Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/2014/TT-BCA sửa đổi Thông tư 35/2010/TT-BCA cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Số hiệu: 04/2014/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 21/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thay đổi thẩm quyền cấp phép chở vật liệu nổ CN

Từ ngày 10/03/2014, việc xin cấp điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp sẽ được thực hiện tại cơ quan Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thay vì cơ quan cảnh sát PCCC như trước đây.

Thời gian thực hiện thủ tục này vẫn là 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 
Nội dung này được quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BCA sửa đổi một số điều của Thông tư 35/2010/TT-BCA về việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.
 
Thông tư cũng có thêm điều kiện để được cấp giấy phép này: những người có liên quan trong quá trình vận chuyển phải có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm.
 
Trường hợp DN vi phạm các quy định tại Điều 6a (được bổ sung ở Thông tư này), DN sẽ bị thu hồi giấy phép, việc thu hồi sẽ do người có thẩm quyền cấp điều chỉnh giấy phép và cấp trên của người này thực hiện.

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/TT-BCA

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2010/TT-BCA NGÀY 11/10/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ HÀNG NGUY HIỂM

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một s điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự; an toàn xã hội;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm (sau đây viết gọn là Thông tư số 35/2010/TT-BCA),

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm

1. Bổ sung khoản 3 vào Điều 3 như sau:

“3. Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp là hoạt động vận chuyển các sản phẩm, nguyên liệu được quy định tại Khoản 1 Điều này từ địa điểm này đến địa điểm khác.”

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Điều kiện để được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Tổ chức, đơn vị vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải có các điều kiện sau đây:

1. Có phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện:

a) Có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; có giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan đăng kiểm cấp;

b) Đáp ứng quy định của Quy chuẩn QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp;

c) Đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012;

d) Có biểu trưng báo hiệu phương tiện đang vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

2. Có người quản lý, người điều khiển phương tiện, áp tải và người phục vụ khác có liên quan đến vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện:

a) Đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự (bản khai lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan công tác). Đối với người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe, lái tàu hoặc bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với phương tiện đăng ký vận chuyển;

b) Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp; giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vật liệu nổ công nghiệp và các biện pháp bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp có thẩm quyền cấp;

c) Có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm.

3. Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 26 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.”

3. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

1. Hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Hồ sơ điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp gồm:

a) Công văn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp;

b) Bản sao giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (kèm theo bản chính để đối chiếu).

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải xem xét hồ sơ và điều kiện của tổ chức, đơn vị vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp để tiến hành cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; trường hợp không cấp, điều chỉnh giấy phép thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.”

4. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

1. Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có kho, địa điểm tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp vận chuyển đến thực hiện việc cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cho cơ quan, đơn vị có nhu cầu; trường hợp cơ quan Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi có vật liệu nổ công nghiệp vận chuyển đi hoặc nơi có trụ sở cơ quan, tổ chức quản lý phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển thì phải có văn bản xác nhận về điều kiện tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp của cơ quan Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi có kho, địa điểm tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp vận chuyển đến.

2. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đối với trường hợp vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam và các trường hợp đặc biệt khác.”

5. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 như sau:

“Điều 6a. Thu hồi giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

1. Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

b) Doanh nghiệp được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp do đã giả mạo hồ sơ để được cấp;

c) Doanh nghiệp được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư này.

2. Thẩm quyền thu hồi giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp được quy định như sau:

Người có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Điều 6 Thông tư này và cấp trên trực tiếp của người đó có thẩm quyền thu hồi giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này.”

6. Khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quyết định hoặc ủy quyền cho Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tạm ngừng cấp giấy phép hoặc tạm ngừng hiệu lực thi hành của giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp khi có yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động cấp quốc gia hoặc ở những khu vực có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an ninh, trật tự.”

7. Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Chỉ tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp theo giấy phép vận chuyển do cơ quan Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có thẩm quyền cấp.”

8. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau:

a) Mẫu VC02 (Giấy đăng ký tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp) thay thế mẫu VC02 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA ;

b) Mẫu VC02A (Giấy đăng ký tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp) thay thế mẫu VC02A ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA ;

c) Mẫu VC03 (Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp) thay thế mẫu VC03 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA ;

d) Mẫu VC04 (Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp) thay thế mẫu VC04 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA ;

đ) Mẫu VC05 (Báo hiệu phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp) thay thế mẫu VC05 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA .

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014.

Bãi bỏ Điều 4, 5, 6, khoản 4 Điều 7, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 35/2010/TT-BCA và các biểu mẫu: VC02, VC02A, VC03, VC04, VC05 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA .

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Tổng cục trưởng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) để kịp thời hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các đ/c Thứ trưởng BCA;
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Cảnh sát PCCC;
- Công báo;
- Lưu: VT, V19, C61(C64).

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

Mẫu VC02 ban hành theo Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014

(1)……………….

………………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./……….

………, ngày….  tháng …… năm ……..

 

GIẤY ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: ……………………………………..(2)

Căn cứ Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng hóa nguy hiểm, đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014;

Sau khi kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, an ninh trật tự và khối lượng vật liệu nổ công nghiệp đang bảo quản trong kho.

…………………………………..(1)

ĐĂNG KÝ

1. Tiếp nhận và bảo quản số lượng, chủng loại vật liệu nổ công nghiệp được vận chuyển đến, cụ thể như sau:

TT

Tên kho

Chủng loại VLNCN vận chuyển đến

Khối lượng trữ chứa của kho (tấn)

Khối lượng cho phép của kho theo thiết kế

Khối lượng đang trữ chứa

Khối lượng tiếp nhận mới

2. Thời gian đăng ký tiếp nhận: từ ngày…………đến ngày………/.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ KHO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Tên tổ chức, cơ quan đăng ký; (2) Tên cơ quan cấp giấy phép vận chuyển VNLCN.

Mu VC02A ban hành theo Thông tư s 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014

(1)……………….

………………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./……….

………, ngày….  tháng …… năm ……..

 

GIẤY ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: ……………………………………..(2)

Căn cứ Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng hóa nguy hiểm, đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014;

Sau khi kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, an ninh trật tự và khối lượng vật liệu nổ công nghiệp đang bảo quản trong kho.

…………………………………..(1)

ĐĂNG KÝ

1. Tiếp nhận và bảo quản số lượng, chủng loại vật liệu nổ công nghiệp được vận chuyển đến, cụ thể như sau:

TT

Tên kho

Chủng loại VLNCN vận chuyển đến

Khối lượng trữ chứa của kho (tấn)

Khối lượng cho phép của kho theo thiết kế

Khối lượng đang trữ chứa

Khối lượng tiếp nhận mới

2. Thời gian đăng ký tiếp nhận: từ ngày…………đến ngày………/.

Xác nhận của Cơ quan Cảnh sát QLHC về TTXH địa phương có quản lý kho VLNCN (3)
Số:………/QLHC về TTXH, ngày….tháng….năm 20….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ KHO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Tên tổ chức, cơ quan đăng ký; (2) Tên cơ quan cấp giấy phép vận chuyển VNLCN; (3) Chỉ thực hiện trong trường hợp cơ quan cấp giấy phép vận chuyển không quản lý kho VLNCN.

Mẫu VC03 ban hành theo Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014

(1)……………….

………………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./……….

………, ngày….  tháng …… năm ……..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: (2)……………………………………..

(1)……………………………………………………………………………………..

y nhiệm cho ông/bà: ………………………………………………….Chức vụ …………………

CMND/H chiếu số: ……….do: …………………cấp ngày……… /………. /…………….

Tổ chức vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo Hóa đơn GTGT số  …………..ngày……./…. /………. của (3)…………………………………………………………………………………………..

1. Hành trình vận chuyển:..................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Thời gian vận chuyển: Từ ngày ……../ ……../ ………..đến ngày ……./ ……./ …………….

3. Danh sách người điều khiển phương tiện, người áp tải và phương tiện vận chuyển như sau:

TT

Họ và tên người điều khiển phương tiện, áp tải

Số CMND (hộ chiếu), giấy phép

BKS phương tiện vận chuyển

Khối lượng vận chuyển trên mỗi phương tiện

Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Giấy phép vận chuyển. Khi có thay đổi về các nội dung đã đăng ký ở trên chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết./.

Lãnh đạo, cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1): Tên Tổ chức đăng ký vận chuyển; (2) Tên cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển; (3) Tên cơ quan cấp Hóa đơn GTGT.


Mẫu VC04 ban hành theo Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014

NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

Khi vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), người áp tải và người điều khiển phương tiện vận chuyển phải chấp hành những quy định sau:

1. Kiểm tra kỹ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và thiết bị an toàn của phương tiện vận chuyển;

2. Trên đường vận chuyển, người áp tải và người điều khiển phương tiện vận chuyển phải mang theo đầy đủ giấy tờ của người, hàng và phương tiện. Riêng các phương tiện vận chuyển VLNCN phải dán ký hiệu «M»; đối với tàu, thuyền, xà lan ... ban ngày cắm cờ đỏ chữ B ở cột buồm hay ở mũi phương tiện, ban đêm thì thay bằng đèn đỏ;

3. Chỉ những người có tên ghi trong giấy phép vận chuyển mới được đi trên phương tiện chuyên chở VLNCN. Cấm hút thuốc và sử dụng lửa trên xe;

4. Phải đi đúng tuyến đường và thời gian ghi trong giấy phép. Trường hợp bất thường không đúng thời hạn và tuyến đường phải báo cáo và lấy ý kiến xác nhận của đơn vị Công an kiểm soát gần nhất;

5. Phải chở đúng trọng lượng và loại VLNCN đã ghi trong giấy phép cấp cho mỗi phương tiện vận chuyển, không được chở chung VLNCN với các vật liệu dễ bắt lửa và các hàng hóa khác. Trường hợp đặc biệt, phải được cơ quan Công an đồng ý và ghi rõ giấy phép vận chuyển VLNCN;

6. Các hòm VLNCN không được xếp cao quá thành của phương tiện vận chuyển một hòm (dù chưa đủ trọng lượng ghi trong giấy phép); phải được chằng buộc, đệm êm, nêm chặt đảm bảo chắc chắn tránh rơi đổ, xô đụng vào nhau khi vận chuyển và phải có mui che hay bạt phủ kín tránh mưa nắng;

7. Khi vận chuyển thuốc nổ nhóm 1.1D, 1.5D, dây cháy chậm, cho phép ô tô chạy với tốc độ theo quy định của luật giao thông đường bộ. Khi chở các loại VLNCN còn lại, nếu tầm nhìn tốt, tốc độ xe ô tô chở VLNCN không quá 40km/h. Khi trời mưa hoặc có sương mù tốc độ của xe giảm đi một nửa;

8. Trừ các trường hợp khẩn cấp, cấm vận chuyển VLNCN xuyên qua trung tâm các khu vực đô thị, đông dân cư vào giờ cao điểm; không dừng đỗ phương tiện vận chuyển lại các địa điểm đông dân cư, gần các trạm xăng dầu;

9. Người áp tải, người điều khiển và phương tiện vận chuyển đã ghi trong giấy phép không được tự ý thay đổi, gửi nhờ hoặc thuê người khác làm thay mình, nếu chưa được sự đồng ý của cơ quan cấp giấy phép vận chuyển; phải chịu trách nhiệm bảo vệ hàng, không để mất mát rơi vãi, gây tai nạn hoặc bị phá hoại.

10. Trong các trường hợp phương tiện vận chuyển bị sự cố, tai nạn, cháy nổ hoặc bị cản trở giao thông, người áp tải và người điều khiển phương tiện phải thực hiện ngay lập tức:

- Khoanh vùng an toàn, thiết lập cảnh báo ngăn chặn sự tụ tập, xâm nhập trái phép tránh nguy hiểm cho người đang tham gia giao thông.

- Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm xử lý sự cố, tai nạn hoặc chữa cháy đến nơi an toàn và loại trừ các khả năng xuất hiện nguồn lửa trong khu vực sự cố.

- Thông báo với chính quyền địa phương khu vực có sự cố để được hỗ trợ xử lý.

- Trường hợp không còn khả năng kiểm soát ngọn lửa và ngọn lửa sắp lan đến khối vật liệu nổ công nghiệp hoặc tiền chất nổ, phải dừng ngay toàn bộ công việc chữa cháy và sơ tán mọi người đến nơi an toàn.

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/QLHC về TTXH

……….., ngày …. tháng …. năm …….

GIẤY PHÉP

VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Cấp cho cơ quan:…………………………………………………………………….

Theo Giấy đăng ký số: ………….ngày…….tháng…… năm………………........

Ủy nhiệm ông/bà:…………………………………………………………………….

Mang CMND/Hộ chiếu số:…………….., ngày…… tháng….. năm……………..

Cấp tại:…………………………………………, làm nhiệm vụ áp tải chuyên chở:

Loại

Số lượng

Lệnh xuất (Hóa đơn)

Cơ quan cấp lệnh xuất (Hóa đơn)

Tuyến đường từ :……………………………………………………………………

Qua:……………………………………………………………………………………

Đến:……………………………………………………………………………………..

Trong thời gian:……ngày, kề từ ngày…../……../………….. đến ngày……./………./…………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

STT

Tên người điều khiển phương tiện vận tải

Số và ngày cấp giấy phép lái

Biển số, đăng ký

Số lượng mỗi loại được chuyên chở trên mỗi phương tiện

Tổng số danh sách có:…………. Lái chính

                                    ………….. Áp tải

                                     ……………Phương tiện vận tải.

PHẦN GHI CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÔNG AN KIỂM SOÁT

Giờ và ngày tháng

Hình thức vi phạm

Biện pháp xử lý

Ký tên, đóng dấu

PHẦN NHẬN THỰC CỦA CÁC CƠ QUAN

CHỨNG NHẬN CỦA THỦ KHO NƠI XUẤT

CHỨNG NHẬN CỦA THỦ KHO NƠI NHẬP

………………………………………….

Ngày xuất:……………………………..

Số lượng từng loại:…………………….

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Ký tên
(ghi rõ họ tên)

………………………………………….

Ngày nhập:……………………………..

Số lượng từng loại:…………………….

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Ký tên
(ghi rõ họ tên)

Ý kiến chứng thực của thủ trưởng cơ quan sau khi hoàn thành việc chuyên chở vật liệu nổ công nghiệp:………………………………………………………..

...................................................................................................................

……, ngày…..tháng….năm
Ký tên và đóng dấu

 

Nơi trả lại giấy phép này:……………………………………………………………..

Hạn ngày trả:…………………………………………………………………………….

Mẫu VC05 ban hành theo Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014

Mặt trước:

Mặt sau:

1 - Khi có hàng trên phương tiện vận chuyển mới được dán biển «M», hết hàng phải gỡ bỏ biển «M» và nộp trả cơ quan cấp.

2 - Chỉ được chở loại hàng đã ghi trong giấy phép vận chuyển.

3 - Không chở người và hàng hóa khác.

4 - Phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông.

5 - Xe phải đủ thiết bị an toàn và phương tiện chữa cháy.

MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 04/2014/TT-BCA

Hanoi, January 21, 2014

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE MINISTER OF PUBLIC SECURITY’S CIRCULAR NO. 35/2010/TT-BCA DATED OCTOBER 11, 2010 PROVIDING FOR LICENSING INDUSTRIAL EXPLOSIVE AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION

Pursuant to the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget; The Ordinance amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget;

Pursuant to Decree No. 29/2005/ND-CP dated March 10, 2005 defining lists of dangerous goods and the transport of dangerous goods on inland waterways;

Pursuant to Decree No. 109/2006/ND-CP dated September 22, 2006 providing instructions on the implementation of a number of articles of the Law on Railways;

Pursuant to Decree No. 39/2009/ND-CP dated April 23, 2009 on industrial explosives amended and supplemented according to Decree No. 54/2012/NĐ-CP dated June 22, 2012;

Pursuant to the Decree No. 104/2009/ND-CP dated November 09, 2009 defining lists of dangerous goods and transport of dangerous goods by road motor vehicles;

Pursuant to Decree No. 77/2009/ND-CP dated September 15, 2009 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Public Security;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Public Security promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Minister Of Public Security’s Circular No. 35/2010/TT-BCA dated October 11, 2010 providing on licensing industrial explosive and dangerous goods transportation (hereinafter referred to as Circular No. 35/2010/TT-BCA),

Article 1. Amendents and supplementation to a number of articles of the Minister of Public Security’s Circular No. 35/2010/TT-BCA dated October 11, 2010 providing for licensing industrial explosive and dangerous goods transportation

1. Clause 3 of Article 3 is supplemented as follows:

"3. Transporting industrial explosives means transport of products and raw materials specified in Paragraph 1 of this Article from one location to another location. "

2. Article 4 is amended and supplemented as follows:

Article 4. Conditions to be licensed industrial explosive transportation

Organizations and units transporting industrial explosives must meet the following conditions:

1. Have transport vehicles of industrial explosives meeting the following conditions:

a) Be eligible to participate in traffic as prescribed by law on roadway, railway, domestic waterway transport; have certificate of being eligible to transport dangerous goods granted by registry offices;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Satisfy conditions on safety in fire prevention and fighting as prescribed in Article 12 of the Decree No. 35/2003/NĐ-CP dated April 04, 2003 detailing the implementation of a number of articles of Law on fire prevention and fighting amended and supplemented according to Decree No. 46/2012/NĐ-CP dated May 22, 2012;

d) Have logos giving signals that vehicles are transporting industrial explosives.

2. Have the managers, drivers, escorts and other attendants involved in transporting industrial explosives satisfying the following conditions:

a) Be sufficient 18 years old or older, have clear curriculum vitae, have no previous violation record, criminal record; (the curriculum vitae must be certified by People’s Committee of commune, ward, town at the place of living or working); possess a driving license of vehicles, trains or certificate with professional suitable to registered means of transport (for drivers);

b) Possess a certificate of professional training on fire prevention and fighting granted by competent Police agencies of fire prevention and fighting; certificate of training on industrial explosive knowledge and safe assurance measures when contacting with industrial explosives granted by Competent state management agency of industrial explosives.

c) Have adequate qualifications for the position and responsibility that they undertake.

3. Meet provisions on Points a and c, Clause 1 of Article 26 of the Ordinance on the management and use of weapons, explosives and supportive gadget’’

3. Article 5 is amended and supplemented as follows:

Article 5.  Procedures for issuance and adjustment of license of industrial explosive transportation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The application for adjustment of the license of industrial explosive transportation shall include:

A written request for adjustment of contents of the license of industrial explosive transportation;

b) A copy of the license of industrial explosive transportation (enclosed with the original for comparison).

3. Within 03 working days from the date of receipt of a satisfactory application, competent agencies in issuance and adjusment of the license of industrial explosive transportation must consider the application and conditions of organizations, units transporting industrial explosives to issue and adjust the license of industrial explosive transportation; in case of failure of issuance and adjustment of the license, they must make a reply in writing and clearly state the reasons. "

4. Article 6 is amended and supplemented as follows:

Article 6.  Competence in issuance and adjustment of license of industrial explosive transportation

1. The Head of the Police Department managing administration of social order of Public security Department in central-affiliated cities and provinces at the place of the warehouse and reception of industrial explosives transported to shall issue and adjust the license of industrial explosive transportation to agencies and units requesting; if the Police agencies managing administration of society order where industrial explosives are started to transport or where the headquarters of agencies, units managing means of industrial explosive transport are located issue or adjust the license of transport, there must be a written certification on conditions for receipt of industrial explosives of Police agencies managing administration of society order at the place of the warehouse or receiption of industrial explosives carried to.

2. The Director of Police Department managing administration on society order shall issue and adjust the license of industrial explosive transportation for transportation from Vietnam to foreign countries, transportation from foreign countries into Vietnam and other special cases.’’

5. Clause 6a is added to Article 6 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The licence of industrial explosive transportation shall be revoked in the following cases:

The license is issued ultra vires;

b) Enterprises are issued the license of industrial explosive transportation due to forgery of application;

c) Enterprises licensed industrial explosive transportation do not meet the conditions specified in Article 4 of this Circular.

2. Competence in revocation of the license of industrial explosive transportation shall be defined as follows:

Competent person in issuance and adjustment of the license of industrial explosive transportation shall be specified in Article 6 of this Circular and the immediate superior of such person shall be competent in revocation of the license of industrial explosive transportation as specified in Paragraph 1 of this Article. "

6. Clause 4 of Article 7 is amended and supplemented as follows:

“4. The Director of the Police Department managing administration of society order shall decide or authorize for the Head of the Police Department managing administration of society order of Public security Department in central-affiliated cities and provinces to decide to temporarily suspend the issuance of the license or the effect of the license of industrial explosive transportation upon requirements for assurance of security, order and social safety in national-level activities or in areas having special requirement for assurance of security, order.”

7. Clause 3 of Article 8 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. The following forms are enclosed herewith this Circular:

a) Form VC02 (The registration for receipt of industrial explosives) replacing form VC02 enclosed herewith Circular No. 35/2010/TT-BCA;

b) Form VC02A (The registration for receipt of industrial explosives) replacing form VC02A enclosed herewith Circular No. 35/2010/TT-BCA;

c) Form VC03 (The written request for licensing industrial explosive transportation) replacing form VC03 enclosed herewith Circular No. 35/2010/TT-BCA;

d) Form VC04 (The license of industrial explosive transportation) replacing form VC04 enclosed herewith Circular No. 35/2010/TT-BCA;

dd) Form VC05 (The signal of industrial explosive transport vehicles) replacing form VC05 enclosed herewith Circular No. 35/2010/TT-BCA;

Article 2. Effect

This Circular takes effect from March 10, 2014

Articles 4, 5, 6, Clause 4 of Article 7, Clause 3 of Article 8 of Circular No. 35/2010/TT-BCA and forms: VC02, VC02A, VC03, VC04, VC05 enclosed herewith Circular No. 35/2010/TT-BCA shall be annulled.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The General Director of the General Department of Police managing administration of order, social security shall be responsible for implementing, directing, guiding and inspecting the implementation of this Circular.

2. The General Directors, the Heads of units under the Ministry, the Director of Public Security Department in central-affiliated cities and provinces, the Directors of Police Service of fire prevention and fighting and related organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Circular.

Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Public Security (through the General Department of Police managing administration of order, society security) for timely guidance. /.

 

 

MINISTER
General Tran Dai Quang

 

Form VC02 enclosed herewith Circular No. 04/2014/TT-BCA dated January 21, 2014

(1)……………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: ………./……….

………, Date …….

 

THE REGISTRATION FOR INDUSTRIAL EXPLOSIVE RECEIPT

To: ……………………………………..(2)

Pursuant to the Minister of Public Security’s Circular No. 35/2010/TT-BCA dated October 11, 2010 providing for licensing industrial explosives and dangerous goods transportation amended and supplemeted according to Circular No. 04/2014/TT-BCA dated January 21, 2014;

After inspecting safety conditions for fire prevention and fighting, order security and volume of industrial explosives preserved in the warehouse.

…………………………………..(1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Receiving and storing the number and types of industrial explosives transported to, as follows:

No.

Warehouse’s name

Type of industrial explosives transported to

Volume stored in the warehouse (tons)

Allowed volume of the warehouse under the design

Volume that are being stored

Newly received volume

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Time of receipt registration: From... to..../.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

HEAD OF AGENCY AND UNIT
WAREHOUSE MANAGER
(Signature, full name and stamp)

Notes: (1) Name of registration body; (2) Name of agency licensing industrial explosive transportation.

 

Form VC02A enclosed herewith Circular No. 04/2014/TT-BCA dated January 21, 2014

(1)……………….

………………………..
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: ………./……….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THE WRITTEN REGISTRATION FOR INDUSTRIAL EXPLOSIVE RECEIPT

To: ……………………………………..(2)

Pursuant to the Minister of Public Security’s Circular No. 35/2010/TT-BCA dated October 11, 2010 providing on licensing industrial explosives and dangerous goods transportation amended and supplemeted according to Cicular No. 04/2014/TT-BCA dated January 21, 2014;

After inspecting safety conditions for fire prevention and fighting, order security and volume of industrial explosives preserved in the warehouse.

…………………………………..(1)

REGISTER FOR

1. Receiving and storing the number and types of industrial explosives transported to, as follows:

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Types of industrial explosives transported to

Volume stored in the warehouse (tons)

Allowed volume of the warehouse under the design

Volume that are being stored

Newly received volume

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2. Time of receipt registration: From... to..../.

 

Confirmation of the Police Agency managing administration on local society managing explosive warehouse (3)

No:………/QLHC on society order,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Signature, full name and stamp)

 

HEAD OF AGENCY AND UNITWAREHOUSE MANAGER
(Signature, full name and stamp)

Notes: (1) Name of registration body; (2) Name of licensing agencies of industrial explosive transportation; (3) It can only be performed in cases where the licensing agencies of transportation do not manage industrial explosive warehouse.

 

Form VC03 enclosed herewith Circular No. 04/2014/TT-BCA dated January 21, 2014

(1)……………….

………………………..
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………, Date……..

 

THE WRITTEN REQUEST

Licensing industrial explosive transportation.

To: (2)……………………………………..

(1)……………………………………………………………………………………..

Hereby appoint Mr/Ms: …………………………………………………Position…………………..

ID/Passport number: ..........by: ..................... dated ........./........../................

To transport industrial explosives under the VAT Invoice number …dated ............ ......./..../.......... of (3)…………………………………………………………………………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

.......................................................................................................................................

2. Time of transport: From…/…./…to…/…/…3. List of drivers, escorts and vehicles shall be as follows:

No.

Full name of driver and escort

ID Number (passport), license

license plates of vehicles

Volumes transported on each vehicle

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

We shall fully implement the provisions of the transport license. When there are changes in the contents registered above, we shall promptly notify the agency. /.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Leaders, agencies and organizations
(Signature and stamp)

Notes: (1): Name of organization registering for transport; (2) Name of licensing agencies; (3) Name of agency issuing VAT Invoice.

Form VC04 enclosed herewith Circular No. 04/2014/TT-BCA dated January 21, 2014

REGULATIONS ON TRANSPORT

When transporting industrial explosives, the escorts and the drivers of vehicles must comply with the following provisions:

1.  Conditions and safety equipment of the vehicle must be inspected carefully and fully prepared;

2. During the transport, the escorts and the driver must carry all their papers and the papers of goods and vehicles.  The transport vehicles of industrial explosives must be stuck the signs «M»; Ships, boats, barges ... in daytime must be hung a red flag with letter B at the mast or at the head of the vehicles, in nighttime it must be replaced by a red light;

 

3. Only the persons named in the transport license are entitled to go on transport vehicles of industrial explosives. Smoking and using fire on the vehicles shall be banned;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Vehicles must carry properly the weight and type of industrial explosives stated in the license issued to every vehicle, must not carry industrial explosives together with combustible materials and other goods. Special cases must be agreed by police agencies and clearly stated in the license of industrial explosive transport;

6. The boxes of industrial explosives must not be ranked higher than the edge of the vehicles (regardless of not having enough weight stated in the license); must be tied, padded, tightened to ensure not to be tumbled, dashed during transport and must be covered with tarpaulin hood to avoid rain and sun;

7. When transporting explosives of group 1.1D, 1.5D, fuses, automoblies are allowed the speed as prescribed by the Law on Road traffic. When transporting the remaining types of industrial explosives, if the vision is good, the speed of the automobiles must not exceed 40km/h. When it is rainy or foggy, the speed shall be halved;

8. Except for emergency cases, it is forbidden to transport industrial explosives through the centers of urban areas, populated areas during rush hours; it is forbiden to stop vehicles in populated places or places near petrol stations;

9. The escort, the driver and the vehicle recorded in the license must not change or be changed arbitrarily or hire other people to replace them without the consent of licensing agencies; They must be responsible for protecting goods, must not loss or spill, cause accidents or destruction.

10. In cases where the vehicles have problems, cause accidents or fire or obstruct the traffic, the escorts and driver must immediately:

- Localize safety, give warnings to prevent the gathering, illegal intrusions and avoid danger to people in traffic.

- Evacuate all persons who are not responsible for handling the problems, accidents or fighting fire to safe places and eliminate the possibility of fire in the area of the incident.

- Notify to the local government at the place of the incidents for support in handling.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom - Happiness
------------

No: ……/QLHC on society order

……….., date…….

 

LICENSE

INDUSTRIAL EXPLOSIVE TRANSPORTATION

 

Issued to agency: …………………………………………………………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hereby appoint Mr/Ms: ……………………………………………………………..

ID/Passport number: ............... .., dated..................................................

By......................................................................, to transport:

Type

Quantity

Issuing order (Invoice)

Agency granting the issuing order (Invoice)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From:........................................................................................................................

Through:..................................................................................................................

To:..............................................................................................................................

Within:...........days, from…../……../………….. to……./………./…………

 

 

HEAD OF UNIT (Signature and stamp)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Driver’s name

Number and Date of issuing the driving license

Number plates

Quantity of each type carried on each vehicle

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Total:..................... Driver(s)

                                    ………….. …………..escort(s)

                                     .................................vehicle(s)

THE RECORDING OF PUBLIC SECURITY UNITS

Date and time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

handling measures  

Signature and stamp

 

 

 

 

 

 

ACTUAL RECEIPT OF AGENCIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CERTIFICATION OF THE WAREHOUSE-KEEPER AT THE RECEIPT PLACE

………………………………………….

Delivery date:...............................................

Quantity of each type:..............................

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

………………………………………….

Receipt date:...............................................

Quantity of each type:..............................

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Signature (full name)

True certification of the head of the agency after the completion of the transport of explosives industries:

...................................................................................................................

 

 

..............., date....................Signature and stamp

 

Return place of the license:...............................................................

Return date:........................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form VC05 enclosed herewith Circular No. 04/2014/TT-BCA dated January 21, 2014

The front:

The back:

- Only stick the sign «M» when having goods in the vehicles, remove the sign «M» and return it to the issuing agency when having no goods left.

- Only carry goods recorded in transport license.

- Do not carry people and other goods .

- Comply with strictly the Law on traffic.

- Have enough safety equipment and firefighting equipment (for vehicles).

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014 sửa đổi Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.716

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!