Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1466/QĐ-TTg danh mục hình,tiêu chí quy mô,tiêu chuẩn cơ sở xã hội hóa trong giáo dục – đào tạo,dạy nghề,y tế, văn hóa,thể thao,môi trường

Số hiệu: 1466/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 10/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 1466/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

DANH MỤC CHI TIẾT CÁC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, các danh mục nêu tại Điều này sẽ được xem xét, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực hiện xã hội hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng quản lý nhà nước được phân công, chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập của các cơ sở thực hiện xã hội hóa và thứ tự ưu tiên trong từng lĩnh vực thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 


DANH MỤC

LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HÓA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2008/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. DANH MỤC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

A. ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG

Cơ sở giáo dục

Quy mô tối thiểu

Số trẻ, học sinh tối đa/1 lớp, nhóm trẻ

Diện tích đất tối thiểu

Tiêu chuẩn

Điều kiện để được ưu đãi

Trường mầm non

 

 

 

Điều lệ trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra

Thành phố, thị xã

100 trẻ

3-12 tháng tuổi: 15 trẻ

13-24 tháng tuổi: 20 trẻ

25-36 tháng tuổi: 25 trẻ

3-4 tuổi: 25 trẻ

4-5 tuổi: 30 trẻ

5-6 tuổi: 35 trẻ

8 m2/trẻ

 

Đảm bảo huy động ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm huy động tối thiểu đạt 100 trẻ

Nông thôn, miền núi

50 trẻ

12 m2/trẻ

 

Đảm bảo huy động ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm huy động tối thiểu đạt 50 trẻ

Trường tiểu học

 

 

 

Điều lệ trường tiểu học theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra.

Thành phố, thị xã

10 lớp

35

6 m2/học sinh

 

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

Nông thôn, miền núi

5 lớp

35

10 m2/học sinh

 

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 2 lớp

Trường trung học cơ sở

 

 

 

Điều lệ trường trung học cơ sở theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra

Thành phố, thị xã

8 lớp

45

6 m2/học sinh

 

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

Nông thôn, miền núi

4 lớp

45

10 m2/học sinh

 

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 2 lớp

Trường trung học phổ thông

 

 

 

Điều lệ trường trung học phổ thông theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra

Thành phố, thị xã

6 lớp

45

6 m2/học sinh

 

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu đạt 4 lớp

Nông thôn, miền núi

3 lớp

45

10 m2/học sinh

 

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu đạt 2 lớp

B. ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP

Cơ sở đào tạo

Ngành nghề đào tạo

Quy mô tối thiểu

Tỷ lệ tối đa học sinh, sinh viên/ giảng viên

Diện tích đất tối thiểu

Tiêu chuẩn

Điều kiện để được ưu đãi

Trường trung cấp chuyên nghiệp

 

200 học sinh

 

30 m2/học sinh (theo TCXDVN 275:2002 tại Quyết định số 21/2002/QĐ-BXD ngày 09 tháng 7 năm 2002 của Bộ Xây dựng)

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo tuyển sinh ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 100 học sinh

 

Kinh tế, luật, du lịch, dịch vụ

 

30

 

 

 

 

Kỹ thuật, công nghệ

 

25

 

 

 

 

Nông lâm, thủy sản

 

25

 

 

 

 

Y, dược

 

20

 

 

 

 

Thể dục thể thao, nghệ thuật

 

20

 

 

 

 

Sư phạm

 

30

 

 

 

Trường cao đẳng

 

300 sinh viên

 

55 m2/sinh viên

Điều lệ trường cao đẳng theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo tuyển sinh ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 100 sinh viên

 

Khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, luật

 

25

 

 

 

 

Khoa học tự nhiên

 

22

 

 

 

 

Kỹ thuật, công nghệ

 

20

 

 

 

 

Nông lâm, thủy sản

 

20

 

 

 

 

Y, dược

 

15

 

 

 

 

Thể dục thể thao, nghệ thuật

 

15

 

 

 

 

Sự phạm

 

22

 

 

 

Trường đại học

 

300 sinh viên

 

55 m2/sinh viên (TCVN 3981: 1985 tại Thông tư số 12/BXD-KHCN ngày 24 tháng 4 năm 1995 của Bộ Xây dựng)

Điều lệ trường đại học tại Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra. Đảm bảo tuyển sinh ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm tuyển sinh tối thiểu 200 sinh viên

 

Khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, luật

 

25

 

 

 

 

Khoa học tự nhiên

 

20

 

 

 

 

Kỹ thuật, công nghệ

 

20

 

 

 

 

Nông lâm, thủy sản

 

20

 

 

 

 

Y, dược

 

15

 

 

 

 

Thể dục thể thao, nghệ thuật

 

10

 

 

 

 

Sự phạm

 

22

 

 

 

C. ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤC VỤ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Đơn vị/vùng, miền

Các tiêu chí phải đạt

Điều kiện

Quy mô

Pháp lý

Tiêu chuẩn

1. Cơ sở dịch vụ ăn uống cho học sinh, sinh viên

 

 

 

 

a) Miền núi và nông thôn

- Đáp ứng từ 50 học sinh phổ thông nội trú, 80 học sinh trung cấp chuyên nghiệp, 100 sinh viên đại học và cao đẳng trở lên.

- Thành lập theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân đầy đủ.

- Có đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Có điều lệ tổ chức hoạt động minh bạch và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng.

- Sử dụng lao động làm việc không có bệnh nguy hiểm, bệnh truyền nhiễm, bệnh kinh niên.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ, an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên về vệ sinh thực phẩm của cơ quan y tế.

Hoạt động trong khuôn viên nhà trường

b) Thành phố, thị xã

- Đáp ứng từ 80 học sinh phổ thông nội trú, 100 học sinh trung cấp chuyên nghiệp, 150 sinh viên đại học và cao đẳng trở lên.

2. Cơ sở dịch vụ nhà ở cho học sinh, sinh viên

 

 

 

 

a) Miền núi và nông thôn

- Đáp ứng từ 30 học sinh phổ thông nội trú, 50 học sinh trung cấp chuyên nghiệp, 80 sinh viên đại học và cao đẳng trở lên.

- Thành lập theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân đầy đủ.

- Có đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Có điều lệ tổ chức hoạt động minh bạch và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng.

- Đảm bảo đúng diện tích về đất, tiêu chuẩn xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Xây dựng.

- Đảm bảo đủ các trang thiết bị về giường nằm cá nhân và điện, nước sinh hoạt.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn về an ninh, trật tự xã hội: phòng cháy và chữa cháy; cấp cứu theo quy định của các cấp có thẩm quyền ban hành.

Cơ sở ký túc xá nằm trong khuôn viên của trường hoặc nằm ngoài khuôn viên của trường nhưng trong quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền làm khu ký túc xã tập trung, có Giấy phép đăng ký kinh doanh về dịch vụ nhà ở cho sinh viên.

b) Thành phố, thị xã

- Đáp ứng từ 50 học sinh phổ thông nội trú, 80 học sinh trung cấp chuyên nghiệp, 100 sinh viên đại học và cao đẳng trở lên.

3. Trung tâm kiểm định chất lượng đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và giáo dục phổ thông)

- Có 10 người làm việc trở lên

- Được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Có Điều lệ hoạt động minh bạch, phù hợp với mục đích đơn vị dịch vụ công.

- Người lao động được đào tạo về kiểm định và phù hợp về trình độ chuyên môn theo quy định chức danh của các lĩnh vực đảm bảo kiểm định.

- Sử dụng bộ tiêu phí kiểm định đảm bảo tính pháp lý.

- Chịu kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn.

 

4. Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực

- Có 20 người làm việc trở lên

- Được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Có Điều lệ hoạt động minh bạch và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của đơn vị dịch vụ công.

- 100% lao động đã qua đào tạo và phù hợp về trình độ, chuyên môn theo các lĩnh vực hỗ trợ và cung ứng.

- Đảm bảo các tiêu chí về đất đai, trang thiết bị, diện tích xây dựng theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng đối với từng loại quy mô.

 

5. Cơ sở đầu tư hạ tầng giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

a) Miền núi và nông thôn

- Có từ 30 lao động trở lên

- Được thành lập và hoạt động trong khuôn khổ quy định của pháp luật;

- Có đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Ít nhất 50% số lao động đã qua đào tạo.

- Giá trị dự án đầu tư từ 2 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

 

b) Thành phố và thị xã

- Có từ 50 lao động trở lên

- Ít nhất 70% số lao động đã qua đào tạo.

- Gái trị dự án đầu tư từ 5 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

 

6. Cơ sở sản xuất trang, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em

- Có từ 35 lao động trở lên

- Được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Giá trị sản lượng sản xuất từ 1,5 tỷ đồng Việt Nam trở lên/1 năm.

- Hoạt động ổn định ít nhất trong 3 năm

 

II. DANH MỤC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

Loại hình

Quy hoạch mạng lưới

Quy mô đào tạo tối thiểu

Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Diện tích đất sử dụng tối thiểu

Tiêu chuẩn thiết kế

Số lượng nghề đào tạo

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Cao đẳng nghề

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

200 học sinh, sinh viên

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo

20.000 m2 đối với khu vực đô thị, 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị

Được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Số lượng nghề đạo tạo ở trình độ cao đẳng nghề tối thiểu là 3 nghề

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật

Trung cấp nghề

100 học sinh

10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị

Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề

Trung tâm dạy nghề

50 học sinh

10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị

Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi; diện tích cơ sở thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi;

Có chương trình dạy nghề theo quy định


III. DANH MỤC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC Y TẾ.

A. DANH MỤC LOẠI HÌNH, QUY MÔ, TIÊU CHÍ VỀ TIÊU CHUẨN KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

1. Cơ sở khám, chữa bệnh:

1.1. Bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở điều dưỡng và phục hồi chức năng:

1.1.1. Loại hình, quy mô:

(a) Bệnh viện đa khoa: quy mô từ 31 giường bệnh trở lên; riêng đối với các cơ sở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng phải có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên.

(b) Bệnh viện chuyên khoa (kể cả cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người tàn tật, trẻ em, người già, người bị bệnh tâm thần, HIV/AIDS, phong): quy mô từ 21 giường bệnh trở lên; Riêng đối với các cơ sở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng phải có quy mô từ 50 giường bệnh trở lên.

1.1.2. Tiêu chí về các tiêu chuẩn đối với cơ sở khám, chữa bệnh:

(a) Về nhân lực: theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành. (Hiện nay đang áp dụng theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ).

(b) Tiêu chí về đất, diện tích xây dựng, trang thiết bị y tế:

- Đất và diện tích xây dựng: theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng đối với từng quy mô (hiện nay đang theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 365:2007 “Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế” và các quy định hiện hành khác).

- Trang thiết bị: phải đáp ứng điều kiện chuyên môn theo quy định hiện hành (hiện nay đang theo quy định tại Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

1.2. Phòng khám: chỉ ưu đãi đối với địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn.

1.2.1. Loại hình, quy mô:

(a) Phòng khám chuyên khoa; phòng chẩn trị y học cổ truyền

(b) Phòng khám đa khoa (có từ 4 chuyên khoa trở lên) và tối thiểu có 10 giường lưu tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn[1]; phòng khám đa khoa (có từ 3 chuyên khoa trở lên) và tối thiểu 8 giường lưu tại các đại bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

(c) Trung tâm tư vấn về sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình: quy mô có từ 10 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên; riêng đối với các đơn vị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng phải có từ 15 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên.

1.2.2. Tiêu chí về các tiêu chuẩn đối với phòng khám bệnh:

(a) Về nhân lực: theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành. (Hiện nay đang áp dụng theo Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế).

(b) Tiêu chí về đất, diện tích xây dựng, trang thiết bị y tế:

- Đất và diện tích xây dựng: theo quy định của cấp có thẩm quyền áp dụng đối với từng quy mô. (Hiện nay theo Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế).

2. Các cơ sở y tế dự phòng

2.1. Loại hình, quy mô:

(a) Cơ sở cung cấp dịch vụ tiêm phòng ở ngoài; dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng: quy mô có từ 10 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên; riêng đối với các đơn vị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng phải có từ 15 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên.

(b) Cơ sở cung cấp dịch vụ phun hóa chất diệt khuẩn, diệt côn trùng; dịch vụ tư vấn phòng bệnh; dịch vụ tư vấn vệ sinh môi trường; dịch vụ thông tin và giáo dục sức khỏe; quy mô có từ 5 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên; riêng đối với các đơn vị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà nẵng phải có từ 10 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên.

(c) Cơ sở tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS: quy mô có từ 10 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên; riêng đối với các đơn vị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng phải có từ 15 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên.

2.2. Tiêu chí về tiêu chuẩn đối với cơ sở y tế dự phòng: theo tiêu chí và tiêu chuẩn do cấp có thẩm quyền ban hành đối với từng loại hình hoạt động.

3. Vệ sinh an toàn thực phẩm, dược và mỹ phẩm:

3.1. Loại hình, quy mô:

(a) Cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm; quy mô có từ 10 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên; riêng đối với các đơn vị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng phải có từ 15 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên.

(b) Cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và sinh phẩm y tế; đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học: quy mô có từ 10 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên; riêng đối với các đơn vị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng phải có từ 15 cán bộ làm việc 100% thời gian trở lên.

3.2. Tiêu chí về tiêu chuẩn đối với cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm: theo tiêu chí và tiêu chuẩn do cấp có thẩm quyền ban hành.

B. MỨC ĐỘ ƯU ĐÃI VỀ THUẾ CỦA CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ PHỤ TRỢ TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ.

1. Cơ sở dịch vụ giặt là, vệ sinh nằm trong khuôn viên của bệnh viện.

2. Cơ sở dịch vụ ăn, uống nằm trong khuôn viên của bệnh viện.

3. Cơ sở dịch vụ cung ứng thuốc nằm trong khuôn viên của bệnh viện.

4. Cơ sở dịch vụ vận chuyển bệnh nhân.

5. Cơ sở dịch vụ nhà nghỉ cho người nhà bệnh nhân nằm trong khuôn viên của bệnh viện.


IV. DANH MỤC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

A. LĨNH VỰC VĂN HÓA

STT

Danh mục các loại hình xã hội hóa (cơ sở xã hội hóa)

Tiêu chí về quy mô

Tiêu chuẩn chất lượng

1

Di sản văn hóa

 

 

1.1

Bảo tàng tư nhân

+ Có số lượng tài liệu, hiện vật gốc từ 100 đơn vị trở lên (đã được đăng ký tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương theo quy định của pháp luật) và các sưu tập hiện vật được sở hữu hợp pháp.

+ Mở cửa thường xuyên phục vụ khách tham quan tổi thiểu 5 ngày/tuần.

+ Được thành lập và thực hiện đầy đủ các nghĩ vụ theo quy định của pháp luật.

+ Có sưu tập hiện vật phù hợp với nội dung, hoạt động của bảo tàng.

+ Có nhà bảo tàng và trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm cho bảo quản và trưng bày.

+ Có đội ngũ cán bộ và nhân viên am hiểu chuyên môn nghiệp vụ bảo tàng. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

+ Mở cửa thường xuyên phục vụ công chúng, tổ chức các hoạt động văn hóa, dịch vụ phục vụ cộng đồng phù hợp với nội dung hoạt động, có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

1.2

Cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống

+ Đội ngũ lao động thực hành nghề truyền thống từ 5 người trở lên, trong đó ít nhất có 01 nghệ nhân. Có số người học nghề từ 5 người trở lên.

+ Diện tích nhà xưởng, nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm tối thiểu là 100 m2, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

+ Được công nhận về mặt pháp lý và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

+ Có nghệ nhân nắm vững kỹ năng và bí quyết nghề nghiệp, có kinh nghiệm truyền dạy nghề truyền thống. Có đội ngũ lao động thành thạo các kỹ năng, kỹ thuật của nghề truyền thống.

+ Người đúng đầu đơn vị phải hiểu biết về nghề, có năng lực quản lý và tổ chức thực hành và truyền dạy nghề truyền thống.

+ Có không gian, diện tích nhà xưởng, nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

+ Các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận hoặc công nhận của cơ quan có thẩm quyền về chất lượng và giá trị văn hóa truyền thống.

+ Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Đảm bảo tính độc lập, tự chủ và sáng tạo của nghệ nhân.

1.3

Cơ sở trình diễn/ diễn xướng dân gian

+ Có đội ngũ những người thực hành diễn xướng dân gian theo quy định của loại hình nghệ thuật trình diễn trong đó ít nhất có 1 nghệ nhân và 5 người thường xuyên tham gia trình diễn.

+ Có chương trình biểu diễn phục vụ công chúng với thời lượng chương trình ít nhất là 45 phút.

+ Có số người học nghề từ 5 người trở lên.

+ Nơi luyện tập và trình diễn cho công chúng có diện tích tối thiểu là 100 m2

+ Được công nhận về mặt pháp lý và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

+ Người đứng đầu đơn vị phải hiểu biết về nghề, có năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thực hành trình diễn. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

+ Có đội ngũ những người thực hành diễn xướng dân gian. Có nghệ nhân nắm giữ bí quyết, kỹ năng, kỹ thuật và thực hành diễn xướng dân gian.

+ Có địa điểm để luyện tập, truyền đạt và trình diễn cho công chúng.

1.4

Cơ sở tổ chức thi công bảo quản tu bổ và phục hồi di tích

+ Có từ 2 kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng trở lên, được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa và trường đại học chuyên ngành tổ chức.

+ Hàng năm có từ 2 công trình tu bổ, tôn tạo di tích được thực hiện và hoàn thành. Các công trình phải được thẩm định, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

+ Được thành lập và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

+ Có chức năng thi công bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích có đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

+ Có đội ngũ lao động thành thạo trong việc sử dụng kỹ thuật truyền thống trong việc tu bổ di tích. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp

1.5

Cơ sở nghiên cứu và đào tạo về bảo tồn di sản văn hóa

- Có số lượng học viên tham gia mỗi chương trình đào tạo tối thiểu là 45 học viên.

- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/học viên. Diện tích cơ sở thực hành bảo tồn tối thiểu đạt 2,5 m2/học viên.

- Có tối thiểu 5 nghiên cứu viên là 10 giảng viên và cộng tác viên bảo tồn di sản văn hóa

 

- Được thành lập và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Người đứng đầu cơ sở phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn, có năng lực quản lý và tổ chức điều hành hoạt động của cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị phù hợp với việc nghiên cứu và đào tạo về bảo tồn di sản.

- Có đội ngũ nghiên cứu viên và giảng dạy đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

2.

Điện ảnh

 

 

2.1

- Cơ sở sản xuất phim

+ Sản xuất ít nhất 1 phim/năm

+ 50% phim sản xuất được đạt bậc II trở lên.

2.2

- Cơ sở dịch vụ sản xuất phim

+ Cung cấp ít nhất 1 dịch vụ sản xuất phim/năm

+ Cung cấp đủ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, bối cảnh và nhân lực cho việc sản xuất phim.

2.3

- Cơ sở xuất khẩu phim

+ Thực hiện ít nhất 4 phim/năm

+ 50% phim xuất khẩu đạt loại khá (bậc II) trở lên.

2.4

- Cơ sở chiếu phim và video

+ Thực hiện ít nhất 60 buổi chiếu/năm

- Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của rạp chiếu phim theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.

Nghệ thuật biểu diễn

 

 

3.1

- Các đơn vị nghệ thuật sân khấu (Tuồng, Chèo, Cải lương, Múa rồi, Xiếc, Kịch, Dân ca) và các đơn vị nghệ thuật Ca - Múa - Nhạc dân tộc, Giao hưởng hợp xướng Opera, Balê.

+ Có đội ngũ diễn viên ổn định (hợp đồng dài hại) tối thiểu là 10 người (đối với đơn vị loại hình ca múa nhạc); trong đó tối thiểu 70% diễn viên đã được đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc đạt giải thưởng tại các cuộc thi về nghệ thuật biểu diễn không chuyên cấp Bộ, ngành.

+ Lãnh đạo đơn vị phải có tối thiểu 01 người có trình độ từ trung cấp trở lên về chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn hoặc là hội viên các Hội Nhạc sĩ, Hội Nghệ sĩ múa hoặc Hội Nghệ sĩ sân khấu.

+ Tổng diện tích trụ sở làm việc, luyện tập tối thiểu 200 m2 (đối với khu vực thành phố), tối thiểu 300 m2 (đối với khu vực khác).

+ Có đủ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn trong nhà cũng như ngoài trời.

+ Có tối thiểu 03 năm hoạt động biễu diễn và tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp.

+ Có tối thiểu là 200 buổi biểu diễn (trong 03 năm), mỗi buổi có thời lượng tối thiểu 60 phút.

+ Có tối thiểu 05 vở diễn hoặc 05 chương trình nghệ thuật đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép công diễn.

4

Văn hóa cơ sở

 

 

4.1

- Trung tâm văn hóa ngoài công lập cấp huyện, cấp xã

+ Thực hiện xã hội hóa, góp vốn, huy động vốn theo quy định của pháp luật.

+ Có diện tích đất tối thiểu: cấp huyện là 2.500 m2, cấp xã 1.000 m2

+ Địa phương có quy hoạch

+ Theo quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Trung tâm văn hóa cấp huyện, cấp xã do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

+ Nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị và mở rộng loại hình hoạt động, đối tượng phục vụ.

4.2

- Khu văn hóa đa năng ngoài công lập

+ Hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, dự án độc lập.

+ Có diện tích đất tối thiểu là 2.500 m2

+ Địa phương có quy hoạch.

+ Tổ chức nhiều loại hình văn hóa, các dịch vụ văn hóa, thể thao, thương mại, du lịch, vui chơi giải trí công nghệ cao, phục vụ theo nhu cầu của các nhóm đối tượng.

4.3

- Nhà văn hóa ngoài công lập hoạt động ở nông thôn

+ Phạm vi hoạt động cấp xã hoặc cấp vùng.

+ Có diện tích tối thiểu nhà 200m2, đất 2.000m2

+ Địa phương có quy hoạch.

+ Có 03 lao động quản lý thường xuyên.

+ Có số buổi hoạt động tối thiểu 120 buổi/năm

4.4

- Nhà văn hóa ngoài công lập hoạt động khu vực huyện thị

+ Phạm vi hoạt động cấp xã hoặc cấp vùng.

+ Có diện tích tối thiểu nhà 200m2, đất 2.000m2

+ Địa phương có quy hoạch.

+ Có 03 lao động quản lý thường xuyên.

+ Có số buổi hoạt động tối thiểu 120 buổi/năm

4.5

- Nhà văn hóa ngoài công lập hoạt động ở các quận, thành phố

+ Phục vụ hoạt động cấp xã hoặc cấp vùng.

+ Có diện tích tối thiểu nhà 150m2, đất 1.000 m2

+ Địa phương có quy hoạch

+ Có 03 lao động quản lý thường xuyên.

+ Có số buổi hoạt động tối thiểu 120 buổi/năm

5

Mỹ thuật nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

5.1

Bảo tàng mỹ thuật

+ Diện tích tối thiểu 250 m2 bao gồm diện tích trung bày, khuôn viên, kho tàng, khu phụ trợ.

- Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có tối thiểu 200 tác phẩm nghệ thuật đạt chất lượng nghệ thuật cao được Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành thẩm định.

5.2

Vườn tượng

+ Diện tích tối thiểu 3.000 m2 bao gồm diện tích trưng bày, khuôn viên, khu phụ trợ.

+ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Có tối thiểu 50 tác phẩm chất liệu bền vững đạt chất lượng nghệ thuật cao được Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành thẩm định.

5.3

- Trung tâm bảo tồn, phát triển mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm văn hóa nghệ thuật

+ Diện tích tối thiểu 350 m2

+ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Có giấy phép của cơ quan văn hóa, thể thao và du lịch.

6

Thư viện

 

 

6.1

- Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

+ Số lượng bản sách ít nhất 500 bản.

+ Tên ấn phẩm định kỳ (báo, tạp chí) ít nhất 1 tên.

+ Kho: Đáp ứng yêu cầu lưu giữ vốn tài liệu hiện có và vốn tài liệu sẽ phát triển sau 3 -  5 năm với diện tích 1,5 m2/01 đơn vị tài liệu.

+ Số chỗ ngồi đọc tối thiểu: 10 chỗ với diện tích 1,0 m2/01 chỗ ngồi đọc.

+ Trang thiết bị chuyên dùng: có đủ giá sách để lưu giữ số sách, báo hiện có; bàn ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục tài liệu của thư viện.

+ Thư viện được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nơi thư viện đặt trụ sở) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện.

B. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

STT

Danh mục các loại hình xã hội hóa (cơ sở xã hội hóa)

Tiêu chí về quy mô

Tiêu chuẩn chất lượng

1

Cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao (năng khiếu và thành tích cao)

+ Diện tích tối thiểu 200 m2 đối với cơ sở trong nhà, 1000 m2 đối với cơ sở ngoài trời.

+ Quy mô đào tạo tối thiểu 20 vận động viên/năm.

+ Được thành lập theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

+ Có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể thao.

+ Có nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động.

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên, hướng dẫn viên được cấp chứng chỉ.

+ Có dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chữa trị chấn thương, đảm bảo an toàn cho vận động viên trong quá trình tập luyện.

+ Có các dịch vụ hậu cần phục vụ vận động viên.

+ Có lớp học văn hóa hoặc phối hợp với các trường phổ thông đảm bảo học văn hóa cho vận động viên.

2.

Sân thể thao, bao gồm; sân điền kinh, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân quần vợt, sân bóng rổ, sân bóng ném, sân tập, sân vận động, khu liên hợp thể thao

+  Diện tích tối thiểu 100 m2 đối với sân tập loại nhỏ; 500 m2 đối với sân tập loại trung bình trở lên.

+ Quy mô thiết kế, xây dựng đáp ứng quy định tại tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 287-2004

+ Được thành lập theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

+ Có ban quản lý chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo quản, vận hành sân vận động.

+ Có đội ngũ nhân viên chuyên môn được cấp chứng chỉ.

+ Có các dịch vụ phục vụ tập luyện, thi đấu thể thao tại địa phương.

+ Đáp ứng các quy định về an toàn, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.

+ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3

Bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước

+ Diện tích tối thiểu 400 m2.

+ Quy mô thiết kế, xây dựng đáp ứng quy định tại tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 288-2004.

+ Có ban quản lý chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo quản, vận hành công trình.

+ Có đội ngũ nhân viên chuyên môn được đào tạo, có chứng chỉ chuyên môn.

+ Có đội ngũ nhân viên cứu hộ.

+ Có hệ thống xử lý nước thải bảo đảm các quy định về vệ sinh, môi trường.

+ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Được thành lập theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đối với câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước).

4

Nhà tập luyện thể thao

+ Diện tích tối thiểu 100 m2 có mái che đối với nhà tập đơn môn; 200 m2 có mái che đối với nhà tập đa môn.

+ Quy mô thiết kế, xây dựng đáp ứng các quy định tại tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 281-2004.

+ Có ban quản lý và đội ngũ nhân viên được đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn.

+ Trang thiết bị phục vụ tập luyện đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn của từng môn do liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia quy định.

+ Có các hạng mục phụ trợ (phòng vệ sinh, phòng thay quần áo…)

+ Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phục vụ cộng đồng.

+ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5

Liên đoàn, hiệp hội thể thao

+ Cấp quốc gia, cấp ngành hoặc cấp tỉnh, thành phố.

+ Thành lập và hoạt động theo quy định tại các Điều 70 và 71 của Luật Thể dục, thể thao

+ Được thành lập theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

+ Có bộ máy tổ chức, trụ sở và kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành.

6

Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

+ Thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 11 của Luật Thể dục, thể thao và các quy định pháp luật liên quan.

+ Được thành lập theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; được cấp chứng nhận hoạt động theo quy định tại điều 51, Luật Thể dục, thể thao.

+ Có trụ sở hoạt động và hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện, tổ chức thi đấu đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia liên quan quy định.

+ Có ban điều hành câu lạc bộ và đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên y học, nhân viên phục vụ có chứng chỉ chuyên môn.

+ Có nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động.

7

Đơn vị sản xuất dụng cụ thể dục thể thao

+ Được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

+ Sản xuất, cung ứng các dụng cụ, trang thiết bị thể dục thể thao phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước.

- Đáp ứng các quy định tại Điều 55, Luật Thể dục, thể thao và các quy định pháp luật liên quan.

- Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao.

8

Cơ sở lưu trú, ký túc xá của vận động viên thể thao

+ Các cơ sở phải nằm trong khuôn viên của trung tâm thể thao, khu liên hợp thể thao và trực thuộc trung tâm thể thao, khu liên hiệp thể thao.

+ Có tối thiểu 10 phòng, 20 giường.

+ Có ban quản lý và đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ,

+ Có các hạng mục phụ trợ phục vụ sinh hoạt của vận động viên,

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu có tổ chức dịch vụ ăn uống đối với vận động viên),

+ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. DANH MỤC LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG.

STT

Loại hình nghề nghiệp

Quy mô theo yêu cầu thực tiễn hiện nay

Tiêu chuẩn cán bộ

Nhu cầu cấp đất

Yêu cầu về cơ sở vật chất, năng lực, công nghệ của cơ sở

Ghi chú

1

Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải

Theo quy hoạch quản lý chất thải đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt

Phụ trách cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) các ngành: xây dựng, công nghệ môi trường, quản lý môi trường.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp (1)

- Đã được cấp phép về đầu tư theo quy định của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký do cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực về tài chính;

- Lập báo cáo tác động môi trường;

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

(1) Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao, khoa học – công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em.

2

Cơ sở xử lý rác thải

Theo quy hoạch quản lý chất thải đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Phụ trách cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) các ngành: Xây dựng, công nghệ môi trường, quản lý môi trường.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp (1)

- Đã được cấp phép về đầu tư theo quy định của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký do cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực về tài chính.

- Lập báo cáo tác động môi trường.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

 

3

Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế)

Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn nguy hại do cơ quan quản lý nhà nước ngành xây dựng quy định, phê duyệt (2)

Phụ trách cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) các ngành: công nghệ môi trường, kinh tế môi trường, quản lý môi trường, bác sĩ y tế cộng đồng.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp. (1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo yêu cầu của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo tác động môi trường.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

(2) Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

4

Cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế)

Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn nguy hại do cơ quan quản lý nhà nước ngành xây dựng quy định, phê duyệt (2)

Phụ trách cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) các ngành: công nghệ môi trường, kinh tế môi trường, quản lý môi trường, bác sĩ y tế cộng đồng.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp (1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo yêu cầu của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo tác động môi trường.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

 

5

Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt tập trung

Phục vụ cho khu vực dân cư từ 50 hộ trở lên (hoặc các đối tượng phải lập báo cáo tác động môi trường theo quy định của pháp luật); phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Phụ trách cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư các ngành: hóa, công nghệ môi trường, kinh tế môi trường, quản lý môi trường, xây dựng.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp. (1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo yêu cầu của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo tác động môi trường.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Cơ sở phải đảm bảo tính ổn định và thuận tiện khi khai thác, sử dụng.

 

6

Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán

Phục vụ cho khu vực dân cư đến 50 hộ gia đình (hoặc đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và các đối tượng không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật)

Phụ trách cơ sở có trình độ kỹ sư, trung cấp (hoặc tương đương) các ngành: công nghệ môi trường, xây dựng.

Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch của cơ sở tại địa bàn

- Đủ điều kiện về đầu tư theo yêu cầu của pháp luật; năng lực về công nghệ và được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Cơ sở phải thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

 

7

Cơ sở xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị

Phù hợp với yêu cầu sinh hoạt và quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền tại khu vực dân cư và cộng đồng

Phụ trách cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) các ngành: xây dựng, công nghệ môi trường.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan của cấp trên trực tiếp (1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo yêu cầu của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo tác động môi trường.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Bảo đảm các điều kiện vệ sinh trong sinh hoạt cao, trữ rác hợp vệ sinh.

 

8

Cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo từ sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt, năng lượng sinh học, sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu hủy chất thải ô nhiễm môi trường

Theo quy hoạch quản lý theo từng lĩnh vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phụ trách cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) thuộc các ngành: công nghệ môi trường, năng lượng, cơ khí, cơ điện tử, điện, vật lý, sinh học

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương (1).

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp.(1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo yêu cầu của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo tác động môi trường.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

 

9

Cơ sở hỏa táng, điện táng

Phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phụ trách cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) thuộc các ngành: hóa, vật lý, sinh học, công nghệ môi trường, điện

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp (1).

- Đủ điều kiện về đầu tư theo yêu cầu của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo tác động môi trường.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Cơ sở phải đảm bảo mỹ quan, độ bền vững, an toàn, tính ổn định, có các biện pháp xử lý nhanh, triệt để các sự cố về môi trường.

 

10

Cơ sở cung cấp nước sạch

Phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phụ trách cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) thuộc các ngành: xây dựng, cấp thoát nước.

- Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và Môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp (1)

- Đủ điều kiện về đầu tư theo yêu cầu của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt và có năng lực tài chính.

- Lập báo cáo tác động môi trường.

- Đã đi vào hoạt động, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

 

11

Cơ sở quan trắc và phân tích môi trường

Quy mô vùng trở lên, phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Phụ trách cơ sở và vị trí chủ chốt phải có trình độ kỹ sư (hoặc tương đương) thuộc các ngành: hóa phân tích, địa chất, công nghệ môi trường, quản lý môi trường.

Phải căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở ở địa phương. (1)

- Phải được xác định cụ thể cho từng công trình thuộc cơ sở quản lý và phải báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua cơ quan Tài nguyên và môi trường) và cơ quan quản lý của cấp trên trực tiếp (1)

- Đủ điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật; năng lực về công nghệ đã được cấp đăng ký và cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm năng lực về cán bộ, trang thiết bị kỹ thuật, năng lực về tài chính.

- Có khả năng đo đạc, phân tích tất cả các thành phần môi trường cơ bản trong danh mục nhà nước quy định.

 

 [1] Tương đương với phòng khám đa khoa khu vực tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa hiện nay.

THE PRIME MINISTER OF VIETNAM
---------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No. 1466/QD-TTg

Hanoi, October 10, 2008

 

DECISION

PROMULGATING LIST OF TYPES, SCALE-RELATED CRITERIA AND STANDARDS OF ESTABLISHMENTS IN WHICH PRIVATE INVESTMENT IS ENCOURAGED IN EDUCATION - TRAINING, VOCATIONAL TRAINING, HEALTH, CULTURE, SPORTS AND ENVIRONMENT SECTORS

THE PRIME MINISTER OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25, 2001;
Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2008/ND-CP dated May 30, 2008 introducing incentive policies for making private investment in education, vocational training, health, culture, sports and environment sectors;
In consideration of the request of the Minister of Finance of Vietnam, the Minister of Education and Training of Vietnam, the Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam, the Minister of Health of Vietnam, the Minister of Culture, Sports and Tourism of Vietnam, and the Minister of Natural Resources and Environment of Vietnam,

HEREIN DECIDES:

Article 1. The list of types, scale-related criteria and standards of establishments in which private investment is encouraged in education - training, vocational training, health, culture, sports and environment sectors eligible for incentive policies for private investment under Government's Decree No. 69/2008/ND-CP dated May 30, 2008 is enclosed herewith.

During the implementation of this Decision, the lists mentioned in this Article shall be considered and revised to meet private investment and Vietnam’s socio-economic development requirements.

Article 2. This Decision comes into force 15 days after the day on which it is published on Vietnam’s Official Gazette.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 4. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, and Chairpersons of People’s Committees of central-affiliated cities or provinces shall be responsible for implementation of this Decision./.

 

 

PP. THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Thien Nhan

 

LIST

TYPES, SCALE-RELATED CRITERIA AND STANDARDS OF ESTABLISHMENTS ELIGIBLE FOR INCENTIVE POLICIES FOR PRIVATE INVESTMENT UNDER DECREE NO. 69/2008/ND-CP
(enclosed with Decision No. 1466/QD-TTg dated October 10, 2008 of the Prime Minister of Vietnam)

I. LIST OF TYPES, SCALE-RELATED CRITERIA AND STANDARDS OF ESTABLISHMENTS IN WHICH PRIVATE INVESTMENT IS ENCOURAGED IN EDUCATION SECTOR

A. PRESCHOOL AND GENERAL EDUCATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Minimum scale

Maximum number of pupils or children/class or group

Minimum land area

Standards

Conditions for receiving incentives

Preschools

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Appraisal of establishment, periodic inspection

In cities or district-level towns

100 children

 3 - 12 months of age: 15 children

 13-24 months of age: 20 children

 25-36 months of age: 25 children

3-4 years old: 25 children

4-5 years old: 30 children

5-6 years old: 35 children

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Ensure stable enrolment for at least 3 years. Enroll at least 100 children per year.

In rural and mountainous areas

50 children

12 m2/child

 

Ensure stable enrolment for at least 3 years. Enroll at least 50 children per year.

Primary schools

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Charter of primary schools under Decision No. 51/2007/QD-BGDDT dated August 31, 2007 of the Ministry of Education and Training

Appraisal of establishment, periodic inspection.

In cities or district-level towns

10 classes

35

6 m2/pupil

 

Ensure stable admission for at least 4 years. There are at least 4 classes per year.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5 classes

35

10 m2/pupil

 

Ensure stable admission for at least 4 years. There are at least 2 classes per year.

Lower secondary schools

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Appraisal of establishment, periodic inspection

In cities or district-level towns

8 classes

45

6 m2/student

 

Ensure stable admission for at least 4 years. There are at least 4 classes per year.

In rural and mountainous areas

4 classes

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.10 m2/student

 

Ensure stable admission for at least 4 years. There are at least 2 classes per year.

Upper secondary schools

 

 

 

Charter of upper secondary schools under Decision No. 07/2007/QD-BGDDT dated April 02, 2007 of the Ministry of Education and Training

Appraisal of establishment, periodic inspection

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6 classes

45

6 m2/student

 

Ensure stable admission for at least 3 years. There are at least 4 classes per year.

In rural and mountainous areas

3 classes

45

10 m2/student

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ensure stable admission for at least 3 years. There are at least 2 classes per year.

B. VOCATIONAL TRAINING

Training institutions

Training major

Minimum scale

Maximum student-teacher ratio

Minimum land area

Standards

Conditions for receiving incentives

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

200 students

 

30 m2/student (according to TCXDVN 275:2002 enclosed with Decision No. 21/2002/QD-BXD dated July 09, 2002 of the Ministry of Construction of Vietnam)

Charter of professional intermediate schools under Decision No. 43/2008/QD-BGDDT dated July 29, 2008 of the Ministry of Education and Training

Appraisal of establishment, periodic inspection. Ensure stable enrolment for at least 3 years. Enroll at least 100 students per year.

 

Economics, law, tourism, services

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

Engineering, technology

 

25

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Agriculture, forestry, fishery

 

25

 

 

 

 

Medicine, pharmacy

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.20

 

 

 

 

Sports, gymnastics, arts

 

20

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

Pedagogy

 

30

 

 

 

Colleges

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.300 students

 

55 m2/student

Charter of colleges under Decision No. 56/2003/QD-BGD&DT dated December 10, 2003 of the Ministry of Education and Training

Appraisal of establishment, periodic inspection. Ensure stable enrolment for at least 3 years. Enroll at least 100 students per year.

 

Social science and humanities, economics, law

 

25

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

Natural science

 

22

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Engineering, technology

 

20

 

 

 

 

Agriculture, forestry, fishery

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

Medicine, pharmacy

 

15

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Sports, gymnastics, arts

 

15

 

 

 

 

Pedagogy

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.22

 

 

 

Higher education institutions

 

300 students

 

55 m2/student (according to TCVN 3981: 1985 enclosed with Circular No. 12/BXD-KHCN dated April 24, 1995 of the Ministry of Construction of Vietnam)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Appraisal of establishment, periodic inspection. Ensure stable enrolment for at least 3 years. Enroll at least 200 students per year.

 

Social science and humanities, economics, law

 

25

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

20

 

 

 

 

Engineering, technology

 

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

Agriculture, forestry, fishery

 

20

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Medicine, pharmacy

 

15

 

 

 

 

Sports, gymnastics, arts

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

Pedagogy

 

22

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.C. ESTABLISHMENTS PROVIDING EDUCATION AND TRAINING-RELATED SERVICES

Establishments/areas, regions

Mandatory criteria

Conditions

Scale

Legal status

Standards

1. Establishments providing catering services for pupils and students

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

a) In rural and mountainous areas

- Be able to serve at least 50 boarders of secondary schools, 80 students of professional intermediate schools, and 100 students of universities and colleges.

- Be duly established under regulations of laws. Have full legal status.

- Have completed procedures for operation registration with competent authorities, and have fulfilled obligations as prescribed in laws.

- Have a transparent charter on organization and operation which must be appropriate to the rules and objectives of public service providers.

- Use employees who are not suffering from dangerous diseases, infectious diseases or chronic diseases.

- Ensure compliance with epidemiological hygiene and food safety standards as prescribed by the Ministry of Health of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Operate within the school’s precinct

b) In cities or district-level towns

- Be able to serve at least 80 boarders of secondary schools, 100 students of professional intermediate schools, and 150 students of universities and colleges.

2. Establishments providing accommodation services for pupils and students

 

 

 

 

a) In rural and mountainous areas

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Be duly established under regulations of laws. Have full legal status.

- Have completed procedures for operation registration with competent authorities, and have fulfilled obligations as prescribed in laws.

- Have a transparent charter on organization and operation which must be appropriate to the rules and objectives of public service providers.

- Ensure land areas and standards for construction of housing for pupils and students adopted by the Ministry of Construction of Vietnam.

- Provide adequate personal beds, electricity and tap water.

- Ensure compliance with public order, social security, firefighting and prevention, and emergency care standards promulgated by competent authorities.

A dormitory must be located within the school’s precinct or, if it is located outside the school’s precinct, it must be included in the planning for concentrated dormitory areas of a competent authority; a license to provide accommodation services for students is available.

b) In cities or district-level towns

- Be able to serve at least 50 boarders of secondary schools, 80 students of professional intermediate schools, and 100 students of universities and colleges.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- There are at least 10 employees

- Be duly established under regulations of laws.

- Have completed procedures for operation registration with competent authorities, and have fulfilled obligations as prescribed in laws.

- Have a transparent operating charter which must be appropriate to objectives of public service providers.

- Employees must have been trained in quality accreditation, and have professional qualifications appropriate to their job titles to perform accreditation tasks.

- Ensure legitimacy of the used accreditation criteria.

- Bear inspection and supervision of specialized agencies.

 

4. Human resources training support and supply centers

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Be duly established under regulations of laws.

- Have completed procedures for operation registration with competent authorities, and have fulfilled obligations as prescribed in laws.

- Have a transparent operating charter which must be appropriate to the rules and objectives of public service providers.

- All employees must have been trained and have professional qualifications appropriate to support and supply sectors.

- Ensure compliance with land, equipment and building area standards applicable to each scale as prescribed by competent authorities

 

5. Establishments making investment in education and training infrastructure facilities

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

a) In rural and mountainous areas

- There are at least 30 employees

- Be duly established and operating under regulations of laws;

- Have completed procedures for operation registration with competent authorities, and have fulfilled obligations as prescribed in laws.

- At least 50% of total employees have completed training courses.

- Each investment project is worth at least VND 2 billion.

 

b) In cities or district-level towns

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- At least 70% of total employees have completed training courses.

- Each investment project is worth at least VND 5 billion.

 

6. Establishments manufacturing school equipment and kid toys

- There are at least 35 employees.

- Be duly established under regulations of laws.

- Have completed procedures for operation registration with competent authorities, and have fulfilled obligations as prescribed in laws.

- Production value reaches at least VND 1.5 billion per year.

- Have stable operation for at least 3 years

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.II. LIST OF TYPES, SCALE-RELATED CRITERIA AND STANDARDS OF ESTABLISHMENTS IN WHICH PRIVATE INVESTMENT IS ENCOURAGED IN VOCATIONAL TRAINING

Type 

Network planning

Minimum training scale

Facilities and equipment:

Minimum land area

Design standards

Number of training vocations

Managerial officers, teachers

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Be conformable with the planning for network of vocational training colleges, vocational intermediate schools, and vocational training centers

200 learners

Facilities and equipment must be suitable for training vocations, scale and levels

20.000 m2 for urban areas, 40.000 m2 for suburban areas

Be designed and constructed according to Vietnam’s Construction Standard TCXD VN 60: 2003 “Vocational training institutions - Design standards” enclosed with the Decision No. 21/2003/QD-BXD dated July 28, 2003 of the Minister of Construction of Vietnam

There are at least 03 vocations at college level

Employ qualified managerial officers and teachers as prescribed by law.

Vocational intermediate schools

100 learners

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.There are at least 03 vocations at intermediate level

Vocational training centers

50 learners

10.000 m2 for urban areas, 2.000 m2 for suburban areas

Theoretical training classroom must provide a minimum area of at least 1,3m2/learner (after conversion); practical training institution must provide a minimum area of at least 2,5 m2/ learner (after conversion);

Have vocational training programs as prescribed

III. LIST OF TYPES, SCALE-RELATED CRITERIA AND STANDARDS OF ESTABLISHMENTS IN WHICH PRIVATE INVESTMENT IS ENCOURAGED IN HEALTH SECTOR

A. LIST OF TYPES, SCALE-RELATED CRITERIA AND STANDARDS OF ESTABLISHMENTS IN WHICH PRIVATE INVESTMENT IS ENCOURAGED IN HEALTH SECTOR

1. Health facilities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.1.1. Type, scale:

(a) General hospitals: have a scale of at least 31 hospital beds; a hospital located in Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong or Da Nang must have a scale of at least 100 hospital beds.

 (b) Specialty hospitals (including social protection centers for the disabled, children, elderly, persons with mental illness, HIV/AIDS patients, or leprosy patients): have a scale of at least 21 hospital beds; a hospital located in Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong or Da Nang must have a scale of at least 50 hospital beds.

1.1.2. Standards for health facilities:

 (a) Personnel: comply with regulations adopted by competent authorities. (Currently, the Joint Circular No. 08/2007/TTLT-BYT-BNV dated June 05, 2007 of the Ministry of Health of Vietnam and the Ministry of Home Affairs of Vietnam).

(b) Land, building area and medical devices:

- Land and building area: comply with competent authorities’ regulations applicable to each scale (currently, Decision No. 18/2007/QD-BXD dated May 15, 2007 of the Ministry of Construction of Vietnam promulgating Vietnam’s construction standard TCXDVN 365: 2007 “General hospitals - Design guidelines” and relevant regulations of law in force).

- Medical devices: meet professional conditions laid down in current regulations (currently, Decision No. 437/QD-BYT dated February 20, 2002 of the Minister of Health of Vietnam).

1.2. Clinics: Incentives shall be only given to clinics in extremely disadvantaged areas or disadvantaged areas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(a) Specialty clinics; traditional medicine diagnosis and treatment centers

(b) Polyclinics with at least 4 specialties and at least 10 hospital beds in disadvantaged areas[1];  polyclinics with at least 3 specialties and at least 8 hospital beds in extremely disadvantaged areas.

(c) Family planning and health consultancy centers: have a scale of at least 10 full-time officers; a center located in Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong or Da Nang shall have a scale of at least 15 full-time officers.

1.2.2. Standards for medical examination rooms:

(a) Personnel: comply with regulations adopted by competent authorities. (Currently, the Circular No. 07/2007/TT-BYT dated May 25, 2007 of the Ministry of Health of Vietnam).

(b) Land, building area and medical devices:

- Land and building area: comply with competent authorities’ regulations applicable to each scale. (Currently, the Circular No. 07/2007/TT-BYT dated May 25, 2007 of the Ministry of Health of Vietnam).

2. Preventive medicine facilities

2.1. Type, scale:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(b) Establishments providing disinfection and pest control services; preventive healthcare consulting services; environmental hygiene consulting services; healthcare information and education services: have a scale of at least 5 full-time officers; an establishment located in Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong or Da  Nang must have a scale of at least 10 full-time officers.

(c) Establishment providing consultancy, caring and support for HIV/AIDS patients: have a scale of at least 10 full-time officers; an establishment located in Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong or Da Nang shall have a scale of at least 15 full-time officers.

2.2. Standards for preventive medicine facilities: comply with criteria and standards for each type issued by competent authorities.

3. Food safety, pharmaceuticals and cosmetics:

3.1. Type, scale:

(a) Establishments providing food safety testing and experimental services: have a scale of at least 10 full-time officers; an establishment located in Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong or Da  Nang must have a scale of at least 15 full-time officers.

(b) Establishments providing testing for drugs, cosmetics and medical biologicals; providing bioavailability and bioequivalence assessment services: have a scale of at least 10 full-time officers; an establishment located in Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong or Da  Nang must have a scale of at least 15 full-time officers.

3.2. Standards for establishments providing testing and experimental services: comply with criteria and standards adopted by competent authorities.

B. LEVELS OF TAX INCENTIVES FOR AUXILIARY SERVICES IN HEALTH FACILITIES.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.  Establishments providing catering services rendered within the precinct of a hospital.

3.  Establishments providing drug supply services rendered within the precinct of a hospital.

4. Establishments providing patient transport services.

5. Establishments providing accommodation services for patients’ families rendered within the precinct of a hospital.

IV. LIST OF TYPES, SCALE-RELATED CRITERIA AND STANDARDS OF ESTABLISHMENTS IN WHICH PRIVATE INVESTMENT IS ENCOURAGED IN CULTURE, SPORTS AND TOURISM SECTORS

A. CULTURE

No.

Types of facilities in which private investment is encouraged

Scale-related criteria

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1

Cultural heritages

 

 

1.1

Private museums

+ Have at least 100 documents/original objects (which have been registered at the provincial Department of Culture, Sports and Tourism as prescribed by laws) and lawfully owned collections of objects.

+ Be open at least 5 days per week.

+ Be duly established and have fulfilled all obligations as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Have exhibition houses and technical equipment serving storage and display of objects.

+ Have managerial officers and employees who have a thorough knowledge of museum activities and comply with code of professional ethics.

+ Be regularly open to serve the public; organize cultural activities and provide services to serve community in conformity with the museum’s operations in an effective manner that complies with regulations of law.

1.2

Traditional profession conservation and practicing establishments

+ There are at least 5 employees practicing traditional profession, including at least 01 artisan. There are at least 5 learners.

+ Workshop and area for display of products must have a minimum area of at least 100 m2, and meet occupational health and environmental sanitation requirements.

+ Have legal status recognized and have fulfilled all obligations as prescribed by law.

+ Employ artisans who have a thorough grasp of professional skills and secrets, and experience in teaching traditional professions. Use employees who are fluent in skills and techniques of traditional professions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Have workshop and areas for display of products.

+ Quality and cultural value of products must be certified or recognized in writing by competent authorities.

+ Comply with code of professional ethics; ensure independence, self-control and creativeness of artisans.

1.3

Folk arts performance/ recitation establishments

+ Have a team of performers as prescribed by laws for each form of folk arts, including at least 01 artist and 5 regular performers.

+ Have performance programs to serve the public with duration of at least 45 minutes/program.  

+ There are at least 5 learners.

+ Places for training and performing must be at least 100 m2

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ The establishment's head must have a thorough knowledge of folk arts, and be capable of managing and organizing performance activities; comply with code of professional ethics.

+ Have a team of folk arts performers. There are artists who have a thorough grasp of secrets, skills and techniques in performing folk arts.

+ Have locations for training, teaching and performing folk arts.

1.4

Establishments organizing preservation, repair and restoration of relics

+ Have at least 2 architects and civil engineers who have completed training courses in preservation, repair and restoration of relics provided by cultural relics authorities or specialized universities.

+ Have implemented and finished at least 2 relics repair/restoration works per year. These works must be appraised, tested and accepted as prescribed by laws.

+ Be duly established and have fulfilled all obligations as prescribed by law.

+ Be capable of carrying out preservation, repair and restoration of relics as registered with competent regulatory authorities, and have fulfilled all tax obligations as prescribed by laws.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.5

Research and training establishments for cultural heritage conservation

- There at least 45 learners of each training program.

- Theoretical learning classroom must provide a minimum area of at least 1,3m2/learner. Practical training institution must provide a minimum area of at least 2,5 m2/learner.

- There are at least 5 researchers, and 10 lecturers and collaborators in cultural heritage conservation

 

- Be duly established and have fulfilled all obligations as prescribed by law.

- The establishment’s head must have experience in conservation, and be capable of managing and organizing the establishment’s operations in accordance with regulations of law.

- Have facilities and equipment suitable for research and training in heritage conservation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.

Cinematography

 

 

2.1

- Film production establishments

+ Produce at least 1 film per year

+ 50% of total films produced is ranked II or higher.

2.2

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Provide at least 1 film production service per year

+ Provide adequate facilities, technical equipment, film contexts and personnel for film production.

2.3

- Film export establishments

+ Perform at least 4 films per year

+ 50% of total films exported is ranked II or higher.

2.4

- Film and video screening establishments

+ Perform at least 60 film screening sessions per year

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3.

Performing arts

 

 

3.1

- Theatrical art units (Tuong, Cheo, Cai Luong, puppetry, circus, dramatics, folk-songs) and traditional folk music, opera and ballet performing units

+ Have a stable team of performers (who work under long-term contracts) of at least 10 persons (for music, song and dance units) of which at least 70% of performers have been trained by professional arts training institutions or have won awards at non-professional performing arts competitions organized by ministries or central-government authorities.

+ The unit’s leadership must include at least 01 person who possesses intermediate professional education diploma, or higher, in performing arts or is a member of Musicians’ Association, Dance Artists Association or Stage Artists Association.

+ Total area for working and training activities is at least 200 m2 (for urban areas), or at least 300 m2 (for other areas).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Have at least 03 years of experience in performing arts and organizing professional performances.

+ Have organized at least 200 performance sessions (within 03 years) with minimum duration of 60 minutes/session.

+ Have at least 05 plays or 05 arts programs performed in public under licenses issued by the Performing Arts Department or provincial Department of Culture, Sports and Tourism.

4

Grassroots cultural establishments

 

 

4.1

- District- and commune-level private cultural centers

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Minimum land area: 2.500 m2, for district-level centers, or 1.000 m2 for commune-level centers

+ There is local planning

+ Comply with sample regulations on organization and operation of district- and commune-level cultural centers issued by the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Vietnam.

+ Upgrade facilities and equipment, and expand operating forms and intended beneficiaries.

4.2

- Private multifunctional cultural areas

+ Operate under the Law on Enterprises, and run independent projects.

+ Minimum land area: 2.500 m2

+ There is local planning.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4.3

- Private cultural houses operating in rural areas

+ Have commune- or regional-level scope of operation.

+ Minimum area of house: 200 m2; minimum land area: 2.000 m2

+ There is local planning.

+ There are at least 03 regular managers.

+ There are at least 120 events organized per year.

4.4

- Private cultural houses operating in rural districts and district-level towns

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Minimum area of house: 200 m2; minimum land area: 2.000 m2

+ There is local planning.

+ There are at least 03 regular managers.

+ There are at least 120 events organized per year.

4.5

- Private cultural houses operating in urban districts and cities

+ Have commune- or regional-level scope of operation.

+ Minimum area of house: 150 m2; minimum land area: 1.000 m2

+ There is local planning

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ There are at least 120 events organized per year.

5

Fine arts, photography and exhibition

 

 

5.1

Museums of fine arts

+ Minimum area: 250 m2, including exhibition space, campus, warehouse and auxiliary areas.

- Projects must be approved by competent authorities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5.2

Sculpture gardens

+ Minimum area: 3.000 m2, including exhibition space, campus, and auxiliary areas.

+ Projects must be approved by competent authorities.

+ There are at least 50 works made of sustainable materials and assessed to have high artistic quality by specialized arts councils.

5.3

- Centers for conservation and development of fine arts, photography and cultural arts exhibition

+ Minimum area: 350 m2

+ Projects must be approved by competent authorities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6

Libraries

 

 

6.1

- Private libraries open to the public

+ Number of book copies: at least 500 book copies.

+ There is at least 1 name of periodical publication (on newspapers or magazine)

+ Warehouse must be capable of storing existing documents and those documents to be obtained in the next 3 - 5 years with a minimum area of 1,5 m2/document unit.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Specialized equipment: have enough shelves for storing existing books and newspapers; tables and chairs for readers; table of contents or document index.

+ A library must be established under a decision issued by the commune-level People’s Committee or issued with certificate of library operation by the district-level Department of Culture and Communication, or Department of Culture, Sports and Tourism (of the province or city in which the library is located).

B. SPORTS

No.

Types of facilities in which private investment is encouraged

Scale-related criteria

Quality standards

1

Centers for training and coaching sports athletes (talented athletes and high achievers)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Minimum training scale: 20 athletes per year.

+ Be established under decision of competent authorities.

+ Have adequate facilities and equipment serving training and coaching activities.

+ Have enough funding for operations.

+ Use managerial officers, coaches and instructors who have appropriate certificates.

+ Provide healthcare and treatment for injuries for athletes during their training.

+ Provide logistics services for athletes.

+ Provide general education classes or cooperate with general education schools to provide general education classes for athletes.

2.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Minimum area: 100 m2 for small venues; 500 m2for medium or large venues.

+ Design and building scale must meet Vietnam’s construction standard TCXDVN 287-2004

+ Be established under decision of competent authorities.

+ There must be a management board in charge of managing, repairing, monitoring and operating stadiums.

+ Use professional employees who hold appropriate certificates.

+ Provide services for training and local sports competitions.

+ Meet safety, fire and explosion prevention and control, and environmental protection requirements.

+ Projects must be approved by competent authorities.

3

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Minimum area: 400 m2

+ Design and building scale must meet Vietnam’s construction standard TCXDVN 288-2004.

+ There must be a management board in charge of managing, repairing, monitoring and operating sports facilities.

+ Use professional employees who hold appropriate certificates.

+ Have lifeguarding staff.

+ Have wastewater treatment system that meets hygiene and environmental protection requirements.

+ Projects must be approved by competent authorities.

+ Be established under decision of a competent authority (for swimming clubs and water sports clubs).

4

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Minimum area: 100 m2 (for single-sport facilities with roof), or 200 m2 (for multi-sport with roof).

+ Design and building scale must meet Vietnam’s construction standard TCXDVN 281-2004.

+ Have a management board and use employees who hold appropriate certificates.

+ Use training equipment which meet professional standards for each sport as stipulated by the national sports association or federation.

+ Have auxiliary work items (such as restroom, changing room, etc.)

+ Organize community sports activities.

+ Projects must be approved by competent authorities.

5

Sports associations or federations

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Be established and operate under Articles 70 and 71 of the Law on Physical Training and Sports.

+ Be established under decision of competent authorities.

+ Have organizational structure, headquarters and operational capital as prescribed in current laws.

6

Professional sports clubs

+ Be established and operate under Article 11 of the Law on Physical Training and Sports, and relevant laws.

+ Be established under decisions issued by competent authorities; and issued with certificate of operation registration under Article 51 of the Law on Physical Training and Sports.

+ Have headquarters and adequate facilities and equipment to serve training and organization of competitions in conformity with professional standards adopted by the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Vietnam and relevant national sports associations or federations.

+ Have a club management board and professional coaches, instructors, medical staff, and attendants possessing appropriate professional certificates.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7

Sports equipment manufacturing establishments

+ Be established and operate under the Law on Enterprises.

+ Manufacture and supply sports equipment to meet domestic demands.

- Comply with provisions of Article 55 of the Law on Physical Training and Sports, and relevant laws.

- Be issued by competent authorities with certificate of eligibility to engage in sports business.

8

Establishments providing accommodations or dormitories for athletes

+ These establishments must be affiliated to and located within the campus of sports centers or sports complexes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Have management board, officers and attendants.

+ Have auxiliary work items to serve daily activities of athletes.

+ Meet environmental sanitation and food safety requirements (if providing catering services for athletes).

+ Projects must be approved by competent authorities.

V. LIST OF TYPES, SCALE-RELATED CRITERIA AND STANDARDS OF ESTABLISHMENTS IN WHICH PRIVATE INVESTMENT IS ENCOURAGED IN ENVIRONMENT SECTOR

No.

Type of business

Scale (according to actual requirements)

Personnel requirements

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Facilities, capacity and technology requirements

Notes

1

Waste collection and transport facilities

Comply with waste management plannings approved by competent authorities

The facility’s manager and holders of key positions must possess engineer’s degree (or equivalent) in construction, environmental technology, or environmental management.

- Land is allocated according to current use of land, and plannings/plans for development of local facilities (1)

- Land allocation demands must be determined for each work item under the facility’s management and reported to same-level People’s Committees (via natural resources and environment authorities) and superior supervisory authorities (1)

- Be issued with an investment license as prescribed by laws; have technological capability registered with approval of competent authorities and have financial capability;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The facility has started its operations, and has been certified by competent authorities to be conformable with national and local technical regulations.

(1) The Circular No. 05/2007/TT-BTNMT dated May 30, 2007 of the Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam providing guidelines on land use-related incentives and management of land areas of establishments operating in education and training, health, culture, sports, science and technology, environment, society, population, family, and children caring and protection.

2

Waste treatment facilities

Comply with waste management plannings approved by competent authorities

The facility’s manager and holders of key positions must possess engineer’s degree (or equivalent) in construction, environmental technology, or environmental management.

- Land is allocated according to current use of land, and plannings/plans for development of local facilities (1)

- Land allocation demands must be determined for each work item under the facility’s management and reported to same-level People’s Committees (via natural resources and environment authorities) and superior supervisory authorities (1)

- Be issued with an investment license as prescribed by laws; have technological capability registered with approval of competent authorities and have financial capability.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The facility has started its operations, and has been certified by competent authorities to be conformable with national and local technical regulations.

 

3

Hazardous solid waste (including biomedical waste) collection and transport facilities

Comply with plannings for management of hazardous solid waste developed and approved by construction authorities (2)

The facility’s manager and holders of key positions must possess engineer’s degree (or equivalent) in environmental technology, environmental economics, or environmental management, or degree of doctor of public health.

- Land is allocated according to current use of land, and plannings/plans for development of local facilities (1)

- Land allocation demands must be determined for each work item under the facility’s management and reported to same-level People’s Committees (via natural resources and environment authorities) and superior supervisory authorities. (1)

- Meet investment requirements laid down in laws; have technological capability registered and approved by competent authorities; and have financial capability.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The facility has started its operations, and has been certified by competent authorities to be conformable with national and local technical regulations.

(2) The Circular No. 13/2007/TT-BXD dated December 31, 2007 providing guidelines for implementation of the Government’s Decree No. 59/2007/ND-CP dated April 09, 2007 on management of solid waste.

4

Hazardous solid waste (including biomedical waste) treatment facilities

Comply with plannings for management of hazardous solid waste developed and approved by construction authorities (2)

The facility’s manager and holders of key positions must possess engineer’s degree (or equivalent) in environmental technology, environmental economics, or environmental management, or degree of doctor of public health.

- Land is allocated according to current use of land, and plannings/plans for development of local facilities (1)

- Land allocation demands must be determined for each work item under the facility’s management and reported to same-level People’s Committees (via natural resources and environment authorities) and superior supervisory authorities (1)

- Meet investment requirements laid down in laws; have technological capability registered and approved by competent authorities; and have financial capability.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The facility has started its operations, and has been certified by competent authorities to be conformable with national and local technical regulations.

 

5

Centralized domestic wastewater treatment facilities

Be capable of serving a residential area comprising at least 50 households (or entities that must make environmental impact assessment reports as prescribed by laws); comply with plannings approved by competent authorities.

The facility’s manager and holders of key positions must possess engineer’s degree (or equivalent) in chemistry, environmental technology, environmental economics, environmental management, or construction.

- Land is allocated according to current use of land, and plannings/plans for development of local facilities (1)

- Land allocation demands must be determined for each work item under the facility’s management and reported to same-level People’s Committees (via natural resources and environment authorities) and superior supervisory authorities. (1)

- Meet investment requirements laid down in laws; have technological capability registered and approved by competent authorities; and have financial capability.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The facility has started its operations, and has been certified by competent authorities to be conformable with national and local technical regulations.

- Stability and convenience must be ensured during the facility’s operation.

 

6

Small-scale decentralized domestic wastewater treatment facilities

Be capable of serving a residential area comprising at least 50 households (or household-scale manufacturers, traders and service providers, and other entities that are not subject to compulsory formulation of environmental impact assessment reports as prescribed by laws)

The facility’s manager must possess engineer’s degree or intermediate professional education diploma (or equivalent) in  environmental technology or construction.

Land is allocated according to current use of land, and local plannings

- Meet investment requirements laid down in laws; have technological capability registered and approved by competent authorities; 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

7

Establishments building public toilet systems in urban areas

Meet use demands and comply with plannings for residential areas and communities approved by competent authorities

The facility’s manager and holders of key positions must possess engineer’s degree (or equivalent) in construction or environmental technology.

- Land is allocated according to current use of land, and plannings/plans for development of local facilities (1)

- Land allocation demands must be determined for each work item under the facility’s management and reported to same-level People’s Committees (via natural resources and environment authorities) and superior supervisory authorities (1)

- Meet investment requirements laid down in laws; have technological capability registered and approved by competent authorities; and have financial capability.

- Make environmental impact assessment reports.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Ensure good hygiene in daily activities; store garbage in a manner meeting hygiene requirements.

 

8

Establishments producing renewable energy from wind, sunlight, the movement of water, geothermal heat, bioenergy, and producing clean energy from waste that causes environmental pollution

Comply with sector-specific management plannings approved by competent authorities.

The facility’s manager and holders of key positions must possess engineer’s degree (or equivalent) in environmental technology, energy, mechanical engineering, mechatronics engineering, electricity, physics or biology

- Land is allocated according to current use of land, and plannings/plans for development of local facilities (1).

- Land allocation demands must be determined for each work item under the facility’s management and reported to same-level People’s Committees (via natural resources and environment authorities) and superior supervisory authorities.(1)

- Meet investment requirements laid down in laws; have technological capability registered and approved by competent authorities; and have financial capability.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The facility has started its operations, and has been certified by competent authorities to be conformable with national and local technical regulations.

 

9

Crematories

Comply with plannings approved by competent authorities.

The facility’s manager and holders of key positions must possess engineer’s degree (or equivalent) in chemistry, physics, biology, environmental technology, or electricity

- Land is allocated according to current use of land, and plannings/plans for development of local facilities (1)

- Land allocation demands must be determined for each work item under the facility’s management and reported to same-level People’s Committees (via natural resources and environment authorities) and superior supervisory authorities (1).

- Meet investment requirements laid down in laws; have technological capability registered and approved by competent authorities; and have financial capability.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The facility has started its operations, and has been certified by competent authorities to be conformable with national and local technical regulations.

- Ensure aesthetics, sustainability, safety and stability; adopt measures for quick and efficient response to environmental emergencies.

 

10

Clean water suppliers

Comply with plannings approved by competent authorities.

The facility’s manager and holders of key positions must possess engineer’s degree (or equivalent) in construction or water drainage and supply.

- Land is allocated according to current use of land, and plannings/plans for development of local facilities (1)

- Land allocation demands must be determined for each work item under the facility’s management and reported to same-level People’s Committees (via natural resources and environment authorities) and superior supervisory authorities (1)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Make environmental impact assessment reports.

- The facility has started its operations, and has been certified by competent authorities to be conformable with national and local technical regulations.

 

11

Environmental monitoring and analysis establishments

Be of a regional scale or larger; comply with plannings approved by competent authorities.

The facility’s manager and holders of key positions must possess engineer’s degree (or equivalent) in analytical chemistry, geology, environmental technology, or environmental management.

Land is allocated according to current use of land, and plannings/plans for development of local facilities. (1)

- Land allocation demands must be determined for each work item under the facility’s management and reported to same-level People’s Committees (via natural resources and environment authorities) and superior supervisory authorities (1)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Be capable of measuring and analyzing basic environmental components included in the Government’s list.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


87.540

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!