Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

Số hiệu: 190/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 12/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, TỐI ƯU HÓA HÀNH TRÌNH CÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Luật Giao thông Đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh”, như sau:

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI CÔNG VIỆC

1. Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể dự án rà soát, điều chỉnh phương thức hoạt động và tối ưu hóa hoạt động của 05 tuyến VTHKCC bằng xe buýt đang được nhà nước trợ giá.

Để đạt được mục tiêu tổng thể trên, đề án cần đạt được các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Đánh giá, phân tích hiện trạng hoạt động, vận hành khai thác của 05 tuyến xe buýt trợ giá bằng mô hình SWOT.

- Phân tích ưu điểm, nhược điểm giữa phương án đề xuất điều chỉnh phương thức hoạt động và phương án hiện tại của 05 tuyến trợ giá

- Xây dựng phương án hoạt động của 05 tuyến buýt sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với các quy hoạch giao thông, vận tải công cộng đã được phê duyệt trước đó cũng như đảm bảo chất lượng, giá cả dịch vụ và tính két nối với dịch vụ đô thị thông minh trong tương lai

- Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện đề án.

2. Phạm vi công việc

Phạm vi công việc bao gồm các nhiệm vụ cụ thể: Thu thập dữ liệu, khảo sát và tổng hợp số liệu khảo sát, đề xuất các phương án tối ưu hóa lộ trình 05 tuyến buýt đang được trợ giá và các tuyến liên quan, phân tích việc chuyển đổi phương thức hoạt động, đề xuất các chính sách hỗ trợ.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đối tượng triển khai

a) Các doanh nghiệp đang kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt;

b) Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế;

c) Đơn vị tư vấn.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể

Có Phụ lục chi tiết kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao và có cơ chế phối hợp với đơn vị tư vấn.

2. Đơn vị tư vấn: Khẩn trương tiến hành các công việc theo quy định, có cơ chế phối hợp với Sở Giao thông vận tải.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, hạng mục công việc được giao theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Các tổ chức, đơn vị tại Phần III;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228