Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 329/2003/QĐ-UB kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 329/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2004 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật năm 2004;

- Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét đề nghị của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004 của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 3. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; giúp các quận - huyện, sở, ngành, đoàn thể thành phố trong việc thực hiện các nội dung của chương trình, kế hoạch. Hàng quý tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2004 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố)

I. Mục đích yêu cầu:

1. Nhằm không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật phổ thông cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, đồng thời trang bị kiến thức pháp luật chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị; chính trị xã hội và các tổ chức khác; người sử dụng lao động, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, tạo ý thức sống và làm việc theo pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ quan, tổ chức, địa phương.

2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Trên cơ sở kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố, Đảng uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tìm mọi biện pháp phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

4. Việc tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành đồng bộ, có kế hoạch, có chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tránh phô trương hình thức gây lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, đơn vị, đồng thời gắn với công cuộc cải cách hành chính; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; các phong trào thi đua của thành phố và hướng về cơ sở như tổ dân phố, khu phố, xóm, ấp, các cơ sở sản xuất, trường học và các cơ sở thuộc các cơ quan, tổ chức khác; góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong năm 2004.

5. Nâng cao chất lượng các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật băng nhiều biện pháp, nhiều phương thức phối hợp hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn dân cư, trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, các báo, tạp chí và các phương tiện truyền thông khác. Đảm bảo thường xuyên cập nhật các thông tin pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân.

6. Thông qua hoạt động xét xử của Toà án nhân dân các cấp, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công tác trợ giúp pháp lý, công tác hoà giải ở cơ sở và các hoạt động khác... góp phần đa dạng hoá công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.

II. Các nội dung văn bản pháp luật chủ yếu cần phổ biến trong năm 2004:

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá XI về chương trình xây dựng pháp luật năm 2004 và các văn bản quy phạm pháp luật đã được Nhà nước ban hành trong thời gian gần đây, trong năm 2004 các quận - huyện, sở, ngành cần tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Luật Đất đai năm 2003

2. Luật Tố tụng Hình sự năm 2003

3. Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003

4. Luật Hợp tác xã năm 2003

5. Luật Xây dựng năm 2003

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2002 và văn bản hướng dẫn thi hành

7. Luật Tố tụng dân sự năm 2004

8. Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004

10. Luật Các tổ chức tín dụng (được sửa đổi, bổ sung năm 2004)

11. Luật Thanh tra năm 2004

12. Luật Cạnh tranh năm 2004

13. Luật Thuế sử dụng đất năm 2004.

14. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2004.

15. Luật An ninh quốc gia năm 2004.

16. Luật Giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành.

17. Luật Thuế sử dụng đất năm 2004.

18. Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003.

19. Luật Thi đua - Khen thưởng 2003.

20. Luật Thuỷ sản 2003

21. Luật Phá sản 2004

22. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ và Chăm sóc và giáo dục trẻ em.

23. Luật Điện lực 2004

24. Pháp lệnh Cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000, 2003).

25. Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

26. Pháp lệnh Dân số và văn bản hướng dẫn thi hành;

27. Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004;

28. Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội Chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.

29. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và văn bản hướng dẫn thi hành (các biện pháp khác về xử lý vi phạm hành chính).

30. Ngoài ra tuỳ thuộc vào tình hình và nhu cầu của cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật sau: Bộ Luật Dân sự; Bộ Luật Hình sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống ma tuý; Luật Phòng cháy và chữa cháy; Pháp lệnh trọng tài thương mại và các Quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố, v.v...

III. Một số biện pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2004

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:

a) Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp thành phố và cấp quận - huyện, sở - ngành.

- Tiếp tục hoàn thiện việc thành lập Hội đồng phối hợp ở cấp xã, phường, thị trấn và trong các doanh nghiệp để tạo thành hệ thống Hội đồng phối hợp từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả các chế độ họp hàng quý, hàng năm của Hội đồng phối hợp các cấp, đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, báo cáo, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, chống hình thức, dàn trải.

b) Hội đồng phối hợp các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng cùng cấp và có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở cơ quan đơn vị, địa phương mình, bảo đảm hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành thường xuyên liên tục.

c) Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp thành phố và cấp quận - huyện; tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở; thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động của tuyên truyền viên cơ sở.

d) Xây dựng, củng cố về lực lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đối với công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện định kỳ hàng tháng tập huấn về nghiệp vụ và trang bị các kiến thức pháp luật phổ thông cho họ để nâng cao chất lượng hoà giải cơ sở và công tác giải quyết khiếu nại trong nhân dân.

Tiếp tục có nhiều hình thức động viên khuyến khích, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của hoà giải cơ sở, nhân điển hình trong hoạt động này.

đ) Tổ chức duy trì và cải tiến các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như: các chương trình phổ biến pháp luật, thi Công dân và Pháp luật trên Đài Truyền hình; các chương trình phát thanh pháp luật trên Đài Tiếng nói nhân dân thành phố; trên các báo của thành phố.

e)Tổ chức xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp giữa ngành Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể khác như: giữa các ngành, Hội luật gia, Đoàn Luật sư, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh... để không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

g) Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý miễn phí dưới nhiều hình thức cho các đối tượng nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách, qua đó đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này.

h) Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cần hướng về cơ sở, nhất là những nơi có đền bù giải toả, những nơi có địa bàn phức tạp, khó khăn... nhằm nâng cao nhận thức của người dân, người lao động trong các doanh nghiệp. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phải trực tiếp phục vụ cho việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, góp phần thực hiện quy chế dân chủ và các phong trào thi đua ở cơ quan đơn vị, địa phương.

2. Một số biện pháp cơ bản trong tổ chức triển khai:

a) Tăng cường biện pháp tuyên truyền miệng bằng việc lập kế hoạch chi tiết, mời các đối tượng và chọn các chuyên đề pháp luật phù hợp, để tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân, người lao động trong các doanh nghiệp.

b) Biên soạn các loại đề cương tuyên truyền (cho báo cáo viên pháp luật), tài liệu hỏi đáp pháp luật, biên tập các loại sách cẩm nang pháp luật liên quan đến các vấn đề thiết yếu trong đời sống nhân dân (cho tuyên truyền viên, hoà giải viên, bổ sung tủ sách pháp luật), biên soạn các loại tờ gấp tuyên truyền gửi đến các tổ dân phố, hộ gia đình.

c) Các Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận huyện, sở ngành lập kế hoạch tổ chức nhiều hình thức thi tìm hiểu pháp luật với nhiều chuyên đề pháp luật khác nhau cho các đối tượng nhân dân trên địa bàn dân cư, hội viên của các tổ chức, đoàn thể hoặc cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có kế hoạch cụ thể phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục tổ chức 22 cuộc thi “Công dân và Pháp luật” cấp thành phố cho đối tượng phụ nữ và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sở Giao thông công chánh, Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục đào tạo, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ tổ chức cuộc thi viết: tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và các Nghị định hướng dẫn thi hành cho đối tượng là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

d) Tăng cường xây dựng củng cố các hoạt động hoà giải ở các phường - xã, khu phố, tổ dân phố, xóm, ấp; để giải quyết về cơ bản các khiếu kiện, các tranh chấp nhỏ trong nhân dân.

đ) Tiếp tục bổ sung, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật vào các tủ sách pháp luật, tìm các biện pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn.

Tăng cường việc thông báo nội dung sách, tài liệu pháp luật cho nhân dân đến mượn đọc sách. Tăng cường thực hiện việc luân chuyển sách về các khu phố văn hoá, ấp văn hoá, bưu điện, bưu cục văn hóa nhằm khai thác triệt để và có hiệu quả tủ sách pháp luật ở các xã, phường.

Các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, trường học thực hiện việc xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ quan đơn vị mình, tạo điều kiện cho Cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên có điều kiện nâng cao hiểu biết pháp luật.

e) Tổ chức nhiều hình thức trợ giúp pháp lý tại các phường, xã, quận, huyện, trên các loại hình báo chí, tăng cường trợ giúp lưu động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và của các cộng tác viên trợ giúp pháp lý phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.

g) Toà án nhân dân thành phố, quận - huyện tăng cường công tác xét xử lưu động, nhất là các vụ án liên quan đến ma tuý, mại dâm, trộm cắp, cướp giật và các vụ án vi phạm trật tự an toàn xã hội... để thông qua các phiên toà lưu động giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân.

h) Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, thông tin pháp luật trên các báo, tờ tin của quận, phường, Đài phát thanh, phương tiện truyền thanh và các hoạt động thông tin cổ động khác.

i) Các cơ quan: Uỷ ban Phòng chống HIV/AIDS thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm thành phố cần có biện pháp phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Phối hợp thành phố để triển khai tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan.

k) Tăng cường các buổi phổ biến pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh và tại các buổi họp nhân dân.

l) Căn cứ vào kế hoạch chung hàng quý, Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục thành phố tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về pháp luật và tổ chức các buổi giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới, trọng tâm đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở kế hoạch này, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận - huyện, sở - ngành cần xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng cho cơ quan đơn vị mình để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2004. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, đơn vị mình.

2. Giao cho Sở Tư pháp thành phố tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan đơn vị tổ chức hình thức thi “Công dân và Pháp luật” cho đối tượng là cán bộ - công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Tổ chức thi “Công dân và Pháp luật” cho các quận - huyện, sở - ngành theo yêu cầu của các quận, huyện, sở - ngành đó.

3. Giao cho Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục thành phố tổ chức quán triệt, triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng quý tổ chức họp đánh giá những mặt làm được, chưa làm được và có báo cáo gửi Uỷ ban nhân dân thành phố để chỉ đạo kịp thời.

4. Các sở, ban, ngành, các đoàn thể thành phố căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục năm 2004 tăng cường công tác phối hợp liên ngành để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan đơn vị, tổ chức của mình.

5. Sở Tài chính thành phố căn cứ vào chương trình kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố để “chi tuyên truyền, giáo dục pháp luật” trên cơ sở chế độ tài chính được quy định tại “tiểu mục 11 mục 111” Mục lục ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách.

6. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, các thông tin, báo cáo, kiến nghị, đề xuất, đề nghị liên hệ với Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (số 143 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 8 242 893).

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 329/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248