Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 04/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Kim Dung
Ngày ban hành: 02/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 02 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CHẤN CHỈNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”;

Thực hiện Quyết định số 172/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục quận 4 tại Tờ trình số 27/BC-GD ngày 23 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn quận 4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký .

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 4, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục, Truởng Phòng Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Khu vực đầu tư xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Kim Dung

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

VỀ CHẤN CHỈNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 4 )

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 4 lần thứ IX với mục tiêu chấn hưng giáo dục và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo một cách toàn diện;

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 23 tháng 9 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố và Chương trình hành động về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 172/2006/QĐ- UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006.

Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành Chương trình hành động “chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn quận 4” từ nay đến năm 2010 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được của ngành giáo dục.

2. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

3. Thực hiện tốt chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm” trong toàn ngành giáo dục, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và các tổ chức xã hội trong nhà trường ra sức xây dựng môi trường học tập tích cực, sáng tạo; lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, dạy chữ, dạy làm người làm phương châm hành động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của cấp học, ngành học theo Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ quận 4 nhằm đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, sáng tạo trong học tập, lao động, có sức khỏe và hiểu biết, chấp hành tốt quy định của pháp luật.

4. Huy động các nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đảm bảo điều kiện học tập tốt; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về lượng và cơ cấu, có phẩm chất và chuyên môn giỏi.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các ngành học, bậc học

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành phố về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng trong trường học, ngành giáo dục đào tạo cần quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nhận thức đầy đủ tình hình đất nước trong xu thế hội nhập và phát triển, tạo những bước chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp học, ngành học, coi giáo dục đào tạo là “Quốc sách hàng đầu”; ra sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục đào tạo thành phố, quận 4.

b) Thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, thực hiện tốt phương pháp dạy học tích cực phát huy tính năng động và sáng tạo của học sinh trong tiếp thu kiến thức, tăng cường giáo dục thể chất cho học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý nhà trường, xây dựng dữ liệu trên mạng, thực hiện giáo án, học liệu điện tử.

c) Tiếp tục đổi mới công tác thi cử, đánh giá học sinh thông qua giáo viên dạy lớp, đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học, giảm thiểu những kỳ thi mang tính hình thức.

d) Giáo án giảng dạy phải bảo đảm tính khoa học, phù hợp tâm lý từng lứa tuổi, tránh chạy theo bệnh thành tích, chỉ tiêu, phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh trong học tập.

e) Ngành giáo dục quận 4 có cơ chế khuyến khích động viên phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” để mỗi trường học là đơn vị văn hóa với môi trường sư phạm trong sạch, mô hình quản lý tiên tiến, một tập thể đoàn kết vì sự nghiệp trồng người, mỗi thầy giáo cô giáo là gương sáng cho học sinh noi theo.

2. Xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực của cán bộ quản lý và giáo viên

a) Có biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu cho ngành học, bậc học.

b) Thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá, kiểm tra, phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức ngành giáo dục của thành phố; thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý, thuyên chuyển giáo viên.

c) Đẩy mạnh việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý trong tổ chức điều hành hoạt động của nhà trường, nâng cao điều kiện làm việc, học tập của cán bộ quản lý và giáo viên.

3. Hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường lớp, đảm bảo điều kiện học tập của học sinh và nâng cao chất lượng đào tạo

a) Từ nay đến hết quý 1 năm 2007 quận hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn đến năm 2010 - 2020. Khẩn trương thúc đẩy các dự án đã được duyệt nhanh chóng vào thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trong quận, đảm bảo các yêu cầu học 02 buổi ngày, yêu cầu về sĩ số trong lớp trong trường học vào năm 2010 theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.

b) Có giải pháp đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nâng cao chất lượng đào tạo đồng đều giữa các trường, tạo điều kiện cho giáo viên dạy tốt, tiếp cận nhanh với phương pháp giảng dạy tiên tiến, phát huy tính sáng tạo của học sinh.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập

a) Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng trường lớp.

b) Các trường công lập triển khai thực hiện tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định.

c) Xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng, tích cực chăm lo điều kiện học tập, nâng cao dân trí, tạo điều kiện và cơ hội cho mọi người học tập.

5. Tiếp tục nâng cao vai trò hệ thống chính trị, tổ chức xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục

a) Tăng cường và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong trường học đối với quá trình hoạt động của nhà trường; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức tốt Hội nghị công nhân viên chức trong các trường học, cam kết thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể giữa Hiệu trưởng và cán bộ viên chức các trường.

b) Củng cố Hội đồng giáo dục các cấp, thực hiện cơ chế phối hợp theo hướng dẫn của thành phố để huy động sự đóng góp của cộng đồng xã hội về việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn quận 4.

c) Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong trường học, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm, xây dựng môi trường sư phạm chuẩn mực, đẩy lùi các tiêu cực trong và xung quanh trường.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các biện pháp cụ thể

a) Tổ chức quán triệt nội dung Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao giáo dục - đào tạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân quận 4 đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh; đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn; cam kết và có lộ trình khắc phục những yếu kém, tồn tại của nhà trường.

b) Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động chấn chỉnh nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cấp quận do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4 làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Phòng Giáo dục làm Phó Ban Chỉ đạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan làm thành viên Ban Chỉ đạo, nhằm tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm của ngành giáo dục; Ban Chỉ đạo định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Chương trình hành động.

2. Phân công thực hiện

a) Phòng Giáo dục là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4 và các đoàn thể xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân quận 4 về “chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn quận 4”. Chủ động phối hợp với các phòng liên quan, nghiên cứu đề xuất trình Ủy ban nhân dân quận 4 xem xét quyết định cơ chế chính sách để thực hiện tốt nội dung Chương trình hành động này.

b) Thủ trưởng các phòng có liên quan phối hợp với Phòng Giáo dục thực hiện các nội dung sau:

- Phòng Văn hóa - Thông tin và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị của quận đẩy mạnh tuyên truyền bằng việc nêu gương những điển hình, những mô hình giáo dục mới, tiên tiến của ngành giáo dục quận; có chuyên đề về giáo dục nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về các chủ trương có liên quan đến sự phát triển của giáo dục - đào tạo quận.

- Phòng Nội vụ đề xuất các chủ trương, biện pháp và phối hợp thực hiện các nội dung tại khoản 2 Mục II.

- Ban Quản lý Dự án, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất các chủ trương, biện pháp và phối hợp thực hiện các nội dung tại khoản 3 Mục II.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện các nội dung tại khoản 4 Mục II.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4 và các đoàn thể phối hợp với Phòng Giáo dục thực hiện các nội dung tại khoản 5 mục II.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tháng 4 năm 2007: Triển khai Chương trình hành động đến các phường, ban ngành đoàn thể, đến Phòng Giáo dục quận 4. Phòng Giáo dục xây dựng Chương trình hành động đến năm 2010 phù hợp với ngành và địa phương để triển khai đến các trường và các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Các trường học, các đơn vị trực thuộc tổ chức thảo luận Chương trình hành động, xem xét lại kế hoạch hoạt động của nhà trường, xem xét các điểm mạnh yếu cần khắc phục để có giải pháp, cam kết và tiến độ giải quyết một cách cơ bản, kịp thời các tiêu cực mới nảy sinh.

2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được duyệt

3. Tháng 8 năm 2007: Tổng kết năm học 2006 - 2007 và sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Tháng 8 năm 2010: Tổng kết thực hiện Chương trình hành động, đánh giá rút kinh nghiệm. Xây dựng thành công mô hình đào tạo tiên tiến, giải quyết triệt để tiêu cực trong nhà trường về dạy thêm, học thêm tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục - đào tạo, đưa ngành giáo dục đào tạo quận vươn lên đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.574
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118