Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2003/QĐ-UB Quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 24/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 03/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CẦU ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của Sở Giao thông công chánh (công văn số 207/GT-TTPC ngày 20/12/2002);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2.- Giám đốc Sở Giao thông công chánh có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện bản Quy định nói tại điều 1.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :  
- Như điều 4
- TTUB: CT, PCT/ĐT
- VPHĐ-UB: PVP/ĐT
- Tổ TH, ĐT, DA
- Lưu (ĐT-Thg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ KIỂM ĐỊNH CẦU ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Điều 1.- Tất cả các cầu được khai thác sử dụng trên mạng lưới đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đều phải được kiểm định định kỳ để xác định, theo dỏi quản lý chất lượng kỹ thuật công trình.

Điều 2.- Chu kỳ kiểm định cầu :

1- Chu kỳ kiểm định cầu được phân theo từng loại kết cấu kỹ thuật như sau:

Loại kết cấu

 

Chu kỳ kiểm định (năm)

- Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực

- Cầu bê tông cốt thép thường

- Cầu dầm thép

- Cầu thép-bê tông liên hợp

- Cầu dầm bản bê tông cốt thép

- Cầu vòm

- Cầu dàn thép

- Cầu có các loại kết cấu khác

 

10

8

6

6

6

6

4

4

2- Đối với các cầu đã được xây dựng và đưa vào sử dụng từ 20 năm trở lên thì cho phép áp dụng chu kỳ kiểm định sau:

Loại kết cấu

 

Chu kỳ kiểm định (năm)

- Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực

- Cầu bê tông cốt thép thường

- Cầu dầm thép

- Cầu thép-bê tông liên hợp

- Cầu dầm bản bê tông cốt thép

- Cầu vòm

- Cầu dàn thép

- Cầu có các loại kết cấu khác

 

7

5

4

4

4

4

3

3

 

3- Đối với các cầu trên những tuyến đường có sự gia tăng đột biến về lưu lượng xe làm ảnh hưởng xấu đến kết cấu công trình, đe dọa tình trạng an toàn giao thông thì có thể được đưa vào kiểm định đột xuất tại thời điểm do cơ quan quản lý cầu đề nghị và được Sở Giao thông công chánh trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 3.- Nội dung và quy trình công tác kiểm định cầu đường bộ thực hiện theo Quy trình kiểm định cầu trên đường ôtô số 22 TCN 243-98 ngày 13/02/1998 của Bộ Giao thông vận tải và Chỉ thị số 1002/GTĐB ngày 09/7/1997 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Điều 4.- Hàng năm, căn cứ vào Hồ sơ theo dỏi chi tiết về định kỳ kiểm định và hiện trạng khai thác của hệ thống cầu trên địa bàn thành phố do các đơn vị quản lý lập, Sở Giao thông công chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện (đối với các cầu được phân cấp quản lý) kiểm tra, xác lập kế hoạch danh mục các cầu cần đưa vào kiểm định, gởi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá tổng hợp, cân đối, trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt cùng với kế hoạch đầu tư xây dựng của ngành (kể cả việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đối với các cầu nói tại mục 2.3).

Điều 5.- Sở Giao thông công chánh có trách nhiệm:

1- Tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án, nội dung đề cương-dự toán và tổng dự toán đối với công tác kiểm định cầu đường bộ trên địa bàn thành phố.

2- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chánh-vật giá và các đơn vị liên quan xây dựng định mức và đơn giá công tác kiểm định cầu đường bộ, trình Bộ Xây dựng xét duyệt theo đúng qui định hiện hành.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2003/QĐ-UB Quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.166
DMCA.com Protection Status