Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3270/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3270/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 20/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3270/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/06/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 và Nghị đnh số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/06/2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm ngừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hà Nội ti Tờ trình s 552/TTr-SGTVT ngày 07/06/2012 về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô trên địa bàn Thành ph Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa Thành phố Hà Nội:

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu: Thực hiện theo khung giá UBND Thành phban hành (chi tiết theo bảng dưới)

STT

Loại dịch vụ

Đơn vị tính

Khung giá

Mức giá tổi thiểu

Mức giá tối đa

I

Tuyến nội tỉnh

Đồng/ghế

1.020

1.380

II

Tuyến liên tỉnh

 

 

 

1

Cự ly < 150km

Đồng/ghế

1.275

1.725

2

Cự ly từ 150km - 300km

Đồng/ghế

1.530

2.070

3

Cự ly trên 300km

Đồng/ghế

2.040

2.760

III

Xe buýt

 

 

 

1

Xe buýt trợ giá

Đồng/ghế

340

460

2

Xe buýt kế cận (không trợ giá)

Đồng/ghế

425

575

2. Đối với doanh nghiệp: Thực hiện theo khung giá UBND Thành phố ban hành (chi tiết theo bảng dưới)

STT

Loại dịch vụ

Đơn vị tính

Khung giá

Mức giá tổi thiểu

Mức giá tối đa

I

Dịch vụ xe ra, vào bến đón trả khách

 

 

 

1

Tuyến nội tỉnh:

đồng/ghế

1.800

2.200

2

Tuyến liên tỉnh:

 

 

 

 

- Cự ly tuyến 0 - 100km

đồng/ghế

2.200

3.400

 

- Cự ly tuyến 101 - 150km

đồng/ghế

3.300

3.800

 

- Cự ly tuyến 151 - 300 km

đồng/ghế

3.500

4.000

 

- Cự ly tuyến 301 - 500km

đồng/ghế

4.200

5.000

 

- Cự Iy tuyến 501 - 900km

đồng/ghế

5.900

7.200

 

- Cự ly tuyến 901 - 1500km

đồng/ghế

9.000

9.500

 

- Trên 1500km

 

9.400

11.000

II

Xe buýt ra vào bến đón trả khách

 

 

 

1

Buýt trợ giá

đồng/lượt

4.500

10.000

2

Xe buýt kế cận (không trợ giá)

đồng/lượt

22.000

45.000

III

Xe vãng lai vào bến trả khách

 

 

 

1

Xe ≤ 29 ghế

đồng/lượt

30.000

35.000

2

Xe > 29 ghế, xe ghế nằm, giường nm

đồng/lượt

45.000

50.000

IV

Dch v hỗ trợ vận tải

 

 

 

1

Xe máy chuyển phát hàng hoá

đồng/lượt

5.000

10.000

2

Xe taxi, xe con 8 chỗ, xe tải nhỏ dưới 2 tấn

đồng/lượt

15.000

25.000

3

Xe tải trên 2 tấn đến 3,5 tấn

đồng/lượt

20.000

35.000

4

Xe con từ 12 đến dưới 16 ch, xe tải trên 3,5 tấn

đồng/lượt

30.000

45.000

5

Xe ≥ 24 chỗ ngồi

đồng/lượt

35.000

50.000

Ghi chú:

- Số lượng ghế xe lấy theo số ghế trong sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Xe giường nằm quy đổi = 1,5 ghế.

3. Các bến xe khi thực hiện giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô không tăng giá quá 5% so với mức giá đơn vị đang áp dụng và không vượt quá mức giá dịch vụ tối đa trong khung giá do UBND Thành phố quyết định.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc về giá hoặc phát sinh các dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô ngoài khung giá do UBND Thành phố quyết định, các bến xe có trách nhiệm tổng hp gửi Sở Giao thông vận tải Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội xem xét trình UBND Thành phố quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để b/c);
-
TTHĐND TP;
-
Các đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;
-
PCT Nguyễn Huy Tưng;
-
Hiệp hội vận ti ô tô Việt Nam;
-
Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
-
VPUB; PVPGiao; QHXDGT; TH; KT;
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3270/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13