Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2008 về việc tạm giao kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo; mua sắm trang thiết bị cho các trường học do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Số hiệu: 1487/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Văn Non
Ngày ban hành: 16/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 1487/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ SỬA CHỮA, CẢI TẠO; MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 08/04/2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc tạm giao kế hoạch đầu tư năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố phân cấp và vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 xin sử dụng;
Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 184/TCKH- ĐT ngày 14/05/2008 về việc sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị các trường học được bố trí trong kế hoạch vốn năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các trường có tên sau đây làm chủ đầu tư thực hiện công tác sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị:

ĐVT: đồng

STT

Chủ đầu tư

Tên dự án

Tổng vốn đầu tư

Kế hoạch năm 2008

1

Trường Mầm non 175

Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 175

700.000.000

700.000.000

2

Trường Mầm non 4

Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 4

800.000.000

800.000.000

3

Trường TH Hạnh Thông

Sửa chữa, cải tạo Trường TH Hạnh Thông

2.200.000.000

2.200.000.000

4

Trường TH Trần Quang Khải

Sửa chữa, cải tạo Trường TH Trần Quang Khải

500.000.000

500.000.000

5

Trường THCS Trường Sơn

Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

2.400.000.000

2.400.000.000

6

Trường THCS Nguyễn Du

Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Nguyễn Du

980.000.000

980.000.000

7

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Trang bị hệ thống PCCC Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

700.000.000

700.000.000

8

Trường THCS Phạm Văn Chiêu

Trang bị hệ thống PCCC Trường THCS Phạm Văn Chiêu

700.000.000

700.000.000

9

Trường Mầm non 1

Mua sắm trang thiết bị Trường Mầm non 1

440.000.000

440.000.000

10

Trường Mầm non 16

Mua sắm trang thiết bị Trường Mầm non 16

580.000.000

580.000.000

Nguồn vốn thực hiện: Vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 được Ủy ban nhân dân Quận giao theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 08/04/2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc tạm giao kế hoạch đầu tư năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố phân cấp và vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 xin sử dụng.

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, các đơn vị có liên quan nhanh chóng tiến hành các thủ tục triển khai các dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Giáo dục, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Gò Vấp, Hiệu trưởng các trường học có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện";
- Thường trực QU, HĐND Quận "để báo cáo";
- Chủ tịch UB MTTQ Quận "để giám sát";
- Lưu (VP, TH, Webpage).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Văn Non

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2008 về việc tạm giao kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo; mua sắm trang thiết bị cho các trường học do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.482
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233