Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Số hiệu: 87/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 23/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH, THIẾU NIÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án); thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 751/BTP-PBGDPL ngày 12/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án đến năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Phát huy những kết quả đã đạt được của giai đoạn trước, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng, nhân rộng mô hình, các hình thức PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018-2020; đánh giá nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

- Tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên; nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Các cấp chính quyền, các ngành và toàn xã hội có trách nhiệm đầu tư tập trung, mạnh mẽ hơn cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có kỹ năng ứng xử pháp luật, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên đồng thời đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiu pháp luật của thanh, thiếu niên.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng; quy định, chính sách của Nhà nước về công tác thanh, thiếu niên tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sng văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

- Các nội dung và nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm với những hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả phù hợp với các đối tượng; xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; kết hợp lồng ghép việc thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về PBGDPL và các hoạt động khác có liên quan trong Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 đang được triển khai trên địa bàn thành phố.

- Đảm bảo các mục tiêu theo Đề án của Trung ương.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án:

a) Xây dựng Kế hoạch và các văn bn hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án:

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 và theo yêu cầu.

b) Đánh giá kết quả, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên:

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu, nhiệm vụ cả giai đoạn và từng năm trong giai đoạn 2018-2020.

c) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án:

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố.

- Cơ quan, phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Kiểm tra: Hằng năm.

+ Sơ kết, tổng kết Đề án: Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp.

2. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên:

a) Thông tin PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thanh thiếu niên tự do, sinh sống, lao động trên địa bàn thành phố; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang:

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản HChí Minh thành phố, BChỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện (hệ thống truyền thanh cơ sở), các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu, nhiệm vụ cả giai đoạn và từng năm trong giai đoạn 2018 - 2020.

b) Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiu kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và yêu cầu của các cơ quan, đơn vị.

c) Nghiên cứu, xây dựng thí điểm tủ sách pháp luật điện tử cho thanh, thiếu niên trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và Cng thông tin điện tĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

d) Khuyến khích, huy động các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật tham gia phổ biến, tư vn, trợ giúp về pháp luật cho thanh, thiếu niên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Công chứng thành phố, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2020.

đ) Biên soạn, cung cấp các tài liệu PBGDPL cho thanh, thiếu niên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2020.

3. PBGDPL cho thanh, thiếu niên trong trường học:

a) Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, sinh viên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh thành ph; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và yêu cầu của các cơ quan, đơn vị.

b) Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường theo Kế hoạch s 205/KH-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” giai đoạn 2017-2021:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu, nhiệm vụ cả giai đoạn và từng năm trong giai đoạn 2018 - 2020.

c) PBGDPL cho đối tượng thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật:

Thanh, thiếu niên đặc thù trong phạm vi Đề án bao gồm: thanh, thiếu niên khuyết tật, người lao động trong doanh nghiệp, nạn nhân mua bán người, nạn nhân bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, vi phạm pháp lut, lang thang cơ nhỡ, người dân tộc thiểu số.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu, nhiệm vụ cả giai đoạn và từng năm trong giai đoạn 2018 - 2020.

4. Nâng cao kỹ năng PBGDPL, tiếp cận pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL; cán bộ Đoàn, Đội, Hội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên:

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành ph, Đoàn Luật sư Hội Luật gia thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu, nhiệm vụ cả giai đoạn và từng năm trong giai đoạn 2018-2020.

b) Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, chương trình đối thoại... để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên ngay từ khi hoạch định chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu, nhiệm vụ cả giai đoạn và từng năm trong giai đoạn 2018-2020

5. Thực hiện chỉ đạo điểm, rà soát nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành ph, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm; theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

III. TCHỨC, THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các ngành, các cấp theo Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tch s14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chế độ chi cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố làm đầu mối, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan; Ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổ chức vic kim tra, đánh giá việc thực hiện Đề án để tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/5) và báo cáo năm (trước ngày 25/11) để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

- Giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/5) và báo cáo năm (trước ngày 15/11) để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Tư pháp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTT
U. TTHĐND TP;
- CT, các PCTUBNDTP;
-
UBMTTQVNTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Hội đồng PHPBGDPLTP;
- UBND, Hội đồng PHPBG
DPL các quận, huyện;
- Báo HP;
Đài PT-THHP, Báo ANHP;
-
CVP, PCVP;
- Cổng TTĐTTP;
- Các Phòng CV;
- CV: TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113