Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/QĐ-UBATGTQG năm 2013 quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng Thẻ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Số hiệu: 03/QĐ-UBATGTQG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 03/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/QĐ-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU THẺ VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tưng Chính ph v việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 478/2011/QĐ-UBATGTQG ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch y ban An toàn giao thông Quốc gia về chức năng, nhiệm vụ và các thành viên của Ban Thường trực y ban An toàn giao thông Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 479/2011/QĐ-UBATGTQG ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch y ban An toàn giao thông Quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của y ban An toàn giao thông Quc gia;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng y ban An toàn giao thông Quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hanh Thẻ y ban An toàn giao thông Quc gia theo mẫu tại phlục ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 2. Cấp, đổi và quản lý Thẻ

1. Văn phòng y ban An toàn giao thông Quốc gia là cơ quan tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thống nhất quản lý Thẻ và t chức thực hiện việc cấp (hoặc đi).

2. Đối tượng cấp thẻ:

- Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

- Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

3. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban quyết định việc cấp (hoặc đổi) Thẻ cho cán bộ, công chức làm công tác chuyên trách của Ủy ban An toàn giao thông Quc gia theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban.

Điều 3. Quyền hạn, nghĩa vụ của người được cấp Thẻ:

1. Kiểm tra, nhắc nhở thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Khi gặp TNGT, ùn tắc giao thông hoặc phát hiện nguy cơ mất an toàn giao thông đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông khắc phục, xử lý kịp thời.

3. Sử dụng Thẻ đúng mục đích, nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xuất trình Thẻ còn hiệu lực khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Bảo quản, giữ gìn Thẻ; nộp lại Thẻ khi đổi thẻ hoặc kết thúc nhiệm vụ tại Ủy ban; báo ngay cho Văn phòng Ủy ban về trường hợp mất Thẻ và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng Thẻ sai mục đích.

Điều 4. Nghĩa vụ của các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, tổ chức, cá nhân liên quan

1. Hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho người được cấp Thẻ, thực hiện các yêu cầu của người được cấp Thẻ khi đang thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Khi phát hiện những trường hợp sử dụng Thẻ có dấu hiệu bị tẩy xóa, làm giả hoặc thất lạc phải tạm giữ và thông báo ngay cho Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Điều 5.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các đơn vị thành viên của Ủy ban, Văn phòng Ủy ban, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
VPCP (Vụ KTN);
-
Các Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT QG;
- Cơ quan thành viên Ủy ban;
- Ủy viên Ủy ban;
- Ủy viên Ban Thường trực;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VỀ THẺ ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định s
03/QĐ-UBATGTQG ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia)

1. Quy đnh Thẻ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:

a. Kích thước thẻ: chiều dài 8,5 cm, chiều rộng 5,4cm; ngôn ngữ: Tiếng Việt Nam.

b. Mặt trước:

- Nn màu trng, có hình Quc huy in chìm.

- Phía trên là lô gô của Ủy ban ATGT Quốc gia, chữ màu vàng:

ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

(National traffic safety committee)

- Phía dưới là mã số của Thẻ

Thẻ có ký hiệu A: thẻ Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thẻ có ký hiệu B: thẻ Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Thẻ có ký hiệu C: thẻ cán bộ, công chức Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

- Cạnh mã số Thẻ là ngày hết hạn sử dụng của Thẻ.

- Trung tâm Thẻ là ảnh của người được cấp Thẻ.

- Phía dưới ảnh Thẻ là Họ tên người được cấp thẻ, Chức vụ người được cấp Thẻ.

c. Mặt sau:

Đối với Thẻ Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia ghi rõ quyền hạn người được cấp thẻ in trên nền màu trắng, có hình Quốc huy in chìm:

QUYỀN HẠN:

1. Kiểm tra, nhắc nhở thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Khi gặp TNGT, ùn tắc giao thông hoặc phát hiện nguy cơ mất an toàn giao thông yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông khắc phục, xử lý kịp thời.

- Đối với thẻ cán bộ, công chức Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:          

Nn màu đỏ hoa văn trống đồng, trung tâm Thẻ hình Quốc huy in chìm.

Trung tâm thẻ là dòng chữ:

ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA.

d. Chất liệu làm Thẻ: được làm bằng chất liệu nhựa cứng, có màng chống giả


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/QĐ-UBATGTQG năm 2013 quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng Thẻ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.857
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33