Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 109/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể Thao Nguyễn Thị Định, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 109/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 21/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂNG KHIẾ THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN THỊ ĐỊNH, TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ về Trường Trung học;
Căn cứ Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường lớp năng khiếu thể dục thể thao trong giáo dục phổ thông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tại công văn số140/GDĐT-TC ngày 14 tháng 4 năm 2004, của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao tại Công văn số 440/TDTT ngày 12 tháng 4 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 49/TTr-SNV ngày 01 tháng 3 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị định, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị định là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị định chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị định đặt tại đường 41, phường 16, quận 8.

Điều 2. Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị định thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông và tổ chức, hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Trung học (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BG&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000) và Quy chế tổ chức hoạt động của trường lớp năng khiếu thể dục thể thao trong giáo dục phổ thông (ban hành kèm theo Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2003).

Điều 3. Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị định do 1 Hiệu trưởng phụ trách và có một số phó Hiệu trưởng giúp việc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị định, bảo đảm trường hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Tư tưởng văn hóa Thành ủy
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban Văn hóa xã hội HĐND TP
- Sở Tài chính
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Công an thành phố (PC.13)
- Kho bạc Nhà nước TP
- Ngân hàng Nhà nước TP
- Sở Nội vụ (2b)
- UBND huyện Hóc Môn
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX-Nh)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
Nguyễn Thành Tài
 
 

 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 109/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể Thao Nguyễn Thị Định, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.987

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status