Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT chuyển trường tiếp nhận học sinh học tại trường trung học cơ sở, phổ thông

Số hiệu: 51/2002/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 25/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO
 *******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 *******

 Số: 51/2002/QĐ-BGDĐT

Hà Nội , Ngày 25 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ. 

Điều 3. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Văn Vọng

 

QUY ĐỊNH

CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

1. Quy định này quy định việc chuyển trường, xin học lại của học sinh  trung học cơ sở, trung học phổ thông; tiếp nhận học sinh Việt Nam học tại các trường trung học ở nước ngoài có nguyện vọng vào học các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ở Việt Nam; tiếp nhận học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ở Việt Nam.

2. Việc tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở các trường quốc tế tại Việt Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Điều 2. Chuyển trường.

1. Trừ các quy định tại khoản 2 và 3 Điều này, học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục tại các Điều 4 và 5 của Quy định này.

2. Việc chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó.

3. Việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang trường trung học phổ thông công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau:

a) Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập.

b) Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập.

Điều 3. Tiếp nhận học sinh Việt Nam đang học ở nước ngoài, học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam.

Học sinh Việt Nam đang học ở nước ngoài, học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục học tập tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông của Việt Nam trên cơ sở bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục quy định tại Chương III và Chương IV của Quy định này. 

Chương 2:

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ XIN HỌC LẠI

Điều 4. Đối tượng chuyển trường và xin học lại.

1. Chuyển trường:

a) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

2. Xin học lại:

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục chuyển trường.

1. Hồ sơ chuyển trường gồm:

a) Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

b) Học bạ (bản chính).

c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

d) Bản sao giấy khai sinh.

đ) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).

e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

f) Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

g) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

h) Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

i) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

2. Thủ tục chuyển trường:

a) Đối với học sinh trung học cơ sở:

Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

b) Đối với học sinh trung học phổ thông:

Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố. Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

3. Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định.

Điều 6. Hồ sơ, thủ tục xin học lại.

1. Hồ sơ xin học lại.

a) Đơn xin học lại do học sinh ký.

b) Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).

c) Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng).

d) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước.

2. Thủ tục xin học lại.

a) Trường hợp xin học lại tại trường cũ:

Hiệu trưởng nhà trương cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

b) Trường hợp xin học lại tại trường khác:

Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

c) Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

3. Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Chương 3:

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC

Điều 7. Đối tượng học sinh Việt Nam về nước.

1. Học sinh học ở nước ngoài diện được cấp học bổng theo các hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

2. Học sinh học ở nước ngoài theo diện du học tự túc hoặc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ làm việc ở nước ngoài, học sinh Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Điều 8. Điều kiện văn bằng.

1. Trung học cơ sở.

Học sinh vào học tại trường trung học cơ sở phải có học bạ của các lớp học trước đó cùng với xác nhận của nhà trường về việc được chuyển lên lớp học trên.

2. Trung học phổ thông.

Học sinh vào học tại trường trung học phổ thông phải có văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở tương đương bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của Việt Nam.

3. Học sinh đã học ở Việt Nam, sau thời gian học ở nước ngoài, khi về nước phải có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Việt Nam.

Điều 9. Điều kiện về tuổi và chương trình học tập.

1. Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 01 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

2. Chương trình học tập:

a) Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam.

b) Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó.

c) Học sinh muốn vào học trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế của trường chuyên biệt đó.

Điều 10. Hồ sơ học sinh.

1. Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

2. Hồ sơ học tập gồm:

a) Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

c) Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).

d) Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài.

đ) Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

Điều 11. Thủ tục tiếp nhận.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông), Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

2. Đối với các học sinh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Quy định này thì nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ học sinh. Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khóa học.

Chương 4:

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Điều 12. Đối tượng học sinh người nước ngoài.

Học sinh người nước ngoài được xem xét, tiếp nhận vào học tại trường trung học Việt Nam gồm:

1. Học sinh diện được cấp học bổng theo các hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

2. Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tố chức, cá nhân nước ngoài.

3. Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Điều 13. Điều kiện văn bằng.

Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, cấp học.

Điều 14. Điều kiện sức khỏe và tuổi.

1. Điều kiện sức khỏe:

a) Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học.

b) Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước.

c) Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.

2. Điều kiện tuổi:

Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

Điều 15. Hồ sơ học sinh.

Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm:

1. Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

2. Bản tóm tắt lý lịch.

3. Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của Quy định này (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).

4. Học bạ.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

6. Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Điều 16. Thủ tục tiếp nhận.

1. Đối với học sinh được quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quy định này:

Thực hiện theo Hiệp định đã được ký kết.

2. Đối với học sinh được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 12 của Quy định này: Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông), Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Điều 17. Chế độ tài chính.

Tiêu chuẩn, chế độ bảo đảm sinh hoạt, học tập, các chế độ bảo hiểm, khám chữa bệnh, tiền vé máy bay lượt đến Việt Nam và lượt về nước (kể cả các trường hợp về nước trước thời hạn với mọi lý do) và các khoản tài chính khác liên quan đến học sinh được giải quyết theo hiệp định, thỏa thuận hoặc hợp đồng đào tạo đã ký kết hoặc do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ học sinh trang trải tương ứng với từng đối tượng học sinh người nước ngoài quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Quy định này.

Điều 18. Thời hạn đào tạo.

Thời hạn đào tạo đối với học sinh người nước ngoài vào học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Việt Nam được thực hiện như đối với công dân Việt Nam theo quy định của Luật Giáo dục.

Điều 19. Ngôn ngữ học tập.

1. Trong thời gian học tập tại trường trung học Việt Nam, học sinh người nước ngoài học các môn học bằng tiếng Việt như đối với học sinh Việt Nam.

2. Học sinh chưa biết tiếng Việt sẽ phải học qua chương trình đào tạo tiếng Việt dự bị, khi học hết chương trình phải được kiểm tra trình độ tiếng Việt trước khi vào học chính khóa. Thời gian học dự bị được quy định căn cứ theo yêu cầu trình độ tiếng Việt của từng bậc học và đối tượng học sinh, nhưng không quá 01 năm học.

3. Học sinh người nước ngoài được phép lựa chọn học môn ngoại ngữ có trong chương trình học và không trùng với ngôn ngữ đang sử dụng.

Điều 20. Trách nhiệm và quyền của học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam.

1. Tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng phong tục, tập quán Việt Nam.

2. Thực hiện Điều lệ trường trung học, các nội quy về học tập và sinh hoạt.

3. Được hưởng quyền như học sinh Việt Nam theo quy định của Điều lệ trường trung học.

4. Được khen thưởng, bị xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ trường trung học và pháp luật Việt Nam.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 21. Trách nhiệm thực hiện.

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của giáo dục địa phương, xem xét, ban hành những hướng dẫn và quy định bổ sung cần thiết để tổ chức thực hiện tốt việc chuyển trường, thông báo rộng rãi đến nhà trường và phụ huynh học sinh, nhằm bảo đảm quyền học tập chính đáng của học sinh, đồng thời ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực có thể nảy sinh.

2. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm:

a) Thực hiện đúng các quy định về đối tượng, hồ sơ, thủ tục trong việc chuyển trường cho học sinh, tiếp nhận học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước, học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam.

b) Không cưỡng ép hoặc gợi ý học sinh trường mình chuyển sang trường khác dưới bất kỳ lý do nào.

c) Thực hiện chế độ báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo (cấp trung học phổ thông), Phòng Giáo dục và Đào tạo (cấp trung học cơ sở) trong việc chuyển trường cho học sinh, tiếp nhận học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước, học sinh người nước ngoài học tại Việt Nam./.

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 51/2002/QD-BGDDT

Hanoi, December 25, 2002

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON SCHOOL CHANGE AND ADMITTANCE OF PUPILS TO LEARN AT JUNIOR AND SENIOR SECONDARY SCHOOLS

THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government's Decree No. 29/CP of March 30, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;
Pursuant to the Charter of secondary schools, promulgated together with the Education and Training Minister's Decision No. 23/2000/QD-BGDDT of July 11, 2000;
At the proposal of the director of the General Secondary Education Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with the Decision the Regulation on school change and admittance of pupils to learn at junior and senior secondary schools.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing. All previous regulations contrary to this Decision are hereby annulled.

Article 3.- The director of the Office, the director of the Department of General Secondary Education, the heads of the concerned units under the Ministry of Education and Training, and the directors of provincial/municipal Education and Training Services shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING
VICE MINISTER
Nguyen Van Vong

 

REGULATION

ON SCHOOL CHANGE AND ADMITTANCE OF PUPILS TO LEARN AT JUNIOR AND SENIOR SECONDARY SCHOOLS
(Promulgated together with the Education and Training Minister's Decision No. 51/2002/QD-BGDDT of December 25, 2002)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

1. This Regulation prescribes the school change and re-study application of junior and senior secondary pupils; the admittance of Vietnamese pupils who have studied at secondary schools abroad but then wish to learn at junior or senior secondary schools in Vietnam; and the admittance of foreign pupils wishing to learn at junior or senior secondary schools in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- School change

1. Except for the provisions in Clauses 2 and 3 of this Article, pupils shall be considered and permitted to change schools if all conditions on subjects and procedural dossiers prescribed in Articles 4 and 5 of this Regulation are satisfied.

2. The change from ordinary secondary schools to specialized secondary schools (boarding secondary schools for ethnic minority pupils, specialized schools and gifted pupils' schools) shall comply with the regulations of such specialized schools.

3. The change from non-public general secondary schools to public ones shall be only considered and permitted in the two following cases:

a/ Where pupils learning at non-public general secondary schools must change their places of residence together with their parents or guardians to areas with extremely difficult socio-economic conditions where exists no non-public general secondary schools, the directors of the provincial-level Education and Training Services of the destination localities shall consider and decide on a case-by- case basis the change to learn at public general secondary schools.

b/ Where pupils learning at non-public general secondary schools of a type requiring entrance examinations must change their places of residence together with their parents or guardians to localities where exists no non-public general secondary schools of equivalent quality, the directors of the provincial-level Education and Training Services of the destination localities shall consider and decide on a case-by-case basis the change to learn at public general secondary schools.

Article 3.- Admittance of Vietnamese pupils learning abroad and foreign pupils learning in Vietnam

Vietnamese pupils learning abroad and foreign pupils learning in Vietnam shall be provided with favorable conditions for their continued study at junior or senior secondary schools in Vietnam provided that all conditions on subjects and procedural dossiers prescribed in Chapters III and IV of this Regulation are satisfied.

Chapter II

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- Subjects of school change and re-study application

1. School change:

a/ Pupils changing their place of residence together with their fathers, mothers or guardians.

b/ Pupils meeting with extreme family difficulties or having truly plausible reasons for school change.

2. Re-study application:

Pupils applying for re-study after a duration of staying away from school, who are still in the age group prescribed for each educational level.

Article 5.- School change dossiers and procedures

1. A school change dossier consists of:

a/ The application for school change, signed by the mother, father or guardian.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The diploma of the lower education level (a notarized copy).

d/ A birth certificate copy.

e/ The certificate of admittance to the first grade of the general secondary education level, specifying the type of the admitting school (public or non-public).

f/ The paper of introduction regarding the school change, issued by the principal of the school where the pupil leaves.

g/ The paper of introduction regarding the school change, issued by the head of the district-level Education and Training Section (for junior secondary education level) or the director of the provincial-level Education and Training Service (for senior secondary education level) of the locality where the pupil leaves (for cases of school change from other provinces or cities).

h/ Valid papers for enjoying priority and incentive regimes in study, entrance examinations and graduation examinations (if any).

i/ The household registration book or the certificate of long-term temporary residence or decision on job transfer of the father, mother or guardian to the locality where they move to, for pupils move from other provinces or cities.

j/ The written certification of the administration of the locality where the pupil resides, for pupils meeting with extreme family difficulties.

2. School change procedures:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Changing to schools in the same province or city: The principals of the schools in the destination places shall receive and consider the dossiers and make decisions according to the regulations of the directors of provincial-level Education and Training Services.

- Changing to schools in other provinces or cities: The district-level Education and Training Sections of the destination places shall receive the dossiers and introduce the pupils to schools according to their residence places, together with the examined dossiers.

b/ For senior secondary pupils:

- Changing to schools in the same province or city: The principals of the schools in the destination places shall receive and consider the dossiers and settle according to the regulations of the directors of provincial-level Education and Training Services.

- Changing to schools in other provinces or cities: The provincial-level Education and Training Services of the destination localities shall receive and examine the dossiers and introduce the pupils to schools.

3. The school change shall be effected at the end of the first semester of the school year or during the summer vocation before the start of the new school year. For exceptional cases, the school change time shall be considered and decided by the heads of district-level Education and Training Sections (for the junior secondary education level) or the directors of provincial-level Education and Training Services (for the senior secondary education level), of the destination localities.

Article 6.- Dossiers and procedures for re-study application

1. Dossiers of re-study application

a/ The re-study application, signed by the pupil concerned.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The diploma of the lower educational level (a notarized copy).

d/ The written certification by the administration of the pupils' residence place of his/her observance of the State's policies and laws.

2. Re-study application procedures.

a/ Cases of application for re-study at former schools:

The principals of the schools shall permit the pupils to study at their schools after checking their dossiers.

b/ Cases of application for re-study at other schools:

The dossiers shall be supplemented and procedures be carried out as for pupils changing schools.

c/ Cases of application for re-study at the first grade of the senior secondary education level:

The directors of provincial-level Education and Training Services shall consider and make decisions on the basis of the entrance examination or enrollment consideration results of the pupils before they drop out.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter III

CONDITIONS AND PROCEDURES FOR ADMITTANCE OF VIETNAMESE PUPILS RETURNING FROM ABROAD

Article 7.- Subjects being Vietnamese pupils returning from abroad

1. Pupils studying abroad on scholarships granted under the treaties or agreements between the Socialist Republic of Vietnam and other countries or international organizations.

2. Pupils studying abroad on their own funding or under training contracts between Vietnamese educational establishments and foreign organizations or individuals.

3. Pupils accompanying their parents or guardians working abroad, pupils of overseas Vietnamese families.

Article 8.- Diploma conditions

1. Junior secondary education:

To be admitted to junior secondary schools, pupils must have study result registers of the previous grades together with their schools' certifications that they have been permitted to higher grades.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To be admitted to senior secondary schools, pupils must have diplomas or certificates of graduation from junior secondary education, which are equivalent to Vietnamese diplomas of junior secondary education.

3. For pupils who previously studied in Vietnam before going to learn abroad, when they come home, they must have diplomas of the educational levels already completed in Vietnam.

Article 9.- Conditions on age and curricula

1. For Vietnamese pupils studying abroad then going home to study, they may be one year older than the age prescribed for each educational level.

2. Curricula:

a/ The overseas curricula must have contents equivalent to those of Vietnam's education programs in terms of study subjects being natural sciences. For study subjects being social sciences and humanities, pupils must be complemented with knowledge appropriate to Vietnam's educational programs.

b/ For pupils who have not yet finished the curriculum of a grade abroad before going home and applying for continued study at the equivalent grade in junior or senior secondary schools in Vietnam, they must be tested by the admitting schools according to the level of the curriculum prescribed for such grade.

c/ For pupils wishing to study at specialized schools (boarding general schools for ethnic minority pupils, specialized schools or gifted pupils' schools), they shall comply with the regulations of such specialized schools.

Article 10.- Pupils' dossiers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The study dossier consists of:

a/ The study result register (the original and its Vietnamese translation).

b/ The certificate of graduation from the lower grade or educational level in the foreign country (the original and its Vietnamese translation).

c/ The diploma of the lower educational level completed in Vietnam before going abroad (if any).

d/ The birth certificate copy (also required for pupils born abroad).

e/ The household registration book or the long-term temporary residence certificate of the father, mother or guardian.

Article 11.- Admittance procedures

1. The provincial-level Education and Training Services (for the senior secondary education level), the district-level Education and Training Sections (for the junior secondary education level) shall receive and check dossiers before introducing the pupils concerned to schools.

2. For pupils mentioned at Point b, Clause 2, Article 9 of this Regulation, the schools shall organize tests of their qualification. For study subjects included in Vietnam's educational program, which the pupils have not yet studied, they shall have to learn the contents of such study subjects and be tested after completing the learning courses.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.CONDITIONS AND PROCEDURES FOR ADMITTANCE OF FOREIGN PUPILS

Article 12.- Categories of foreign pupils

Foreign pupils who shall be considered and admitted to Vietnamese secondary schools include:

1. Pupils eligible for scholarships under the treaties or agreements between the Socialist Republic of Vietnam and foreign countries or international organizations.

2. Pupils studying in Vietnam on their own funding under training contracts between Vietnamese educational establishments and foreign organizations or individuals.

3. Pupils accompanying their fathers, mothers or guardians residing and working in Vietnam.

Article 13.- Diploma conditions

Foreign pupils wishing to study at junior or senior secondary schools must have graduation certificates equivalent to Vietnam's diplomas as prescribed in Vietnam's Education Law for each educational grade or level.

Article 14.- Health and age conditions

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Pupils must undergo health checks before being admitted to schools.

b/ For those who suffer from social diseases or dangerous contagious diseases s prescribed by the Vietnamese Health Ministry, they shall be sent back home immediately.

c/ For those suffer from common diseases, they must be treated for three months. If their health remains poor, they shall be also sent back home.

2. Age conditions

Foreign pupils may be one year older than the age group prescribed for each educational level in the year they apply for study in Vietnam

Article 15.- Pupils' dossiers

Pupils must have full dossiers in Vietnamese, including:

1. The study application, signed by the pupil's father, mother or guardian.

2. The resume.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The study result register.

5. The health certificate (issued by the competent medical agency of the country which sends the pupil for training within 6 months before he/she enters Vietnam).

6. Photos of 4 cm x 6 cm size (taken within 6 months before the submission of dossiers).

Article 16.- Admittance procedures

1. For pupils mentioned in Clause 1, Article 12 of this Regulation: The procedures prescribed by the signed agreements shall apply.

2. For pupils mentioned in Clauses 2 and 3, Article 12 of this Regulation: The provincial-level Education and Training Services (for the senior secondary education level), or the district-level Education and Training Sections (for the junior secondary education level) shall receive and check the dossiers, then introduce the pupils to schools.

Article 17.- Financial regimes

The criteria and regimes for ensuring the pupils' living, study, insurance and medical examination and treatment, air fares for trips to Vietnam and back home (including the cases of returning home before schedule for any reasons) and other financial sums related to pupils shall be settled under the treaties, agreements or training contracts already signed or paid for by the pupils' fathers, mothers or guardians at the levels prescribed for each category of foreign pupils in Clauses 1, 2 and 3, Article 12 of this Regulation.

Article 18.- Training duration

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 19.- Learning language

1. During their study at Vietnamese secondary schools, foreign pupils shall learn study subjects in Vietnamese as for Vietnamese pupils.

2. Pupils who do not know Vietnamese yet must attend the preparatory Vietnamese language-training courses and be tested of their Vietnamese proficiency before following the formal programs. The preparatory training duration shall be determined on the basis of the Vietnamese language requirements for each educational level and each category of pupils but must not exceed one school year.

3. Foreign pupils may select to study a foreign language included in curricula and other than the language they are using.

Article 20.- Responsibilities and rights of foreign pupils studying in Vietnam

1. To abide by the laws of the Socialist Republic of Vietnam, to respect Vietnamese practices and customs.

2. To observe the Charters of secondary schools, the rules on study and daily-life activities.

3. To enjoy the rights like Vietnamese pupils as prescribed in the Charter of secondary schools.

4. To be commended and/or rewarded, and disciplined according to the Charter of secondary schools and the Vietnamese law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.OTHER PROVISIONS

Article 21.- Implementation responsibilities

1. The directors of provincial-level Education and Training Services shall base themselves on the practical requirements and conditions of their localities' education to consider and issue guidelines and necessary additional regulations in order to well organize the school change, notify them widely to schools as well as pupils' parents, with a view to ensuring the legitimate study rights of pupils and at the same time preventing any possible negative phenomena.

2. School principals shall have to:

a/ Strictly implement the regulations on subjects, dossiers and procedures for the pupils' school change, admittance of Vietnamese pupils living abroad then returning home, and of foreign pupils to study in Vietnam.

b/ Refrain from forcing or suggesting pupils of their schools to change to other schools for any reasons.

c/ Implement the regime of reporting to the provincial-level Education and Training Services (for the senior secondary education level), or the district-level Education and Training Sections (for the junior secondary education level) on the pupils' school change and admittance of Vietnamese pupils living abroad then going home, and foreign pupils to study in Vietnam.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 về chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


58.416

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!