Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1977/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1977/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 25 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát trển nông thôn) Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và Thuyền viên;
Căn cứ Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá;
Xét đề nghị của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 618/TTr-NN&PTNT ngày 14/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1/ Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện) thực hiện:

- Đăng ký để đưa vào quản lý loại tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính đến dưới 20 CV hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế nhỏ hơn 15 mét. Không phát triển đóng mới loại tàu này từ 01/01/2009 theo quy định hiện hành.

- Đăng ký bè cá và cấu trúc nổi khác phục vụ hoạt động thuỷ sản trên hồ, sông, biển có tổng dung tích đến dưới 50m3.

2/ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ninh thực hiện đăng ký, đăng kiểm và cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản cho các loại tàu cá thực hiện theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát trển nông thôn) "Về ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và Thuyền viên" và Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn "Về ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá".

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ tàu cá có tổng công suất máy chính từ 20CV đến 44CV đã đăng ký, đăng kiểm cho Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh để quản lý theo khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

2. Giao Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh tiếp nhận và quản lý hồ sơ tàu cá của cấp huyện bàn giao; phối hợp thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá với các địa phương và hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cấp huyện về công tác đăng ký tàu cá theo khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tư pháp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguuồn lợi thuỷ sản tỉnh; Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp &PTNT (báo cáo);
- TT T.ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh.
- Như điều 3 (thực hiện);
- V0, V1, NLN1, GT2;
- TT Công báo-Tin học-Lưu trữ;
- Lưu: VT, NLN2.
 33bản QĐ104

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1977/QĐ-UBND ngày 25/06/2009 về phân cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!