Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 24/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2020/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 197/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Những nội dung khác liên quan tới dạy thêm, học thêm không quy định tại Điều 1 của Quyết định này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 2449/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX Phương, 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về dạy thêm, học thêm theo Điều 15, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm:

a) Việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm;

b) Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan; trách nhiệm của UBND các cấp; phòng giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; hiệu trưởng các trường phổ thông trong việc quản lý dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn;

c) Công tác thanh tra, kiểm tra.

2. Văn bản này áp dụng đối với các trường phổ thông công lập, người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân có liên đến hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không coi là dạy thêm, học thêm.

Điều 2. Thu tiền học thêm

Mức thu tiền học thêm được thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 7, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quản lý và sử dụng tiền học thêm

1. Sử dụng tiền học thêm

Các trường học tổ chức các lớp dạy thêm phải căn cứ vào tình hình thực tế, số học sinh đăng ký học thêm để lập Kế hoạch toàn khoá, thoả thuận và thống nhất mức thu đảm bảo đủ chi phí cho các hoạt động sau:

1.1. Chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm

1.2. Chi trả tiền điện, tiền nước, sửa chữa, cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm.

1.3. Chi cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường.

2. Định mức chi tiền học thêm

a) Chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm từ 70 - 75% tổng số tiền thu học phí theo lớp do giáo viên đó giảng dạy.

b) Chi trả tiền điện, tiền nước, sửa chữa, cơ sở vật chất, phục vụ dạy thêm, học thêm từ 10 - 15%.

c) Chi cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường: 10 - 15% (bao gồm công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường, công tác tổ chức lớp học, giáo viên chủ nhiệm lớp, nhân viên phục vụ trực tiếp, công tác quản lý).

d) Căn cứ nội dung, định mức chi tại Khoản 1 và Khoản 2, nhà trường xây dựng mức chi cụ thể, quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện hạch toán kế toán; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo chế độ kế toán hiện hành và nộp các khoản thuế (nếu có) theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của các trường công lập theo nội dung chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Khoản 1; Điểm a, c và d, Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

1. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý sử dụng tài chính; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm.

2. Sở Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc đảm bảo quy định về công tác vệ sinh, y tế trường học tại các địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo đài trên địa bàn thường xuyên phản ánh việc chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm; tuyên truyền cho nhân dân và phụ huynh học sinh hiểu rõ để giám sát và cùng thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Cục Thuế tỉnh

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng các quy định trong việc kê khai thuế thu nhập và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của UBND huyện, thành phố

1. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý, hướng dẫn tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp:

a) Tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống thuộc chương trình tiểu học;

b) Tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở.

2. Thực hiện các quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 5, Điều 17 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 7. Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND cấp huyện, thành phố về quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Điều 8. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chỉ đạo của UBND huyện/thành phố quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp:

a) Tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống thuộc chương trình tiểu học;

b) Tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở.

2. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 9. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục

1. Thực hiện trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm tại đơn vị theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thỏa thuận mức thu tiền học thêm với cha mẹ học sinh đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế của địa bàn dân cư, khả năng chi trả của phụ huynh học sinh; thống nhất mức chi và được công khai trong hội nghị công chức, viên chức, cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh; được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Điều 10. Công tác thanh tra, kiểm tra

1. Cơ sở giáo dục hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành có liên quan, chính quyền các cấp, tổ công tác liên ngành theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với các ngành và UBND các cấp lập tổ công tác liên ngành thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý.

4. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

5. Nội dung thanh tra, kiểm tra về hoạt động dạy thêm, học thêm được quy định cụ thể trong quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục, của các cơ quan thanh tra Nhà nước, thanh tra liên ngành có liên quan hoặc của chính quyền các cấp khi tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm hàng năm với UBND tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và phụ huynh học sinh hiểu và thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có nội dung chưa phù hợp, các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn, xem xét giải quyết hoặc tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


64

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98