Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1584/QĐ-UBND về xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011, tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 1584/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Thanh Dương
Ngày ban hành: 27/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1584/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2011, TỈNH LÀO CAI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định xếp loại đường để tính cước vận tải đường bộ và Quyết định số: 640/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2011 của Bộ GTVT về việc Báo cáo xếp loại đường để tính cước vận tải đường bộ năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số: 253/SGT-QLHT ngày 10/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại đường bộ các tuyến đường địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai để tính cước vận tải bằng xe ô tô theo quy định (có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số: 1719/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh về việc phân loại đường bộ tính cước vận chuyển năm 2008.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND: các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

PHỤ BIỂU 1

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG TỈNH NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số: 1584/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh)

STT

Tên đường

Địa phận tỉnh

Từ km đến km

Chiều dài (km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Ghi chú

1

ĐT151 (Xuân Giao - Khe Sang )

Lào Cai

 

50

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn Xuân Giao - Khe Lếch

0 - 10

10

 

 

 

D1

 

 

Đang nâng cấp

 

10 - 40

30

 

 

 

D1

 

 

 

Đoạn Tân an - Khe sang

 

40 - 50

10

 

 

 

 

 

E

 

2

ĐT152 (Sa Pa - Thanh phú - Suối thầu - Tà Thàng – Km 20QL4E)

Lào Cai

 

60

 

 

 

 

 

 

 

0 - 18

18

 

 

 

 

D2

 

 

18 - 60

42

 

 

 

 

 

E

 

3

ĐT 153 (Bc Ngm – Bc Hà - Si Ma Cai)

Lào Cai

 

55

 

 

 

 

 

 

 

0 - 25

25

 

 

 

D1

 

 

 

25 - 55

30

 

 

 

 

D2

 

 

4

ĐT154 (Mường Khương – Lùng Khâu Nhin - Phong Niên Km 162QL70)

Lào Cai

 

70

 

 

 

 

 

 

 

0 - 52

52

 

 

 

 

D2

 

 

52 - 70

18

 

 

 

D1

 

 

 

5

ĐT 155 (Ô Quí Hồ - Tả Giàng Phình - Ngã Ba Cán Tỷ)

Lào Cai

 

29

 

 

 

 

 

 

 

0 - 29

29

 

 

 

 

D2

 

 

6

ĐT156 (Kim Tân - Trịnh Tường - Tùng Sáng)

Lào Cai

 

51

 

 

 

 

 

 

 

0 - 24

24

 

 

 

D1

 

 

 

24 - 51

27

 

 

 

 

D2

 

 

7

ĐT157 (Phố Mới - Phong Hải)

Lào Cai

 

25

 

 

 

 

 

 

 

0 - 25

25

 

 

 

 

D2

 

 

8

ĐT158 (Bản Vược - Mường Hum – Dền Sáng - A Mú Sung - Tùng Sáng)

Lào Cai

 

83

 

 

 

 

 

 

 

0 - 83

83

 

 

 

 

 

E

 

9

ĐT159 (TT Bắc Hà -Quan Thần Sán Cán Hồ - Si Ma Cai)

Lào Cai

 

34

 

 

 

 

 

 

 

0 - 34

 

 

 

 

 

 

E

 

10

ĐT160 (Bảo Nhai - Bản Cái - Cầu Bắc Cuông - QL279)

Lào Cai

 

34

 

 

 

 

 

 

 

0 - 34

 

 

 

 

 

 

E

 

11

Đường Mường Khương - Pha Long

Lào Cai

 

22

 

 

 

 

 

 

 

0 - 22

 

 

 

 

 

D2

 

 

 

PHỤ BIỂU 2

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số: 1584/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh)

TT

Tên đường

Địa phận tỉnh

Từ km – đến km

Chiều dài (km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6 (đặc biệt xấu)

Ghi chú

I

Huyện Sa Pa

 

 

40,2

 

 

 

 

 

 

 

1

Sa Pả - Tả Phìn

Đường huyện

Km 0 - Km 7

7,0

 

 

 

 

D2

 

Láng nhựa

2

Sa Pa - San Sả H

Đường huyện

Km 0 - Km 4,5

4,5

 

 

 

 

D2

 

Láng nhựa

3

Bản Dền - Bản Phùng

Đường huyện

Km 0 - Km 13

13,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

4

Đường vào Lao Chải

Đường huyện

Km 0 - Km 1,3

1,3

 

 

 

 

 

E

Đất

5

Thanh Phú - Nậm Cang

Đường huyện

Km 0 - Km 11

11,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

6

Đường vào xã Sử Pán

Đường huyện

Km 0 - Km 1,2

1,2

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

7

Đường vào xã Tả Van

Đường huyện

Km 0 - Km 1

1,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

8

Đường vào xã Bản Hồ

Đường huyện

Km 0 - Km 1,2

1,2

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

II

Huyện Văn Bàn

 

 

77,5

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn Bàn - Nậm Tha

Đường huyện

Km 0 - Km 8

8,0

 

 

 

 

D2

 

Láng nhựa

 

 

Đường huyện

Km 8 - Km 28

20,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

2

Khánh Hạ - Liêm Phú

Đường huyện

Km 0 - Km 7

7,0

 

 

 

 

D2

 

Láng nhựa

3

Võ Lao - Nậm Dạng

Đường huyện

Km 0 - Km 4

4,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

4

Dương Quỳ - Dần Thàng

Đường huyện

Km 0 - Km 8

3,5

 

 

 

 

D2

 

Láng nhựa

5

Dương Quỳ - Nậm Chày

Đường huyện

Km 0 - Km 14

14,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

6

Minh Lương - Nậm Xây

Đường huyện

Km 0 - Km 5,5

5,5

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

7

Võ Lao - Nậm Mả

Đường huyện

Km 0 - Km 4,5

4,5

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

8

Chiềng Ken - Liêm Phú

Đường huyện

Km 0 - Km 4,5

4,5

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

9

Tân Thượng - Cam Cọn

Đường huyện

Km 0 - Km 6,5

6,5

 

 

 

 

 

E

Láng nhựa

III

TP Lào Cai

 

 

36,3

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường vào xã Hợp Thành

Đường huyện

Km 0 - Km 11

11,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

2

Đường trụ Đồng Tuyển

Đường huyện

Km 0 - Km 1,5

1,5

 

 

 

 

D2

 

Láng nhựa

3

Đường vào xã Tả Phời

Đường huyện

Km 0 - Km 11,5

11,5

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

4

Đường vào Xuân Tăng

Đường huyện

Km 0 - Km 7

7,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

5

Đường vào xã Vạn Hòa

Đường huyện

Km 0 - Km 35,3

5,3

 

 

 

 

D2

 

Láng nhựa

IV

Huyện Bát Xát

 

 

34,0

 

 

 

 

 

 

 

1

Mường Hum - Nậm Pung

Đường huyện

Km 0 - Km 6,5

6,5

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

2

Mường Hum - Dền Thàng

Đường huyện

Km 0 - Km 6,5

6,5

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

3

M.Hum - Trung Lèng Hồ

Đường huyện

Km 0 - Km 3,2

3,2

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

4

Quang Kim - Phìn Ngan

Đường huyện

Km 0 - Km 9

9,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

5

Kin Sáng Hồ- Pa Cheo

Đường huyện

Km 0 - Km 5

5,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

6

Đường vào xã Nậm Chạc

Đường huyện

Km 0 - Km 3,8

3,8

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

V

Huyện Mường Khương

 

 

54,0

 

 

 

 

 

 

 

1

Mường Khương-Nậm Chẩy

Đường huyện

Km 0 - Km 10

10,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

2

U thài - Lùng khấu nhin

Đường huyện

Km 0 - Km 11

11,0

 

 

 

 

 

E

Đá ba kẹp đất

3

Bản Lầu-Bản Xen

Đường huyện

Km 0 - Km 7

7,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

4

Cao Sơn-La Văn Tn

Đường huyện

Km 0 - Km 3

3,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

5

Đường vào xã Tả Gia Khâu

Nối QLộ 4

Km 0 - Km 4

4,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

6

Na Lốc – Cốc Phương

Đường huyện

Km 0 - Km 14

14,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

7

Pha Long – Lồ Cố Chin

Đường huyện

Km 0 - Km 5

5,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

VI

Huyện Si Ma Cai

 

 

59,7

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường vào Lử Thẩn

Đường huyện

Km 0 - Km 0,5

0,5

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

2

Đường vào Lùng Sui

Đường huyện

Km 0 - Km 3,6

3,6

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

3

Đường vào xã Nàn Sán

Đường huyện

Km 0 - Km 1,2

1,2

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

4

Đường vào Bản Mế

Nối QLộ 4

Km 0 - Km 12

12,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

5

Đường vào Mẩn Thẩn

Đường huyện

Km 0 - Km 6,2

6,2

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

6

Đường Xi Ma Cai - Nàn Sín

Đường huyện

Km 0 - Km 16,2

16,2

 

 

 

 

 

E

Láng nhựa

7

Đường vào Thào Chư Phìn

Đường huyện

Km 0 - Km 7

7,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

8

Đường Bến Mảng

Đường huyện

Km 0 - Km 13

13,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

VII

Huyện Bảo Thắng

 

 

64,0

 

 

 

 

 

 

 

1

Phong Hải - T.N - Gia Phú

Đường huyện

Km 0 - Km 19,5

19,5

 

 

 

 

D2

 

Láng nhựa

2

Đường vào xã Phố Lu

Đường huyện

Km 0 - Km 6

6,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

3

Đường vào Trì Quang

Đường huyện

Km 0 - Km 14

14,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

4

Đồn Phố Lu - Sơn Hà

Đường huyện

Km 0 - Km 6

6,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

5

Đường vào xã Thái Niên

Đường huyện

Km 0 - Km 11,5

11,5

 

 

 

 

D2

 

Nhựa

6

Đường Sơn Hà - Phú Nhuận

Đường huyện

Km 0 - Km 7

7,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

VIII

Huyện Bắc Hà

 

 

113,1

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường vào Thải Giàng Phố

Đường huyện

Km 0 – Km 2

2,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

2

Đường vào Nậm Đét

Đường huyện

Km 0 - Km 11

11,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

3

Đường Nậm Mòn – Cốc Ly

Đường huyện

Km 0 - Km 17

17,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

4

Đường vào Nậm Lúc

Đường huyện

Km 0 - Km 3

3,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

5

Đường vào Bản Liền

Đường huyện

Km 0 - Km 14,5

14,5

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

6

Đường vào Nậm Khánh

Đường huyện

Km 0 - Km 15

15,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

7

Đường vào Bản Già

Đường huyện

Km 0 - Km 6,5

6,5

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

8

Đường vào Tả Củ Tỷ

Đường huyện

Km 0 - Km 12

12,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

9

Đường vào Lùng Cải

Đường huyện

Km 0 - Km 3,6

3,6

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

10

Đường vào Tả Van Chư

Đường huyện

Km 0 - Km 10

10,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

11

Đường vào Lầu Thí Ngài

Đường huyện

Km 0 - Km 0,5

0,5

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

12

Đường vào Na Hối

Đường huyện

Km 0 - Km 2

2,0

 

 

 

 

 

E

Láng nhựa

13

Đường Lùng Phình - Sín Mần

Nối QLộ 4

Km 0 - Km 16

16,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

IX

Huyện Bảo Yên

 

 

86,7

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường vào Lương Sơn

Đường huyện

Km 0 - Km 7

7,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

2

Đường vào Cam Cọn

Đường huyện

Km 0 - Km 15

15,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

3

Đường vào Xuân Thượng

Đường huyện

Km 0 - Km 4

4,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

4

Đường vào Xuân Hòa

Đường huyện

Km 0 - Km 8

8,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

5

Đường vào Kim Sơn

Đường huyện

Km 0 - Km 24

24,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

6

Đường vào Tân Tiến

Đường huyện

Km 0 - Km 12

12,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

7

Đường vào Long Phúc

Đường huyện

Km 0 - Km 10

10,0

 

 

 

 

 

E

Cấp phối

8

Đường vào Việt Tiến

Đường huyện

Km 0 - Km 6,7

6,7

 

 

 

 

 

E

Đất

 

Tổng cộng 9 huyện thị

 

 

565,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1584/QĐ-UBND về xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.944

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227