Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3377/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự 2016

Số hiệu: 3377/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành: 20/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

10 thủ tục hành chính mới về cấp giấy phép lái xe quân sự

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định 3377/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo đó, kèm theo Quyết định là 10 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Xe – máy, bao gồm:

- Cấp Giấy phép lái xe tập lái

- Cấp đổi Giấy phép lái xe tập lái

- Cấp Giấy phép dạy lái xe

- Cấp đổi Giấy phép dạy lái xe

- Cấp biển Tập lái

- Cấp mới Giấy phép lái xe

- Cấp đổi Giấy phép lái xe đến hạn đổi, giấy phép lái xe quá hạn sử dụng dưới 03 tháng

- Cấp đổi Giấy phép lái xe bị hỏng hoặc sai thông tin

- Cấp đổi Giấy phép lái xe dân sự sang Giấy phép lái xe quân sự

- Cấp lại Giấy phép lái xe

 Quyết định 3377/QĐ-BQP có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

BỘ QUỐC PHÒNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3377/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUÂN SỰ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật tại Tờ trình số 5241/TTr-TCKT ngày 15 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
-
CNTCCT, các đ/c Thtrưởng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Các Cục: Quân lực, Nhà trường, Xe - máy;
- Cục Kiểm soát TTHC/BTP;
- Vụ Pháp chế;

-
Cổng TTĐT BQP;
- Lưu: VT, PC; Thông 90.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT SẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUÂN SỰ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Quyết định số: 3377/QĐ-BQP ngày 20/8/2016 của Bộ trưởng BQuốc phòng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH DO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG THỰC HIỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vc

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Cấp Giấy phép xe tập lái

Xe - Máy

Cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ

 

2

Cấp đổi giấy phép lái xe tập lái

Xe - Máy

Cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ

 

3

Cấp Giấy phép dạy lái xe

Xe - Máy

Cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ

 

4

Cấp đổi Giấy phép dạy lái xe

Xe - Máy

Cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ

 

5

Cấp biển Tập lái

Xe - Máy

Cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ

 

6

Cấp mới Giấy phép lái xe

Xe - Máy

Cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ

 

7

Cấp đổi Giấy phép lái xe đến hạn đổi, giấy phép lái xe quá hạn sử dụng dưới 3 tháng

Xe - Máy

Cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ

 

8

Cấp đi Giấy phép lái xe bị hỏng hoặc sai thông tin

Xe - Máy

Cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ

 

9

Cấp đổi Giấy phép lái xe dân sự sang giấy phép lái xe quân sự

Xe - Máy

Cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ

 

10

Cấp lại Giấy phép lái xe

Xe - Máy

Cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUÂN SỰ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

1. Thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi xe tập lái có đủ tiêu chuẩn: Thuộc nhóm xe huấn luyện, biên chế của cơ sở đào tạo, tương ứng với từng hạng xe được phép đào tạo, đã đăng ký, gắn biển số quân sự; có giấy phép lưu hành xe, tem kiểm định, thiết bị hỗ trợ phanh chính cho giáo viên sử dụng theo quy định; xe vận tải sử dụng đdạy lái xe: Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và có ghế ngồi chắc chắn cho học viên. Cơ sở đào tạo lái xe quân sự có trách nhiệm lập hồ sơ gửi đến cơ quan Xe - Máy của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;

Bước 2: Kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, lập danh sách xe ô tô tập lái, gửi văn bản đnghị cấp giấy phép xe tập lái vCục Xe - Máy; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo biết để hoàn thiện hồ sơ;

Bước 3: Kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm thẩm định, cấp giấy phép xe tập lái; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép xe tập lái, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Cơ sở đào tạo lái xe quân sự gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường quân bưu.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép xe tập lái của cấp có thẩm quyền;

- Hồ sơ thiết kế, hoán cải thiết bị hỗ trợ phanh chính cho giáo viên sử dụng;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe;

- Quyết định phân nhóm xe huấn luyện (trường hợp cấp giấy phép lần đầu);

- Giấy phép lưu hành xe.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:

- Tại cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: 05 ngày làm việc;

- Tại Cục Xe-Máy: 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (cơ sở đào tạo lái xe quân sự).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, cơ sở đào tạo lái xe quân sự có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xe tập lái.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thuộc nhóm xe huấn luyện, biên chế của cơ sở đào tạo, tương ứng với từng hạng xe được phép đào tạo, đã đăng ký, gắn biển số quân sự;

- Có giấy phép lưu hành xe, tem kiểm định, thiết bị hỗ trợ phanh chính cho giáo viên sử dụng theo quy định;

- Xe vận tải sử dụng để dạy lái xe: Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và có ghế ngồi chắc chắn cho học viên.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng, Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

2. Thủ tục cấp đổi Giấy phép xe tập lái

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường hợp giấy phép xe tập lái hết hạn sử dụng hoặc sai thông tin trên giấy phép xe tập lái hoặc bị nhàu nát, cơ sở đào tạo lái xe làm văn bản đề nghị kèm theo bản sao giấy phép xe tập lái gửi đến cơ quan xe - máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo;

Bước 2: Ktừ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, lập danh sách xe ô tô tập lái, gửi văn bản đề nghị cấp giấy phép xe tập lái về Cục Xe - Máy; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo biết để hoàn thiện hồ sơ;

Bước 3: Kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm thẩm định, cấp đổi giấy phép xe tập lái; trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi giấy phép xe tập lái, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Cơ sở đào tạo lái xe quân sự làm văn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường quân bưu.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép xe tập lái của cấp có thẩm quyền;

- Bản sao giấy phép xe tập lái.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:

- Tại cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: 05 ngày làm việc;

- Tại Cục Xe-Máy: 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thtục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe-Máy.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, cơ sở đào tạo lái xe quân sự có liên quan.

Kết quả thực hiện thtục hành chính: Giấy phép xe tập lái.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xe tập lái hết hạn sử dụng hoặc sai thông tin trên giấy phép xe tập lái hoặc bị nhàu nát.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng, Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

3. Thủ tục cấp Giấy phép dạy lái xe

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân có đủ tiêu chuẩn lập 01 bộ hồ sơ gửi đến cơ sở đào tạo;

Bước 2: Ktừ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập danh sách và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan Xe - Máy đơn vị mình; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ sở đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan Xe - Máy trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và gửi văn bản về Cục Xe-Máy theo quy định;

Bước 4: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép dạy lái xe; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép dạy lái xe, Cục Xe - Máy thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Cá nhân trực tiếp gửi hồ sơ đến cơ sở đào tạo lái xe quân sự.

Thành phần hồ sơ:

- Bản sao Quyết định công nhận giáo viên của Thủ trưởng cơ sở đào tạo;

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, chứng chỉ sư phạm dạy nghề (trường hợp cấp lần đầu);

- Bản sao giấy phép lái xe quân sự hợp lệ;

- Mi cá nhân 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm chụp trên nền màu xanh: Quân nhân mặc quân phục thường dùng theo quy định; công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hp đồng mặc áo có cổ, đeo biển tên theo quy định, không đội mũ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc, trong đó:

- Tại cơ sở đào tạo lái xe quân sự: 05 ngày làm việc;

- Tại cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: 05 ngày làm việc;

- Tại Cục Xe - Máy: 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo lái xe quân sự và cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, cơ sở đào tạo lái xe quân sự có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy lái xe.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý ca thủ tục hành chính

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng, Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

4. Thủ tục cấp đổi Giấy phép dạy lái xe

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường hợp Giấy phép dạy lái xe hết hạn sử dụng hoặc sai thông tin trên giấy phép dạy lái xe hoặc bị nhàu nát, cá nhân lập hồ sơ gửi trực tiếp đến cơ sở đào tạo;

Bước 2: Ktừ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập danh sách và gửi văn bản đnghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan Xe - Máy đơn vị mình; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ sở đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan Xe - Máy trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo có trách nhiệm kim tra tính pháp lý của hồ sơ và gửi văn bản về Cục Xe-Máy theo quy định;

Bước 4: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, cấp đổi giấy phép dạy lái xe; trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi giấy phép dạy lái xe, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Cá nhân trực tiếp gửi hồ sơ đến cơ sở đào tạo lái xe quân sự.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép dạy lái xe có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (theo Mẫu số 04);

- Bản chính hoặc bản sao giấy phép dạy lái xe;

- Mỗi cá nhân 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm chụp trên nền màu xanh: Quân nhân mặc quân phục thường dùng theo quy định; công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng mặc áo có cổ, đeo biển tên theo quy định, không đội mũ.

Số lượng h sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc, trong đó:

- Tại cơ sở đào tạo lái xe quân sự: 05 ngày làm việc;

- Tại cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: 05 ngày làm việc;

- Tại Cục Xe - Máy: 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo lái xe quân sự và cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, cơ sở đào tạo lái xe quân sự có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy lái xe.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đổi giấy phép dạy lái xe có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn và tương tương trở lên (theo Mẫu số 04).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

5. Thủ tục cấp biển Tập lái

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở đào tạo lập hồ sơ gửi trực tiếp đến cơ quan Xe - Máy trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo.

Bước 2: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan Xe - Máy trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và có văn bản gửi Cục Xe - Máy; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan xe-máy có trách nhiệm hướng dẫn cho cơ sở đào tạo hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, cấp biển Tập lái theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện cấp biển Tập lái, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Cơ sở đào tạo trực tiếp gửi hồ sơ đến cơ quan Xe - Máy trực tiếp quản lý.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp biển Tập lái (có danh sách xe ô tô đề nghị cấp biển tập lái kèm theo);

- Bản sao giấy phép xe tập lái do Cục Xe - Máy cấp còn hiệu lực.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:

- Tại cơ quan Xe - Máy đơn vị trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo: 05 ngày làm việc;

- Tại Cục Xe - Máy: 10 ngày làm việc.

Đi tượng thực hiện thtục hành chính: Tổ chức (Cơ sở đào tạo lái xe quân sự).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, cơ sở đào tạo lái xe quân sự có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biển Tập lái.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tc hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

6. Thủ tục cấp mới Giấy phép lái xe

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người học lái xe lập hồ sơ cá nhân theo quy định gửi cơ sở đào tạo lái xe để tham gia lp đào tạo lái xe và trải qua sát hạch lái xe theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ sở đào tạo lái xe lập hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường quân bưu đến Cục Xe - Máy;

Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm thẩm định, b sung đy đủ hồ sơ các văn bản; phê duyệt danh sách và ký cấp giấy phép lái xe cho các thí sinh sát hạch đạt yêu cầu theo quy định.

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ đến cơ sở đào tạo.

Thành phần hồ sơ:

- Hạng A1, A2, gồm:

+ Kế hoạch huấn luyện lái xe mô tô quân sự (kèm theo danh sách học viên) của cơ quan, đơn vị;

+ Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe của cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên (theo Mẫu số 01);

+ Bản sao chứng minh thư quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, phiếu quân nhân hoặc bản sao một trong các loại giấy tờ như sau: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, quyết định thăng, phong quân hàm, nâng lương gần nhất còn hiu lc;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định do cấp có thẩm quyền cấp, xác nhận (theo Mẫu số 02).

+ Quyết định thành lập Hội đồng;

+ Quyết định thành lập Ban thư ký, Ban giám khảo, công nhận thí sinh đủ điều kin d sát hch;

+ Biên bản họp của Hội đồng;

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lái xe của Hội đồng (kèm theo danh sách kết quả sát hạch đạt yêu cầu); mỗi cá nhân nộp 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm chụp trên nền màu xanh: Quân nhân mặc quân phục thường dùng theo quy định; công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng mặc áo có cổ, đeo biển tên theo quy định, không đội mũ.

- Hạng A3, B2, C, gồm:

+ Kế hoạch đào tạo (kèm theo danh sách học viên) của cơ sở đào tạo;

+ Thông báo chiêu sinh của Cục Quân lực;

+ Giấy giới thiệu, kèm theo danh sách trích ngang học viên của cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng;

+ Hồ sơ quân nhân được đào tạo theo chỉ tiêu gồm: Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn và tương tương trở lên (theo Mẫu số 01); Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định do cấp có thẩm quyền cấp, xác nhận (theo Mẫu số 02); Phiếu nhận xét quân nhân của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên; Bản chính hoặc bản sao Lệnh gọi nhập ngũ, lý lịch nghĩa vụ quân sự, phiếu quân nhân; Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông (kèm bản chính để đối chiếu).

+ Quyết định thành lập Hội đồng;

+ Quyết định thành lập Ban thư ký, Ban giám khảo, công nhận thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch;

+ Biên bản họp của Hội đồng;

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lái xe của Hội đồng (kèm theo danh sách kết quả sát hạch đạt yêu cầu); mỗi cá nhân nộp 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm chụp trên nền màu xanh: Quân nhân mặc quân phục thường dùng theo quy định; công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng mặc áo có cổ, đeo biển tên theo quy định, không đội mũ.

- Hồ sơ gửi đào tạo lái xe, gồm:

+ Văn bản đề nghị đào tạo lái xe của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng trở lên;

+ Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe của cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn và tương tương trở lên (theo Mẫu số 01);

+ Bản sao chứng minh thư quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, hợp đồng lao động, phiếu quân nhân hoặc bản sao một trong các loại giấy tờ như sau: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, quyết định thăng, phong quân hàm, nâng lương gần nhất còn hiệu lực;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định do cấp có thẩm quyền cấp, xác nhận (theo Mẫu số 02);

+ Gửi đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe: Ngoài các quy định trên, cá nhân phải bổ sung thêm: Bản khai thời gian lái xe và số km lái xe an toàn quy định cho từng hạng xe có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn hoặc tương đương tr lên (theo Mẫu số 03); bn sao giấy phép lái xe quân sự hiện đang sử dụng (xuất trình bản chính khi dự sát hạch).

+ Quyết định thành lập Hội đồng;

+ Quyết định thành lập Ban thư ký, Ban giám khảo, công nhận thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch;

+ Biên bản họp của Hội đồng;

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lái xe của Hội đồng (kèm theo danh sách kết quả sát hạch đạt yêu cầu); mỗi cá nhân nộp 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm chụp trên nền màu xanh: Quân nhân mặc quân phục thường dùng theo quy định; công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng mặc áo có cổ, đeo biển tên theo quy định, không đội mũ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:

- Tại cơ sở đào tạo lái xe quân sự: 05 ngày làm việc;

- Tại Cục Xe - Máy: 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Cơ sở đào tạo lái xe quân sự và Cục Xe - Máy).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo lái xe quân sự.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe cấp cho người dự sát hạch đạt yêu cầu theo quy định.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đối với các trường hợp đào tạo mới theo chỉ tiêu hoặc gửi đào tạo:

+ Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn và tương tương trở lên (theo Mẫu số 01);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định do cấp có thẩm quyền cấp, xác nhận (theo Mẫu số 02);

- Đối với đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe: Ngoài hồ sơ quy định tại Điểm a phải bổ sung Bản khai thời gian lái xe và số km lái xe an toàn quy định cho từng hạng xe có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên (theo Mẫu số 03);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải đáp ứng các điều kiện khi tham gia lớp đào tạo lái xe:

- Là quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hp đồng đang công tác trong Bộ Quốc phòng (đi với lao động hp đng chỉ đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe ô tô) có đủ các điu kiện, tiêu chun v tui đời, thời gian công tác, sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Đối với người học nâng hạng giấy phép lái xe phải có thời gian lái xe và số km lái xe an toàn như sau: Từ hạng B2 lên hạng C, từ hạng C lên hạng D, từ hạng D lên hạng E; hạng B2, D, E lên hạng F tương ứng: Có thời gian lái xe 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên; từ hạng C lên hạng Fc hoặc hạng Fx: Có thời gian lái xe 02 năm trở lên và 30.000 km lái xe an toàn trở lên (trừ các trường hợp đào tạo chuyển tiếp từ hạng C lên hạng Fc hoặc hạng Fx theo chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu); từ hạng B2 lên hạng D, từ hạng C lên hạng E: Có thời gian lái xe 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

- Riêng đối với người học nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, hạng E: Ngoài các quy định nêu trên, phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

7. Thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe đến hạn đổi, giấy phép lái xe quá hạn sử dụng dưới 03 tháng

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe lập hồ sơ gửi trực tiếp cho cơ quan Xe - Máy đơn vị mình.

Bước 2: Cơ quan Xe - Máy các đơn vị theo phân cấp kiểm tra hồ sơ, tổng hp báo cáo danh sách (kèm theo hồ sơ) gửi cơ quan Xe - Máy đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hp báo cáo Cục Xe - Máy.

Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm xem xét, thẩm định, cấp đổi giấy phép lái xe theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi giấy phép lái xe, Cục Xe - Máy thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do;

Cách thức thực hiện: Trực tiếp gửi hồ sơ đến cơ quan Xe - Máy cấp mình để làm thủ tục cấp đổi theo quy định.

Thành phần h sơ:

- Văn bản đề nghị đổi giấy phép lái xe (có danh sách kèm theo) của cơ quan Xe - Máy;

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo Mẫu số 05);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của người điều khiển xe cơ giới (theo Mẫu số 02);

- Bản sao giấy phép lái xe (bản chính giấy phép lái xe đối với trường hợp quá hạn);

- Mỗi cá nhân 02 ảnh màu c 2 x 3 cm chụp trên nền màu xanh: Quân nhân mặc quân phục thường dùng theo quy định; công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng mặc áo có cổ, đeo biển tên theo quy định, không đội mũ;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi Cục Xe - Máy nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn đổi giấy phép lái xe theo quy định.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.

- Cơ quan hoặc người có thm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Xe - Máy các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe cấp cho người đủ tiêu chuẩn cấp đổi theo quy định.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo Mẫu số 05);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của người điều khiển xe cơ giới (theo Mẫu số 02).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người có giấy phép lái xe quân sự trước khi hết hạn sử dụng 03 tháng phải làm đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe mới;

- Người có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng dưới 03 tháng được xét cấp đổi theo quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

8. Thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe bị hỏng hoặc sai thông tin

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có giấy phép lái xe bị hỏng hoặc sai thông tin lập hồ sơ gửi trực tiếp cho cơ quan Xe - Máy đơn vị mình.

Bước 2: Cơ quan Xe - Máy các đơn vị theo phân cấp kiểm tra hồ sơ, tổng hợp báo cáo danh sách (kèm theo hồ sơ) gửi cơ quan Xe - Máy đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp báo cáo Cục Xe - Máy.

Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm xem xét, thẩm định, cấp đổi giấy phép lái xe theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi giấy phép lái xe, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp gửi hồ sơ đến cơ quan Xe - Máy cấp mình để làm thủ tục cấp đổi theo quy định.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị đổi giấy phép lái xe (có danh sách kèm theo) của cơ quan Xe - Máy;

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo Mẫu số 05);

- Bản chính giấy phép lái xe; bản sao giấy tờ chứng minh thông tin bị sai;

- Mỗi cá nhân 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm chụp trên nền màu xanh: Quân nhân mặc quân phục thường dùng theo quy định; công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng mặc áo có cổ, đeo biển tên theo quy định, không đội mũ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi Cục Xe - Máy nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn đổi giấy phép lái xe theo quy định.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Xe - Máy các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe cấp cho người đủ tiêu chuẩn cấp đổi theo quy định.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo Mẫu số 05).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người có giấy phép lái xe bị hỏng, cần thay đổi thông tin trên giấy phép lái xe được xét cấp đổi theo quy định.

Căn cứ pháp của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

9. Thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe dân sự sang giấy phép lái xe quân sự

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có giấy phép lái xe dân sự xin đổi sang giấy phép lái xe quân sự lập hồ sơ gửi trực tiếp cho cơ quan Xe - Máy đơn vị mình.

Bước 2: Cơ quan Xe - Máy các đơn vị theo phân cấp kiểm tra hồ sơ, tổng hợp báo cáo danh sách (kèm theo hồ sơ) gửi cơ quan Xe - Máy đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp báo cáo Cục Xe - Máy.

Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm xem xét, thẩm định, cấp đổi giấy phép lái xe theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi giấy phép lái xe, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp gửi hồ sơ đến cơ quan Xe - Máy cấp mình để làm thủ tục cấp đổi theo quy định.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị đổi giấy phép lái xe dân sự sang giấy phép lái xe quân sự (có danh sách kèm theo) của cơ quan Xe - Máy;

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo Mẫu số 05);

- Bn sao hợp đồng lao động (đối với người lao động hợp đồng); bản sao chứng minh thư sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, thẻ quân nhân hoặc bản sao một trong các loại giấy tờ như sau: Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, quyết định thăng, phong quân hàm, nâng lương gần nhất còn hiệu lực.

- Quyết định giao nhiệm vụ lái xe do thủ trưởng từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên ký, thời hạn không quá 06 tháng ktừ ngày ký (không áp dụng đối với đối tượng là cán bộ, sĩ quan đổi giấy phép lái xe để thực hiện nhiệm vụ);

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện chuyển loại giấy phép lái xe quân sự do cơ sở đào tạo lái xe quân sự cấp;

- Giấy phép lái xe dân sự hợp lệ, còn hạn sử dụng (nếu giấy phép lái xe do nước ngoài cp thì phải có bản dịch công chứng theo quy định);

- Hồ sơ gốc nơi đào tạo giấy phép lái xe dân sự;

- Mỗi cá nhân 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm chụp trên nền màu xanh: Quân nhân mặc quân phục thường dùng theo quy định; công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng mặc áo có cổ, đeo biển tên theo quy định, không đội mũ;

Số lượng hồ : 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi Cục Xe - Máy nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn đổi giấy phép lái xe theo quy định.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Xe - Máy các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe cấp cho người đủ tiêu chuẩn cấp đổi theo quy định.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo Mẫu số 05).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có giấy phép lái xe dân sự hợp lệ, còn hiệu lực, khi được giao nhiệm vụ lái xe quân sự phải làm thủ tục hồ sơ để cấp đổi sang giấy phép lái xe quân sự.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

10. Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người bị mất giấy phép lái xe quân sự lập hồ sơ gửi trực tiếp cho cơ quan Xe - Máy cấp mình.

Bước 2: Cơ quan Xe - Máy đơn vị theo phân cấp kiểm tra hồ sơ, tổng hợp lập danh sách và có văn bản (kèm theo hồ sơ) gửi cơ quan Xe - Máy đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp báo cáo Cục Xe - Máy.

Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm xem xét, thẩm định, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép lái xe, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp gửi hồ sơ cho cơ quan Xe - Máy cấp mình.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lái xe (có danh sách kèm theo) của cơ quan Xe - Máy;

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe (theo Mẫu số 05);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định do cấp có thẩm quyền cấp, xác nhận (theo Mẫu số 02);

- Bản sao giấy phép lái xe (nếu có);

- Bản tường trình của cá nhân có xác nhận (ký tên, đóng dấu) của công an, chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi cá nhân bị mất giấy phép lái xe và Cục Xe - Máy xác nhận không bị thu giữ;

- Mỗi cá nhân 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm chụp trên nền màu xanh: Quân nhân mặc quân phục thường dùng theo quy định; công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng mặc áo có cổ, đeo biển tên theo quy định, không đội mũ.

Số lượng hồ : 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi Cục Xe - Máy nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Xe - Máy các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe cấp cho người có đủ điều kiện cấp lại theo quy định.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe (theo Mẫu số 05);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định do cấp có thẩm quyền cấp, xác nhận (theo Mẫu số 02);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trường hợp bị mất giấy phép lái xe dưới 03 tháng, nếu giấy phép lái xe còn hạn sử dụng, có đủ hồ sơ theo quy định, không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ thì được xét cấp lại giấy phép lái xe.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC VÀ SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Cục trưởng Cục Xe - Máy.

Họ và tên:..............................................................................................................................

Sinh ngày …………….tháng ……………năm............................................................................

Cấp bậc: ………………………… Chức vụ:................................................................................

Đơn vị: .................................................................................................................................

Nơi đăng ký HKTT: ................................................................................................................

Tôi đã có GPLX số:………………….. Hạng ………….; ngày trúng tuyển:...................................

Nơi đào tạo: .........................................................................................................................

Ngày cấp phép gần nhất: .......................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Cục trưởng Cục Xe - Máy xét cho tôi được đăng ký học và dự sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự hạng ……………..

Tôi xin chấp hành nghiêm các quy định trong học tập, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Thủ trưởng từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên trực tiếp quản ký, đóng dấu)

………Ngày……..tháng……..năm………
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

Ảnh
(2x3 cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE
(đối với người điều khiển xe cơ giới)

 

Họ và tên:............................................................................................................................

Sinh ngày …………….tháng ……………năm..........................................................................

Nơi đăng ký HKTT: ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đơn vị: ...............................................................................................................................

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

II. KẾT QUẢ KHÁM

1. Thể lực: Chiều cao: ……………m;                   Cân nặng: …………………Kg

Vòng ngực trung bình: …………………….Cm

2. Mắt:

Thị lực:

Mắt phải không kính: …………….. Có kính ............................................................

Mắt trái không kính ………………..Có kính ............................................................

 

Bệnh ở mắt: ........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Tay, chân:

Tay:

Phải

Trái

Chân

Phải

Trái

4. Tai, mũi họng:

Phải nghe nói thường cách ………….m, nghe nói thầm cách ………….m;

Trái nghe nói thường cách ………….m, nghe nói thầm cách ………….m;

Bệnh tai: .............................................................................................................................

5. Thần kinh:

Động kinh: ……………………………..; Tê liệt:.........................................................................

Phản xạ

Tay

Chân

Các bệnh khác về thần kinh: ................................................................................................

6. Tuần hoàn:

Áp lực động mạch tối đa: …………………………………tối thiểu: ............................................

Bệnh nghẽn tim (angor pertoris):

Bệnh thiểu năng tim:

Bệnh van tim:

Phồng động mạch (anévrismus aortis)

7. Những bệnh khác:

Hô hấp:

Tiêu hóa:

Sinh dục - tiết niệu:

Các bộ phận khác: ..............................................................................................................

III. KẾT LUẬN

Kết luận rõ có đủ điều kiện sức khỏe để lái xe không? lái được hạng xe nào?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Làm tại: ..............................................................................................................................

 


XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Thủ trưởng từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên trực tiếp quản ký, đóng dấu)

………Ngày……..tháng……..năm………
BỆNH XÁ TRƯỞNG HOẶC
CHỦ NHIỆM QUÂN Y
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN KHAI

THỜI GIAN LÁI XE VÀ SỐ KM LÁI XE AN TOÀN

Kính gửi: Cục trưởng Cục Xe - Máy.

Họ và tên:..............................................................................................................................

Sinh ngày …………….tháng ……………năm............................................................................

Cấp bậc: ………………………… Chức vụ:................................................................................

Đơn vị: .................................................................................................................................

Nơi đăng ký HKTT: ................................................................................................................

Tôi đã có GPLX số:………………….. Hạng ………….; ngày trúng tuyển:...................................

Nơi đào tạo: .........................................................................................................................

Ngày cấp GPLX gần nhất: .....................................................................................................

Từ ngày được cấp giấy phép lái xe đến nay, tôi đã có …………..năm lái xe và có ……………..km lái xe an toàn.

Đề nghị Cục trưởng Cục Xe - Máy cho tôi được học và sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe hạng ……………

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 


XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Thủ trưởng từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên trực tiếp quản ký, đóng dấu)

………ngày……..tháng……..năm 20……
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP DẠY LÁI XE

Kính gửi: Thủ trưởng Cục Xe-Máy.

Họ và tên:..............................................................................................................................

Sinh ngày …………….tháng ……………năm............................................................................

Cấp bậc: …………………………; Chức vụ:...............................................................................

Đơn vị: .................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ............................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi đã có Giấy phép dạy lái xe số: ……………………………………………..; do Cục Xe-Máy cấp ngày……… tháng ………. năm …………..

Lý do xin cấp đổi Giấy phép dạy lái xe: ..................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Cục trưởng Cục Xe - Máy xét, duyệt, cấp …………….. Giấy phép dạy lái xe, tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 


XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Thủ trưởng từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên trực tiếp quản ký, đóng dấu)

………ngày……..tháng……..năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Cục trưng Cục Xe - Máy.

Họ và tên:..............................................................................................................................

Sinh ngày …………….tháng ……………năm............................................................................

Cấp bậc: ………………………… Chức vụ:................................................................................

Đơn vị: .................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ............................................................................................

S GPLX ……………………….Hạng ………… Ngày trúng tuyển: ..............................................

Đào tạo Tại trường: ...............................................................................................................

Ngày cấp phép gần nhất: .......................................................................................................

Lý do đổi, cấp lại GPLX: .......................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 


XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Thủ trưởng từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên trực tiếp quản ký, đóng dấu)

………Ngày……..tháng……..năm ..……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3377/QĐ-BQP ngày 20/08/2016 công bố thủ tục hành chính mới về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.768

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!