of complete dossier as prescribed, the competent authorities shall inspect and record the inspection. In case after inspection, if the roadside station does not meet the technical Regulation for the roadside station, which the operating unit has proposed, the criteria which do not meet the requirements, must be specified in the inspection record and immediately notified to the operating unit of the roadside station.

- After inspection, if the roadside station complies with the technical provisions of the type of roadside station, which the operating unit has proposed, within 05 working days from the end day of the inspection, the competent authorities shall issue decision on announcement to put the roadside station into operation (under form prescribed in Annex 4). This decision shall be valid within 03 years from the signing date.

3.1.3.2. Procedure for re-announcement

Before the business and operation time limit expires 60 days (according to the terms stipulated in the decision on announcement to put the roadside station into operation), the business and operating units of roadside station shall submit dossier to propose further announcement to put the roadside station into operation to the competent authority.

a) Dossier requesting re-announcement includes:

- Written proposal for further announcement to put the roadside station into operation (under the form prescribed in Annex 5)

- General site plan and technical design of construction works, renovation of roadside station.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Record of acceptance of construction works and renovation (if there is any change compared with previous announcement).

- A comparison of the technical provisions of this Regulation with the works of the roadside station (if there is any change compared with previous announcement).

- Report on operation result (under form prescribed in Annex 6).

b) The process to handle dossiers requesting re-announcement is implemented the same as the process to handle dossier to propose dossiers first announced.

3.1.4. Regulation on inspection, monitoring operation of roadside station

a) The Service of Transport and the centrally-affiliated provinces and cities shall guide and require the operating units of roadside station in the local area to make periodic report on operation result, situation of security and order, maintenance and investment, improvement of material facilities, the implementation of the provisions of regulation on roadside station and other necessary contents;

b) The Service of Transport and the centrally-affiliated provinces and cities shall set up hotlines and announce contact and e-mail address of staff or complaint and denunciation receiving division of the people on the operation of the roadside station.The roadside station must clearly list hotline phone number, contact and e-mail address provided by the Service of Transport at the information supply area of roadside station;

c) The competent State management agencies, the road inspection forces shall organize periodic and irregular inspection of the roadside station, detect and promptly handle violations to ensure the roadside stations always maintain and comply with provisions of Regulation on roadside station and other relevant laws

d) Depending on the seriousness of the violation of the provisions of Regulation on roadside station, the agency announcing to put the roadside station into operation has the right to remind  and require correction or revoke the decision on announcement to put the roadside station into operation for the violation of the operating unit of the roadside station;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2. Responsibilities of state management

3.2.1. Responsibilities of the Ministry of Transport

a) Approval of the roadside station system planning on national highways;

b) Inspection and examination the observance of the Regulation on management, operation and business of roadside station

3.2.2. Responsibilities of Directorate for Roads of Vietnam

a) Assuming the prime responsibility and coordinating with localities to develop the roadside station system planning on national highways for submission to the Ministry of Transport for approval;

b) Performing specialized state management functions for the operation of the roadside stations in the country;

c) The decision on announcement to put roadside stations into operation on the national highways. The written announcement shall be simultaneously sent to the local Service of Transport for management coordination;

d) Making statistics and synthesis of data, Regulation and guidance for the way of coding for the system of roadside station in the country;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.3. Responsibilities of People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities

a) Approving roadside station planning system on road routes (excluding roadside stations on national highways) under local management.

b) Identifying and managing land reserve for the roadside station construction projects in accordance with the approved plans.

3.2.4. Responsibilities of Service of Transport of centrally-affiliated provinces and cities

a) Developing roadside station planning system on road routes (excluding roadside stations on national highways) under the local management;

b) Decision on announcement to put roadside stations into operation on the routes (excluding roadside stations on national highways) under local management. The written announcement shall be simultaneously sent to the Directorate for Roads of Vietnam for management coordination;

c) Performing specialized state management functions for the operation of the roadside stations in the local area;

d) Organizing periodic and irregular inspection and examination for operating units of roadside stations in the local area.

3.3. Responsibilities of investors, operating units and users of roadside station

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Investing in construction of roadside stations in accordance with roadside station system planning approved and in conformity with the provisions of this Regulation.

b) Investing in construction of roadside stations must ensure the compliance with the management order of construction investment and other relevant Regulation of the law; ensure the progress, works quality and environmental protection.

3.3.2. Responsibilities of operating units of roadside stations

a) Ensuring security and order, social safety, preventing fire and explosion at roadside station.

b) Ensuring food safety and hygiene, environmental sanitation at the roadside station;

c) Providing free services at all times for people wishing to use as prescribed at point 2.2.1 of this Regulation;

d) Regularly maintaining, repairing and supplementing equipment, facilities; publicizing and propagating law and improve professional skills for employees to maintain and raise service quality of roadside stations; strictly implementing the State Regulation on roadside stations;

e) Listing price of products, business services at the roadside stations as prescribed, listing rules of roadside stations;

e) Being under management, inspection and examination of the competent State authorities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.3. Responsibilities of the users of roadside stations

a) Maintaining security and order, environmental hygiene, preventing fighting and explosion in the roadside station area.

b) Complying with the rules, Regulation and guidelines of the employees at the roadside station.

IV. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

4.1. The Directorate for Roads of Vietnam shall assume the prime responsibility and coordinate with Department of Science and Technology – Ministry of Transport and relevant agencies to make guidance for implementation of this Regulation.

4.2. During the process of application of this Regulation, if there is any problem arising, the Directorate for Roads of Vietnam shall summarize and make proposal to the Ministry of Transport for amendment and supplementation.

4.3. Where the standards, Regulation, legal documents cited in this Regulation have changed, supplemented or replaced, the new text shall apply.

4.4. The roadside stations which have been announced before the effective date of this Regulation must complete procedures to be re-announced before December 31, 2013.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26.068

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!